ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МПС

 

Днес, на ............................ 19... в гр........................... между долуподписаните:

1.................................................................................................................................................,

наричан накратко Продавач, от една страна,

и от друга страна

2.................................................................................................................................................,

наричан накратко Купувач,

се сключи настоящият договор за покупко-продажба на следното МПС:

 

вид ........................., марка ...................................., модел ...............................................................

с държавен регистрационен номер ................, рама ? ............, двигател ? ..........................

при следните условия:

 

1. Продавачът продава на Купувача собственото си, описано по-горе моторно превозно средство, в състояние, в което се намира в момента на продажбта, ведно с всичките принадлежности, числящи се към него, за цена от ............................. (.........................................) лева.

2. Продавачът заявява, че е получил изцяло ................................................................... цената.

3. Купувачът заявява, че купува описаното по-горе МПС при посочените условия и за посочената цена, изплатена изцяло на Продавача.

4. Разноските по прехвърлянето са за сметка на ....................................................................

5. При сключването на договора бяха представени следните документи:

- свидетелство за регистрация на МПС ? ............................

- квитанции за платена застраховка и дънък ? ...................

- декларация по чл. 36 от ЗСДВ

- вносни бележки за платени държавни такси по прехвърлянето на МПС

- други: .....................................................................................................................................................

 

 

ПРОДАВАЧ: ........................ КУПУВАЧ: .........................