МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО

НАРЕДБА No 1
от 14 февруари 2007 г.
ЗА ВОДЕНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
(обн.,ДВ,бр.18 от 27 февруари 2007 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) Тази наредба урежда воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър.
(2) Дейностите по ал.1 се извършват, съответно осигуряват, от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, наричана по-нататък "агенцията".
Чл.2. (1) Вписванията, заличаванията и обявяванията в търговския регистър се извършват от длъжностни лица по регистрацията към агенцията.
(2) Запазване на фирма в търговския регистър се извършва от длъжностно лице по регистрацията или от служител, определен от изпълнителния директор на агенцията.
Чл.3. (1) Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, съдържаща вписаните обстоятелства по чл.4 от Закона за търговския регистър, обявените актове по чл.5 от Закона за търговския регистър, документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията, и запазените фирми по чл.35 от Закона за търговския регистър.
(2) Търговският регистър е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до регистърните дела на търговците и клоновете на чуждестранни търговци и до списъка на запазените фирми.
Чл.4. (1) Агенцията поддържа структурирани данни за дейностите, свързани с воденето и съхраняването на търговския регистър.
(2) Данните по ал.1 съдържат информация за извършените вътрешни проверки, като всеки запис:
1. съдържа номер и описание на действието, момент на извършването му, ниво на задълбоченост на проверката, идентификатор на потребителя, извършил действието, и резултати;
2. осигурява възможност за своевременно установяване на извършени в него промени;
3. осигурява възможност за търсене по периоди.
(3) Достъп до данните по ал.1 могат да имат само служители, определени от изпълнителния директор на агенцията.
Чл.5. Агенцията организира дейностите по чл.1, ал.1 така, че да са отделени от останалите й дейности и административни звена както при нормални, така и при кризисни условия.

Глава втора
ЗАЯВЛЕНИЯ

Раздел I
Образци

Чл.6. (1) Вписване и заличаване в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложения No А1 - А8, Б1 - Б7, В1 - В3. Обявяване на актове в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение No Г1. Запазване на фирма в търговския регистър се извършва въз основа на заявление по образец съгласно приложение No Д1.
(2) Заявлението съдържа полета, обединени в групи. Всяко заявление съдържа задължително следните групи:
1. група "Данни за заявителя" със следните полета:
а) поле "Име", в което се посочва името на заявителя;
б) поле "ЕГН/ЛНЧ", в което се посочва единният граждански номер (ЕГН) или личният номер на чужденец (ЛНЧ) на заявителя;
в) поле "Място на раждане", в което се посочват населеното място и държавата, където заявителят е роден, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле "Постоянен адрес", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
д) поле "Документ за самоличност", в което се посочват номерът на документа за самоличност на заявителя, органът, който го е издал, и датата на издаването му, когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ;
е) поле "Представител", в което се отбелязва дали заявителят подава заявлението от свое име ("лично") или от името на друго лице ("представител"); когато заявлението се подава от името на друго лице, в това поле се посочват основанието за възникване на представителната власт на заявителя и датата на съответния акт;
2. група "Заличаване на вписване" с единствено поле "Заличаване", в което се отбелязва, че заявлението е за заличаване на посочени в него вписани обстоятелства;
3. група "Идентификация" с единствено поле No 1 "ЕИК", в което се посочва единният идентификационен код на търговеца или клона на чуждестранен търговец, по чието дело се иска вписване, заличаване или обявяване; полето не се попълва при подаване на заявление за първоначално вписване на търговец или клон на чуждестранен търговец;
4. група "Допълнение" с единствено поле "Допълнително заявление", в което се отбелязва дали има продължение към заявлението, и образецът, по който е допълнителното заявление;
5. група "Електронен обмен" със следните полета:
а) поле "Съгласие за получаване на изявления по електронен път", в което се посочва дали заявителят желае да получава по електронен път изявления от агенцията, свързани с търговската регистрация;
б) поле "Адрес на електронна поща", в което се посочва адресът на електронната поща на заявителя за получаване на изявления от агенцията, ако заявителят е заявил съгласие за получаване на изявления по електронен път;
6. група "Приложения" с единствено поле "Описание", в което се посочват приложените към заявлението документи;
7. група "Заявител" със следните полета:
а) поле "Декларация по чл.13, ал.5 ЗТР" със следния текст: "Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства, съответно приемането на представените от мен актове. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.";
б) поле "Подпис", което съдържа подпис на заявителя; когато заявлението се подава по електронен път, това поле не се попълва;
в) поле "Нотариално удостоверяване", в което се посочват датата, на която е извършено нотариално удостоверяване на подписа на заявителя, името на длъжностното лице, което е извършило удостоверяването, качеството, в което това лице е оправомощено да извършва нотариални удостоверявания, районът на действие и регистрационният номер на Нотариалната камара (когато нотариалното удостоверяване е извършено от нотариус), името и ЕГН/ЛНЧ на заявителя, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя (когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ), номерът на документа за самоличност на заявителя, органът, който го е издал, и датата на издаването му (когато заявителят няма ЕГН или ЛНЧ), размерът на държавната такса, събрана за нотариалното удостоверяване, подписът и печатът на длъжностното лице, извършило нотариалното удостоверяване; когато заявлението се подава по електронен път или проверката на самоличността на заявителя се извършва от служител на агенцията, това поле не се попълва.
(3) В зависимост от исканото вписване, заличаване или обявяване заявлението съдържа допълнителни полета, обединени в групи, относно подлежащите на вписване обстоятелства, подлежащите на заличаване вписвания или подлежащите на обявяване актове. Заявлението за вписване на допълнителни обстоятелства относно търговски дружества със специален предмет на дейност (образец Б3) не съдържа полетата по ал.2, т.7, букви "а" и "в". Заявлението за обявяване на актове (образец Г1) не съдържа полето по ал.2, т.2. Заявлението за запазване на фирма (образец Д1) не съдържа полетата по ал.2, т.2, 3 и т.7, буква "а".
(4) В образеца на заявление са отбелязани тези полета от заявлението, които задължително трябва да се попълнят от заявителя. Останалите полета от заявлението могат да останат празни и не се попълват при незаявяване на обстоятелствата или непредставяне на актовете, за които са предвидени.
(5) Когато лицето няма ЕГН, ЛНЧ, ЕИК или код по БУЛСТАТ, основното или вътрешното поле, предвидено за посочването му, не се попълва. За физическите лица се попълва само датата на раждане във формат "ГГММДД".
(6) Ако мястото в някои групи или полета не е достатъчно, това се посочва в полето по т.4 и към заявлението се прилага допълнително заявление, в което са попълнени съответните полета. Допълнително заявление, в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучреденото, съответно приемащото дружество, се прилага и при преобразуване на търговски дружества. Допълнително заявление за обявяване на акт се прилага и когато със заявление за вписване на обстоятелства се представя и акт, който подлежи на обявяване.
(7) Когато някое основно поле съдържа данни за различни обекти или за един обект, но с различни характеристики, всеки един от отделните обекти, съответно обектите с различни характеристики, се вписва във вътрешно поле в рамките на основното поле.
Чл.7. (1) Към всяко заявление се прилага документ за внесена държавна такса, освен ако таксата е платена по електронен път.
(2) Към всяко заявление се прилагат документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, съответно подлежащият на обявяване акт.
(3) Когато документите по ал.1 и 2 са на чужд език, те се представят заедно със заверен превод на български език.
(4) Заявителят прилага документите по предходните алинеи в оригинал или в заверено от него копие.
Чл.8. Агенцията осигурява достъп за попълване на заявленията по електронен път, съответно до образците на заявленията при желание за подаване на хартиен носител чрез интернет страницата на търговския регистър.

Раздел II
Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец

Чл.9. Подлежащите на вписване обстоятелства относно едноличен търговец се посочват в заявление по образец съгласно приложение No А1 в полета, обединени в група "Основни обстоятелства", както следва:
1. поле No 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което едноличният търговец упражнява дейността си и се подписва;
2. поле No 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
3. поле No 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на търговеца; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
4. поле No 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на едноличния търговец;
5. поле No 18 "Физическо лице-търговец", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на физическото лице-търговец;
6. поле No 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на едноличния търговец.
Чл.10. Към заявлението се прилагат:
1. при първоначална регистрация на търговеца:
а) образец от саморъчния подпис на търговеца;
б) ако предметът на дейност е подчинен на специален режим, се прилага съответният лиценз, разрешение, удостоверение за професионална правоспособност или друг документ;
в) декларация от едноличния търговец, че не е в производство за обявяване в несъстоятелност, че не е невъзстановен в правата си несъстоятелен, че не е осъден за банкрут, че не е лишен от правото да упражнява търговска дейност и че не е регистрирал друга фирма като едноличен търговец (чл.57 и чл.58, ал.2 и 4 от Търговския закон);
2. при прекратяване на търговската дейност на едноличния търговец:
а) удостоверение за наследници или
б) препис от съдебно решение за поставяне под запрещение и удостоверение от органа по настойничество и попечителство за назначаване на настойник или попечител, съответно удостоверение за сключен граждански брак или удостоверение за раждане в случаите по чл.128, ал.3 от Семейния кодекс;
в) при заличаване на едноличния търговец по чл.60а, т.1 от Търговския закон - удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и удостоверение по чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.
Чл.11. (1) Промяна във вписани обстоятелства се заявява за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на едноличния търговец.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
Чл.12. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства при поемане на предприятието от наследник на едноличния търговец се заявяват, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на едноличния търговец, а в поле No 2 "Фирма" се посочва променената или нова фирма, под която продължава търговската дейност.
(2) Освен приложенията по чл. 10 към заявлението се прилагат и:
1. удостоверението за наследници, съответно завещанието;
2. съгласието между наследниците за поемане на предприятието на едноличния търговец.

Раздел III
Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество

Чл.13. Подлежащите на вписване обстоятелства относно събирателно дружество се посочват в заявление по образец съгласно приложение No А2 в полета, обединени в група "Основни обстоятелства", както следва:
1. поле No 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
2. поле No 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
3. поле No 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на събирателното дружество; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
4. поле No 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на събирателното дружество;
5. поле No 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да управляват дружеството (когато управлението е възложено на един или няколко съдружници);
6. поле No 8 "Начин на управляване", в което се отбелязва начинът на управляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
7. поле No 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да представляват дружеството (когато представляването е възложено на един или няколко съдружници);
8. поле No 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
9. поле No 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, ако такъв е уговорен в дружествения договор;
10. поле No 19 "Съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на съдружниците;
11. поле No 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на събирателното дружество.
Чл.14. Към заявлението се прилагат:
1. дружественият договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
2. образците от саморъчните подписи на лицата, които представляват дружеството;
3. документът, установяващ учредяването на юридическо лице - съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в събирателното дружество (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
4. решението на съответния орган на юридическото лице - съдружник за участие в събирателното дружество;
5. ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение.
Чл.15. (1) Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на дружеството.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на съдружниците;
2. образците от подписите на лицата, представляващи дружеството;
3. при прекратяване на членство: документите, установяващи прекратяването на членството (съдебно решение за поставяне на съдружника под запрещение; актът за смърт; документът, установяващ прекратяването на съдружник - юридическо лице; съдебното решение за изключване на съдружник; решението на съдружниците за прекратяване на членство в хипотезата на чл.96, ал.2 от Търговския закон);
4. при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.

Раздел IV
Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество

Чл.16. Подлежащите на вписване обстоятелства относно командитно дружество се посочват в заявление по образец съгласно приложение No А3 в полета, обединени в група "Основни обстоятелства", както следва:
1. поле No 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
2. поле No 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
3. поле No 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на командитното дружество; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
4. поле No 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на командитното дружество;
5. поле No 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да управляват дружеството (когато управлението е възложено на един или няколко съдружници);
6. поле No 8 "Начин на управляване", в което се посочва начинът на управляване (заедно, поотделно или по друг начин);
7. поле No 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, на които е възложено с дружествения договор или с решение на съдружниците да представляват дружеството (когато представляването е възложено на един или няколко съдружници);
8. поле No 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
9. поле No 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството, ако такъв е уговорен в дружествения договор;
10. поле No 20 "Неограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на неограничено отговорните съдружници;
11. поле No 21 "Ограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата/наименованието, ЕИК/кодът по БУЛСТАТ и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на ограничено отговорните съдружници;
12. поле No 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на командитното дружество.
Чл.17. Към заявлението се прилагат:
1. дружествен договор с нотариална заверка на подписите на съдружниците;
2. образци от подписите на неограничено отговорните съдружници;
3. документ, установяващ учредяването на юридическо лице - съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в командитното дружество (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
4. решение на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в командитното дружество;
5. ако предметът на дейност е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение.
Чл.18. (1) Промени в обстоятелствата се заявяват за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на дружеството.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на съдружниците;
2. образците от саморъчните подписи на лицата, представляващи дружеството;
3. при прекратяване на членство: документите, установяващи прекратяването на членството (съдебно решение за поставяне на съдружника под запрещение; актът за смърт; документът, установяващ прекратяването на съдружник - юридическо лице; съдебното решение за изключване на съдружник; решението на съдружниците за прекратяване на членство в хипотезата на чл.96, ал.2 от Търговския закон);
4. при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.

Раздел V
Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност

Чл.19. Подлежащите на вписване обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност се посочват в заявление по образец съгласно приложение No А4 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле No 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
б) поле No 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
в) поле No 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството с ограничена отговорност; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
г) поле No 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на дружеството с ограничена отговорност;
д) поле No 7 "Управители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на управителя/управителите;
е) поле No 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
ж) поле No 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;
з) поле No 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например холдингово дружество, цел);
и) поле No 19 "Съдружници", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружниците;
к) поле No 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично дружество с ограничена отговорност се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
л) поле No 24 "Прехвърляне на дружествен дял", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на прехвърлителя; името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на правоприемника; и датата, на която е възникнало основанието за прехвърляне на дружествен дял;
м) поле No 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на дружеството с ограничена отговорност;
2. група "Капитал" със следните полета:
а) поле No 31 "Размер", в което се посочват размерът на капитала и броят на дяловете, в които е разпределен;
б) поле No 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
в) поле No 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
Чл.20. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) дружественият договор, съответно учредителният акт;
б) документът, установяващ учредяването на юридическо лице - съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в дружеството с ограничена отговорност (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - съдружник, което не е вписано в търговския регистър);
в) решението на съответния орган на юридическо лице - съдружник, за участие в дружеството с ограничена отговорност;
г) решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала, за назначаване на управител или управители;
д) нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя/управителите;
е) съответният лиценз или разрешение, когато за извършването на определени дейности закон предвижда изискване за разрешение на държавен орган;
ж) другите документи, предвидени със специален закон;
2. по група "Капитал":
а) при парична вноска - документът за внесен капитал;
б) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон; декларацията по чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
в) другите документи съгласно изискванията на специален закон.
Чл.21. (1) Промени в обстоятелствата се заявяват за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на дружеството.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание за промяна на обстоятелствата;
2. преписът от дружествения договор, съответно учредителният акт, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството;
3. поканите за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени, с изключение на случаите, когато решението е взето неприсъствено, или от протокола за приемане на решението по т.1 е видно, че всички съдружници са присъствали на общото събрание;
4. писменото уведомление за напускане от управителя до дружеството (при заявяване за вписване на напускане от управителя по чл.141, ал.5 от Търговския закон);
5. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на новия управител/управители;
6. договорът за прехвърляне на дружествен дял с нотариална заверка на подписите или документи, установяващи наследяване на дружествен дял (при прехвърляне на дружествен дял);
7. при прекратяване на членство: актът за смърт на съдружника; преписът от съдебното решение за поставяне под запрещение на съдружника; решението за прекратяване с ликвидация на съдружник - юридическо лице; решението за изключване на съдружника и предупреждението за изключване по чл.126 от Търговския закон; писменото предизвестие за напускане на съдружник; съдебното решение за обявяване на съдружника в несъстоятелност;
8. при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт, съгласно чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) При промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала;
2. поканите за свикване на общо събрание до съдружниците и доказателствата, че са връчени, с изключение на случаите, когато решението е взето неприсъствено, или от протокола за приемане на решението по т.1 е видно, че всички съдружници са присъствали на общото събрание;
3. преписът от дружествения договор, съответно учредителният акт, съдържащ промяната, заверен от органа, представляващ дружеството;
4. при парична вноска - документът за внесен капитал, съответно част от увеличението на капитала (при увеличаване на капитала);
5. при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон; декларацията по чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му (при увеличаване на капитала);
6. при увеличаване на капитала със средства на дружеството - балансът към датата на решението за увеличаване на капитала;
7. доказателствата за спазване на изискванията по чл.150 от Търговския закон (при намаляване на капитала);
8. декларацията на управителя по чл.151, ал.2 от Търговския закон (при намаляване на капитала).

Раздел VI
Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество

Чл.22. Подлежащите на вписване обстоятелства относно акционерно дружество се посочват в заявление по образец съгласно приложение No А5 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле No 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
б) поле No 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
в) поле No 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на акционерното дружество; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
г) поле No 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейност на акционерното дружество;
д) поле No 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, представляващи дружеството;
е) поле No 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
ж) поле No 12 "Съвет на директорите", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на съвета на директорите;
з) поле No 13 "Управителен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на управителния съвет;
и) поле No 14 "Надзорен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на надзорния съвет;
к) поле No 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;
л) поле No 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например холдингово дружество, публично дружество, цел);
м) поле No 23 "Едноличен собственик на капитала", в което при еднолично акционерно дружество се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на едноличния собственик на капитала;
н) поле No 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на акционерното дружество;
2. група "Капитал" със следните полета:
а) поле No 31 "Размер", в което се посочват размерът на капитала и видът, броят и номиналната стойност на акциите, правата за отделните класове акции и особените условия за тяхното прехвърляне;
б) поле No 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
в) поле No 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава;
г) поле No 34 "Решение за обратно изкупуване на акции", в което се отбелязва обстоятелството, че е взето решение за обратно изкупуване на акции.
Чл.23. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) уставът, съответно учредителният акт;
б) протоколът от учредителното събрание съгласно чл.163, ал.4 от Търговския закон;
в) документът, установяващ учредяването на юридическо лице - акционер, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в учредяването на акционерното дружество (само за юридическо лице - учредител, което не е учредено по българското право, или юридическо лице - учредител, което не е вписано в търговския регистър);
г) решението на съответния орган на юридическо лице - акционер, за участие в акционерното дружество;
д) протоколът от заседание на надзорния съвет за избор на членове на управителния съвет (при двустепенна система на управление);
е) ако уставът допуска член на съвет да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в съвета, както и документът, установяващ учредяването на юридическото лице и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решението, ако лицето не е учредено по българското право или не е вписано в търговския регистър;
ж) протоколът от заседание на съвета на директорите, съответно управителният съвет, за избор на лица, които да представляват дружеството;
з) за учредителите - юридически лица - решението на компетентен орган да се участва в учредяването на акционерното дружество;
и) списъкът на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите;
к) декларациите по чл.160, ал.2 от Търговския закон от учредителите;
л) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл.234, ал.3 от Търговския закон от членовете на органите на управление на дружеството;
м) нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на лицата, овластени да представляват дружеството;
н) лицензът или разрешението за извършване на банкова, застрахователна дейност, дейност на фондова борса, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и други дейности, за които отделен закон предвижда това;
о) други документи съгласно изискванията на специален закон;
2. по група "Капитал":
а) при парична вноска - документът за внесен капитал;
б) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон; декларацията по чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
в) при заявяване за вписване на обстоятелството, че е взето решение за обратно изкупуване на акции - решението на общото събрание за обратно изкупуване на акции.
Чл.24. (1) Промени в обстоятелствата се заявяват за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на дружеството.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание или на едноличния собственик на капитала и списъкът на акционерите (пълномощниците), присъствали на общото събрание; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателствата за представителната им власт; поканата за свикване на общо събрание на акционерите (когато уставът предвижда свикването на общото събрание да става само с писмени покани); при акции от различни класове вместо решението на общото събрание - решението на акционерите от съответния клас акции;
2. преписът от устава, съответно учредителният акт, с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
3. решението на общото събрание за избор на нов член на съвета на директорите (едностепенна система) или на надзорния съвет (двустепенна система), съответно решението на надзорния съвет за избор на нов член на управителния съвет (двустепенна система);
4. ако уставът допуска член на съвет да може да бъде юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител на члена за изпълнение на задълженията му в съвета;
5. писменото уведомление за напускане от член на съответния съвет до дружеството (при заявяване за вписване на напускане от член на съвет по чл.233, ал.5 от Търговския закон);
6. нотариално завереното съгласие и декларацията по чл.234, ал.3 от Търговския закон от новия член на съвета на директорите или управителния съвет;
7. нотариално завереният образец от саморъчния подпис по чл.235, ал.3 от Търговския закон на новите лица, овластени да представляват дружеството;
8. при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) При промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание или на едноличния собственик на капитала и списъкът на акционерите (пълномощниците), присъствали на общото събрание; ако на общото събрание са присъствали пълномощници - доказателствата за представителната им власт; поканата за свикване на общо събрание на акционерите (когато уставът предвижда свикването на общото събрание да става само с писмени покани); при акции от различни класове вместо решението на общото събрание - решението на акционерите от съответния клас акции;
2. преписът от устава, съответно учредителният акт, с измененията към съответната дата, заверен от лицето или лицата, представляващи дружеството;
3. при увеличаване на капитала съгласно чл.196 от Търговския закон - решението на управителния съвет, съответно на съвета на директорите, за увеличаване на капитала; в случаите по чл.75а от Закона за банките - решението на квесторите и одобрението от БНБ;
4. при увеличаване на капитала с парична вноска - документът за внесен капитал, съответно част от увеличението на капитала;
5. при увеличаване на капитала с непарична вноска - заключението на вещите лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон; декларацията по чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
6. документът за внесена разлика между номинална и емисионна стойност на новите акции;
7. документът относно спазването на изискването по чл. 194, ал. 3 от Търговския закон;
8. списъкът на лицата, записали новите акции, удостоверен от управителния съвет, съответно от съвета на директорите;
9. в случаите по чл.197, ал.1 от Търговския закон - балансът към датата на решението за увеличаване на капитала;
10. при увеличаване на капитала чрез подписка - потвърждението на проспект (освен когато такъв не се изисква от закона) и доказателствата за спазване на особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Раздел VII
Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции

Чл.25. Подлежащите на вписване обстоятелства относно командитно дружество с акции се посочват в заявление по образец съгласно приложение No А6 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Основни обстоятелства" със следните полета:
а) поле No 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
б) поле No 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
в) поле No 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на командитното дружество с акции; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
г) поле No 6 "Предмет на дейност" в което се посочва предметът на дейността на командитното дружество с акции;
д) поле No 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, представляващи дружеството;
е) поле No 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
ж) поле No 12 "Съвет на директорите", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на съвета на директорите;
з) поле No 16 "Срок на дружеството", в което се посочва датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;
и) поле No 17 "Специални условия", в което се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството (например холдингово дружество, цел);
к) поле No 20 "Неограничено отговорни съдружници", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на съдружниците, съответно фирмата, ЕИК и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, където е седалището и адресът на управление на неограничено отговорните съдружници;
л) поле No 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на командитното дружество с акции;
2. група "Капитал" със следните полета:
а) поле No 31 "Размер", в което се посочват размерът на капиталът, видът и броят на акциите, номиналната стойност на отделната акция, правата на отделните класове акции и особените условия за прехвърляне на акции;
б) поле No 32 "Внесен капитал", в което се посочва размерът на внесената част от капитала;
в) поле No 33 "Непарична вноска", в което се посочват видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.
Чл.26. Към заявлението се прилагат:
1. по група "Основни обстоятелства":
а) учредителният договор;
б) уставът;
в) протоколът от учредителното събрание съгласно чл.163, ал.4 от Търговския закон;
г) ако член на съвета на директорите е юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в съвета;
д) протоколът от заседанието на съвета на директорите за избор на лица, които да представляват дружеството;
е) документът, установяващ учредяването на юридическо лице - съдружник, и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в командитното дружество с акции (само за юридическо лице - съдружник, което не е учредено по българското право);
ж) за учредителите - юридически лица - решението на компетентен орган за участие в командитното дружество с акции;
з) списъкът на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от съвета на директорите;
и) декларациите по чл.160, ал.2 от Търговския закон от учредителите;
к) нотариално завереното съгласие и декларацията по чл.234, ал.3 от Търговския закон от членовете на съвета на директорите на дружеството;
л) нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на лицата, овластени да представляват дружеството;
м) други документи съгласно изискванията на специален закон;
2. по група "Капитал":
а) при парична вноска - документът за внесен капитал;
б) при непарична вноска - заключението на вещите лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон; декларацията по чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му.
Чл.27. (1) Промени в обстоятелствата се заявяват за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на дружеството.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Основни обстоятелства" към заявлението се прилагат:
1. решението на съвета на директорите, прието с единодушие, за промяна на обстоятелствата;
2. ако новият неограничено отговорен съдружник е юридическо лице - решението на компетентния орган на юридическото лице за определяне на представител за изпълнение на задълженията му в съвета на директорите;
3. нотариално завереното съгласие и декларацията по чл.234, ал.3 от Търговския закон на новия неограничено отговорен съдружник - член на съвета на директорите;
4. нотариално завереният образец от саморъчния подпис по чл.235, ал.3 от Търговския закон на новите лица, овластени да представляват дружеството;
5. при заличаване на дружеството: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишният отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.
(4) При промяна на обстоятелствата по група "Капитал" към заявлението се прилагат:
1. решението на съвета на директорите, прието с единодушие, за изменение на капитала;
2. при увеличаване на капитала с парична вноска - документът за внесен капитал, съответно част от увеличението на капитала;
3. при увеличаване на капитала с непарична вноска - заключението на вещите лица по чл.72, ал.2 от Търговския закон; декларацията по чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (при апортиране на вещно право върху недвижим имот или моторно превозно средство); доказателствата, че вносителят е носител на правата - предмет на апорта, и писменото съгласие на вносителя с описание на вноската и нотариална заверка на подписа му;
4. документът за внесена разлика между номинална и емисионна стойност на новите акции;
5. документът относно спазването на изискването по чл.194, ал.3 от Търговския закон;
6. списъкът на лицата, записали новите акции, удостоверен от съвета на директорите;
7. в случаите по чл.197, ал.1 от Търговския закон - балансът към датата на решението за увеличаване на капитала;
8. при увеличаване на капитала чрез подписка - потвърждението на проспект (освен когато такъв не се изисква от закона) и доказателства за спазване на особените изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Раздел VIII
Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация

Чл.28. Подлежащите на вписване обстоятелства относно кооперация се посочват в заявление по образец съгласно приложение No А7 в полета, обединени в група "Основни обстоятелства", както следва:
1. поле No 2 "Фирма", в което се посочва наименованието на кооперацията;
2. поле No 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който наименованието (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
3. поле No 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на кооперацията; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
4. поле No 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на кооперацията;
5. поле No 9 "Председател", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на председателя на кооперацията;
6. поле No 13 "Управителен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на управителния съвет;
7. поле No 13а "Подгласници в управителния съвет", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на избраните от общото събрание подгласници за попълване състава на управителния съвет (ако уставът на кооперацията предвижда такава възможност);
8. поле No 15 "Контролен съвет", в което се посочват мандатът му, както и името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ, на членовете на контролния съвет;
9. поле No 15а "Подгласници в контролния съвет", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на избраните от общото събрание подгласници за попълване състава на контролния съвет (ако уставът на кооперацията предвижда такава възможност);
10. поле No 25 "Отговорност над дялови вноски", в което се посочва размерът на отговорността на членовете на кооперацията над дяловите им вноски, когато такава отговорност е предвидена в устава;
11. поле No 27 "Заличаване на търговеца", в което се отбелязва заявяването за вписване на заличаване на кооперацията.
Чл.29. Към заявлението се прилагат:
1. уставът;
2. преписът от протокола от учредителното събрание (само при първоначална регистрация);
3. решението на съответния орган на юридическо лице - кооператор, за участие в кооперацията;
4. нотариално заверените образци от саморъчните подписи на лицата, които представляват кооперацията;
5. декларациите на председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет за обстоятелствата по чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кооперациите;
6. свидетелството за съдимост на председателя на кооперацията и на членовете на управителния и контролния съвет;
7. при вписване на кооперативен съюз - решението на общите събрания на кооперациите за обединяване;
8. при вписване на кооперативен съюз - документът, установяващ учредяването на юридическо лице - кооператор, правната му форма (кооперация) и компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за участие в кооперативния съюз (само за юридическо лице - кооператор, което не е учредено по българското право).
Чл.30. (1) Промени в обстоятелствата се заявяват за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на кооперацията.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на общото събрание на кооперацията за изменение или допълнение на устава;
2. решението на общото събрание на кооперацията за избор на нов председател или членове на управителния или контролния съвет;
3. нотариално заверените образци от саморъчните подписи на новите лица, които представляват кооперацията;
4. декларациите за обстоятелствата по чл.3, ал.1, т.3 от Закона за кооперациите на председателя и членовете на управителния и контролния съвет;
5. свидетелството за съдимост на председателя на кооперацията и на членовете на управителния и контролния съвет;
6. при заличаване на кооперацията: балансът към датата на приключване на ликвидацията, пояснителният доклад към баланса и годишен отчет на ликвидатора; протоколът за приемане на баланса, на пояснителния доклад към баланса, на годишния отчет на ликвидатора, за освобождаване на ликвидатор от отговорност и за разпределение на имуществото на дружеството, удостоверението за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт съгласно чл.5, ал.10 от Кодекса за социално осигуряване.

Раздел IX
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец

Чл.31. Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец се посочват в заявление по образец съгласно приложение No А8 в полета, обединени в група "Основни обстоятелства", както следва:
1. поле No 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което клонът на чуждестранния търговец извършва търговска дейност;
2. поле No 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който наименованието (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
3. поле No 5 "Седалище и адрес на управление", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на клона на чуждестранен търговец; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;
4. поле No 6 "Предмет на дейност", в което се посочва предметът на дейността на клона на чуждестранен търговец;
5. поле No 10 "Представители", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицата, представляващи чуждестранния търговец за дейността на клона, и обемът на представителната им власт;
6. поле No 11 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване от управителите на клона на чуждестранен търговец ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява);
7. поле No 22 "Чуждестранен търговец", в което се посочват правната форма и фирмата или наименованието на чуждестранния търговец; регистърът и номерът, под който чуждестранният търговец е вписан (ако приложимото право го предвижда); правото на държавата, което се прилага за чуждестранния търговец (ако приложимото право е на държава - член на Европейския съюз, в това поле се отбелязва "ЕС"); името на лицето, което представлява чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване; заличаването на чуждестранния търговец (при заявяване на това обстоятелство се отбелязва "заличен");
8. поле No 28 "Закриване на клона на чуждестранен търговец", в което се отбелязва заявяването за вписване на закриване на клона на чуждестранен търговец.
Чл.32. Към заявлението се прилагат:
1. документът, установяващ учредяването на чуждестранното лице (ако е юридическо лице), правото му да извършва търговска дейност според националния си закон, компетентността на съответния орган на това лице да вземе решение за откриване на клон, името на лицето, което представлява чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан (ако има такъв регистър), и начинът на представляване;
2. решението на чуждестранния търговец за откриване на клон;
3. ако предметът на дейност на клона на чуждестранния търговец е подчинен на разрешителен режим, се прилага съответният лиценз или разрешение;
4. учредителният акт, договорът или уставът на чуждестранния търговец, който съдържа всички изменения и допълнения към момента на подаване на заявлението за вписване на клона на чуждестранен търговец;
5. пълномощното с нотариална заверка на подписите;
6. нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителя на клона на чуждестранния търговец.
Чл.33. (1) Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на клона на чуждестранния търговец.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението на чуждестранния търговец за съответната промяна;
2. удостоверението за извършено вписване в регистъра, където е вписан чуждестранният търговец (ако има такъв регистър);
3. пълномощното с нотариална заверка на подписите;
4. образецът от саморъчния подпис на новото лице, което представлява клона на чуждестранния търговец;
5. при закриване на клона на чуждестранен търговец - решението на чуждестранния търговец за закриване на клона или удостоверението за вписване на заличаване на чуждестранния търговец в регистъра, където е вписан (ако има такъв регистър).

Раздел Х
Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура

Чл.34. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно прокура се посочват в заявление по образец съгласно приложение No Б1 със следните полета:
1. поле No 41 "Прокуристи", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на прокуристите, както и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на прокуристите, номерът на документа за самоличност на прокуристите, органът, който го е издал, и датата на издаването му, които се попълват, когато прокуристът няма ЕГН или ЛНЧ;
2. поле No 42 "Специални правомощия", в което се отбелязва дали съответният прокурист има право да отчуждава и да обременява с тежести недвижими имоти на търговеца;
3. поле No 43 "Начин на представляване", в което се отбелязва начинът на представляване от прокуристите ("заедно", "поотделно" или "по друг начин", като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява).
(2) Към заявлението се прилагат:
1. решението за упълномощаване на прокурист (само при търговски дружества и кооперации);
2. прокурата с нотариална заверка на подписите;
3. образецът от саморъчния подпис на прокуриста.
Чл.35. (1) Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на търговеца, по чието регистърно дело е вписана прокурата.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението за промяната (само при търговски дружества и кооперации);
2. прокурата с нотариална заверка на подписите;
3. образецът от саморъчния подпис на прокуриста.

Раздел XI
Заявление за вписване на обстоятелства относно клон

Чл.36. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно клон се посочват в заявление по образец съгласно приложение No Б2 със следните полета:
1. поле No 51 "Седалище и адрес на управление на клон", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на клона; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница на клона;
2. поле No 52 "Предмет на дейност на клон", в което се посочва предметът на дейността на клона;
3. поле No 53 "Управител на клон", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на лицето, което представлява търговеца за дейността на клона, както и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на управителя на клона, номерът на документа за самоличност на управителя на клона, органът, който го е издал, и датата на издаването му, които се попълват, когато управителят на клон няма ЕГН или ЛНЧ;
4. поле No 54 "Обем на представителна власт", в което се посочва обемът на представителната власт на лицето, което управлява клона;
5. поле No 55 "Закриване на клон", в което се посочват фирмата и седалището на клона, чието закриване се заявява, и се отбелязва заявяването за вписване на това обстоятелство.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. решението за откриване на клон (само за търговски дружества и кооперации);
2. прокурата с нотариална заверка на подписите;
3. нотариално завереното съгласие и образецът от саморъчния подпис на управителите на клона.
Чл.37. (1) Промяна в обстоятелствата се заявява за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на търговеца, по чието регистърно дело е вписан клонът.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) При промяна на обстоятелствата към заявлението се прилагат:
1. решението за промяната (само при търговски дружества и кооперации);
2. прокурата с нотариална заверка на подписите;
3. нотариално завереното съгласие и образецът от подписа на управителите на клона.

Раздел XII
Заявление за вписване на допълнителни обстоятелства относно търговски дружества със специален предмет на дейност

Чл.38. Подлежащите на вписване обстоятелства относно търговски дружества със специален предмет на дейност се посочват в заявление по образец съгласно приложение No Б3 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Орган, от името на който се подава заявлението" с единствено поле No 100 "Наименование", в което се посочва наименованието на държавния орган, от името на който се подава заявлението;
2. група "Банка" със следните полета:
а) поле No 101 "Ограничаване предмета на дейност", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл. 65, ал. 2, т. 6 от Закона за банките се посочват сделките, дейностите или операциите, извършването на които е забранено;
б) поле No 102 "Лиценз", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл.65, ал.2, т.15, предл.1 от Закона за банките се отбелязва, че лицензът е отнет;
в) поле No 103 "Разрешение", в което при налагане на банка на принудителна административна мярка по чл.65, ал.2, т.15, предл.2 от Закона за банките се посочва разрешението, което е отнето;
г) поле No 104 "Квестори", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на назначените квестори и датата, на която изтича срокът, за който са назначени;
д) поле No 105 "Други обстоятелства", в което се посочват други подлежащи на вписване обстоятелства;
3. група "Застраховател" със следните полета:
а) поле No 106 "Ограничаване предмета на дейност", в което при налагане на застраховател на принудителна административна мярка по чл.302, ал.2, т.10 от Кодекса за застраховането се посочват видът застраховка, по който е забранено сключването на нови застрахователни и презастрахователни договори, удължаването срока на сключени договори или разширяването на покритието по договорите, и датата, на която изтича срокът на забраната;
б) поле No 107 "Разпореждане с активи на дружеството", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл.302, ал.2, т.11 от Кодекса за застраховането се отбелязва, че е ограничено или забранено свободното разпореждане с активи на дружеството в случаите по чл.72, ал.2, чл.86, ал.1 или 2 от Кодекса за застраховането;
в) поле No 108 "Лиценз", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл.302, ал.2, т.11 от Кодекса за застраховането се отбелязва, че лицензът е отнет;
г) поле No 109 "Квестори", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на назначените квестори и срокът, за който са назначени;
д) поле No 110 "Други обстоятелства", в което се посочват другите подлежащи на вписване обстоятелства;
4. група "Дружество по ЗППЦК" със следните полета:
а) поле No 111 "Ограничаване предмета на дейност", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа се посочват ценните книжа, продажбата или извършването на сделки, с които са спрени, и датата, на която изтича срокът, за който е наложена мярката;
б) поле No 112 "Разпореждане с активи на дружеството", в което при налагане на принудителна административна мярка по чл.212, ал.1, т.9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа се посочва, че е взето решение за временно спиране обратното изкупуване на акции на инвестиционно дружество от отворен тип, съответно на дялове на договорни фондове;
в) поле No 113 "Квестори", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на назначените квестори и срокът, за който са назначени;
г) поле No 114 "Други обстоятелства", в което се посочват другите подлежащи на вписване обстоятелства.
Чл.39. Към заявлението се прилага актът на компетентния орган за налагане на принудителната административна мярка.

Раздел XIII Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял

Чл.40. Подлежащите на вписване обстоятелства относно залог на дружествен дял се посочват в заявление по образец съгласно приложение No Б4 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Залогодател" със следните полета:
а) поле No 201 "Име/наименование", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на залогодателя;
б) поле No 202 "Адрес", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на залогодателя (това поле се попълва само ако залогодателят няма ЕИК);
2. група "Длъжник по обезпеченото вземане" (полетата й се попълват само когато залогодателят е различен от лицето, задължено по обезпеченото вземане) със следните полета:
а) поле No 203 "Име/наименование", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на длъжника по обезпеченото вземане;
б) поле No 204 "Адрес", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на длъжника (това поле се попълва само ако длъжникът няма ЕИК);
3. група "Заложен кредитор" (в полетата й се посочват обстоятелства, отнасящи се до лицето, в чиято полза е учреден залогът) със следните полета:
а) поле No 205 "Име/наименование", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в чиято полза е учреден залогът;
б) поле No 206 "Адрес", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на заложния кредитор (това поле се попълва само ако заложният кредитор няма ЕИК);
4. група "Обезпечено вземане" със следните полета:
а) поле No 207 "Основание", в което се отбелязва източникът на задължението (договор, съдебно решение, административен акт или друг източник, като се посочва какъв е този източник) и се посочва датата на съответния акт;
б) поле No 208 "Предмет", в което се отбелязва съдържанието на задължението, чието изпълнение се обезпечава (за предаване на сума пари или определена вещ, за извършването или неизвършването на определени действия);
в) поле No 209 "Размер", в което се посочва количеството на дължимото по задължението и единиците, в които то се измерва (при парични задължения се посочва само главницата);
г) поле No 210 "Лихви", в което се посочва размерът на уговорената лихва, която се начислява върху паричните задължения;
д) поле No 211 "Лихви и неустойки за забава", в което се посочва размерът на лихвата, съответно неустойката за забава, която се начислява върху парично задължение;
5. група "Парична сума, за която е учреден залогът" с единствено поле No 212 "Размер" (това поле се попълва само когато залогът за обезпечаване на парично вземане е учреден за част от вземането или когато е учреден залог за обезпечаване изпълнението на непарично вземане), в което се посочват размерът и паричната единица на сумата;
6. група "Заложено имущество" със следните полета:
а) поле No 213 "Описание", в което се отбелязва "дружествен дял" и се посочва броят на заложените дялове;
б) поле No 214 "Цена", в което се посочват размерът и паричната единица на заложения дружествен дял, ако такива са посочени;
7. група "Модалитети" със следните полета:
а) поле No 215 "Срок", в което се посочва датата, на която изтича срокът на заложното право, ако е по-кратък от 5 години; ако денят на изтичане на срока не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в поле No 216 като условие;
б) поле No 216 "Условия", в което се посочват заявените за вписване прекратителни или отлагателни условия на заложното право;
8. група "Пристъпване към изпълнение на залог" със следните полета:
а) поле No 217 "Част от вземането, която се търси", в което се посочва размерът на частта от вземането, която се търси;
б) поле No 218 "Имущество, върху което се насочва изпълнението", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружника, върху чийто дружествен дял се насочва изпълнението;
в) поле No 219 "Депозитар", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ на депозитаря; населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на депозитаря; IBAN на откритата от депозитаря банкова сметка; BIC кодът на банката (съответно на клона), в която е открита сметката;
9. група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" със следните полета:
а) поле No 220 "Данни за запора", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата и ЕИК или наименованието и кодът по БУЛСТАТ, и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на лицето, в чиято полза е наложен запорът; данните за съда (съдебния изпълнител) и делото, по което е наложен запорът; когато запорът е върху постъпила за разпределение сума, посочват се дружественият дял, приходите от продажбата на който се запорират; когато запорът е върху останалата след разпределението сума, отбелязва се "останалата след разпределението сума" и се посочват размерът и паричната единица на сумата, за която се налага запорът;
б) поле No 221 "Вдигане на запора", в което се посочват съдът и No на дело, по което е постановено вдигане на запора;
10. група "Изоставяне на изпълнението" със следните полета:
а) поле No 222 "Размер", в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се изоставя изпълнението;
б) поле No 223 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение", в което се посочва за коя част от заложеното имущество се изоставя изпълнението;
11. група "Подновяване на вписването на залога" с единствено поле No 224 "Дата", в което се посочва датата на подновяване;
12. група "Заличаване на вписан залог" с единствено поле No 225 "Заличен залог", в което се отбелязва заявяването за вписване на това обстоятелство.
Чл.41. (1) Към заявлението се прилага договор за залог на дружествен дял с нотариална заверка на подписите и декларация по чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя.
(2) По група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" към заявлението се прилага полученото запорно съобщение.
(3) По група "Заложен кредитор", по група "Пристъпване към изпълнение на залог", по група "Изоставяне на изпълнението" и по група "Съгласие за заличаване на вписан залог" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър в група "Заложен кредитор".
Чл.42. (1) Промени в обстоятелствата по вписания залог се заявяват за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на дружеството.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, като:
1. обстоятелствата за лицето, придобило права върху заложеното имущество, се посочват в полетата на група "Залогодател";
2. обстоятелствата за лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението, се посочват в полетата на група "Длъжник по обезпеченото вземане";
3. обстоятелствата за лицето, придобило обезпеченото вземане или встъпило в правата на заложния кредитор, се посочват в група "Заложен кредитор";
4. промените в останалите обстоятелства, заявявани за вписване, се посочват в съответните групи и полета на заявлението.
(3) При промяна на обстоятелствата по група "Залогодател" към заявлението се прилага писменото съгласие на лицето, придобило права върху заложеното имущество.
(4) При промяна на обстоятелства по група "Длъжник по обезпеченото вземане" към заявлението се прилага писменото съгласие на лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението.

Раздел XIV
Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие

Чл.43. Подлежащите на вписване обстоятелства относно залог на търговско предприятие се посочват в заявление по образец съгласно приложение No Б5 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Длъжник по обезпеченото вземане" (полетата й се попълват само когато залогодателят е различен от лицето, задължено по обезпеченото вземане) със следните полета:
а) поле No 301 "Име/наименование", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на длъжника по обезпеченото вземане;
б) поле No 302 "Адрес", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на длъжника (това поле се попълва само ако длъжникът няма ЕИК);
2. група "Заложен кредитор" със следните полета:
а) поле No 303 "Име/наименование", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в чиято полза е учреден залогът;
б) поле No 304 "Адрес", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на заложния кредитор (това поле се попълва само ако заложният кредитор няма ЕИК);
3. група "Обезпечено вземане" със следните полета:
а) поле No 305 "Основание", в което се отбелязва източникът на задължението (договор, съдебно решение, административен акт или друг източник, като се посочва какъв е този източник) и се посочва датата на съответния акт;
б) поле No 306 "Предмет", в което се отбелязва съдържанието на задължението, чието изпълнение се обезпечава (за предаване на сума пари или определена вещ, за извършването или неизвършването на определени действия);
в) поле No 307 "Размер", в което се посочва количеството на дължимото по задължението и единиците, в които то се измерва (при парични задължения се посочва само главницата);
г) поле No 308 "Лихви", в което се посочва размерът на уговорената лихва, която се начислява върху паричните задължения;
д) поле No 309 "Лихви и неустойки за забава", в което се посочва размерът на лихвата, съответно неустойката за забава, която се начислява върху парично задължение;
4. група "Парична сума, за която е учреден залогът" с единствено поле No 310 "Размер" (това поле се попълва само когато залогът за обезпечаване на парично вземане е учреден за част от вземането или когато е учреден залог за обезпечаване изпълнението на непарично вземане), в което се посочват размерът и паричната единица на сумата;
5. група "Заложено имущество" със следните полета:
а) поле No 311 "Описание", в което се отбелязва "предприятието като съвкупност";
б) поле No 312 "Цена", в което се посочват размерът и паричната единица на търговското предприятие или на отделните активи на търговското предприятие, върху които е учреден залогът, ако такива са посочени в договора за залог;
6. група "Модалитети" със следните полета:
а) поле No 313 "Срок", в което се посочва датата, на която изтича срокът на заложното право, ако е по-кратък от 5 години; ако денят на изтичане на срока не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в поле No 314 като условие;
б) поле No 314 "Условия", в което се посочват заявените за вписване прекратителни или отлагателни условия на заложното право;
7. група "Пристъпване към изпълнение на залог" със следните полета:
а) поле No 315 "Част от вземането, която се търси", в което се посочва размерът на частта от вземането, която се търси;
б) поле No 316 "Имущество, върху което се насочва изпълнението", в което се отбелязва "предприятието като съвкупност" или "отделни активи на предприятието" в зависимост от избора на заложния кредитор;
в) поле No 317 "Депозитар", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ на депозитаря; населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на депозитаря; IBAN на откритата от депозитаря банкова сметка; BIC кодът на банката (съответно на клона), в която е открита сметката;
г) поле No 318 "Управител на търговското предприятие", в което се посочват името, ЕГН/ЛНЧ на управителя и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на управителя;
д) поле No 319 "Покана за назначаване на управител на предприятие", в което при заявяване за вписване на това обстоятелство се отбелязва, че търговецът кани заложния кредитор да назначи управител на предприятието;
е) поле No 320 "Възстановено право на управление", в което при заявяване на това обстоятелство от търговеца по чл. 51 от Закона за особените залози се отбелязва, че търговецът възстановява правото си на управление върху търговското предприятие;
8. група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" със следните полета:
а) поле No 321 "Данни за запора", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата и ЕИК или наименованието и кодът по БУЛСТАТ, и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на лицето, в чиято полза е наложен запорът; данните за съда (съдебния изпълнител) и No на делото, по което е наложен запорът; когато запорът е върху постъпила за разпределение сума, се отбелязва заложеното имущество (предприятието като съвкупност или отделни активи на предприятието), приходите от продажбата на които се запорират; когато запорът е върху останалата след разпределението сума, се отбелязва "останалата след разпределението сума" и се посочват размерът и паричната единица на сумата, за която се налага запорът;
б) поле No 322 "Вдигане на запора", в което се посочват съдът и No на дело, по което е постановено вдигане на запора;
9. група "Изоставяне на изпълнението" със следните полета:
а) поле No 323 "Размер", в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се изоставя изпълнението;
б) поле No 324 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение", в което се посочва за коя част от заложеното имущество се изоставя изпълнението.
10. група "Заличаване на вписан залог" с единствено поле No 325 "Заличен залог", в което се отбелязва заявяването за вписване на това обстоятелство.
Чл.44. (1) Към заявлението се прилага договорът за залог на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите и декларация по чл.264 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от залогодателя.
(2) По група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" към заявлението се прилага полученото запорно съобщение.
(3) По група "Заложен кредитор", по група "Пристъпване към изпълнение на залог", по група "Изоставяне на изпълнението" и по група "Съгласие за заличаване на вписан залог" към заявлението се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в търговския регистър в група "Заложен кредитор".
Чл.45. (1) Промени в обстоятелствата по вписания залог се заявяват за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на търговеца залогодател.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, като:
1. обстоятелствата за лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението, се посочват в полетата на група "Длъжник по обезпеченото вземане";
2. обстоятелствата за лицето, придобило обезпеченото вземане или встъпило в правата на заложния кредитор, се посочват в група "Заложен кредитор";
3. промени в останалите обстоятелства, заявявани за вписване, се посочват в съответните групи и полета на заявлението.
(3) При промяна на обстоятелства по група "Длъжник по обезпеченото вземане" към заявлението се прилага писмено съгласие на лицето, което е заместило длъжника по обезпеченото вземане или в чието лице се е подновило задължението.

Раздел XV
Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял

Чл.46. Подлежащите на вписване обстоятелства относно запор върху дружествен дял се посочват в заявление по образец съгласно приложение No Б6 в полета, обединени в групи, както следва:
1. група "Лице, в полза на което е наложен запорът" със следните полета:
а) поле No 401 "Име/наименование", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, в полза на което е наложен запорът;
б) поле No 402 "Адрес", в което се посочват населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на лицето, в полза на което е наложен запорът (това поле се попълва само ако лицето, в полза на което е наложен запорът, няма ЕИК);
2. група "Обезпечено вземане" с единствено поле No 403 "Основание", в което се посочват данните за съдебния изпълнител и изпълнителното дело, по което е наложен запорът.
3. група "Сума, за която е наложен запорът" със следните полета:
а) поле No 404 "Размер", в което се посочват размерът и паричната единица на сумата (главница), за която е наложен запорът;
б) поле No 405 "Лихви", в което се посочва размерът на лихвата, която се начислява върху главницата;
4. група "Запорирано имущество" със следните полета:
а) поле No 406 "Описание", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на съдружника, чийто дял е запориран, и броят на запорираните дялове;
б) поле No 407 "Данни за запора", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ, съответно фирма/наименование и ЕИК/код по БУЛСТАТ, и населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса на лицето, в чиято полза е наложен запорът; данните за съда (съдебния изпълнител) и No на делото, по което е наложен запорът, и размерът и паричната единица на сумата, за която се налага запорът;
5. група "Изоставяне на изпълнението" със следните полета:
а) поле No 408 "Вдигане на запора", в което се посочват съдът и No на делото, по което е постановено вдигане на запора;
б) поле No 409 "Размер", в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се вдига запорът;
в) поле No 410 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение", в което се посочва за коя част от запорираното имущество се изоставя изпълнението.
Чл.47. Към заявлението се прилага запорното съобщение, съответно актът за изоставяне на изпълнението.

Раздел XVI
Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация

Чл.48. Подлежащите на вписване обстоятелства при прекратяване и ликвидация на търговец - юридическо лице, се посочват в заявление по образец съгласно приложение No Б7 със следните полета:
1. поле No 501 "Срок за ликвидация", в което се посочва датата, на която изтича срокът за ликвидацията;
2. поле No 502 "Ликвидатори", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на ликвидаторите;
3. поле No 503 "Представител", в което се посочват името и ЕГН/ЛНЧ на члена на комисията, който е избран да представлява кооперация в ликвидация (попълва се само при кооперация, когато е назначена ликвидационна комисия);
4. поле No 504 "Продължаване на търговската дейност", в което при заявяване за вписване на това обстоятелство се отбелязва "продължаване на прекратената търговска дейност".
Чл.49. Към заявлението се прилагат:
1. документите, установяващи прекратяването на търговеца, назначаването на ликвидатор, определяне срока на ликвидация; удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
2. документите за изискваното от закона съгласие на съответните лица и образци от саморъчните им подписи;
3. решението за продължаване на прекратената търговска дейност;
4. други документи съгласно изискванията на специален закон.
Чл.50. (1) Промени в обстоятелствата се заявяват за вписване, като в поле No 1 "ЕИК" се посочва единният идентификационен код на търговеца.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а полетата, които се отнасят за обстоятелства, които не се променят, не се попълват.
(3) Към заявлението се прилагат:
1. документите, установяващи осъществяването на съответното обстоятелство: решение на ръководния орган на дружеството, съдебно решение за назначаване на ликвидатори;
2. документите за изискваното от закона съгласие на съответните лица и образци от саморъчните им подписи.

Раздел XVII
Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие

Чл.51. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие се посочват в заявление по образец съгласно приложение No В1 в група "Търговско предприятие" със следните полета:
1. поле No 601 "Прехвърляне на търговско предприятие", в което се посочва ЕИК на отчуждителя;
2. поле No 602 "Придобиване на търговско предприятие", в което се посочва ЕИК на приобретателя.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. решението по чл.262п от Търговския закон (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество);
2. договорът за прехвърляне на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите;
3. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.52. Подлежащите на вписване обстоятелства при прехвърляне на търговско предприятие се заявяват за вписване от отчуждителя.

Раздел XVIII
Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества

Чл.53. Подлежащите на вписване обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества се посочват в заявление по образец съгласно приложение No В2 в група "Преобразуване" със следните полета:
1. поле No 701 "Форма на преобразуване", в което се отбелязва формата на преобразуване - вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма или прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик;
2. поле No 702 "Преобразуващи се дружества", в което се посочват фирмите и ЕИК, както следва:
а) при вливане и при сливане - фирма и ЕИК на преобразуващите се дружества;
б) при разделяне, при отделяне, при промяна на правната форма и при прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик - фирма и ЕИК на преобразуващото се дружество;
3. поле No 703 "Правоприемници", в което се посочват фирмите и ЕИК, както следва:
а) при вливане - фирма и ЕИК на приемащото дружество;
б) при сливане и при промяна на правната форма - фирма на новоучреденото дружество;
в) при разделяне чрез придобиване и при отделяне чрез придобиване - фирма и ЕИК на приемащите дружества;
г) при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване - фирма на новоучредените дружества;
д) при прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик - фирмата и ЕИК на едноличния търговец.
Чл.54. Към заявлението по чл.53 се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложения No А2 - А7 (според вида на новоучреденото, съответно приемащото дружество), в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучреденото, съответно приемащото дружество.
Чл.55. (1) При преобразуване на търговски дружества чрез вливане и сливане към заявленията се прилагат:
1. договорът за преобразуване;
2. решенията на всички участващи в преобразуването дружества;
3. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
4. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
5. докладите на проверителите;
6. съгласията по чл.262р от Търговския закон;
7. списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
8. декларацията на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
9. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
10. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
11. други документи съгласно изискванията на специален закон.
(2) При преобразуване на търговско дружество чрез разделяне и отделяне към заявленията се прилагат:
1. договорът или планът за преобразуване;
2. решенията на всички участващи в преобразуването дружества;
3. препис от дружествения договор и/или устава на приемащото дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
4. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
5. препис от дружествения договор и/или устава на преобразуващото се дружество, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството, ако при преобразуването такива са направени;
6. докладите на проверителите;
7. съгласията по чл.262р от Търговския закон;
8. списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено или приемащо дружество, видът на членството, както и данни за съществуващи залози и запори;
9. декларацията на депозитарите, че са им предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл. 262ч, ал. 5 от Търговския закон;
10. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл. 77, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
11. други документи съгласно изискванията на специален закон.
(3) При преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма към заявленията се прилагат:
1. решението за преобразуване;
2. съгласията по чл.264г, ал.2 от Търговския закон;
3. приетият дружествен договор и/или устав на новоучреденото дружество и необходимите документи за вписване на избраните органи;
4. докладът на проверителя, ако е извършена проверка;
5. списъкът на лицата, придобиващи акции, дялове или членство в новоучредено дружество, както и видът на членството;
6. декларацията на депозитаря, че са му предадени временните удостоверения или акциите, съответно доказателства, че пред Централния депозитар са заявени обстоятелствата по чл.262ч, ал.5 от Търговския закон;
7. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
8. други документи съгласно изискванията на специален закон.
(4) При преобразуване на търговски дружества чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик към заявленията се прилага решението за преобразуване по чл.265, ал.3 от Търговския закон.
Чл.56. (1) При преобразуване на търговски дружества чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащото, съответно новоучреденото дружество.
(2) При преобразуване на търговско дружество чрез разделяне и отделяне подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на преобразуващото се дружество.
(3) При преобразуване на търговско дружество чрез промяна на правната форма подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на преобразуващото се дружество или от съдружник с право на управление в новоучреденото дружество.
(4) При преобразуване на търговско дружество чрез прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от едноличния собственик.

Раздел XIX
Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации

Чл.57. Подлежащите на вписване обстоятелства относно преустройство на кооперации се посочват в заявление по образец съгласно приложение No В3 в група "Преустройство" със следните полета:
1. поле No 801 "Форма на преустройство", в което се отбелязва формата на преустройство - вливане, сливане, разделяне или отделяне;
2. поле No 802 "Преустройващи се кооперации", в което се посочват наименованията и ЕИК, както следва:
а) при вливане и при сливане - наименованието и ЕИК на преустройващите се кооперации;
б) при разделяне и при отделяне - наименованието и ЕИК на преустройващата се кооперация;
3. поле No 803 "Правоприемници", в което се посочват фирмите и ЕИК, както следва:
а) при вливане - наименованието и ЕИК на приемащата кооперация;
б) при сливане - наименованието на новоучредената кооперация;
в) при разделяне чрез придобиване и при отделяне чрез придобиване - наименованието и ЕИК на приемащите кооперации;
г) при разделяне чрез учредяване и при отделяне чрез учредяване - наименованието на новоучредената кооперация.
Чл.58. Към заявлението по чл.57 се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложения No А2 - А7 (според вида на новоучредената, съответно приемащата кооперация), в което се посочват подлежащите на вписване обстоятелства относно новоучредената, съответно приемащата кооперация.
Чл.59. (1) При преустройство на кооперации чрез вливане и сливане към заявленията се прилагат:
1. договорът за преустройство;
2. решенията на всички участващи в преустройството кооперации;
3. препис на устава на приемащата кооперация, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ кооперацията, ако при преустройството такива са направени;
4. приетият устав на новоучредената кооперация и необходимите документи за вписване на избраните органи;
5. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция по приходите по чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
6. разрешението от Комисията за защита на конкуренцията, когато издаването му е задължително съгласно Закона за защита на конкуренцията;
7. други документи съгласно изискванията на специален закон.
(2) При преустройство на кооперация чрез разделяне и отделяне към заявленията се прилагат:
1. договорът или планът за преустройство;
2. решенията на всички участващи в преустройството кооперации;
3. препис от устава на приемащата кооперация, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ кооперацията, ако при преустройството такива са направени;
4. приетият устав на новоучредената кооперация и необходимите документи за вписване на избраните органи;
5. препис от устава на преустройващата се кооперация, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ кооперацията, ако при преустройството такива са направени;
6. удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по чл.77, ал.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
7. други документи съгласно изискванията на специален закон.
Чл.60. (1) При преустройство на кооперации чрез вливане или сливане подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на приемащата, съответно новоучредената кооперация.
(2) При преустройство на кооперация чрез разделяне и отделяне подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват за вписване от управителния орган на преобразуващата се кооперация.

Раздел ХХ
Заявление за обявяване на актове

Чл.61. Подлежащите на обявяване актове се представят за обявяване със заявление по образец съгласно приложение No Г1, като видът на акта, представен за обявяване, се отбелязва в група "Обявени актове" с единствено поле No 902 "Описание на обявения акт", както следва:
1. "Актуален учредителен акт";
2. "Годишен финансов отчет";
3. "Покана за свикване на общо събрание на акционерите";
4. "Покана за свикване на общо събрание на облигационерите";
5. "Покана за записване на нови акции";
6. "Покана до кредиторите";
7. "Покана за събрание на кредиторите";
8. "Съобщение за сключен облигационен заем";
9. "Предупреждение за изключване на акционер";
10. "Решение за намаляване на капитала";
11. "Решение за увеличаване на капитала";
12. "Решение за отпадане или ограничаване на предимствата на акционерите";
13. "Предложение за обратно изкупуване на акции";
14. "Договор/План за преобразуване";
15. "Доклад на управителния орган";
16. "Списък на приетите вземания и финансовите отчети";
17. "Съобщение за изготвена сметка за разпределение";
18. "Молба за възстановяване в права";
19. "Друг акт" (посочва се видът на акта, представен за обявяване).
Чл.62. Към заявлението се прилага подлежащият на обявяване акт или заверено от заявителя копие от него.

Раздел XXI
Заявление за запазване на фирма

Чл.63. (1) При запазване на фирма се подава заявление по образец съгласно приложение No Д1 със следните полета:
1. поле No 2 "Фирма", в което се посочва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще извършва търговска дейност;
2. поле No 3 "Правна форма", в което се отбелязва правната форма, с която търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще се впише в търговския регистър;
3. поле No 4 "Транслитерация", в което се посочва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
4. поле No 29 "Заинтересовано лице", в което се посочват името/фирмата/наименованието и ЕГН/ЛНЧ/ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на лицето, което заявява запазване на фирмата и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен собственик и т.н.).

Глава трета
ВОДЕНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Раздел I
Фирмени дела и списък на запазени фирми

Чл.64. (1) За всеки търговец и клон на чуждестранен търговец се води отделно дело в електронна форма.
(2) За запазените фирми се води списък в базата данни на търговския регистър.
Чл.65. (1) Делото на търговец или клон на чуждестранен търговец представлява електронна партида, състояща се от две части - част "Вписани обстоятелства" и част "Обявени актове".
(2) В част "Вписани обстоятелства" се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за вписаните обстоятелства и заличените вписвания относно търговеца или клона на чуждестранен търговец. За всяко вписване се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на електронните документи, доказващи съществуването на вписаните обстоятелства;
2. електронен образ (електронно копие) на документите или самите електронни документи, доказващи съществуването на вписаните обстоятелства.
(3) В част "Обявени актове" се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за обявените актове относно търговеца или клона на чуждестранен търговец. За всяко обявяване се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на обявените актове;
2. текстът на обявения акт в буквено-цифров вид;
3. електронен образ (електронно копие) на обявените актове или самите актове, когато са представени под формата на електронен документ.
(4) Информацията по ал.2 и 3 се систематизира и организира хронологично за всяко вписване, заличаване и обявяване с възможност за проследяване на историята на вписванията, заличаванията и обявяванията.
Чл.66. (1) Информацията в част "Вписани обстоятелства" от партидата се структурира в полета.
(2) Полетата се попълват въз основа на заявление, акт на съда и въз основа на автоматично генериране от информационната система на търговския регистър.
(3) Полетата по ал.1 се обединяват в групи, а групите се обединяват в раздели, както следва:
1. раздел "Общ статус", който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно търговец или клон на чуждестранен търговец, групирани, както следва:
а) група "Идентификация";
б) група "Капитал";
2. раздел "Прокура" (полетата в него се попълват само за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и кооперации), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно прокура;
3. раздел "Клонове" (полетата в него се попълват само за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и кооперации), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно клонове на търговеца;
4. раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговско дружество със специален предмет на дейност", който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно търговско дружество със специален предмет на дейност, групирани, както следва:
а) група "Банка" (полетата в нея се попълват само за акционерни дружества - банки);
б) група "Застраховател" (полетата в нея се попълват само за акционерни дружества и кооперации - застрахователи);
в) група "Дружество по ЗППЦК" (полетата в нея се попълват само за дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества);
5. раздел "Залог на дружествен дял" (полетата в него се попълват само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност и командитни дружества с акции), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно залог на дружествен дял, групирани, както следва:
а) група "Залогодател";
б) група "Длъжник по обезпеченото вземане";
в) група "Заложен кредитор";
г) група "Обезпечено вземане";
д) група "Парична сума, за която е учреден залогът";
е) група "Заложено имущество";
ж) група "Модалитети";
з) група "Пристъпване към изпълнение на залог";
и) група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума";
к) група "Изоставяне на изпълнението";
л) група "Подновяване на вписването на залога";
м) група "Заличаване на вписан залог";
6. раздел "Залог на търговско предприятие" (полетата в него се попълват за всички вписани в търговския регистър субекти), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно залог на търговско предприятие, групирани, както следва:
а) група "Длъжник по обезпеченото вземане";
б) група "Заложен кредитор";
в) група "Обезпечено вземане";
г) група "Парична сума, за която е учреден залогът";
д) група "Заложено имущество";
е) група "Модалитети";
ж) група "Пристъпване към изпълнение на залог";
з) група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума";
и) група "Изоставяне на изпълнението";
к) група "Заличаване на вписан залог";
7. раздел "Запор върху дружествен дял" (полетата в него се попълват само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност и командитни дружества с акции), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно запор върху дружествен дял, групирани, както следва:
а) група "Лице, в полза на което е наложен запорът";
б) група "Обезпечено вземане";
в) група "Сума, за която е наложен запорът";
г) група "Запорирано имущество";
д) група "Изоставяне на изпълнението";
8. раздел "Ликвидация" (полетата в него се попълват за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и кооперации; за клонове на чуждестранен търговец в полетата се попълват обстоятелства относно чуждестранния търговец), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно ликвидация на търговеца;
9. раздел "Прехвърляне на търговско предприятие" (полетата в него се попълват за всички вписани в търговския регистър субекти), който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в търговския регистър обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие;
10. раздел "Преобразуване" (полетата в него се попълват само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества;
11. раздел "Преустройство" (полетата в него се попълват само за кооперации), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно преустройство на кооперации;
12. раздел "Несъстоятелност" (полетата в него се попълват за всички вписани в търговския регистър субекти; за клонове на чуждестранен търговец в полетата се попълват обстоятелства относно чуждестранния търговец, които подлежат на вписване в регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър), който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в търговския регистър обстоятелства относно несъстоятелността, групирани, както следва:
а) група "Данни за производството по несъстоятелност";
б) група "Органи на производството по несъстоятелност";
13. раздел "Забележки по вписванията".
(4) По партидата се визуализират само разделите, групите и полетата, в които има вписани обстоятелства.
Чл.67. (1) Група "Идентификация" съдържа единствено поле No 1 "ЕИК", в което информационната система генерира автоматично при първоначално вписване на търговеца или клона на чуждестранен търговец неговия единен идентификационен код.
(2) Група "Основни обстоятелства" съдържа следните полета:
1. поле No 2 "Фирма", което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
2. поле No 3 "Правна форма", в което в зависимост от вида на заявлението информационната система попълва в автоматичен режим при първоначалното вписване и при вписване на преобразуване чрез промяна на това обстоятелство на правната форма на вписания в търговския регистър субект;
3. поле No 4 "Транслитерация", което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
4. поле No 5 "Седалище и адрес на управление", което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
5. поле No 6 "Предмет на дейност", което се попълва за всички вписани в търговския регистър субекти;
6. поле No 7 "Управители", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
7. поле No 8 "Начин на управляване", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества и дружества с ограничена отговорност;
8. поле No 9 "Председател", което се попълва само за кооперации;
9. поле No 10 "Представители", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и клонове на чуждестранен търговец;
10. поле No 11 "Начин на представляване", което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и клонове на чуждестранен търговец;
11. поле No 12 "Съвет на директорите", което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълват полета No 13 и 14, и за командитни дружества с акции;
12. поле No 13 "Управителен съвет", което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълва поле No 12, и за кооперации;
13. поле No 13а "Подгласници в управителния съвет", което се попълва само за кооперации;
14. поле No 14 "Надзорен съвет", което се попълва само за акционерни дружества, когато не се попълва поле No 12;
15. поле No 15 "Контролен съвет", което се попълва само за кооперации;
16. поле No 15а "Подгласници в контролния съвет", което се попълва само за кооперации;
17. поле No 16 "Срок на дружеството" , което се попълва само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции;
18. поле No 17 "Специални условия", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции;
19. поле No 18 "Физическо лице търговец", което се попълва само за еднолични търговци;
20. поле No 19 "Съдружници", което се попълва само за събирателни дружества и дружества с ограничена отговорност;
21. поле No 20 "Неограничено отговорни съдружници", което се попълва само за командитни дружества и командитни дружества с акции;
22. поле No 21 "Ограничено отговорни съдружници", което се попълва само за командитни дружества;
23. поле No 22 "Чуждестранен търговец", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец;
24. поле No 23 "Едноличен собственик на капитала", което се попълва само за еднолични дружества с ограничена отговорност и еднолични акционерни дружества;
25. поле No 24 "Прехвърляне на дружествен дял", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност;
26. поле No 25 "Отговорност над дялови вноски", което се попълва само за кооперации;
27. поле No 26 "Прекратяване на търговската дейност", което информационната система попълва в автоматичен режим при вписване на обстоятелства по раздел "Ликвидация" (попълва се само за събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции, кооперации и клонове на чуждестранен търговец);
28. поле No 27 "Заличаване на търговеца", което се попълва само за еднолични търговци, събирателни дружества, командитни дружества, дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества, командитни дружества с акции и кооперации;
29. поле No 28 "Закриване на клон на чуждестранен търговец", което се попълва само за клонове на чуждестранен търговец.
(3) Група "Капитал" съдържа следните полета:
1. поле No 31 "Размер", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции;
2. поле No 32 "Внесен капитал", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции;
3. поле No 33 "Непарична вноска", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност, акционерни дружества и командитни дружества с акции;
4. поле No 34 "Решение за обратно изкупуване на акции", което се попълва само за акционерни дружества.
(4) Раздел "Прокура" съдържа следните полета:
1. поле No 41 "Прокуристи";
2. поле No 42 "Специални правомощия";
3. поле No 43 "Начин на представляване".
(5) Раздел "Клонове" съдържа следните полета:
1. поле No 51 "Седалище и адрес на управление на клон";
2. поле No 52 "Предмет на дейност на клон";
3. поле No 53 "Управители на клон";
4. поле No 54 "Начин на представляване";
5. поле No 55 "Закриване на клон".
(6) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговско дружество със специален предмет на дейност" група "Банка" съдържа следните полета:
1. поле No 101 "Ограничаване предмета на дейност", което се попълва само за акционерни дружества - банки;
2. поле No 102 "Лиценз", което се попълва само за акционерни дружества - банки;
3. поле No 103 "Разрешение", което се попълва само за акционерни дружества - банки;
4. поле No 104 "Квестори", което се попълва само за акционерни дружества - банки;
5. поле No 105 "Други обстоятелства", което се попълва само за акционерни дружества - банки.
(7) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговско дружество със специален предмет на дейност" група "Застраховател" съдържа следните полета:
1. поле No 106 "Ограничаване предмета на дейност", което се попълва само за акционерни дружества и кооперации - застрахователи;
2. поле No 107 "Разпореждане с активи на дружеството", което се попълва само за акционерни дружества и кооперации - застрахователи;
3. поле No 108 "Лиценз", което се попълва само за акционерни дружества и кооперации - застрахователи;
4. поле No 109 "Квестори", което се попълва само за акционерни дружества и кооперации - застрахователи;
5. поле No 110 "Други обстоятелства", което се попълва само за акционерни дружества - застрахователи.
(8) В раздел "Допълнителни обстоятелства относно търговско дружество със специален предмет на дейност" група "Дружество по ЗППЦК" съдържа следните полета:
1. поле No 111 "Ограничаване предмета на дейност", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества;
2. поле No 112 "Разпореждане с активи на дружеството", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества;
3. поле No 113 "Квестори", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества;
4. поле No 114 "Други обстоятелства", което се попълва само за дружества с ограничена отговорност и акционерни дружества.
(9) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Залогодател" съдържа следните полета:
1. поле No 201 "Име/Наименование";
2. поле No 202 "Адрес".
(10) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Длъжник по обезпеченото вземане" съдържа следните полета:
1. поле No 203 "Име/Наименование";
2. поле No 204 "Адрес".
(11) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Заложен кредитор" съдържа следните полета:
1. поле No 205 "Име/Наименование";
2. поле No 206 "Адрес".
(12) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Обезпечено вземане" съдържа следните полета:
1. поле No 207 "Основание";
2. поле No 208 "Предмет";
3. поле No 209 "Размер";
4. поле No 210 "Лихви";
5. поле No 211 "Лихви и неустойки за забава".
(13) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Парична сума, за която е учреден залогът" съдържа единствено поле No 212 "Размер".
(14) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Заложено имущество" съдържа следните полета:
1. поле No 213 "Описание";
2. поле No 214 "Цена".
(15) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Модалитети" съдържа следните полета:
1. поле No 215 "Срок";
2. поле No 216 "Условия".
(16) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Пристъпване към изпълнение на залог" съдържа следните полета:
1. поле No 217 "Част от вземането, която се търси";
2. поле No 218 "Имущество, върху което се насочва изпълнението";
3. поле No 219 "Депозитар".
(17) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" съдържа следните полета:
1. поле No 220 "Данни за запора";
2. поле No 221 "Вдигане на запора".
(18) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Изоставяне на изпълнението" съдържа следните полета:
1. поле No 222 "Размер";
2. поле No 223 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение".
(19) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Подновяване на вписването на залога" съдържа единствено поле No 224 "Дата".
(20) В раздел "Залог на дружествен дял" група "Заличаване на вписан залог" съдържа единствено поле No 225 "Заличен залог".
(21) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Длъжник по обезпеченото вземане" съдържа следните полета:
1. поле No 301 "Име/Наименование";
2. поле No 302 "Адрес".
(22) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Заложен кредитор" съдържа следните полета:
1. поле No 303 "Име/Наименование";
2. поле No 304 "Адрес".
(23) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Обезпечено вземане" съдържа следните полета:
1. поле No 305 "Основание";
2. поле No 306 "Предмет";
3. поле No 307 "Размер";
4. поле No 308 "Лихви";
5. поле No 309 "Лихви и неустойки за забава".
(24) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Парична сума, за която е учреден залогът" съдържа единствено поле No 310 "Размер".
(25) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Заложено имущество" съдържа следните полета:
1. поле No 311 "Описание";
2. поле No 312 "Цена".
(26) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Модалитети" съдържа следните полета:
1. поле No 313 "Срок";
2. поле No 314 "Условия".
(27) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Пристъпване към изпълнение на залог" съдържа следните полета:
1. поле No 315 "Част от вземането, която се търси";
2. поле No 316 "Имущество, върху което се насочва изпълнението";
3. поле No 317 "Депозитар";
4. поле No 318 "Управител на търговското предприятие";
5. поле No 319 "Покана за назначаване на управител на предприятие";
6. поле No 320 "Възстановено право на управление".
(28) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Запор върху постъпила при депозитаря за разпределение или останала след разпределението сума" съдържа следните полета:
1. поле No 321 "Данни за запора";
2. поле No 322 "Вдигане на запора".
(29) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Изоставяне на изпълнението" съдържа следните полета:
1. поле No 323 "Размер";
2. поле No 324 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение".
(30) В раздел "Залог на търговско предприятие" група "Заличаване на вписан залог" съдържа единствено поле No 325 "Заличен залог".
(31) В раздел "Запор на дружествен дял" група "Лице, в полза на което е наложен запорът" съдържа следните полета:
1. поле No 401 "Име/Наименование";
2. поле No 402 "Адрес".
(32) В раздел "Запор на дружествен дял" група "Обезпечено вземане" съдържа единствено поле No 403 "Основание".
(33) В раздел "Запор на дружествен дял" група "Сума, за която е наложен запорът" съдържа следните полета:
1. поле No 404 "Размер";
2. поле No 405 "Лихви".
(34) В раздел "Запор на дружествен дял" група "Запорирано имущество" съдържа следните полета:
1. поле No 406 "Описание";
2. поле No 407 "Данни за запора";
3. поле No 408 "Вдигане на запора".
(35) В раздел "Запор на дружествен дял" група "Изоставяне на изпълнението" съдържа следните полета:
1. поле No 409 "Размер";
2. поле No 410 "Имущество, което престава да е обект на изпълнение".
(36) Раздел "Ликвидация" съдържа следните полета:
1. поле No 501 "Срок за ликвидация";
2. поле No 502 "Ликвидатори";
3. поле No 503 "Представител";
4. поле No 504 "Продължаване на търговската дейност";
5. поле No 505 "Прекратяване на производството по ликвидация", което информационната система попълва в автоматичен режим при извършено вписване в поле No 801 "Откриване на производство по несъстоятелност" въз основа на акт на съда;
6. поле No 506 "Възобновяване на ликвидацията", което се попълва въз основа на акт на длъжностно лице по регистрацията по чл.273, ал.2 от Търговския закон (към който са приложени документите по чл.45, т.2).
(37) Раздел "Прехвърляне на търговско предприятие" съдържа следните полета:
1. поле No 601 "Прехвърляне на търговско предприятие";
2. поле No 602 "Придобиване на търговско предприятие".
(38) Раздел "Преобразуване" съдържа следните полета:
1. поле No 701 "Форма на преобразуване";
2. поле No 702 "Преобразуващи се дружества";
3. поле No 703 "Правоприемници".
(39) Раздел "Преустройство" съдържа следните полета:
1. поле No 801 "Форма на преустройство";
2. поле No 802 "Преустройващи се кооперации";
3. поле No 803 "Правоприемници".
(40) В раздел "Несъстоятелност" група "Данни за производството по несъстоятелност" съдържа следните полета:
1. поле No 901 "Откриване на производство по несъстоятелност", в което се вписва датата на съдебното решение за откриване на производство по несъстоятелност (чл. 630 от Търговския закон);
2. поле No 902 "Начална дата на неплатежоспособността/свръхзадължеността", в което се вписва датата, на която съгласно съдебното решение по чл.630 от Търговския закон търговецът е станал неплатежоспособен, съответно свръхзадължен;
3. поле No 903 "Органи на длъжника", в което се вписва, че правомощията на органите са прекратени и датата на съдебното решение за прекратяване на правомощията на органите на длъжника;
4. поле No 904 "Спиране на производството", в което се вписва, че производството е спряно и датата на съдебното решение за спиране на производството по несъстоятелност (чл.632, ал.1 от Търговския закон);
5. поле No 905 "Възобновяване на производството", в което се вписва, че производството е възобновено и датата на съдебното решение за възобновяване на производството по несъстоятелност (чл.632, ал.3, чл.709, 741а или 744 от Търговския закон);
6. поле No 906 "Прекратяване на производството", в което се вписва, че производството е прекратено и основанието за прекратяване на производството по несъстоятелност - "непоискано възобновяване" (чл.632, ал.4 от Търговския закон), "оздравителен план" (чл.707 от Търговския закон), "изплатени задължения", "изчерпана маса" (чл.735 от Търговския закон) или "сключено извънсъдебно споразумение" (чл.740 от Търговския закон);
7. поле No 907 "Ограничаване разпоредителната власт на длъжника", в което се вписва, че длъжникът е лишен от право да управлява и да се разпорежда с имуществото, включено в масата на несъстоятелността, и номерът и датата на съдебното решение или определение;
8. поле No 908 "Общ запор и възбрана", в което се вписват налагането на общ запор и възбрана върху имуществото и номерът и датата на съдебното решение или определение;
9. поле No 909 "Осребряване и разпределение", в което се вписват осребряване на имуществото и разпределение на сумите и номерът и датата на съдебното решение или определение;
10. поле No 910 "Обявяване в несъстоятелност", в което се вписва, че търговецът е обявен в несъстоятелност и датата на съдебното решение за обявяване на търговеца в несъстоятелност;
11. поле No 911 "Възстановяване на длъжника", в което се вписва, че длъжникът, съответно физическите лица, участвали в управлението на обявеното в несъстоятелност дружество, са възстановени в правата си и номерът и датата на съдебното решение или определение.
(41) В раздел "Несъстоятелност" група "Органи на производството по несъстоятелност" съдържа следните полета:
1. поле No 912 "Синдик", в което се вписват името, адресът (населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент) и адресът на електронна поща на назначения синдик, временен синдик или временен синдик като предварителна обезпечителна мярка;
2. поле No 913 "Първо събрание на кредиторите", в което се вписват датата и мястото на провеждане на първото събрание на кредиторите;
3. поле No 914 "Комитет на кредиторите", в което се вписват името, съответно фирмата/наименованието и ЕИК/кодът по БУЛСТАТ на членовете на комитета на кредиторите;
4. поле No 915 "Надзорен орган", в което се посочват името, адресът (населено място, пощенски код, област, община, район, жилищен комплекс, улица, номер на сграда, номер на вход, номер на етаж и номер на апартамент) и адресът на електронна поща на назначените членове на надзорния орган;
5. поле No 916 "Възстановяване правата на синдика и комитета на кредиторите", което информационната система попълва в автоматичен режим, когато производството по несъстоятелност е възобновено.
(42) Раздел "Забележки по вписванията" съдържа единствено поле No 900 "Забележки", в което се вписват забележките относно вписани в партидата обстоятелства.
Чл.68. (1) Информацията в част "Обявени актове" се структурира в полета.
(2) Полетата се попълват въз основа на заявление, акт на съда и въз основа на автоматично генериране от информационната система на търговския регистър.
(3) Полетата по ал.1 са, както следва:
1. поле No 1001 "Дата", в което информационната система попълва в автоматичен режим датата на обявяване на акта в търговския регистър;
2. поле No 1002 "Описание на обявения акт", в което се съдържа буквено-цифрова информация, описваща обявения акт.
Чл.69. Списъкът на запазените фирми се състои от партиди за всяка една запазена фирма. Във всяка партида се съдържа буквено-цифрова информация в структуриран вид за извършеното запазване. Към всяка партида на запазена фирма се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на електронните документи, въз основа на които е извършено вписването в списъка на запазените фирми;
2. електронен образ (електронно копие) на документите, въз основа на които е извършено вписване в списъка на запазените фирми.
Чл.70. (1) Информацията в партидата се структурира в полета.
(2) Полетата се попълват въз основа на заявление за запазване на фирма и въз основа на автоматично генериране от информационната система на търговския регистър.
(3) Полетата по ал.1 са, както следва:
1. поле No 2 "Фирма", в което се вписва наименованието, под което търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще извършва търговска дейност;
2. поле No 3 "Правна форма", в което се вписва правната форма, с която търговецът или клонът на чуждестранен търговец ще се впише в регистъра;
3. поле No 4 "Транслитерация", в което се вписва начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва с транслитерация на латиница;
4. поле No 28 "Заинтересовано лице", в което се вписват името и ЕГН/ЛНЧ на лицето, което заявява запазване на фирмата, и качеството на това лице спрямо търговеца или клона на чуждестранен търговец, който ще бъде вписан в търговския регистър под запазената фирма (съдружник, управител, едноличен собственик и т.н.);
5. поле No 29 "Дата на вписване в списъка", в което информационната система попълва в автоматичен режим датата, на която е вписано запазването;
6. поле No 30 "Крайна дата на изтичане на правото за закрила", в което информационната система попълва в автоматичен режим датата, на която изтича правото на заявителя да подаде заявление за вписване на търговец или клон на чуждестранен търговец под запазената фирма.
Чл.71. (1) Във всяко поле се визуализира последното извършено (актуалното) вписване, съответно обявяване.
(2) Когато е извършено заличаване на вписване, обстоятелството не се визуализира.
(3) Търговският регистър осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред на вписванията и заличаванията, формиращи актуалното състояние на търговеца или клона на чуждестранния търговец към определена дата и назад във времето.
(4) Търговският регистър осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред на всички обявявания към определена дата и назад във времето.
Чл.72. (1) При извършване на вписване, заличаване и обявяване търговският регистър генерира автоматично регистрационен номер, който отразява момента (дата, час, минута и секунда) на въвеждането на информацията в базата данни.
(2) Търговският регистър осигурява връзка между всяко вписване, заличаване и обявяване и регистрационния номер, под който то е извършено.
(3) Търговският регистър осигурява възможност за установяване кое длъжностно лице по регистрацията и в кой момент е извършило дадено вписване, заличаване или обявяване.

Раздел II
Подаване на заявления и приемане на актове на съда

Чл.73. Заявленията и приложенията към тях, както и актовете на съда, се подават на хартиен носител или по електронен път.
Чл.74. (1) Заявленията и актовете на съда, подадени на хартиен носител, се въвеждат в информационната система от служител в териториално звено на агенцията, който снема електронен образ от тях и приложените към тях документи със сканиращо устройство.
(2) Заявлението, подадено на хартиен носител, трябва да бъде подписано от заявителя, не трябва да съдържа поправки и зачерквания, въведената информация трябва да е четима, напечатана или попълнена на ръка с печатни букви, написани с траен контрастен маркер или химикал. Не се допуска попълване на информацията с молив. Приложенията към заявлението трябва да не бъдат смачкани или скъсани и следва да са годни за снемане на електронен образ чрез високоскоростно сканиращо устройство.
(3) Идентичността на представените документи на хартиен носител със снетия от тях и съхранен в информационната система образ в електронна форма се удостоверява от служител на агенцията чрез подпис и печат, поставени в специално поле върху всяка страница от документите на хартиен носител. Проверката за идентичност на представените документи на хартиен носител с електронните документи, създадени по посочения в ал.1 начин, се изразява в съпоставяне на съдържанието на представените документи и на четимостта и пълнотата на снетия електронен образ от тях.
(4) Служителят на агенцията по ал.1 удостоверява идентичността на въведените по ал.2 документи в информационната система на търговския регистър с подходящи технически средства, като електронен подпис или друго техническо решение, базирано върху PKI-технология, позволяващо осигуряване на интегритет на информационни обекти.
Чл.75. (1) Агенцията осигурява възможност за подаване на заявления за вписване, заличаване и обявяване по електронен път съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис, както и издава актове и извършва действия по административно обслужване по електронен път.
(2) Подаването на заявления по електронен път се осигурява от агенцията по достъпен начин и в удобен за заявителите диалогов режим.
Чл.76. (1) Агенцията разгласява възможността за подаване на заявления по електронен път по разбираем и достъпен начин. Агенцията е длъжна да предоставя подробна информация за това свободно в централните и териториалните си звена, включително и по електронен път.
(2) Агенцията е длъжна да предостави свободен и постоянен достъп до следната информация:
1. седалището и адреса си;
2. адресите на териториалните си звена;
3. данни за кореспонденция, включително телефон, адрес на електронна поща и Интернет страница с интерфейс за електронна кореспонденция, за осъществяване на пряка и навременна връзка с нея;
4. информация за подаване на предложения и жалби;
5. информация за обжалване на издаваните от агенцията актове във връзка с търговската регистрация;
6. друга информация, предвидена в закона.
(3) Агенцията обявява всички такси по ясен и разбираем начин.
(4) Агенцията предварително информира заявителя по ясен, разбираем и недвусмислен начин относно:
1. техническите стъпки по подаването на заявлението и тяхното правно значение;
2. техническите средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено заявлението;
3. езиците, на които заявлението може да бъде подавано.
Чл.77. Агенцията осигурява подходящи, ефективни и достъпни технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждане на информация, преди заявителят да подаде заявлението.
Чл.78. Заявителят може да подава електронни заявления, ако същите са съставени и подписани с електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис и са спазени другите нормативни изисквания.
Чл.79. (1) Подаването на заявления се извършва през интерфейс, осигуряващ он-лайн пренос по стандартизиран протокол чрез публично достъпно уеб-базирано приложение на търговския регистър.
(2) Графичните интерфейси осигуряват извършването на електронните изявления и създаването на електронните документи в съответствие с изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и предоставят лесен и разбираем начин за работа на потребителите, включително за лица с увреждания.
(3) Агенцията осигурява и други интерфейси за безвъзмезден автоматизиран достъп и обмен на информация от търговския регистър на държавни органи и организации, както и на частни лица срещу заплащане на такса при спазване изискванията на закона. Конкретните интерфейси се определят от изпълнителния директор на агенцията.
Чл.80. (1) Електронните документи се подават по електронен път в следните файлови формати:
1. заявлението - във файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис: xml (Extensible Markup Language v 1.0 и следващите), pdf (Adobe Portable Document Format) или друг файлов формат, позволяващ капсулиране на електронното заявление, електронните документи, приложени към заявлението, и електронния подпис, както и в други стандартизирани формати, определени от изпълнителния директор на агенцията;
2. приложенията - във файлови формати: doc (Windows Document Format), sxw (Open Office Standardized Document), txt (ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне), rtf (Rich Text Format), jpg, jpeg (JPEG JFIF растерни графични файлове), j2k, jpx, jp2 (JPEG 2000 JP2 или JPX растерни графични файлове), png (PNG растерни графични файлове), giff, tiff (Tagged Image File Format rev. 6.0 растерни графични файлове), както и в други стандартизирани формати, определени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Документите по ал.1, т.2 могат да бъдат отделно подписвани и капсулирани във файлови формати, които имат възможността да включат в себе си електронен подпис (стандартизиран формат p7s - PKCS#7 стандарт) и стандартизирани формати, капсулиращи електронните документи и отделения електронен подпис (стандарт ats) или други стандартизирани формати, определени от изпълнителния директор на агенцията.
Чл.81. Техническите стандарти за осигуряване на достъп до търговския регистър и политиките за използваните графични интерфейси, както и типовете електронни документи и файлови формати, които се приемат и използват от агенцията, се публикуват на нейната Интернет страница. Агенцията съобразява стандартите и политиките с установените общи нормативни изисквания за електронно управление в държавната администрация.
Чл.82. (1) Агенцията осигурява условия за точно определяне на времето на постъпването на електронните заявления и изпращането на изявления от търговския регистър.
(2) Рискът от грешки при предаване на заявлението към агенцията е за изпращача.
Чл.83. (1) След постъпване на заявление по електронен път информационната система прави проверка на неговия формат, на утвърдените формати на приложените документи и за наличието на валиден електронен подпис, отговарящ на изискванията на закона.
(2) Ако заявлението отговаря на изискванията по ал.1, както и в случаите, когато заявлението е подадено чрез териториално звено на агенцията на хартиен носител, информационната система генерира входящ номер, който отразява момента (дата, час, минута и секунда) на постъпването.
Чл.84. (1) След генерирането на входящия номер по чл.79, ал.2 се генерира и изпраща потвърждение до заявителя за получаването в агенцията. Когато заявлението е подадено на хартиен носител, документ за входящ номер се връчва на заявителя от служител в териториалното звено на агенцията, в което заявлението е подадено.
(2) Потвърждението е електронен документ, който съдържа данни за входящия номер.
(3) Потвърждението се изпраща обратно на заявителя през уеб-интерфейс незабавно след подаването и успешната проверка по чл.79, ал.1. Допълнително потвърждението се изпраща подписано на адреса на електронната поща на заявителя.
(4) Потвърждение не е необходимо, ако заявителят изрично е указал, че не желае потвърждаване на получаването, както и когато е указал, че не желае да получава изявления от агенцията по електронен път.
Чл.85. (1) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя.
(2) Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията. Проверка на самоличността на заявителя може да се извърши и от лице, оправомощено да извършва нотариални удостоверявания. Ако подписът на заявителя под заявлението е удостоверен от такова лице, служителят на агенцията съпоставя данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от нотариалното удостоверяване на подписа му и приема заявлението и приложените към него документи, без да проверява самоличността на приносителя.
(3) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявление по електронен път се извършва чрез:
1. съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението;
2. след успешна проверка по т.1 се проверява въз основа на ЕГН/ЛНЧ на заявителя, посочен в заявлението, дали в съответната държавна служба, отговаряща за личната регистрация на физически лица, съответства физическо лице с провереното по т.1 име; когато заявителят няма ЕГН/ЛНЧ, проверка по тази точка не се прави.
(4) Проверката за идентичност по ал.3 се извършва за всички физически лица, обстоятелства относно които подлежат на вписване в търговския регистър. Проверката за идентичност на юридическите лица се извършва чрез проверка в съответните регистри на юридическите лица.
(5) Проверките по ал.3 и 4 при технологична възможност се извършват автоматизирано.
Чл.86. Когато заявлението или документите, изпратени по електронен път, са с различен от установения по реда на чл.76 формат и вид, не са подписани с валиден електронен подпис съгласно закона или заявителят не може да се идентифицира, на подателя се изпраща съобщение, че заявлението не отговаря на установените нормативни изисквания.
Чл.87. Правилата за подаване на заявление и приложения към него се прилагат и при подаване на жалба срещу отказ.
Чл.88. (1) Изпращането на електронни изявления от агенцията се извършва чрез публичен електронен пощенски Интернет адрес съгласно действащите стандарти за транспортиране на електронни съобщения или чрез друг определен от изпълнителния директор на агенцията интерфейс. Електронният пощенски Интернет адрес се определя от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Агенцията осигурява изпращането на електронни изявления и чрез други интерфейси, когато е осигурила безвъзмезден автоматизиран достъп и обмен на информация от търговския регистър на държавни органи и организации, както и на частни лица срещу заплащане на такса, при спазване изискванията на закона. Конкретните интерфейси се определят от изпълнителния директор на агенцията.
(3) Към органите на държавната власт и местното самоуправление при необходимост агенцията може да изпраща електронни изявления, като ги записва върху следните видове външни носители:
1. гъвкав магнитен дисков носител (дискета) с технически параметри: 3.5'', 1.44MB (ISO 9529/2:1989 - ECMA-125) и файлова структура DOS (FAT 16);
2. оптичен дисков носител (CD - R/RW) с технически параметри: 3.5'' или 5.25'' и файлова структура ISO 9660:1988 - ECMA-119;
3. оптичен дисков носител (DVD +/­R/RW) с технически параметри: 3.5'' или 5.25'' и файлова структура ISO/IEC DTR 18002, ECMA TR/71;
4. други носители, определени от изпълнителния директор на агенцията.
Чл.89. (1) Електронните документи се съставят от агенцията за изпращане по електронен път в следните файлови формати:
1. формати, които имат възможност да включат в себе си електронен подпис: xml (Extensible Markup Language v 1.0 и следващите), pdf (Adobe Portable Document Format), doc (Windows Word Document Format), xls (Windows Excel Sheet Format), MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) формат за пренос на електронни съобщения през Интернет или в друг стандартизиран формат, определен от изпълнителния директор на агенцията;
2. формати, които нямат възможност да включват в себе си електронен подпис: sxw (Open Office Standardized Document), txt (ASCII 7-битов формат, unicode формат, кодиран в 8-битово UTF-8 или CP1251 представяне), rtf (Rich Text Format), jpg, jpeg (JPEG JFIF растерни графични файлове), j2k, jpx, jp2 (JPEG 2000 JP2 или JPX растерни графични файлове), png (PNG растерни графични файлове), giff, tiff (Tagged Image File Format rev. 6.0 растерни графични файлове), както и в други стандартизирани формати, определени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) При необходимост от подписване документите по ал.1, т.2 могат да се капсулират и изпращат в следните файлови формати, които имат възможност да включват в себе си електронен подпис: p7s (PKCS#7 стандарт), ats (ATS стандарт), xml (Extensible Markup Language v 1.0 и следващите) или други стандартизирани формати, определени от изпълнителния директор на агенцията.

Раздел III
Регистърно производство

Чл.90. (1) Подадените заявления и актове на съда за вписване, заличаване и обявяване се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията по реда на постъпването им.
(2) Разпределението на заявленията и актовете на съда за разглеждане от длъжностните лица по регистрацията се извършва от информационната система на принципа на случайния подбор.
Чл.91. Длъжностното лице по регистрацията проверява дали:
1. подаденото заявление е по образеца за исканото вписване, заличаване или обявяване;
2. подаденото заявление е подписано;
3. заявеното обстоятелство подлежи на вписване, заявеното вписване подлежи на заличаване или представеният акт подлежи на обявяване;
4. заявлението изхожда от оправомощено лице;
5. са представени всички приложения към заявлението съгласно изискванията на съответния нормативен акт, съответно е представен подлежащият на обявяване акт;
6. са налице изискванията на закона за съществуване на заявеното за вписване обстоятелство, което се установява от съдържанието на представените документи по т.5;
7. друго лице няма права върху фирмата и тя отговаря на изискванията на чл.7, ал.2 от Търговския закон при първоначално вписване или промяна на фирмата;
8. е внесена дължимата държавна такса.
Чл.92. В случай че са налице предвидените в чл.91 изисквания, длъжностното лице по регистрацията:
1. при подадено заявление за вписване въвежда информацията за заявеното обстоятелство от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец;
2. при подадено заявление за заличаване въвежда информацията за заличаваното вписване от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец;
3. при подадено заявление за обявяване въвежда информацията за представения акт от съответното поле на заявлението в съответното поле на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец и пренася съдържанието на представения акт в търговския регистър.
Чл.93. (1) Когато не е налице някое от предвидените в чл.91 изисквания, длъжностното лице по регистрацията постановява мотивиран отказ, в който посочва изчерпателно всички пречки за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване.
(2) Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му, за което се прилага съответно редът на Гражданския процесуален кодекс.
(3) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде уведомяван по електронен път, отказът се изпраща на посочения от него в заявлението адрес на електронна поща. В този случай потвърждаване на получаването не се изисква.
Чл.94. При подаване на ново заявление след постановен отказ, ако заявителят е отстранил посочените в мотивирания отказ пречки за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване и е приложил и мотивирания отказ към заявлението, длъжностното лице по регистрацията няма право да постанови нов отказ на същото основание.
Чл.95. Ако по делото на преобразуващо се дружество са вписани запор или залог върху дялове и акции, както и запор или залог върху търговско предприятие, длъжностното лице по регистрацията вписва същите по делото на приемащото, съответно на новоучреденото дружество, преди да впише прекратяването на преобразуващото се дружество.
Чл.96. Вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие, относно преобразуване на търговски дружества и относно преустройство на кооперации (въз основа на заявления по образец съгласно приложения No В1 и No В2 и No В3) се извършва едновременно по партидите на отчуждителя и приобретателя, съответно по партидите на всяко от преобразуващите се дружества или преустройваща се кооперация.

Раздел IV
Запазване на фирма

Чл.97. (1) Подадените заявления за запазване на фирма се разглеждат от длъжностно лице по регистрацията или определен от изпълнителния директор на агенцията служител по реда на постъпването им.
(2) Служителят проверява дали:
1. подаденото заявление е по образеца за запазване на фирма;
2. друго лице няма права върху фирмата;
3. е внесена дължимата държавна такса.
Чл.98. В случай че са налице предвидените в чл.97 изисквания, служителят въвежда информацията за запазената фирма от съответното поле на заявлението в съответното поле на списъка за запазените фирми в търговския регистър.
Чл.99. Относно производството по запазване на фирма се прилагат съответно правилата на раздел III "Регистърно производство".

Глава четвърта
СЪХРАНЯВАНЕ НА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл.100. Търговският регистър се съхранява безсрочно. Съдържащата се в търговския регистър информация се съхранява едновременно на най-малко две места с различно географско разположение.
Чл.101. (1) Агенцията взема подходящи мерки за сигурност в съответствие с общоприети в международната практика стандарти, технически спецификации и препоръки, които осигуряват условия, при които обработваните и предаваните данни да не подлежат на неправомерен или случаен достъп и възпроизвеждане.
(2) Физическата защита на търговския регистър се осъществява чрез ясно определени физически бариери около техническите системи, в които се съхранява единната централизирана електронна база данни. Всички помещения, които се използват съвместно с други отдели и организации, трябва да са извън основния защитен периметър.
(3) Физически достъп до защитената част от помещенията на агенцията имат само надлежно овластени служители в съответствие с техните функционални задължения.
Чл.102. Агенцията съхранява търговския регистър по начин, който осигурява:
1. въвеждането на данни да се извършва само от надлежно овластени служители;
2. извършването на промени на данните за вписани обстоятелства, заличени вписвания, обявени актове и запазени фирми да не е възможно.
Чл.103. Агенцията използва техническо оборудване и технологии за водене и съхраняване на търговския регистър, чрез които се изпълняват най-малко следните функции:
1. проверка на целостта на обменяните съобщения;
2. подписване на изпращаните съобщения;
3. архивиране на служебните данни и електронното им подписване;
4. поддържане целостта на съхраняваните и обменяните данни;
5. управление на достъпа до данни за създаване подписа на агенцията, удостоверението за усъвършенстван подпис, списъци с прекратени удостоверения, съхраняваните официални документи;
6. съхраняване и използване на частните ключове на длъжностните лица по регистрацията и на другите лица, които имат право да оперират с регистъра с високо ниво на сигурност чрез използване на смарт-карта с парола или персонален идентификатор (PIN) и/или биометричен идентификатор.
Чл.104. (1) Документите, подадени на хартиен носител, се съхраняват от агенцията в териториалните звена, в които са подадени документи на хартиен носител за първи път.
(2) При подаване на документи на хартиен носител в териториално звено, различно от териториалното звено, в което са подадени документи на хартиен носител за първи път, същите се изпращат служебно на териториалното звено, в което са подадени документи на хартиен носител за първи път.
(3) Копия от издадените удостоверения се съхраняват в 5-годишен срок от издаването им.
Чл.105. Агенцията архивира базата данни на търговския регистър в края на всяка календарна година, като осигурява възможност за разчитане на съдържащата се в нея информация.
Чл.106. Агенцията съобразява стандартите и политиките за съхраняване и архивиране на данни в публични информационни системи с установените общи нормативни изисквания за електронно управление в държавната администрация и в Европейския съюз.

Глава пета
ДОСТЪП ДО ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР

Чл.107. Търговският регистър е достъпен чрез Интернет страницата на търговския регистър и по друг начин в зависимост от технологичната готовност на агенцията. Агенцията извършва справки и издава удостоверения от търговския регистър и във всяко свое териториално звено.
Чл.108. (1) Агенцията осигурява визуализиране от централната страница за вход в търговския регистър на информацията за всички вписвания, заличавания и обявявания за деня в хронологичен ред по реда на извършването им. Информацията следва да е достъпна за определена дата, седмица, месец или избран от потребителя период не по-дълъг от един месец.
(2) Агенцията осигурява възможност за преглед на актуалното състояние на партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец към момента на проверката, както и състоянието на партидата към определена дата назад във времето.
(3) Агенцията осигурява възможност за справки дали друго лице няма права върху определена фирма (уникалност на фирма) чрез търсене в регистърните дела, списъка на запазените фирми, постановените откази и подадените заявления.
Чл.109. (1) Всеки може да иска и извършва справка в търговския регистър. Справките в търговския регистър са безплатни.
(2) Справки могат да се правят за наличието или липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър.
(3) Справки с търсене в партидите могат да се правят по:
1. фирма или ЕИК на търговеца или клона на чуждестранен търговец;
2. име, съответно фирма, или ЕИК на съдружник или едноличен собственик на капитала;
3. име, съответно фирма, или ЕИК на член на органи на юридическо лице - търговец.
(4) В партида на отделния търговец, съответно клон на чуждестранен търговец, и на неговите праводатели и правоприемници справки и търсене могат да се извършват по всяко вписано обстоятелство или обявен акт.
Чл.110. (1) Агенцията осигурява възможност списъкът за запазените фирми да се визуализира с подредба по:
1. азбучен ред на всички вписани фирми;
2. хронологичен ред на извършване на запазването в търговския регистър или за определен период;
3. правна форма на търговеца или клона на чуждестранен търговец.
(2) Агенцията осигурява възможност за бърз достъп до запазените фирми по първа буква или цифра от фирмата.
Чл.111. (1) Удостоверения от търговския регистър относно търговец или клон на чуждестранен търговец се издават за:
1. актуално състояние по партидата въз основа на вписаните обстоятелства;
2. вписвания за определен период (извлечение);
3. обявявания за определен период (извлечение);
4. вписано обстоятелство;
5. обявяване и/или копие от обявен акт;
6. копие от документ, въз основа на който е извършено вписване или заличаване;
7. липсата на вписано обстоятелство или обявен акт в търговския регистър.
(2) Удостоверения от търговския регистър се издават и относно запазена фирма.
Чл.112. (1) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно от служител във всяко териториално звено на агенцията. Удостоверения се издават и в електронна форма.
(2) Удостоверенията, издадени на хартиен носител, се подписват и подпечатват от служител на агенцията.
(3) Удостоверенията, издадени в електронна форма, се подписват с електронен подпис и се изпращат по електронен път.
Чл.113. (1) Агенцията може да предоставя цялата база данни по чл.2 от Закона за търговския регистър или структурирани части от нея.
(2) Агенцията може да предоставя чрез специализирани услуги за автоматизиран достъп до търговския регистър следните функционалности:
1. търсене по определени характеристики за вписани обстоятелства и/или обявени актове за определен търговец или клон на чуждестранен търговец;
2. визуализиране на партидите и:
а) с подредба по азбучен ред на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци по фирми;
б) с подредба по правна форма на всички вписани търговци и клонове на чуждестранни търговци;
в) с възможност за бърз достъп до партидата на всеки търговец или клон на чуждестранен търговец по първа буква или цифра от фирмата;
г) други подредби, утвърдени от изпълнителния директор на агенцията;
3. абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписвания, заличавания и обявявания в базата данни по чл. 2 от Закона за търговския регистър;
4. абонамент за автоматизирано подаване на информация за вписани обстоятелства, заличени вписвания и обявени актове по регистърното дело на определен търговец.
(3) Специализираните услуги се предоставят срещу заплащане на държавна такса.
(4) Редът и начинът на предоставянето на услугите по този член се уреждат в общи условия, определени от агенцията.

Глава шеста
ЕДИНЕН ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД

Раздел I
Начин на формиране

Чл.114. (1) Агенцията определя единен идентификационен код (ЕИК), задължителен за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър.
(2) Единният идентификационен код се определя при първоначалното вписване на търговците и клоновете на чуждестранните търговци в търговския регистър и остава непроменен до заличаването им.
(3) Единният идентификационен код на търговец и на клон на чуждестранен търговец е 9-значен.
Чл.115. (1) Всеки търговец или клон на чуждестранен търговец може да поиска издаването на карта (карти) за идентификация.
(2) Картата се издава по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и съдържа данни за вписаните по партидата на търговеца или клона на чуждестранен търговец обстоятелства към момента на издаването й. Агенцията осигурява възможност за актуализиране на съдържанието на картата за идентификация.
(3) По искане на търговеца или клона на чуждестранен търговец се издава карта за идентификация с монтиран микропроцесорен чип (смарт-карта).
(4) Издадените карти, неполучени в срок една година от издаването им, се унищожават по ред, определен от изпълнителния директор на агенцията.

Раздел II
ЕИК при преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации

Чл.116. При преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации чрез вливане се запазва ЕИК на приемащото дружество или кооперация и се създава връзка с ЕИК на преобразуващите се дружества, съответно на преустройващите се кооперации.
Чл.117. При преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации чрез сливане се определя ЕИК на новоучреденото дружество или кооперация и се създава връзка с ЕИК на преобразуващите се дружества, съответно на преустройващите се кооперации.
Чл.118. При преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации чрез разделяне се определят ЕИК на новообразуваните дружества или кооперации и се създава връзка с ЕИК на преобразуващото се дружество, съответно на преустройващата се кооперация.
Чл.119. При преобразуване на търговски дружества и преустройство на кооперации чрез отделяне се запазва ЕИК на преобразуващото се дружество или кооперация и се създава връзка с ЕИК на новообразуваните дружества, съответно на новообразуваната кооперация.
Чл.120. При преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма се запазва ЕИК на преобразуващото се дружество.
Чл.121. При преобразуване на търговско дружество чрез прехвърляне на имущество на еднолично търговско дружество върху едноличния собственик се запазва ЕИК на едноличния търговец и се създава връзка с ЕИК на преобразуващото се дружество.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По отношение на търговци и клонове на чуждестранни търговци, първоначално вписани в търговските регистри и регистрите на кооперациите при окръжните съдилища и пререгистрирани в търговския регистър, агенцията осигурява възможност за преглед на партидите назад във времето по смисъла на чл.108, ал.2 от момента на пререгистрацията им в търговския регистър.
§ 2. (1) Търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговските регистри и регистрите на кооперациите при окръжните съдилища, подават заявление за пререгистрация по образец съгласно приложение No А1 - А8 (в зависимост от правната форма). При наличие на вписани допълнителни обстоятелства в съдебните регистри към заявлението по предходното изречение се прилага допълнително заявление по образец съгласно приложения No Б1 - Б7 (според обстоятелствата, които подлежат на пререгистрация). Дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, командитните дружества с акции и клоновете на чуждестранен търговец прилагат и допълнително заявление по образец съгласно приложение No Г1, с което представят за обявяване учредителния си акт, договор или устав (за клоновете на чуждестранни търговци - съответния акт на чуждестранния търговец), съдържащ всички изменения и допълнения.
(2) Към заявлението по ал.1 се прилага удостоверение за актуално състояние по регистрацията на търговеца или клона на чуждестранен търговец. Търговските дружества, кооперациите и клоновете на чуждестранни търговци прилагат и заверен от управителния си орган актуален дружествен договор или устав.
§ 3. (1) При съвпадение на фирмите на двама или повече търговци или клонове на чуждестранни търговци, установено при подадено заявление за пререгистрация, длъжностното лице по регистрацията:
1. пререгистрира търговеца или клона на чуждестранен търговец, подал заявлението, с фирмата, под която е вписан в съответния съдебен регистър, съгласно подаденото заявление и удостоверението за актуално състояние по регистрацията му;
2. изпраща на пререгистрирания търговец или клон на чуждестранен търговец съобщение за съвпадението, като му предоставя двумесечен срок от получаване на съобщението да подаде заявление за промяна на фирмата си; при незаявяване на промяна на фирмата в срок длъжностното лице по регистрацията служебно прибавя към фирмата на пререгистрирания по т. 1 търговец или клон на чуждестранен търговец населеното място на окръжния съд по регистрацията му;
3. изпраща на всички търговци или клонове на чуждестранни търговци, чиито фирми съвпадат с фирмата на подалия заявление за пререгистрация търговец или клон на чуждестранен търговец, съобщение за съвпадението, като им указва, че със заявлението за пререгистрация следва да заявят и промяна на фирмата си; при незаявяване на промяна на фирмата тези търговци или клонове на чуждестранни търговци се пререгистрират в търговския регистър с фирмата, под която са вписани в съответния съдебен регистър, съгласно подаденото заявление и удостоверението за актуалното състояние по регистрацията им, като към фирмата им длъжностното лице по регистрацията служебно прибавя населеното място на окръжния съд по регистрацията им.
(2) При съвпадение на фирмите на двама или повече търговци или клонове на чуждестранни търговци, регистрирани в района на един окръжен съд, освен населеното място на окръжния съд по регистрацията, длъжностното лице по регистрацията служебно прибавя цифра според реда на подаване на заявленията за пререгистрация.
§ 4. Наредбата се издава на основание чл.31 от Закона за търговския регистър.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.
§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".
Министър: Г. Петканов

Приложения към чл.6, ал.1

Заявление за вписване на обстоятелства относно едноличен търговец - А1

Заявление за вписване на обстоятелства относно събирателно дружество - А2

Заявление за вписване на обстоятелства относнокомандитно дружество - А3

Заявление за вписване на обстоятелства относно дружество с ограничена отговорност - А4

Заявление за вписване на обстоятелства относно акционерно дружество - А5

Заявление за вписване на обстоятелства относно командитно дружество с акции - А6

Заявление за вписване на обстоятелства относно кооперация - А7

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон на чуждестранен търговец - А8

Заявление за вписване на обстоятелства относно прокура - Б1

Заявление за вписване на обстоятелства относно клон - Б2

Заявление за вписване на допълнителни обстоятелства относно търговски дружества със специален предмет на дейност - Б3

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на дружествен дял - Б4

Заявление за вписване на обстоятелства относно залог на търговско предприятие - Б5

Заявление за вписване на обстоятелства относно запор върху дружествен дял - Б6

Заявление за вписване на обстоятелства относно прекратяване и ликвидация - Б7

Заявление за вписване на обстоятелства относно прехвърляне на търговско предприятие - В1

Заявление за вписване на обстоятелства относно преобразуване на търговски дружества - В2

Заявление за вписване на обстоятелства относно преустройство на кооперации В3

Заявление за обявяване на актове - Г1

Заявление за запазване на фирма - Д1

* край на документа *