acc
acc2

Счетоводство..Финансово - счетоводни услуги

Пълно счетоводно обслужване, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Международните счетоводни стандарти и другите действащи нормативни изисквания и методически указания:

 • Индивидуален подход при избора и организиране формата на счетоводството за Вашата фирма
 • Съставяне на Индивидуален сметкоплан съобразно спецификата на осъществяваната стопанска дейност
 • Разработване и съблюдаване на възприетата счетоводна политика
 • Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи
 • Месечно изготвяне на финансови отчети и справки за целите на управлението
 • Изготвяне и представяне в данъчните подразделения на месечни справки-декларации по ЗДДС
 • Изготвяне на Интрастат и VIES декларации и подаването им в НАП
 • Изготвяне на търговски договори
 • Изготвяне и представяне на месечни декларации и др. за целите на социалното осигуряване
 • Калкулиране на фактическата себестойност на произвежданата продукция
 • Отчитане на дълготрайните активи, амортизиране, изготвяне на данъчен амортизационен план по смисъла на ЗКПО
 • Изготвяне на декларации и тримесечни справки в съгласно  Валутния Закон за предоставяне на информация пред БНБ
 • Провеждане на Годишни инвентаризации
 • Изготвяне на отчет за управлението; детайлен анализ на състоянието и изчисляване на финансово-счетоводните показатели, характеризиращи дейността през годината
 • Изготвяне и представяне в данъчните подразделения на Годишните данъчни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ
 • Изготвяне и представяне в ТСБ на необходимите статистически формуляри


Съставяне на финансови отчети

 • Изготвяне на  междинни /НСС 34/ и годишни финансови отчети – Счетоводен баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за паричния поток, Отчет за собствения капитал, Отчет за управлението /изготвя се за публични дружества по смисъла на ЗППЦК/ и съответните елементи към тях, като носят отговорност за правилното им съставяне. Изготвяне и предаване на годишни счетоводни отчети съгласно Закона за Счетоводството.
 • Изготвяне и подаване на годишните статистически форми за Националният статистически институт.
 • Изготвяне на патентни декларации и подаването им.


ТРЗ, социално, здравно и пенсионно осигуряване

 • Консултации при избора на подходяща система на заплащане на труда
 • Изготвяне на трудови / граждански договори, допълнителни споразумения, ведомости за заплати, както и методическа помощ и консултации във връзка с трудово - правните взаимоотношения с персонала
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Изчисляване на детски надбавки, обезщетения за временна нетрудоспособност и др
 • Издаване на служебни бележки, образци, удостоверения и др.
 • Издаване и попълване на трудови и осигурителни книжки
 • Представяне на информация за осигурени лица в Персоналния регистър на НОИ
 • Подготовка на документи за решаване на осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи
 • Представителство и защита пред органите на НОИ и НЗОК
acc3
Konto Correct Ltd 2008 © Copyright All rights reserved.
Лого