ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Днес 05.05.2001 г. на основание чл.16, ал.1 от ЗМИП

ФИРМА: ЕТ ДЕКОВ
Рег. в: Пловдивски окр. съд, По ф.дело: ........  г.
БУЛСТАТ: 030124858
Номер от НДР: 116.........
Адрес на управление: Пловдив, бул. България
Предмет на дейност: търговия на едро

прие следните правила, които имат за цел предотвратяването изпирането на пари.

I. КРИТЕРИИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА СЪМНИТЕЛНИ СДЕЛКИ И КЛИЕНТИ

1.Съмнителни сделки са налице в следните случаи:
- когато клиентът предпочита да извърши плащане в брой  за една или няколко сделки надвишаващи 30000 лева, като за целта настоява за издаване на няколко фактури на стойност до 5000 лева.
- когато клиент заплати авансово в брой, за бъдеща доставка, сума надвишаваща или равна на 30 000 лева, а впоследствие иска разваляне на сделката и връщане на платената  сума по банков път.
- при покупка на стойност над 30000 лева, несъответстваща на основната дейност на клиента и на неговите обичайни покупки и възможности.
- при често плащане в брой от един и същи клиент с монети и банкноти с необичайно малък номинал.
- при заплащане на доставка на стоки от трето лице, което не е страна по сделката без видима причина и без близка връзка с клиента.
2. Съмнителни клиенти са:
- представители или пълномощници по сделки, нежелаещи да дадат пълна информация или представящи документи за самоличност и идентичност, чиято автентичност поражда съмнение.
- тези, за които е обществено достояние, че са криминално проявени.
- тези, които имат регистрация в офшорни зони.

II. СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

3. Служителите и работниците на фирмата следва да идентифицират клиентите си в следните случаи:
- при установяване на трайни търговски отношения, както и при сключване на сделки на стойност над 30 000 лева.
- при извършване на няколко сделки с един и същи клиент, които поотделно не надвишават 30 000 лева, но са налице данни, че сделките са свързани.
- във всички случаи, когато възникне съмнение за изпиране на пари.
4. При извършване на сделки при условията на т.3 чрез представител, служителите и работниците на фирмата следва да изискват доказателства за представителната власт и да идентифицират представителя и представлявания.
5. При извършване на сделка при условията на т.3 в полза на трето лице без упълномощаване или чрез трето лице - преносител на документи за извършване на сделката, работниците и служителите на фирмата следва да идентифицират третото лице, в полза на което е извършена сделката, лицето извършило сделката, и приносителя.
6. Идентифицирането се извършва както следва:
6.1 От клиенти - юредически лица - се изискват:
- копие на Удостоверение за актуално състояние, а ако лицето не подлежи на регистрация - на заверен препис от учредителния акт.
- копие на Удостоверението за данъчна регистрация.
- копие на Удостоверението за Булстат на фирмата.
- копие на документа за самоличност на управителя или лицито представляващо дружеството.
- копие от лиценза за търговия, ако стоката се закупува с цел продажба.
- копие от митническата регистрация, ако дружеството по закон е задължено да се регистрира митнически.
- копия на всички документи, удостоверяващи сключването на сделката - договор, фактура, платежни документи и др.
6.2 От клиенти - еднолични търговци - се изискват:
- копие на Удостоверение за актуално състояние.
- копие на Удостоверението за данъчна регистрация.
- копие на Удостоверението за Булстат на фирмата.
- копие на документа за самоличност на собственика на фирмата.
- копие от лиценза за търговия, ако стоката се закупува с цел продажба.
- копие от митническата регистрация, ако фирмата по закон е задължена да се регистрира митнически.
- копия на всички документи, удостоверяващи сключването на сделката - договор, фактура, платежни документи и др.
6.3 От клиенти - физически лица - се изискват:
-  копие на документа за самоличност.
- копия на всички документи, удостоверяващи сключването на сделката - договор, фактура, платежни документи и др.
7. Всички ксерокопия, събрани по реда на т. 6 следва да са четливи и в добро състояние.
8. Работниците и служителите на фирмата са длъжни да следят за актуалността на документите, събрани по реда на т. 6 и да ги подновява при всяка промяна в тях.
9. Събраната информация и документация се предава на служителя на фирмата, определен със заповед на собственика да отговаря за съхранението и обработването й.

III. СЪХРАНЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

10. Собственика на фирмата определя със заповед служител, който да отговаря за съхранението и обработването на събраната информация по Раздел II.
11. Служителят по т. 10 завежда в специален дневник случаи, при които е възникнало съмнение за изпиране на пари.
12. Дневникът по т. 11 се прошнурова и заверява с подписа на собственика и печата на фирмата.
13. Събраната информация за клиентите и сделките се съхранява в срок от 5 години, като:
- за клиентите срокът тече дт началото на календарната година, следваща годината на прекратяването на отношенията.
- за сделките срокът тече дт началото на календарната година, следваща годината на тяхното извършване.

IV. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА

14.  При съмнение за изпиране на пари служителите и работниците на фирмата са длъжни да уведомят незабавно собственика преди извършването на сделката.
15. Собственикът на фирмата следва да уведоми незабавно агенция " Бюро за финансово разузнаване" за наличието на съмнение за изпиране на пари и да направи всичко възможно да забави осъществяването на сделката, а в случаите когато забавянето на сделката е обективно невъзможно, уведомява агенция "Бюро за финансово разузнаване" незабавно след извършването й.
16. Събраната информация и документация по Раздел II и III представлява фирмена тайна и до нея нямат право на достъп външни лица.
17. Правилото по т. 16 не се отнася за служителите на агенция " Бюро за финансово разузнаване", в случаите когато събраната информация и документация е изискана по предвидения в ЗМИП ред.

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18. При неизпълнение на задълженията по тези Правила на виновните работници и служители се налагат санкции, съгласно Кодекса на труда.
19. Настоящите Правила се свеждат до знанието на работниците и служителите на фирмата в срок от 3 работни дни след приемането им, които удостоверяват това с подписите си.
20. Собственикът на фирмата се задължава в срок от 7 работни дни от приемането на настоящите Правила да проведе обучение на работниците и служителите на фирмата, относно предвидените в ЗМИП мерки за контрол и предотвратяване изпирането на пари.
 

07.05.2001                                                                           Управител: ..................
 Иван Димитров