Какво е VIES и ДДС номер

Информационната система за обмен на ДДС информация между държавите членки на ЕС – VIES, служи за контрол на вътреобщностните доставки на стоки. Тя е електронна база от данни, която обработва и съхранява информацията от VIES декларациите на търговците, осъществяващи сделки в рамките на Общността. Тази информация се обменя на регулярни интервали между държавите членки на ЕС. Името на декларацията представлява абревиатура от наименованието на европейската информационна система за обмяна на информация и данни между данъчните администрации на държавите членки относно функционирането на данъка при вътреобщностната търговия - VIES от (Value Added Tax Information Exchange System). Това е електронна система за обмяна на база данни по ДДС между тези администрации, която има за цел да осигури ефективно събиране на данъка чрез контрол върху начисляването му при вътреобщностните транзакции. Създаването на такава система има задачата да осигури спазването на един от основните принципи, заложени в европейските директиви в областта на косвеното облагане - принципът "държава на местоназначението" при облагането с ДДС на вътреобщностните доставки. В съответствие с този принцип облагането с данъка следва потреблението на стоките и услугите и се извършва в държавата членка, където те се доставят.
От 01.01.2007 за всички регистрирани по ЗДДС фирми в България се въвежда идентификационен номер за целите на ДДС (ДДС номер). Идентификационния номер за целите на ДДС на регистрираните към 01.01.2007 е номерът по Булстат/Търговски регистър с префикс „BG”. Формата на номера е BG123456789

Нормативни актове

Закон за данък върху добавената стойност
Правилник за прилагане на ЗДДС

Кой трябва да попълва VIES декларация?

Трябва да попълвате VIES декларация, ако:
- извършвате доставки на стоки към търговец, регистриран за целите на ДДС в друга държава членка,  вкл. и при трансфер на Ваши собствени стоки; или
- сте посредник в тристранна операция между търговци, регистрирани за целите на ДДС в други държави членки.
Ако сте регистрирано по ЗДДС лице и сте посредник в тристранна операция, за която са налице условията предвидени в закона, като не извършвате никакви други доставки, то възниква задължение заедно със справката декларация по ЗДДС да подавате и VIES декларация. За възмездно вътреобщностно придобиване се смята получаването на стоки на територията на страната от регистрирано по ЗДДС лице, които ще се използват за целите на неговата икономическа дейност, когато стоките са изпратени или транспортирани от или за негова сметка от територията на друга държава членка, в която лицето е регистрирано за целите на ДДС. Предвид това, счита се, че регистрираното лице е извършило вътреобщностна доставки, която се отчита с VIES-декларация. На деклариране подлежат само случаите на безвъзмездно прехвърляне на собственост или друго вещно право върху стоката на трети лица, когато при производството, вноса или придобиването й е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит. Това не се отнася за безвъзмездното предоставяне на стока с незначителна стойност с рекламна цел или при предоставяне на мостри. Дистанционните продажби не се включват във VIES декларацията. За да бъде спазен принципът "държава на местоназначението", при много от доставките от вътреобщностната търговия европейското данъчно законодателство възлага задълженията за начисляване на данъка на получателя на доставката. Той дължи данъка в размера и условията на държавата членка, където е регистриран за целите на облагането. Данъкът се начислява с протокол и като се посочва в справката си декларация по ДДС за съответния данъчен период. Доставчикът от своя страна не начислява данък за доставката си, но я декларира във VIES декларацията си. Съпоставката на данните от двата документа дава възможност на данъчните администрации на страните членки да проверяват и потвърждават данните, декларирани от данъчно задължените лица независимо от данните, посочени от тези лица в справките им декларации за ДДС и в дневниците им за покупки и продажби. Освен това VIES декларацията дава възможност да се проверява валидността на данъчните идентификационни номера по ДДС на участниците в търговския обмен при вътреобщностната търговия, да се обобщават и сверяват стойностите на доставките от България към другите държави - членки на ЕС, и обратното - от тях към България. Информация за данъчните идентификационни номера на европейските фирми, известни с абревиатурата VIN (от VAT Identification Number), може да бъде получена от сайта на НАП или на сайта на ЕС.

Какви документи се подават?

От 01.01.2007 г. се въвежда нов вид декларация - VIES-декларация по образец, Приложение № 14 на ППЗДДС. Същата се изготвя на база на обобщените данни от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от ЗДДС. В нея задължително се отразяват: вътреобщностните доставки на стоки, по които лицето е доставчик; доставките на услуги по чл. 22 - 24 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава-членка, както и доставките, по които лицето е посредник в тристранна операция. VIES-декларация не се подава, когато за съответния данъчен период лицето няма такива доставки.

Как се подават декларациите?

Декларирането се извършва на хартиен и на магнитен или оптичен носител (чл.117, ал.6 от ППЗДДС). Данните от VIES декларацията на хартиен носител следва да съвпадат с данните, подавани на магнитен или оптичен носител. При установяване на несъответствие между данните във VIES - декларация с тези на магнитния или оптичен вариант на отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок (чл.118, ал.7 от ППЗДДС). Обстоятелствата по посочената алинея се удостоверяват от НАП със съобщение. При наличието на такива обстоятелства VIES декларацията се счита за подадена само след отстраняване на несъответствието и подаване на нова коректна декларация. Декларациите може да бъдат подадени и по електронен път при спазване на съответните условия и реда, предвидени в ДОПК.

В какви срокове се подават VIES–декларациите?

Декларациите се подават до 14-о число, включително на месеца, следващ данъчния период, за който се отнасят (чл.125, ал.5 от ЗДДС). Те се подават в съответната компетентна ТД на НАП лично от деклариращия или от упълномощено от него лице.

Линкове

Проверка на ДДС номер
Публичен бюлетин на регистрираните по ДДС фирми в България
Ставки на ДДС в държавите членки

Документи

VIES Декларация (в DOC формат), 48Kb, от 22.10.2006
Често задавани въпроси DOC, 305Kb, от 04.10.2006

Връзки за подаване на документи

Подаване на VIES-декларация