acc
acc2

consult..consulting services

Счетоводни консултации:

 • Изготвяне на счетоводна политика;
 • Планиране на документооборота;
 • Финансови ресурси;
 • Дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Складови наличности, включително подобряване на тяхното обръщение;
 • Оптимизиране на разходите за дейността;
 • Счетоводния труд на персонала;
 • Провеждане на инвентаризация;
 • Обжалване на данъчни и ревизионни актове;
 • Попълване на данъчни декларации и други данъчни документи;
 • Съставяне на консолидирани финансови отчети;
 • Други.

Данъчни консултации:

 • Tекущи данъчни консултации;
 • Kонсултации по учредяване и регистрация във връзка с данъчен преглед и анализ на правния статут на търговски дружества;
 • Данъчни консултации при преобразувания чрез сливане, вливане, разделяне и отделяне на търговски дружества;
 • Данъчни консултации по спецификите на валутния режим в страната;
 • ДДС и акцизи;
 • Регистрации и дерегистрации на предприятия по смисъла на ЗДДС и ППЗДДС;
 • Данък върху печалбата и Данък общини;
 • Консултации при коригиране на финансовия резултат за данъчни цели по смисъла на ЗКПО;
 • Разясняване на права и задължения на данъчно – задължените лица по Данъчно процесуален кодекс;
 • Данъчна защита – преговаряне и представляване пред данъчните власти при данъчни ревизии и констатации;
 • Консултации при обжалване на данъчно – ревизионни актове и Решения на Регионален данъчен директор

 


acc3
Konto Correct Ltd 2008 © Copyright All rights reserved.
logo