ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР

 На основание чл. 258 (280,293) от Закона за задълженията и договорите и чл.3 от Правилника за прилагане на дял III от Кодекса на труда, фирма ............................., Булстат ................., Номер от НДР ............................, с представител ........................... с личен карта  N ..................., ЕГН .......................

и ............................................................................................................................
...............................................................................................................................
   (име и адрес на лицето)

на ............200... г. сключват договор за краткотрайна услуга със задължение да се извърши следното:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................
срок за изпълнение .................................................................................
срещу възнаграждение в размер на ........................лв. при качествено и в срок изпълнение на услугата.
 
 
 

   ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ФИРМАТА: ......................................
 

   ИЗПЪЛНИТЕЛ НА УСЛУГАТА:...........................................