ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ

 

Днес, ..................... 199.. г., в гр. ..............................,

се сключи настоящият договор за дарение между:

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Дарител, от една страна

и

от друга страна

......................................................................................................................................................,

наричан накратко Надарен.

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Дарителят отстъпва безвъзмездно и веднага на Надарения: .................................................................................................................................................................

(индивидуализация на вещта или размер на паричната сума (1)

 

 

2. Надареният приема с благодарност направеното дарение. (2)

 

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и се подписа от тях, както следва:

 

 

ДАРИТЕЛ: ...................... НАДАРЕН: ..............