КОМИСИОНЕН ДОГОВОР

 

Днес, ........ 199... г., в гр./с. ................, се сключи настоящият комисионен договор между:

..........................................................................................................................................................,

наричан накратко Комитент, от една страна

и

от друга страна

..........................................................................................................................................................,

наричан накратко Комисионер.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1) С настоящия договор Комитентът възлага, а Комисионерът се задължава да сключи от свое име и за сметка на Комитента следната сделка (сделки): .......................... ..........................................................................................................................................................................

(2) Комисионерът има право на възнаграждение в размер и при условията на настоящия договор.

 

2. По всяка сключена сделка от Комисионера в изпълнение на този договор, всички права и задължения възникват за Комисионера, който е длъжен да ги прехвърли на Комитента в срок от .................... дни.

 

II. РЕД ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО СДЕЛКИТЕ

3. Комисионерът има право да води преговори и да сключва сделките, предмет на настоящия договор, при следните минимални и максимални цени в лева:

- минимална цена за 1 бр. ............ - ................ лева;

- максимална цена за 1 бр. ........... - ................ лева.

 

4. Всички други съществени условия, при които се сключва изпълнителната сделка, трябва предварително да се съгласуват с Комитента. Съществени ще се считат следните условия: ...........................................................................................................................................................

 

5. (1) Комитентът може да поиска негов представител да присъствува при подписване на договора между Комисионера неговия контрагент.

(2) Комисионерът може да поиска представител на Комитента да участва в преговорите по сключването на сделката.

 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИОНЕРА

6. (1) Комисионерът има право да получи комисионно възнаграждение за извършената от него работа в размер на ................................................................................................................. (1)

(2) Възнаграждението ще бъде изплатено в срок от ................... дни след прехвърлянето на правата и задълженията от изпълнителната сделка на Комитента. (2)

 

(3) Възнаграждението ще бъде изплатено .......................... (в брой, по банков път и т. н.).

 

7. Комисионерът се задължава да сключи сделките, предмет на настоящия договор, лично.

 

8. (1) Комисионерът няма право да преупълномощава трето лице за сключването на сделките, предмет на настоящият договор, освен ако е налице предварително дадено изрично писмено съгласие на Комитента за това. (3)

(2) Комисионерът има право да преупълномощи трето лице с правата си по настоящия договор без да е налице писмено съгласие на Комитента само когато това е нужно за запазване на интересите на Комитента и в противен случай Комитентът би претърпял вреда.

(3) В случаите на ал. 2 от този член Комисионерът е длъжен да уведоми незабавно Комитента.

 

9. Ако съконтрахент по сключена от Комисионера сделка не изпълни задълженията си по тази сделка, Комисионерът се задължава да уведоми Комитента срок от ............... дни (часа) от узнаване на отказа на третото лице.

 

10. Задължението за уведомяване на Комитента тежи върху Комисионера и ако бъде нанесена вреда на имуществото, придобито или държано от Комисионера за сметка на Комитента.

 

11. Ако Комисионерът е знаел или е трябвало да знае, че лицето, с което сключва дадена изпълнителна сделка на кредит, е неплатежоспособно, той отговаря пред Комитента солидарно с това лице. (4)

 

12. (1) В случаите, когато Комисионерът се отклони от пределните (максимални и минимални) цени или от другите съществени условия по чл. 4 от настоящия договор, той е длъжен да уведоми незабавно Комитента.

(2) Комитентът е задължен да отговори в срок от .......... часа дали одобрява сключената при променените условия сделка.

(3) В случай, че в срока по предходната алинея, Комитентът заяви изрично, че не приема сделката, сключена при променени условия, правата и задълженията по тази сделка остават за Комисионера.

(4) Когато в срока по ал. 2 на този член Комитентът не даде изричен отговор, счита се, че той одобрява сделката.

(5) Комитентът няма право до откаже да одобри сделката, когато:

- Комисионерът заяви писмено, че поема разликата в цената;

- Комисионерът установи, че не е било възможно да се сключи сделката по предвидените цени и че със сключването й е предпазил Комитента от по-големи вреди;

- когато в стоката е настъпила промяна, която би я обезценила и Комисионерът не е имал време да изчака нарежданията на Комитента;

- други случаи: ........................................................................................................................................

 

13. (1) В случаите, когато в изпълнение на настоящия договор, Комисионерът получи стоки от трети лица, той се задължава да ги прегледа и да ги приеме само при условие, че отговарят на съответните стандарти.

(2) За установени липси и недостатъциКомисионерът е длъжен да уведоми Комитента в срок от .............. часа, като междувременно вземе мерки за осигуряване на доказателства за неточното изпълнение от страна на третото лица.

 

14. До изпълнението от страна на Комитента на задължението му да заплати възнаграждението и разноските на Комисионера, следният има право на задържане върху стоките (вземанията), които е придобил за сметка на Комитента.

 

15. Комисионерът се задължава чрез отчетна сделка да прехвърли на Комитента резултатите от изпълнителната сделка не по-късно от ....................... дни след приключването на плащанията по изпълнителната сделка.

 

 

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИТЕНТА

16. Комитентът се задължава да заплати на Комисионера възнаграждението по чл. 6 от настоящия договор в срок до ............... от сключването на отчетната сделка по смисъла на предходния член. (5)

 

17. (1) Комитентът се задължава да заплати на Комисионера всички разходи, направени от последния за сключването на изпълнителните сделки и за запазван