Какво представлява

Интрастат е система за събиране на данни за търговия със стоки на Общността, които не са обект на Единния административен документ, между държавите–членки на Европейския съюз. Съгласно Закона за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВОТС ДВ/23.06.2006г.) компетентни органи по осъществяването на статистическа дейност за вътрешнообщностната търговия със стоки са Националният статистически институт, Националната агенция за приходите и Агенция „Митници”.

Нормативен акт

Закон за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки

Прагове за деклариране

Задължени лица за представяне на декларации по система Интрастат (Интрастат оператори) са лица, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които извършват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми в стойности в лева над определени прагове за деклариране. Праговете се определят по отделно за всеки от двата търговски потока — „изпращания” и „пристигания”. Те представляват годишните обеми на вътрешнообщностната търговия със стоки, под които операторите нямат задължение за предоставяне на месечни декларации по системата Интрастат. Прагът за деклариране на „изпращания” за 2008 г. е 300 000 лв., а за „пристигания” — 150 000 лв.
Прагът за деклариране на статистическата стойност за 2008 г. при изпращания е 7 милиона лева, а при пристигания — 3 милиона лева.
Праговете за деклариране по система Интрастат се определят от Националния статистически институт до края на м.октомври на текущата година и важат за цялата следваща година.
В зависимост от годишните обеми вътрешнообщностна търговия със стоки, Интрастат операторът може да има годишно или текущо (месечно) задължение за деклариране. Годишно задължение за деклариране през следващата година възниква тогава, когато лицето е осъществило през текущата година обеми вътрешнообщностна търговия със стоки, надвишаващи определените за следващата година прагове поотделно за двата потока. Текущо (месечно) задължение за деклариране възниква, когато лицето няма годишно задължение, но в рамките на текущата година осъществява обеми търговия, надхвърлящи праговете за същата тази година. Подлежащите на регистрация лица, а също и подлежащите на дерегистрация подават формуляри:
Регистрационен формуляр за Интрастат оператор
Искане за дерегистрация

Какви документи се подават?

Данните за вътрешнообщностната търговия със стоки се подават с Интрастат–декларации, които са месечни и се състоят от обща част и търговски данни. Декларациите се подават в Националната агенция за приходите. Вижте указания за попълване на декларациите.
Важно! За „изпращанията” и за „пристиганията” се подават отделни декларации.
Всички Интрастат оператори поддържат електронни дневници поотделно за „изпращания” и „пристигания”, в които текущо въвеждат записи за всяка осъществена сделка. Националната агенция за приходите осигурява безплатен софтуер за поддържането на дневниците. Операторите са задължени, при необходимост, да предоставят информация от тези дневници при поискване от служители на Националната агенция за приходите.

Как се подават декларациите?

Декларациите се подават по електронен път, подписани с електронен подпис. Това става чрез Интернет–страницата на НАП. Преди да започнат да подават декларациите по електронен път, подписани с електронен подпис, Интрастат операторите трябва да подадат заявление за подаване на документи и справки по електронен път чрез Интернет–страницата на НАП, когато титуляр на електронния подпис е Интрастат оператора, или в компетентната териториална дирекция / офис на НАП, където Интрастат операторът подава справките — декларации и дневниците по ДДС, когато титуляр на електронния подпис е друго лице, различно от Интрастат оператора. При липса на техническа възможност, Интрастат–декларациите се подават в компетентната териториална дирекция / офис на НАП, където се подават справките — декларации и дневниците по ДДС. По изключение се допуска и изпращането на декларациите чрез лицензиран пощенски оператор. В тези два случая лицето представя на хартиен носител общата част на декларацията заедно с технически носител, съдържащ цялата декларация в електронен вид, която може да бъде четена и възпроизвеждана.

Промени при подаването от 01.08.2008 г.?

Модул „Интрастат оператори”, който е част от информационната система за подаване на Интрастат декларации е отворен за реална работа от 01 август 2008г. Задължително е данните, които се въвеждат в него да са за месец август 2008г. Важно е да обърнете внимание на това с каква версия на приложението работите. Ако работите с версия, инсталирана преди месец юли 2008 е необходимо да инсталирате последната версия, която е на сайта. Оff-line приложение на български ез.(Модул „Интрастат оператори” наричано за кратко ИОМ).
ВАЖНО! Преди да инсталирате тази версия на ИОМ е необходимо да направите деинсталация на старата версия (ако имате инсталирана такава и изтриете съществуващата база данни). Вижте указание за деинсталацията на старата версия на ИОМ. При първоначално влизане в модула се регистрирайте с име на потребител: intrastat и парола: intrastat. По ваша преценка можете да смените паролата чрез „Инструменти” и „Име на потребител/парола”. При възникнали проблеми се обръщайте към експертите на Дирекция Интрастат, e-mail: intrastat@nra.bg.
Само за тестване: Тестови линк: Оn-line приложение (Модул „Събиращ орган”). Подадените чрез този линк декларации са само за тестване и не се считат за подадени в реална среда. Реалното подаване на Интрастат декларации се извършва през Подаване на Интрастат документи.

В какви срокове се подават Интрастат–декларациите?

Интрастат–декларации се подават до 10–то число на месеца, следващ референтния период. Само когато задължението възникне за пръв път, декларацията се подава до 20–то число на месеца, следващ първия референтен период. При наличие на годишно задължение, Интрастат операторът подава задължително декларации за всичките 12 месеци на съответната година. При наличие на текущо задължение, Интрастат операторът подава декларации за всички месеци от този, през който е надхвърлен прага за деклариране, до края на годината. Задължението на оператора да подава Интрастат–декларации и през следващата година зависи от това, дали обемът на търговията му през текущата година надвишава определените за следващата година прагове.

Интрастат-документи - актуални към месец септември 2008 г.

Месечна Интрастат декларация за пристигания
Месечна Интрастат декларация за изпращания
Коригираща декларация - Пристигания
Коригираща декларация - Изпращания
Указания за попълване на Интрастат декларация
Инструкция за ползване на online модула на информационната система Интрастат DOC, 2.2 MB, от 18.08.2008
Инструкция за ползване на offline модула на информационната система Интрастат DOC, 1.5 MB, от 18.08.2008
Указание за оператори, работещи с Windows Vista DOC, 2.9 MB, от 18.08.2008

Връзки за подаване на документи

Подаване на ИНТРАСТАТ данни