МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

НАРЕДБА No Н-8
от 29 декември 2005 г.
ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(обн.,ДВ,бр.1 от 3 януари 2006 г.; изм. и доп.,бр.7 от 23 януари 2007 г.)

Чл.1. (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Чл.2. (1) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Работодателите, осигурителите и техни клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларации по образец 1, 3 и 5 съгласно приложения No 1, 2 и 3. В декларациите се вписват:
1. (доп.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, самоосигуряващи се лица, клонове и поделения;
2. (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) единният граждански номер, личен номер на чужденец (служебен номер), имената, дните в осигуряване, възнаграждението, осигурителният доход; осигурените социални рискове, осигурителните вноски за осигурените лица и самоосигуряващите се, начисления облагаем доход, ползваните данъчни облекчения чрез работодателя и начисления данък за доходи от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.
(2) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Работодателите, осигурителите, както техните клонове и поделения, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация образец No 6 съгласно приложение No 4, в която се вписват:
1. (доп.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН за самоосигуряващи се лица;
2. (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) общият размер на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички лица, подлежащи на осигуряване, и общият размер на дължимия данък за внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.
Чл.3. (1) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Декларация образец No 1 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца;
2. (доп.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) от самоосигуряващите се лица - не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец;
3. (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл.7, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване.
(2) (нова,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Декларация образец No 3 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от осигурителите и организациите, които определят точния размер на дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл.40, ал.2 и 3 от Закона за здравното осигуряване - до 10 дни след края на месеца, за който се отнасят данните.
(3) (пред.ал.2,изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Декларация образец No 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който са били дължими осигурителните вноски, вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и данъкът по чл.42 ЗДДФЛ;
2. от самоосигуряващите се лица - еднократно до 15 април за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година.
(4) (пред.ал.3,изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Декларации образец No 1, 3 и 5 не се подават за коригиране и заличаване на данни след изтичане на 5 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски. В тези случаи декларации се подават само след изрични указания на Националната агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности. Декларация образец 6 се коригира след изрични указания на Националната агенция за приходите.
(5) (пред.ал.4,изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) В тридневен срок от получаване на справката по чл.17 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя (ДВ,бр.3 от 2005 г.) работодателят/осигурителят подава данни за изплатените гарантирани вземания с декларация образец 1.
Чл.4. (1) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да подадат еднократно декларация образец No 1 за всяка календарна година в случай, че са избрали да се осигуряват само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт.
(2) Декларацията по ал.1 се подава до 20 февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването продължава от предходната година или е възникнало от първи януари.
(3) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) При прекъсване или при прекратяване на трудовата дейност декларацията по образец No 1 се подава с данни за последния месец, през който лицето е подлежало на осигуряване, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.
(4) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) При започване или възобновяване на трудова дейност, или при промяна на осигурителния доход се подава декларация по образец No 1 за първия пълен календарен месец, зачетен за осигурителен стаж, но не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.
(5) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Данните за самоосигуряващите се лица, подали еднократно декларация образец No 1, се въвеждат в регистъра на осигурените лица въз основа на информацията от платежните документи за внесените осигурителни вноски.
(6) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Самоосигуряващите се лица, работещи по трудово правоотношение като осигурени за всички осигурени социални рискове върху максималния месечен размер на осигурителния доход, на които осигурителният стаж се зачита при условията на чл.9, ал.8 от Кодекса за социално осигуряване, подават еднократно декларация образец No 1. При попълване на декларацията в т."12. Вид осигурен" се вписва код 23. Дните, зачетени за осигурителен стаж, се попълват в поле 16.4 "Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж".
(7) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) При промяна на осигурителния доход по трудовото правоотношение лицата по ал.6 подават декларация образец No 1 като самоосигуряващи се лица не по-късно от 10 дни след внасяне на дължимите осигурителни вноски.
Чл.5. (1) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Лицата по чл.4, ал.3, т.1, 2 и 4 и ал.5 от Кодекса за социално осигуряване и чл.13, ал.4, чл.16 и 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина (обн.,ДВ,бр.21 от 2000 г.; изм. и доп.,бр.83 от 2000 г.; изм. с решение No 8525 от 2000 г. на ВАС на РБ, Решение No 3357 от 2001 г. на ВАС на РБ; изм. и доп.,бр.19 от 2002 г., бр.91 от 2003 г.), внесли авансово осигурителни вноски за здравно осигуряване; фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд за определени от тях периоди през календарната година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец No 5.
(2) Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
(3) (доп.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Декларацията се подава до 10 дни след внасяне на осигурителните вноски в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Чл.6. (1) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Декларации образец No 1, 3 и 5 се подават в писмена форма (хартиен носител) чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването им или на електронен носител или по интернет за сертифицирани клиенти. Декларация образец No 6 се подава на хартиен носител, на електронен носител и хартиен носител или по интернет за сертифицирани клиенти.
(2) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които имат месечно наети на работа повече от едно осигурено лице и осигурителните каси, подават декларации образец No 1, 3 и 5само на електронен носител или по Интернет за сертифицирани клиенти.
(3) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се използват програмни продукти, предоставени от Националната агенция за приходите или по утвърдени от Националната агенция за приходите структура и формат.
(4) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Предоставените програмни продукти работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за приходите не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако той се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(5) (доп.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Информацията се подава с протокол съгласно приложение No 5, подписан и подпечатан от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се лица - подписан от лицето. Когато се подава информация на електронен носител върху него ясно и четливо се означава ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва с подписа и печата върху протокола. Протоколът се подава в два екземпляра, единият от които остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Чл.7. (1) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) В случаите, когато задължено лице по тази наредба е упълномощило лице, регистрирано с ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите. Заявлението се подава в 3-дневен срок от упълномощаването в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(2) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) При оттегляне на упълномощаването задълженото лице по тази наредба не по-късно от 3 дни преди датата на оттеглянето подава заявлението по ал.1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(3) Заявление по ал.1 не се подава от членовете на осигурителни каси.
Чл.8. (1) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Не се приемат декларации, които не съдържат ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) на осигуреното лице, месеца, за който се отнасят данните, подпис и печат. Не се приемат и декларациите с некоректно попълнени данни.
(2) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Задълженото лице по тази наредба в 10-дневен срок от датата, на която е отказано приемане на декларации след попълването на необходимите данни ги изпраща отново в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Чл.9. Елктронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната агенция за приходите повреден, нечетим или е с вируси, се връща на лицето, което го е подало. В 10-дневен срок от получаването на електронния носител задълженото лице по тази наредба е длъжно да изпрати годен и с коректно попълнена информация електронен носител за негова сметка.
Чл.10. Електронният носител се връща след приемането на информацията.
Чл.11. Задължените лица по тази наредба са длъжни да запознават осигурените лица със съдържанието на предоставената за тях информация, когато лицата отправят искане за това.
Чл.12. Всяко осигурено лице може да провери в Интернет страницата на Националния осигурителен институт осигурителния си статус с издадения му от Националния осигурителен институт персонален идентификационен код (ПИК).
Чл.13. (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Лицата по чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване не подават декларации по тази наредба. Данните за внесените здравноосигурителни вноски и периода, за който се отнасят, се въвеждат въз основа на платежния документ.
Чл.14. (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Декларациите, подавани по реда на тази наредба, се обработват, съхраняват и унищожават съгласно инструкцията, издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на основание чл.79, ал.2 ДОПК.

Административнонаказателни разпоредби

Чл.15. (1) (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Контролът за спазване на наредбата се осъществява от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
(2) (отм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.)
Чл.16. (отм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.)
Чл.17. (отм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.)

Допълнителни разпоредби

§ 1. (изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Декларации образец No 1, 3 и 5 за минали периоди се подават с утвърдените образци за съответния период, а декларации образец No 6 за 2005 г. и 2006 г. се подават с утвърдения образец за 2007 г. - по реда на тази наредба.
§ 2. По смисъла на тази наредба:
1. "Осигурител" е всяко физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дружество, които имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица.
2. "Самоосигуряващо се лице" е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка.
3. "Задължено лице" е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса и самоосигуряващо се лице.

Преходни и заключителни разпоредби
(загл. изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.)

§ 3. (доп.,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Наредбата се издава на основание чл.5, ал.6 от Кодекса за социално осигуряване и чл.73, ал.4 ЗДДФЛ.
§ 3а.
(нов,ДВ,бр.7 от 2007 г.) В случаите по чл.3, ал.5 декларациите се подават, когато са изплатени гарантирани вземания, отнасящи се за периоди до 31 декември 2006 г.
§ 3б.
(нов,ДВ,бр.7 от 2007 г.) Декларация образец No 1 се подава от ТП на НОИ след прекратяване на осигурителя в случаите на изплащане на парични обезщетения за временна неработоспособност за периоди до 31 декември 2006 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г.
Министър: Пл. Орешарски

Приложение No 1 към чл.2, ал.1
(
изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.)

Декларация образец No 1 "Данни за осигуреното лице"

Указания за попълване на Декларация обр. No 1 "Данни за осигуреното лице"

Декларация обр. No 1 съдържа данни за социално, здравно осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване, Учителски пенсионен фонд, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" на осигурените лица и облагаемия доход по ЗДДФЛ. Декларация обр. No 1 се подава в компетентната териториална дирекция на НАП от:
 Работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от деня, следващ деня на възникване на последното задължение за внасяне на вноските за този месец, освен при изплащане на аванс, който не е единствено плащане за месеца.
 От самоосигуряващите се лица - не по-късно от 10 дни след внасянето на дължимите осигурителни вноски за съответния месец.
 От осигурителите и клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - не по-късно от 10 дни след изтичане на срока по чл.7, ал.6 КСО.
 Работодатели, осигурители, клонове и поделения - в тридневен срок от получаване на справката по чл.17 от Наредбата за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя - за изплатени гарантирани вземания, отнасящи се за периоди до 31 декември 2006 г.
1. Код корекция - попълва се буква "К", когато:
се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
са изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите". В тези случаи, освен коригираните, се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице с попълнени различни кодове в т.12 "Вид осигурен" и се налага да се коригира една от декларациите, едновременно с коригиращата декларация се подават отново и другите; с код корекция "К" не се коригират данните в т.2, 3, 4 и 5 (т.5.1 и 5.2);
- попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация; в тези случаи се попълват т.1, 2, 3, 4 и 5 (т.5.1 и 5.2) от декларацията. Когато за един и същ месец осигурителят е подал повече от една декларация за едно лице с попълнени различни кодове в т.12 "Вид осигурен" и се налага да се заличи една от декларациите, едновременно със заличаващата декларация се подават отново и другите.
Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. No 1 след изтичане на 5 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски, в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП или задължителни предписания на НОИ.
2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните. Например: за януари се попълва 01.
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на осигурителя - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца.
5. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденец или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
5.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
5.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - пол - попълва се полът на лицето, за което се подават данните.
5.3. Лицето е с трайно намалена работоспособност от 50 до 100 % - попълва се:
0 - ако лицето не е с трайно намалена работоспособност;
1 - ако лицето е с трайно намалена работоспособност.
6. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
8. Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене.
9. Област - попълва се областта, в която се намира населеното място.
10. Населено място - попълва се град/село по местоживеене.
11. Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес.
12. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
01 - за работници или служители, осигурени за всички осигурени социални рискове при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове;
02 - за работещи при условията на първа категория труд;
03 - за работещи при условията на втора категория труд;
04 - за работещи по втори или допълнителен трудов договор;
05 - за държавни служители;
06 - за кадрови военнослужещи по ЗОВС на Република България, държавните служители по ЗМВР, и по Закона за изпълнение на наказанията, офицерите и сержантите от Националната следствена служба;
- 07 - за следователи по Закона за съдебната власт;
- 08 - за лицата с учителски трудов стаж;
- 09 - за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово правоотношение в кооперацията;
- 10 - за изпълнители по договори за управление и контрол на търговски дружества, на еднолични търговци, на неперсонифицирани дружества, както и синдици и ликвидатори;
- 11 - за лица, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт, и за трудова злополука и професионална болест;
- 12 - за самоосигуряващи се;
- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
- 14 - за работещи без трудови правоотношения;
- 15 - за лицата, които получават парично обезщетение за безработица;
- 16 - за лица, работещи при сумирано отчитане на работното време за повече от един месец;
- 17 - за служители на Националната разузнавателна служба и специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;
- 18 - за лица, за които за осигурителен стаж се зачита времето, през което работникът или служителят не е работил поради неправилно недопускане или отстраняване от работа или е бил без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи;
- 19 - за лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл.9, ал.3, т.3 КСО;
- 20 - за трудоустроени лица, на които за осигурителен стаж се зачита времето, през което не работят, тъй като не е предоставена подходяща работа от работодателя;
- 21 - за лица, работещи по втори или допълнителен трудов договор, за които осигурителните вноски при основния работодател са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл.9, ал.8 КСО;
- 22 - за самоосигуряващи се, осигурени за инвалидност поради общо заболяване, за старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
- 23 - за самоосигуряващи се, работещи и по трудово правоотношение, за които осигурителни вноски са внесени върху максималния осигурителен доход и осигурителният стаж се зачита на основание чл.9, ал.8 КСО;
- 24 - за съдии, прокурори, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни служители с изключение на военните съдии и прокурори;
- 25 - за лица, включени в програмата от социални помощи към осигуряване на заетост;
- 26 - за инвалиди, работници и служители, които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за интеграция на хората с увреждания;
- 27 - за лица, получаващи обезщетение за времето, през което са останали без работа по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование;
- 28 - за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (служителите на Българската православна църква, които не са в трудови правоотношения и не получават възнаграждения, за граждани, изпълняващи мирновременна алтернативна служба, и др.);
- 29 - за други (попълва се само по изрично указание на НАП);
- 71 - за членове на секционни избирателни комисии по Закона за избор на народни представители и Закона за избор на президент на Републиката;
- 72 - за лица, включени в програмата "В подкрепа на майчинството"
- 82 - за лица, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, както и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията с изключение на лицата по чл.4, ал.1, т.1 и 7 КСО;
- 83 - за офицери и сержанти от Националната разузнавателна служба, специалната куриерска служба на Министерството на транспорта и съобщенията и служба "Военна информация" на Министерството на отбраната;
- 84 - за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
- 85 - за лица, получаващи обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест след прекратяване на осигуряването;
забележка: попълва се само в случаите, когато временната неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата;
- 86 - за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
- 87 - за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
- 88 - за лица, получаващи обезщетение по чл.233, ал.1 ЗОВС;
- 89 - за съпрузите на кадровите военнослужещи, участващи в международни операции и мисии.
12.1. Пореден номер на квалификационната група професии за осигурения - попълва се номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения - попълва се 4-значният код по НКИД. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва повече от една икономическа дейност, се попълва "0000".
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя - попълва се номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година.
Забележка. Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват само за вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 11, 16, 18, 19, 20, 25, 26, 72 и 82.
12.4. Осигурителят дължи вноски по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя - попълва се в една позиция:
- 0 - ако не дължи осигурителни вноски;
- 1 - ако дължи осигурителни вноски.
13. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало - попълва се в две позиции първият ден в осигуряване.
15. Ден, в който осигуряването е прекратено - напр. при прекратяване на правоотношението, при ползване на неплатен отпуск, който не се зачита за осигурителен стаж, и др. Попълва се в две позиции последният ден в осигуряване.
16. Дни в осигуряване - общо.
Забележка. Когато в т.12 "Вид осигурен" е попълнен код 16, в т. 16 се попълва 20000. След изтичане на периода на сумираното отчитане на работното време се подава нова декларация, като в т. 1 "Код корекция" се попълва "К". В позиции 1, 2, 3, 4 и 5 на т.16 се попълват преизчислените работни дни в осигуряване за всеки месец. Когато в т.12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, т.16 не се попълва.
Позиция 1:
- ако лицето е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 0;
- ако лицето не е осигурявано всички работни дни през месеца - попълва се 1.
Позиции 2 и 3:
- попълва се в две позиции общият брой работни дни в осигуряване.
Позиция 4:
- попълва се законоустановеното работно време за длъжността; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88 и 89 попълват 0.
Позиция 5:
- попълва се дневното работно време в часове на осигуреното лице по трудовия му договор; когато дневното работно време по трудов договор е различно през отделните дни в месеца, се попълва средночасово работно време на ден; когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 23, 71, 82, 84, 86, 87, 88 и 89 попълват 0.
Сборът от дните, отразени в т.16.1 до 16.6 и т.16.А, трябва да съответства на дните, посочени в позиции 2 и 3 на т.16.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни вноски - попълват се в две позиции дните с осигурителни вноски, за които е изплатено/начислено възнаграждение или е упражнявана дейност по Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина. Такива са: отработените дни в осигуряване, дните в платен отпуск и всички дни с осигурителни вноски на основание чл.9, ал.3 КСО.
16.2. Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т.16.5, 16.6 и 16.А - в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение.
В тази точка се попълват и дните във временна неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01. 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
16.3. Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане - в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете съгласно чл.164, 164а, 165, 167, 167а КТ, както и дните в неплатен отпуск за бременност и раждане.Тази точка се попълва и от самоосигуряващи се лица, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж - в две позиции се попълват работните дни в неплатен отпуск за временна неработоспособност, неплатен отпуск до 30 работни дни за една календарна година, който се зачита за осигурителен стаж, и др. дни в осигуряване без осигурителни вноски.
16.5. Дни в трудова злополука, с изключение на дните, посочени в т. 16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради трудова злополука с право на обезщетение. В тази точка се попълват и дните в трудова злополука след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01. 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
16.6. Дни в професионална болест, с изключение на дните, посочени в т. 16.А - попълват се в две позиции дните във временна неработоспособност поради професионална болест с право на обезщетение. В тази точка се попълват и дните в професионална болест след прекратяване на осигуряването в случаите, в които временната неработоспособност е възникнала преди 1.01.2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
16.А. Дни във временна неработоспособност, с възнаграждение от работодателя на основание чл.40, ал.4 КСО - попълва се броят на работните дни, за които работодателят е изплатил възнаграждение на основание чл.40, ал.4 КСО.
16.7. Отработени часове - общо - попълва се броят на отработените часове през месеца, след превръщане на нощните часове в дневни, вкл. броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на платен отпуск. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.
16.8. Часове положен извънреден труд - попълва се броят на отработените часове извънреден труд, след превръщане на нощните часове в дневни. Когато при изчисляването се получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази точка не се попълва за лицата с код 09, 10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 71, 82, 84, 85, 86, 87, 88 и 89.
17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се осигурителният доход, определен по реда на чл.40, ал.1, т.5 от Закона за здравното осигуряване.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл.40, ал.4 КСО.
17.1. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за периодите на отглеждане на дете до две години по Кодекса на труда, а за четвърто и следващо дете до изтичането на 6 месеца непосредствено след отпуска по чл.163 КТ.
17.2. Доход, от който е определено паричното обезщетение за периодите на временна неработоспособност или бременност и раждане - попълва се сума, равна на размера на среднодневния осигурителен доход, от който е изчислено обезщетението, умножен по броя на дните, за които е изплатено обезщетение за временна неработоспособност или бременност и раждане.
Забележка. Попълва се само в случаите, в които временната неработоспособност поради общо заболяване, бременност и раждане, трудова злополука или професионална болест е възникнала преди 1.01. 2007 г. и продължава без прекъсване и след тази дата.
18. Върху сумата в т. 17 и 17.1 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
19. Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски - попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на работниците и служителите в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.
20. За фонд "Пенсии" върху сумата в т.19 - попълва се процентът осигурителна вноска съгласно Кодекса за социално осигуряване и ЗБ на ДОО за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице, когато е попълнена т.19.
21. Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл.40, ал.4 КСО, с изключение на сумата по т.19 - попълва се доходът съгласно чл.6, ал.2 КСО, вкл. сумата по чл.40, ал.4 КСО. При попълване на данните не се включва сумата по т.19.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху сумите в т.21 - попълва се процентът осигурителна вноска за фондовете на ДОО съгласно Кодекса за социално осигуряване и ЗБ на ДОО за съответната година за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице без фонд "Трудова злополука и професионална болест".
22.1. Върху сумите в т.19 и 21 - попълва се процентът на здравноосигурителната вноска за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година, когато е попълнена т.19 и/или т.21.
22.2. За фонд ТЗПБ върху сумите в т.21 - попълва се процентът осигурителна вноска за сметка на осигурителя за фонд "Трудова злополука и професионална болест", определен съгласно Кодекса за социално осигуряване и приложение No 2 от ЗБ на ДОО за съответната година.
23. За Учителски пенсионен фонд върху сумите в т.21 - попълва се процентът на осигурителната вноска за сметка на работодателя, която се внася в приход на УПФ, съгласно ЗБ на ДОО за съответната година. Отнася се само за лицата с учителски трудов стаж.
25. За професионален пенсионен фонд върху сумите в т.19 и 21 - попълва се процентът на вноската за сметка на работодателя съгласно Кодекса за социално осигуряване.
26. За универсален пенсионен фонд върху сумите в т.19 и 21 - попълва се процентът на вноската съгласно Кодекса за социално осигуряване, за сметка на работодателя и/или за сметка на осигуреното лице.
27. Доход, върху който се дължат вноски само за здравно осигуряване - попълва се осигурителният доход, върху който се дължат вноски за здравно осигуряване за времето в неплатен отпуск, за времето на отглеждане на дете по чл.165, и 167а КТ, за служителите на Българската православна църква, които не са в трудови правоотношения и не получават възнаграждения, за граждани, изпълняващи мирновременна алтернативна служба, и др.
28. Върху сумата в т.27 - попълва се процентът здравноосигурителна вноска за сметка на работодателя или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Процент вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се процентът на осигурителната вноска за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите", определена със ЗБ на ДОО.
Забележка. Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т.12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл.7, т.1-3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
31. Начислен месечен облагаем доход - попълва се трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, начислени за съответния месец, с изключение на доходите, посочени в чл.24, ал.2 ЗДДФЛ. Попълва се за лица с попълнен "Вид осигурен" в т.12 - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 70, 72, 82, 83.
31а. Начислен месечен данък - попълва се размерът на начисления от работодателя данък по чл.42, ал.3 ЗДДФЛ. Попълва се само за лица, за които е попълнена т.31.
32. Лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - попълва се размерът на направените през месеца чрез работодателя лични вноски за допълнително доброволно осигуряване - в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход, начислен за месеца. Попълва се само за лица, за които е попълнена т.31.
33. Лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" - попълва се размерът на внесените през месеца за сметка на лицето чрез работодателя лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки "Живот" в общ размер до 10 на сто от облагаемия доход, начислен за месеца. Попълва се само за лица, за които е попълнена т.31.
34. Нетно възнаграждение - попълва се сумата на нетното възнаграждение, определена по реда на Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от Държавното обществено осигуряване.
Забележка. Когато в т.12 "Вид осигурен" е попълнен код 28, се попълват т.2, 3, 4, 5 (5.1, 5.2, 5.3), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 27 и 28.
Когато в т.12 "Вид осигурен" е попълнен код 85, точки от 17 до 34 не се попълват.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва и подпечатва от лицето, което представлява осигурителя. Лицата, които по свое желание са внесли авансово здравноосигурителни вноски и са подали Декларация обр. No 5, не попълват в Декларация обр. No 1 т. 22.1, като в полето "Административни кодове" следва да декларират това обстоятелство с текст: "подал съм Декларация обр. No 5 за периода от .................. до ...............

Приложение No 2 към чл.2, ал.1
(изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.)

Декларация образец No 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от Републиканския бюджет и други"

Указания за попълване на Декларация обр. No 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет и други"

В Декларация обр. No 3 се попълват данни за лицата, подлежащи на осигуряване по Закона за здравното осигуряване от средствата на републиканския бюджет и други.
1. Код корекция:
- попълва се буква "К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция "К" не се коригират данните в т.2, 3, 4 и 6 от декларацията;
- попълва се буква "З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват т.2, 3, 4 и 6 от декларацията;
Не се извършва коригиране и заличаване на декларация обр. No 3 след изтичане на 5 години от датата, на която са били дължими осигурителните вноски, в тези случаи декларациите се подават само след указания на ТД на НАП.
2. Месец - попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година - попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
4. Код на осигурителя, клона, поделението - попълва се кодът на осигурителя. Това е ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца.
5. Вид осигурен - попълва се в две позиции кодът на осигурения, както следва:
- 50 - за пенсионери;
- 52 - за социално слабите с право на социално подпомагане или настанени в домове за социални грижи;
- 53 - за студентите - редовно обучение във висши училища до навършване на 26-годишна възраст, и докторантите на редовно обучение по държавна поръчка, чуждестранните студенти - редовно обучение, до навършване на 26-годишна възраст и докторантите на редовно обучение, приети във висши училища и научни организации у нас по реда на Постановление на Министерския съвет No 103 от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление на Министерския съвет No 228 от 1997 г. за приемане на граждани на Република Македония за студенти в държавните висши училища на Република България; за военнослужещи на наборна служба, задържаните под стража или лишените от свобода, за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище, ветераните от войните и военноинвалидите, инвалиди, пострадали при или по повод на отбраната на страната, по време на наборна военна служба, при природни бедствия и аварии и за пострадали при изпълнение на служебния си дълг служители на МВР и държавните служители;
- 54 - за служителите на Българската православна църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не са в трудови правоотношения;
- 55 - за родителите, осиновителите или съпрузите, които полагат грижи за инвалиди със загубена работоспособност над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ;
- 56 - за лицата до 18-годишна възраст и след навършване на тази възраст, ако учат редовно - до завършване на средно образование;
- 57 - за лица, получаващи целеви помощи за отопление по реда на Закона за социалното подпомагане;
- 69 - за други (попълва се по изрично указание на НАП и НЗОК).
6. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат издаден ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
7. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
8. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
9. Ден, от който се внасят вноски - попълва се денят, от който са внесени вноски.
10. Ден, до който се внасят вноски - попълва се денят, до който са внесени вноски.
11. Доход - попълва се сумата на:
- размера на пенсията или сбора от пенсиите без добавките към тях за лицата с код 50 в т.5 "Вид осигурен";
- половината от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със ЗБ на ДОО за съответната година, за лицата с код 52, 53, 55 и 57 в т.5 "Вид осигурен";
- минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се, определен със ЗБ на ДОО за съответната година, за лицата с код 54 в т.5 "Вид осигурен";
- минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със ЗБ на ДОО за съответната година, за лицата с код 56.
12. Процент вноска - попълва се процентът на внесена осигурителна вноска, която се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на НЗОК.

Приложение No 3 към чл.2, ал.1
(изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.)

Декларация образец No 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"

Указания за попълване на Декларация обр. No 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски"

Декларация обр. No 5 се попълва от самоосигуряващите се лица, които са: регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества; членове на неперсонифицирани дружества, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители; изпратени на работа в чужбина от български посредник; работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи и изпратени за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, и внесли авансово осигурителни вноски за: здравно осигуряване; фонд "Пенсии"; фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд, за определени от тях периоди през календарната година
Декларацията се подава не по-късно от 10 дни след внасяне на вноските.
1. Код корекция:
- попълва се буква "К", когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация; с код корекция "К" не се коригират данните в т.2, 3, 12, 13 и 14 от декларацията;
- попълва се буква "З", когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай се попълват точки 1, 2, 3, 12, 13 и 14 от декларацията.
2. Код на осигурителя - попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца.
3. ЕГН (ЛНЧ) - попълва се единният граждански номер на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер на чужденеца или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН или ЛНЧ), като буквите ЛНЧ се подчертават.
3.1. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - дата на раждане - попълва се ден, месец и година на раждане на лицето.
3.2. За ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП - пол - попълва се полът на лицето.
4. Фамилия - попълва се с печатни букви фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице.
5. Инициали - попълват се инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето.
6. Пощенски код - попълва се пощенският код по местоживеене.
7. Област - попълва се областта, в която се намира населеното място.
8. Населено място - попълва се град/село по местоживеене.
9. Адрес по местоживеене на лицето - попълва се точният адрес.
10. Вид осигурен - попълва се в две позиции код, както следва:
- 12 - за самоосигуряващите се;
- 13 - за регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
- 84 - за изпратените за участие в международни мисии по реда на ЗМВР, избрали да се осигуряват за фонд "Пенсии" за своя сметка;
- 86 - за лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд "Пенсии";
- 87 - за изпратените на работа в чужбина от български посредник.
11. Код продължаване на осигуряването - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигуряването продължава от предходен месец;
- 1 - ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
12. Година - попълва се годината, за която са внесени вноските.
13. От: (месец) - попълва се месецът, от който са внесени вноските.
14. До: (месец) - попълва се последният месец, за който са внесени вноски.
15. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за социално осигуряване - попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за фонд "Пенсии" или за фонд "Пенсии" и универсален пенсионен фонд.
16. За фонд "Пенсии" - попълва се процентът осигурителна вноска за фонд "Пенсии" съгласно Кодекса за социално осигуряване и ЗБ на ДОО за съответната година.
17. За универсален пенсионен фонд - попълва се процентът осигурителна вноска за универсален пенсионен фонд съгласно КСО.
18. Месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване - попълва се избраният месечен осигурителен доход, върху който са внесени вноски за здравно осигуряване.
19. За здравно осигуряване - попълва се процентът осигурителна вноска, определен съгласно ЗБ на НЗОК за съответната година.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва и подпечатва (когато е предвидено да има печат) от самоосигуряващия се.

Приложение No 4 към чл.2, ал.2
(изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.)

Декларация образец No 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл.42 ЗДДФЛ"

Указания за попълване на Декларация обр. No 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ"

Декларация обр. No 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл.42 ЗДДФЛ" се подава от осигурителите, работодателите, клонове и поделения и съдържа данни за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, Учителски пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за всички осигурени от тях лица и за дължимия данък по чл.42 ЗДДФЛ за лицата, наети по трудови правоотношения. Декларацията се подава в компетентната ТД на НАП не по-късно от последния работен ден на календарния месец, през който е възникнало задължението за внасяне на вноските и данъка за съответния месец.
При попълване на данните се включва сумата на дължимите и/или внесени осигурителни вноски върху изплатените възнаграждения за работа без трудови правоотношения, към момента на подаване на декларацията.
В декларацията не се включват сумите, изплатени за дължими осигурителни вноски върху възнаграждения, отнасящи се за период преди 1 януари 2005 г.
Декларация обр. No 6 се подава и от самоосигуряващите се лица - еднократно до 15 април за дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване, универсален пенсионен фонд и здравно осигуряване за предходната календарна година.
Декларацията не се подава от бюджетните предприятия с централизирано разплащане на осигурителните вноски.
1. Код на осигурителя - работодателите, осигурителите и техните клонове и поделенията попълват ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ ЕИК на търговеца; самоосигуряващите се лица попълват ЕГН (ЛНЧ).
2. Наименование на осигурителя - попълват се наименованието на осигурителя, клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица попълват име, презиме и фамилия по документ за самоличност.
3. Член на осигурителна каса - попълва се в една позиция:
- 0 - ако осигурителят/самоосигуряващото се лице не е член на осигурителна каса;
- 1 - ако осигурителят/самоосигуряващото се лице е член на осигурителна каса.
4. E-mail - попълва се електронен адрес за връзка с осигурителя/самоосигуряващия се.
5. Телефон - попълва се телефон за връзка с осигурителя/самоосигуряващия се.
6. GSM - попълва се мобилен телефон за връзка с осигурителя/самоосигуряващия се.
7. Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва:
буква "К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения за съответния месец. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация.
С код корекция "К" не се коригират данните в т.1, 2, 3 и 9.
Декларация образец No 6 се коригира само след изрични указания на Националната агенция за приходите.
Забележка. При увеличаване размера на декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за съответното задължение.
8. Вид плащане - в полета от 8.1 до 8.4 се попълват следните кодове за вид плащане (не се попълва от самоосигуряващите се лица):
а) За възнаграждения, върху които се дължат осигурителни вноски с изключение на тези по буква "б"се попълва код:
- 1 Изплатен аванс за месеца.
- 2 Начислено, но неизплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).
- 3 Изплатено възнаграждение за месеца (с изключение на декларирани с код 1).
б) За възнаграждения по договори за работа без трудово правоотношение - 4.
9. Месец и година - попълват се месецът и годината, за които се отнасят вноските и данъкът. Самоосигуряващите се лица в декларацията, която подават еднократно, попълват за месец - число 13 и предходната календарна година.
10. Дължими вноски за ДОО - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за фонд "Пенсии" и фонд "Общо заболяване и майчинство" за предходната календарна година.
11. Дължими вноски за Учителски пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за Учителски пенсионен фонд за наетите по трудови правоотношения.
12. Дължими вноски за ДЗПО - за универсален пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд. Самоосигуряващите се лица, родени след 31.XII.1959 г., попълват сбора от сумите на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за предходната календарна година.
13. Дължими вноски за ДЗПО - за професионален пенсионен фонд - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в професионален пенсионен фонд.
14. Дължими вноски за здравно осигуряване - попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за предходната календарна година.
15. Дължими вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - попълва се сумата на дължимите вноски за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" за наетите по трудови правоотношения с изключение на лицата по чл.7, т.1-3 от Закона за гарантиране вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)
16. Авансово удържан данък по чл.42 ЗДДФЛ - попълва се сумата на удържания данък по чл.42 ЗДДФЛ за наетите по трудови правоотношения. Не се включва данъкът по т.17. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)
17. Авансов данък по чл.42, ал.5 ЗДДФЛ - попълва се дължимият за внасяне от работодателя данък, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец. (Не се попълва от самоосигуряващите се лица.)
18. Дата на изплащане/начисляване - попълва се датата /дд,мм,гггг/, на която са изплатени/начислени възнагражденията (не се попълва от самоосигуряващите се лица).
Забележки:
1. В поле 16 - данъкът по чл.42 ЗДДФЛ, удържан от работодателя при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец.
2. В поле 17 - данъкът по чл.42, ал.5 ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато през съответния месец са направени само частични плащания за този или за друг месец.
Служебни данни. В долното ляво поле се попълва датата на подаване на декларацията и се подписва и подпечатва от осигурителя/самоосигуряващия се.

Приложение No 5 към чл.6, ал.5
(изм.,ДВ,бр.7 от 2007 г.)

ПРИЕМОПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
.....................................................................
(име/наименование на задълженото лице)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен No от регистъра на НАП 
ЕИК по БУЛСТАТ 
ПЪЛНОМОЩНО

Подписаните:
1. ......................................, гражданин на ............................., с постоянен адрес:
гр./с ....................., ул./ж.к ............. No /бл., вх., ап. ..., община................, област ..................., притежаващ ЛК No ........................, издадена на ................... от ..................., ЕГН ........................
2. ......................................, гражданин на ............................., с постоянен адрес:
гр./с. ................., ул./ж.к..............No /бл., вх., ап. ..., община................., област ..................., притежаващ ЛК No ........................, издадена на ................... от ...................., ЕГН.........................

УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:

Име....................................., гражданин на ....................., с постоянен адрес:
гр./с. ........................, ул./ж.к...............No /бл., вх., ап. ........., община................., област .................., притежаващ ЛК No ............................., издадена на .......................от..............., ЕГН .........................
Да подаде настоящите декларации

Упълномощители:

1. _______________________
2. _______________________
Предоставяната информация за .................... г.

Информация, подавана на дискета:

от месец ................ до месец .................
Брой записи декларации обр. No 1: ..................
Брой записи декларации обр. No 3:...................
Брой записи декларации обр. No 6:...................
Дата: ................. Подпис: ...................
(печат)

Информация, подавана на хартиен носител:

от месец .................. до месец ...............
Брой декларации обр. No 1:..........................
Брой декларации обр. No 3:..........................
Брой декларации обр. No 4 (обр. 2002 г.):...........
Брой декларации обр. No 5:..........................
Брой декларации обр. No 6:..........................
Дата: ................ Подпис: ....................

Приложение No 6 към чл.7

До Териториална дирекция
на Националната агенция за приходите

Гр. ....................................

ЗАЯВЛЕНИЕ:

1. За подаване на декларации с универсален електронен подпис от упълномощено лице
От ............................................. /наименование (трите имена за физически лица)на работодателя/
ЕИК по БУЛСТАТ

Населено място: .................. Пощенски код 
Адрес за кореспонденция: ............................................
Телефон: ..............Eл. адрес: ...................................
представляван от ............................................. (трите имена и качеството, в което представлява)

Заявявам, че считано от ___._________.20____г. от мое име уведомления по електронен път и приемане на електронни изявления на НАП ще се извършва от:
........................................................ (наименование на организацията)
ЕИК по БУЛСТАТ ........................
Населено място: .................. Пощенски код .....
Адрес за кореспонденция: ............................................
Телефон: .............. Eл. адрес: .......................
с Удостоверение за универсален електронен подпис No ............, издадено от ......................................... (доставчик на удостоверителни услуги)
Дата ___.____.20____г.
Подпис/и .....................
2. За прекратяване на упълномощаване за изпращане на уведомления с универсален електронен подпис
От ................................................... /наименование (трите имена за физически лица) на работодателя/
ЕИК по БУЛСТАТ


Населено място: .................. Пощенски код 
Адрес за кореспонденция: ............................................
Телефон: ..............Eл. адрес: ..................................
представляван от ............................................. (трите имена и качеството, в което представлява)
Заявявам, че считано от ___._________.20____г., прекратявам упълномощаването за подаване на уведомления по електронен път и приемане на електронни изявления на НАП на: ..................................... (наименование на организацията)

ЕИК по БУЛСТАТ 
Населено място: .................. Пощенски код 
Адрес за кореспонденция: ............................................
Телефон: ............Eл. адрес: .....................
с Удостоверение за универсален електронен подпис No ............, издадено от ......................................... (доставчик на удостоверителни услуги)
Дата ___.____.20____г.
Подпис/и .....................

* край на документа *