Какво представлява

Удостоверението за електронен подпис дава възможност на дадено лице да докаже самоличността си. Сертификатите могат да се ползват за дейности, които включват идентификация, подписване, автентификация и криптиране. Основното приложение на сертификата на настоящия етап е възможността за подаване на документи по интернет до Национална агенция за приходите.

Нормативен акт

Закон за електронния документ и електронния подпис

Къде да поръчаме

Понастоящем Удостоверение за електронен подпис може да поръчате чрез:
B-Trust на Банксервиз АД
StampIT на Информационно обслужване АД

Необходими документи за издаване

1. Съдебно решение за регистрация-оригинал и копие, заверено от заявителя;
2. Документ за данъчна регистрация - оригинал и копие, заверено от заявителя;
3. Документ за регистрация по БУЛСТАТ - оригинал и копие, заверено от заявителя;
4. Удостоверение за актуално състояние, издадено или заверено от съда по регистрация не по-рано от един месец преди подаване и подписване на искането за издаване на сертификат - оригинал;
5. Документ за самоличност (лична карта) на физическото лице, което се вписва в съдържанието на сертификата и е упълномощено да представлява юридическото лице - оригинал и копие, заверено от заявителя;
6. Нотариално заверено пълномощно, от което произтича представителната власт на физическото лице спрямо юридическото лице - оригинал. Този документ е необходим в случай, че основанието за овластяване не е включено в другите документи за статуса на юридическото лице.

След получаване и инсталиране на Сертификата може да подадете в ТД на НАП:

Заявление и пълномощно за подаване на декларации и справки по електронен път
Пълномощно за подаване на декларации и справки по електронен път

Ръководства за работа

Инструкция за използване на информационна система „Подаване на данъчни декларации по чл.41 от ЗОДФЛ по Интернет”
Ръководство на потребителя за подаване на осигурителни данни
Ръководство на потребителя за подаване на данни за Регистър трудови договори
Указания за подаване на данни за регистър на трудовите договори от упълномощени лица за други фирми
Въвеждане и обработка на данни за персонален регистър и регистър на трудовите договори

Връзки за подаване на документи

Подаване на данни към НОИ с електронен сертификат - Декларации обр. 1 и 3
Подаване на данни към НОИ с електронен сертификат от упълномощени лица - Декларации обр. 1 и 3
Електронни услуги на НАП с електронен сертификат