ДОГОВОР
ЗА ДОСТАВКИ

 Днес, .............200..... г. в гр. Пловдив на основание чл.183 - 213 от Закона за задълженията и договорите между:
................................................. , гр. ................, дан. N ............................., БУЛСТАТ .................. с представител ................................................ ЕГН ...................., наричан по-нататък ПРОДАВАЧ, от една страна, и
................................................. , гр. ................, дан. N ............................., БУЛСТАТ .................. с представител ................................................ ЕГН ...................., наричан по-нататък КУПУВАЧ, от друга страна,
се сключи настоящия договор за следното:

   ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

 Чл.1. ПРОДАВАЧЪТ доставя, а КУПУВАЧЪТ се задължава да изкупи .......................... изделия по предложен месечен опис и допълнително договорен месечен опис.

   ПЛАЩАНЕ

 Чл.2. КУПУВАЧЪТ се задължава да изплаща на ПРОДАВАЧА доставените .............................. в петдневен срок от деня на получаването им.
 Чл.3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да доставя ритмично в заявените количества по месечния опис и да определя надценка не по-голяма от ............ % върху цената на завода-призводител. Стоката се фактурира между страните при всяка доставка.

   СРОКОВЕ

 Чл.4. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е с едногодишен срок от датата на пописването му.

  ДРУГИ УСЛОВИЯ

 Чл.5. Всички спорни въпроси, възникнали при изпълнение на настоящия договор, ще се уреждат по пътя на взаимното споразумение, а когато това се окаже невъзможно - по реда на Гражданско-процесуалния кодекс, Закона за задълженията и договорите и действащата нормативна уледба.

 Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - един за всяка от страните.

ПРОДАВАЧ: ........................     КУПУВАЧ: ......................
                      (........................)                       (......................)