КОНСИГНАЦИОНЕН  ДОГОВОР


     Днес, .................... г. в гр. ....................... се подписа настоящия договор между:
............................................, ЕГН ..........................., представляващ ........................................., Булстат ......................., номер от НДР .............................., наричан по-нататък КОНСИГНАТ, и
............................................., представляващ ....................................., Булстат ......................., номер от НДР .............................., наричан по-нататък КОНСИГНАТОР, се сключи настоящия договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

    Чл.1. КОНСИГНАТЪТ предоставя на КОНСИГНАТОРА за продажба на консигнация стока за ............................. срок, следната стока на следните предварителни цени:

 
 
Наименование Мярка Кол. Ед.цена Стойност

 ОБЩИ УСЛОВИЯ

     Чл.2. Стоката се съхранява в складовете на КОНСИГНАТОРА при подходящи условия.
     Чл.3. Транспортните разходи са за сметка на КОНСИГНАТОРА.
     Чл.4. Разплащането се извършва в брой в срока по чл. 1.
     Чл.5. КОНСИГНАТЪТ издава фактура за горните количества след плащане на стоката.

 СРОКОВЕ

     Чл.6. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

 ДРУГИ УСЛОВИЯ

     Чл.7. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнение на настоящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на Търговския Закон, Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна уледба.
     Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.
 

 КОНСИГНАТ: ........................                                           КОНСИГНАТОР: ......................
                              (............................)                                                              (............................)