ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ

 

 

Днес, ...........................199... г. в гр. .....................................

се сключи настоящият договор за ЗАЕМ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ между:

.............................................................................................................................................

представляван от ..........................................................................................................

наричан накратко Заемодател, от една страна,

и

.............................................................................................................................................

представляван от ........................................................................................................

наричан накратко Заемател. (1)

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. (1) Заемодателят предава в собственост на Заемателя: .......................... ............................................ ......................................................................, наричани по-долу за краткост ЗАЕМАНИТЕ ВЕЩИ, а Заемателят се задължава да върне вещи от същия вид, количество и качество по реда и съгласно условията на настоящия договор. (2)

(2) Заеманите вещи притежават следните качествени характеристики: .......................................................................................................................................................

 

2. (1) Настоящият договор се сключва за срок от.................................................., считано от ....................................................................................................................... ............................................................ (3)

(2) Заемателят се задължава да върне вещи от същия вид, количество и качество в срока по предходната алинея, по реда и съгласно условията на настоящия договор. Заетото ще бъде върнато по следния начин: ................................................................................................................................ (4)

 

II. ДЪЛЖИМО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

3. (1) Дължимото от Заемателя възнаграждение представлява лихва в размер на ........................ (..........................................) % дневно, върху стойността на заетите вещи, възлизаща на ......................................................................................., съгласно споразумението между страните. (5)

(2) При предсрочно връщане на заема, Заемателят не дължи възнаграждение за периода след погасяването.

(3) При забава на Заемателя за връщане на заетите вещи, освен неустойки и обезщетения, той продължава да дължи възнаграждение в размера съгласно ал.1.

 

4. (1) Дължимото възнаграждение ще бъде изплатено по следния начин и в следните срокове: ............................................................................................................ ..................................................................... (6)

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОДАТЕЛЯ

5. (1) ЗАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми Заемателя за всички скрити недостатъци на ЗАЕМАНИТЕ ВЕЩИ. (7)

(2) В изпълнение на това си задължение той декларира пред Заемателя, че заеманите вещи притежават следните скрити недостатъци: ................................................................................................... (8)

 

6. (1) Заемодателят е длъжен при поискване от Заемателя да издаде разписка за извършените от последния изпълнения на задължения по настоящия договор.

 

7. (1) Заемодателят има право да получи обратно вещи от същия вид, количество и качество като дадените по договора ведно с уговореното възнаграждение по реда и условията на настоящия договор.

 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛЯ

8. (1) Заемателят е длъжен да върне дължимото по договора ведно с уговореното възнаграждение по реда и съгласно уговорените с договора срокове.

(2) Той може да върне предсрочно дължимото по настоящия договор след като е уведомил за това Заемодателя с писмено ....................... дневно предизвестие. (9)

 

9. (1) Заемателят е длъжен да изпълни стриктно условията за обезпечаване на заема. (10)

 

V. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА ЗАЕМА

10. (1) Задълженията на Заемателя по настоящия договор се обезпечават чрез ........................................................................................................................................... ............................................................................. (11)

(2) Заемателят е длъжен в срок от ............................ от сключването на настоящия договор да осигури обезпеченията по предходната алинея.

 

VI. НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

11. (1) Ако Заемателят не изпълни задължението си за връщане на дължимото по настоящия договор, дължи неустойка в размер на ...................................... (12)

 

12. (1) При забава на Заемателя за връщане на дължимото по настоящия договор и последващо реално изпълнение на задължението, той дължи неустойка в размер на ................................................., за всеки ...................... забава. (13)

(2) При забава на Заемателя при изплащане на дължимото възнаграждение в сроковете по
т. 4, той дължи неустойка в размер на ........... % от дължимата сума за всеки просрочен ден. (14)

 

13. (1) При неизпълнение на задължението на Заемателя по т. 10, ал. 2 той дължи неустойка в размер на ........................................................................................ (15)

 

14. (1) При неизпълнение на задължението по т. 5, ал. 1 от страна на Заемодателя, той дължи обезщетение за вредите, нанесени на Заемателя от скритите недостатъци на заетите вещи.

 

 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ, ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

15. (1) Настоящият договор може да бъде развален по взаимно съгласие между страните или при неизпълнение на задължението по т. 10, ал. 2 за осигуряване в срок на обезпечение от страна на Заемателя.

 

16. (1) Условията на настоящия договор могат да бъдат изменяни при наличие на съгласие на страните, изразено в писмена форма.

 

 

17. (1) За неуредените от договора въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

 

 

ЗАЕМОДАТЕЛ: .................................. ЗАЕМАТЕЛ: ...............................