acc
acc2

Legal..legal services:

Регистрация на фирми :

 • Съдебна
 • Агенция по вписвания
 • Бюро за финансово разузнаване
 • Инспекция по труда
 • По Закона за защита на личните данни
 • Българска търговско-промишлена палата
 • Регистрация по ЗДДС, ЗА

Представителство:

 • При ревизии от страна на НАП
 • При ревизии от Инспекция по труда
 • При проверка на Комисия за защита на потребителите
 • Пред НАП за подаване на информация, за извършване на насрещни проверки, подаване на Уведомления по чл.62, ал.4 от КТ, регистрация на ЕКАФП, подаване на декл.образец 1 и 6, както и декл.по ЗКПО и ЗОДФЛ.
 • Пред НАП при връчване на Акт за възлагане на ревизия,Акт за установяване на административни нарушения
 • Пред БНБ във връзка със задълженията за предоставяне на информация съгласно Валутния закон
 • Пред НСИ за предоставяне на текуща и годишна информация.
 • Пред общинската администрация за обявяване на новопридобити и продадени МПС и имоти.


Изготвяне на документи за банково кредитиране

 • Изготвяне на всички счетоводни отчети и справки, изисквани от съответната банкова институция;
 • Попълване на необходимите формуляри за отпускане на кредита;
 • Изготвяне на прогнозни отчети, съобразени с бизнес плана на фирмата.acc3
Konto Correct Ltd 2008 © Copyright All rights reserved.
logo