В сила от 01.01.2007 г. Приета с ПМС № 364 от 27.12.2006 г.
Обн. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г.
Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат редът и начинът за изчисляване и изплащане на:
1. паричните обезщетения за:
а) временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето;
б) трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест;
в) трудоустрояване поради бременност и кърмене;
г) бременност и раждане;
д) отглеждане на малко дете;
2. паричните помощи:
а) за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване;
б) при смърт на осигуреното лице.
(2) Изчисляването на паричните обезщетения и помощите по ал. 1 се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). При изчисляването и изплащането им се използват и данните от Регистъра на осигурителите, регистър "Приходи", Регистъра на трудовите договори, регистър "Пенсии", регистър "Трудови злополуки", регистър "Профилактика и рехабилитация" и регистър "Парични обезщетения и помощи от ДОО".

Чл. 2. (1) Паричните обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1 и паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б" се изчисляват и изплащат от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ).
(2) Паричните помощи по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а" се изчисляват и изплащат от ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето.
(3) Паричните обезщетения по чл. 1, ал. 1, т. 1, букви "а" и "г" на осигурените лица, придобили право за получаването им, за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя се изчисляват и изплащат от съответното ТП на НОИ.

Раздел II.
Ред за подаване на документи за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи

Чл. 3. (1) Паричните обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане или трудоустрояване се изплащат при ползване на отпуск или трудоустрояване въз основа на болничен лист със задължително попълнени данни от осигурителя (самоосигуряващия се) относно правото на изплащане на парични обезщетения.
(2) Към болничните листове за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, приета с Постановление № 99 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г.), се прилага анкетен лист.
(3) Към болничните листове за майчинство след 42-рия ден от раждането се прилага декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1.
(4) За случаите по чл. 167 от Кодекса на труда към болничните листове за майчинство, издадени на съответните лица, се прилагат протокол на лекарските консултативни комисии (ЛКК) за тежкото заболяване на майката, копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето и декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане по образец съгласно приложение № 1.
(5) Към болничните листове за гледане на болно дете до 18-годишна възраст и за гледане на болен член от семейството над 18-годишна възраст се прилага декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността.
(6) Към болничните листове в случаите по чл. 2, ал. 3 се прилагат заповед за прекратяване на правоотношението и документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.

Чл. 4. Паричните обезщетения при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни по чл. 50 КСО се изплащат въз основа на молба-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 2.

Чл. 5. Паричните обезщетения за отглеждане на малко дете по чл. 53 и 54 КСО се изплащат въз основа на молба-декларация от осигуреното лице по образец съгласно приложение № 3 и приложение № 4.

Чл. 6. Паричните помощи за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изплащат въз основа на молба-декларация от лицето по образец съгласно приложение № 5.

Чл. 7. Паричните помощи при смърт на осигуреното лице се изплащат на правоимащите лица въз основа на подадена от всяко от тях молба-декларация по образец съгласно приложение № 6. Когато правоимащото лице е малолетно или непълнолетно, молба-декларацията се подава от законния му представител.

Чл. 8. (1) Осигурените лица и лицата, поискали изплащане на помощите по чл. 1, ал. 1, т. 2, заявяват еднократно при първото представяне на документи за изплащане на парични обезщетения или помощи данните, свързани с личната банкова сметка за получаване на обезщетенията и помощите, с декларация по образец съгласно приложение № 7.
(2) Осигурените лица, работещи в чужбина по трудови или по служебни правоотношения с български осигурител, заявяват еднократно пред осигурителя данните, свързани с личната банкова сметка, с декларация по образец съгласно приложение № 7 преди заминаването им в чужбина.
(3) Към декларацията съгласно приложение № 7 се прилага копие от документ, издаден от съответната банка, с данни за личната банкова сметка.
(4) В 7-дневен срок от промяна на банковата сметка се подава нова декларация по образец съгласно приложение № 7 по реда на чл. 11.

Чл. 9. (1) Осигурените лица представят документите по чл. 3 - 5, 8 и 14 на осигурителя, който ги завежда в отделен дневник. Документите по чл. 3 - 5 и 8 се представят от осигурителя в срока по чл. 10 в съответното ТП на НОИ.
(2) Самоосигуряващите се лица представят документите по чл. 3 - 5 и 8 в срока по чл. 10 в съответното ТП на НОИ. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, представят документите по реда на ал. 1 на дружеството, чрез което се осигуряват.
(3) Преди представянето на болничните листове в ТП на НОИ лицата по чл. 10, ал. 1 проверяват дали те са издадени в съответствие с разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и Инструкция № 5 от 2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2004 г. и бр. 10 и 99 от 2006 г.). При установяване на несъответствие болничните листове се връщат на органите на медицинската експертиза за отстраняване на несъответствието или се обжалват по реда на чл. 112 от Закона за здравето.
(4) Органите на медицинската експертиза представят документите по чл. 3 на осигурителите за осигурените при тях лица или в съответното ТП на НОИ за самоосигуряващите се лица в случаите по чл. 9, ал. 3 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността и чл. 22, ал. 1, т. 4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 47 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г.).

Чл. 10. (1) Осигурителите, техните клонове и поделения, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица представят в съответните ТП на НОИ и в техните филиали документите по чл. 3 - 5 и 8 в сроковете по чл. 3 от Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (ДВ, бр. 1 от 2006 г.).
(2) Болничните листове за временна неработоспособност, настъпила в срока по чл. 42, ал. 2 КСО, се представят в ТП на НОИ до 10 дни след представянето им на осигурителя.

Чл. 11. (1) Документите по чл. 3 - 5, 8, 14 и 15 се представят с придружително писмо по образец съгласно приложение № 8, на хартиен носител и опис по образец съгласно приложение № 9.
(2) Документите се номерират и подреждат в съответствие с представения опис поотделно за болничните листове, молби-декларациите и декларациите за промяна на обстоятелствата.
(3) При едновременно представяне на повече от 5 болнични листове и/или молби-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата данните от придружителното писмо - приложение № 8, от описа - приложение № 9, и от декларациите по чл. 8, ал. 1, 2 и 4 - приложение № 7, задължително се представят на електронен носител, изготвен с програмен продукт, предоставен от НОИ, или по утвърден от НОИ формат.
(4) С едно придружително писмо и с един опис се представят общо не повече от 50 броя болнични листове и/или молби-декларации, и/или декларации за промяна на обстоятелствата.
(5) Осигурителните каси представят данните от придружителното писмо, описа на документите и от декларациите по чл. 8, ал. 1, 2 и 4 по реда на ал. 3 независимо от броя на представените документи.
(6) Предоставеният от НОИ програмен продукт работи върху лицензирани версии на операционната среда. Националният осигурителен институт не носи отговорност за работата на програмния продукт, ако се стартира върху нелицензирани операционни системи.
(7) Придружителното писмо, подписано и подпечатано от осигурителя, а за самоосигуряващото се лице - подписано от лицето, се подава в два екземпляра, върху които в ТП на НОИ се вписва входящият номер и датата на подаването му. Единият екземпляр се връчва на осигурителя, на самоосигуряващото се лице или на упълномощеното от тях лице, а другият остава в ТП на НОИ.
(8) След получаване на документите по ал. 1 ТП на НОИ издава справка за приети и върнати документи по образец съгласно приложение № 10. Справката се подписва и подпечатва от длъжностно лице в ТП на НОИ и се връчва на осигурителя, на самоосигуряващото се лице или на упълномощеното от тях лице.

Чл. 12. Осигурените лица, на които правоотношението или осигуряването е прекратено поради ликвидация или прекратяване на осигурителя, представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ с молба по образец съгласно приложение № 11 документите по чл. 3, 4 и 8 на хартиен носител и документ за самоличност.

Чл. 13. (1) Лицата, поискали изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "а", представят лично или чрез упълномощени от тях лица в ТП на НОИ по постоянния или настоящия им адрес документите по чл. 6 и 8 на хартиен носител и документ за самоличност.
(2) Лицата, поискали изплащане на помощта по чл. 1, ал. 1, т. 2, буква "б", представят лично или чрез упълномощени от тях лица в съответното ТП на НОИ документите по чл. 7 и 8 на хартиен носител и документ за самоличност.

Чл. 14. (1) В 7-дневен срок от промяна на обстоятелствата, свързани с изплащането на паричните обезщетения, осигурените лица представят на осигурителите декларация по образец съгласно приложение № 12 и съответните доказателства към нея. Осигурителите представят декларацията и приложените към нея документи в съответното ТП на НОИ в 7-дневен срок от получаването им по реда на чл. 11.
(2) Самоосигуряващите се лица, осигурените лица по чл. 12 и лицата по чл. 13 представят декларация по образец съгласно приложение № 12 и приложените към нея документи в съответното ТП на НОИ в 7-дневен срок от промяна на обстоятелствата. Съдружниците в търговски дружества, собствениците на ЕООД и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества, представят декларацията по реда на ал. 1 на дружеството, чрез което се осигуряват.

Чл. 15. (1) При липсващи или нередовни документи ТП на НОИ изпраща уведомително писмо с обратна разписка на лицата, които са ги представили, в 14-дневен срок от представянето на документите, като им дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.
(2) Когато лицата не са намерени на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.
(3) Документите по ал. 1 се представят в съответното ТП на НОИ по реда на чл. 11.
(4) Ако в 14-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или не бъдат представени в ТП на НОИ липсващите документи, преценката на правото и определянето на размера на обезщетенията и/или помощите се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4 КСО.

Раздел III.
Изчисляване на паричните обезщетения и помощите
Чл. 16. (1) Доходът за периода от 6 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността, от който се изчислява дневното парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане, включва:
1. дохода, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за фонд "Общо заболяване и майчинство" и/или "Трудова злополука и професионална болест";
2. минималната месечна работна заплата в случаите по чл. 41, ал. 2 КСО;
3. дохода, от който е определено паричното обезщетение за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане в случаите по чл. 41, ал. 3 КСО.
(2) Сборът от доходите по ал. 1, от който се изчисляват паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане, включително в случаите, в които лицето е осигурено по повече от един договор или на повече от едно основание, не може да бъде по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година, за всеки месец от периода, от който се изчисляват паричните обезщетения.
(3) Среднодневният доход за 6-месечния период, от който се изчислява дневното парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, се раздели на общия брой на работните дни за същия период.
(4) Паричните обезщетения на лица, които към деня на настъпване на съответния риск са осигурени за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест и безработица или за всички осигурени социални рискове без безработица по различни договори или на различни основания, се изплащат поотделно по всеки от договорите или за всяко от основанията.

Чл. 17. (1) За работещите по трудови и по служебни правоотношения и приравнените към тях правоотношения месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с данъците по Закона за данъците върху доходите на физическите лица и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
(2) За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение, намалено с разходите за дейността, се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с авансовия данък, когато такъв се е дължал, и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
(3) За членовете на кооперации, работещи без трудови правоотношения в кооперацията; за лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности, и за служителите с духовно звание на Българската православна църква и други вероизповедания по Закона за вероизповеданията месечното нетно възнаграждение се определя, като изплатеното или начисленото месечно възнаграждение се намали с определените със закон задължителни осигурителни вноски за сметка на лицата и с авансовия данък, когато такъв се е дължал, и не може да бъде повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година.
(4) Изплатеното или начисленото месечно възнаграждение по ал. 1 - 3, от което се определя нетното възнаграждение, включва брутното трудово възнаграждение и обезщетенията, изплащани по Кодекса на труда, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за държавния служител и Закона за съдебната власт, които са облагаеми по чл. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, както и всички доплащания на такива суми през съответния месец, независимо за кой период се отнасят.
(5) При определяне на месечното нетно възнаграждение не се вземат предвид средствата, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи.
(6) За самоосигуряващите се лица месечното нетно възнаграждение е избраният от тях месечен осигурителен доход, върху който са внесени авансовите осигурителни вноски.
(7) Среднодневното нетно възнаграждение за 6-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност или началото на отпуска за бременност и раждане, се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са определени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на броя на работните дни за същия период.

Чл. 18. Паричното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане при работа по личен или групов дневен сменен график се изплаща за работните дни по индивидуалния или груповия график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност или на бременността и раждането.

Чл. 19. (1) Паричното обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане при сумирано изчисляване на работното време и при работа на смени по часов график се изплаща за работните часове по личния график на осигурения, а ако няма такъв - по графика на звеното, към което той се числи, включени в периода на временната неработоспособност.
(2) Средночасовият доход за 6-месечния период, от който се изчислява часовото парично обезщетение, се определя, като сборът на брутните трудови възнаграждения и/или осигурителния доход, и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане за периодите по чл. 41 , ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на общия брой на работните часове за същия период.
(3) Средночасовото нетно възнаграждение за 6-месечния период, предхождащ месеца на настъпване на временната неработоспособност или началото на отпуска за бременност и раждане, се определя, като сборът от месечните нетни възнаграждения и/или пропорционалната част от минималната работна заплата за периодите по чл. 41, ал. 2 КСО, и/или дохода, от който са изчислени паричните обезщетения за временна неработоспособност и/или за бременност и раждане за периодите по чл. 41, ал. 3 КСО, но не повече от максималния месечен осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната календарна година, се раздели на общия брой на работните часове за същия период.

Чл. 20. Общата сума на паричното обезщетение се определя, като дневният/часовият му размер се умножи по броя на работните дни/часове, включени в периода на временната неработоспособност или на бременността и раждането, за които лицето има право на парично обезщетение.

Чл. 21. Размерът на паричната помощ за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, се изчислява, като дневният размер на паричното обезщетение за временна неработоспособност, определен съгласно чл. 41 КСО, се умножи по 60.

Чл. 22. (1) Размерът на паричната помощ при смърт на осигуреното лице е общ за всички правоимащи лица и се разпределя поравно между тях.
(2) Съответната част от паричната помощ при смърт на осигуреното лице се изплаща на всяко от правоимащите лица.
(3) Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от помощта се изплаща на законния им представител.

Раздел IV.
Изплащане на паричните обезщетения и помощи
Чл. 23. Паричните обезщетения и помощи се изплащат от ТП на НОИ на правоимащите лица - осигурените лица, самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 13, поотделно за всеки месец в 30-дневен срок от представянето на документите по чл. 3 - 8, 12 и 15 по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз основа на данните от декларациите по чл. 8.

Чл. 24. (1) Териториалното поделение на НОИ превежда на всяка банка веднъж седмично общата сума за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на банката.
(2) За разпределяне на сумата по ал. 1 и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица ТП на НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща на електронен носител.
(3) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда парично обезщетение и/или помощ, банката възстановява сумата на ТП на НОИ в 3-дневен срок от получаването й.

Чл. 25. Националният осигурителен институт сключва договори с всички банки за начина на превеждане на паричните обезщетения и помощи.

Чл. 26. (1) При подаване или при коригиране на данните по чл. 5, ал. 4 КСО след изплащането на паричните обезщетения и помощите се извършва служебно преизчисляване до 31 май на годината, следваща годината на изплащането.
(2) Когато паричните обезщетения и помощите са изплатени в размер, по-малък от дължимия, разликата се изплаща в срока по ал. 1.

Раздел V.
Парични обезщетения и помощи при прилагане на международен договор
Чл. 27. (1) Установяването в друга държава на временна неработоспособност, бременност или раждане на лица, осигурени съгласно българското законодателство, се извършва по реда, утвърден в тази държава.
(2) Осигуреното лице уведомява компетентната осигурителна институция на държавата, на чиято територия е установена временната неработоспособност, бременността или раждането, която, спазвайки правилата за координация на системите за социална сигурност, предвидени в международни договори, по които Република България е страна, изпраща утвърдените формуляри и други документи с необходимите данни до службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори. В тези случаи болничен лист по реда на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността не се издава.
(3) Получените формуляри и приложените документи се изпращат на съответното ТП на НОИ - компетентно да изплаща паричните обезщетения и помощите по наредбата. В случаите, в които е необходим постоянен адрес на българска територия и осигуреното лице няма такъв, компетентно за преценка на правото е Столичното управление "Социално осигуряване", а за изплащането - службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори.

Чл. 28. Когато българският осигурителен стаж не е достатъчен за придобиване право на парични обезщетения и помощи по наредбата, той се сумира със зачетения съгласно законодателството на друга държава осигурителен стаж, когато международен договор, по който Република България е страна, го предвижда.

Чл. 29. (1) Лицата по чл. 10 представят в съответните ТП на НОИ и в техните филиали документите за осигурителен стаж, придобит в друга държава, издадени от съответната чужда осигурителна институция.
(2) При зачетен осигурителен стаж чрез издаден и заверен формуляр по установен с международен договор ред паричните обезщетения и помощи се изплащат чрез съответните ТП на НОИ.
(3) При деклариране на осигурителен стаж, придобит в друга държава без необходимите документи, проверката и удостоверяването му се извършват по установения с международния договор ред от службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори. Издаденото удостоверение, потвърждаващо зачетен осигурителен стаж от друга държава, се изпраща на съответните ТП на НОИ - компетентни за преценка на правото на лицето.

Чл. 30. (1) Паричните обезщетения и помощите по наредбата се изплащат в друга държава при условията и по реда на международен договор от службата, на която е възложено прилагането му, когато правоимащото лице пребивава в другата държава и е избрало да получава дължимите суми в чужда банка.
(2) Изплащането на парични обезщетения и помощи в друга държава се извършва от службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори, чрез преводи в евро или друга конвертируема валута, посочена в международен договор, по банкова сметка, посочена от лицето.
(3) При превод по банкова сметка банковите преводни разноски са за сметка на лицето получател.
(4) При избор за получаване на парично обезщетение или парична помощ по банкова сметка в българска банка паричните обезщетения и помощи се изплащат от съответните ТП на НОИ.

Раздел VI.
Спорове
Чл. 31. (1) Ако се установи, че лицето няма право на парично обезщетение или помощ, длъжностното лице, на което е възложено ръководството по изплащането на паричните обезщетения и помощите, или упълномощено от него длъжностно лице издава разпореждане за отказ в 30-дневен срок от датата на получаване на документите по чл. 3 - 8, 12, 14 и 15.
(2) Екземпляр от разпореждането се изпраща на лицето по пощата с обратна разписка в 3-дневен срок от издаването му.
(3) Разпореждането за отказ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред ръководителя на ТП на НОИ по реда на чл. 117 КСО.
(4) Споровете относно правото и размера на паричните обезщетения и помощите се решават по реда на чл. 117 КСО.

Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на наредбата "съответното ТП на НОИ" е, както следва:
1. за самоосигуряващите се лица - ТП на НОИ по постоянен адрес на физическото лице;
2. за местните юридически лица - ТП на НОИ по седалище;
3. за неперсонифицираните дружества и осигурителните каси - ТП на НОИ по адрес на управление;
4. за чуждестранните търговски представителства - ТП на НОИ по адрес на търговското представителство;
5. за клон на чуждестранно лице - ТП на НОИ по седалище на клона, съответно адрес на управление на поделението или представителството;
6. за осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистрирани в ТД "Големи данъкоплатци и осигурители" на Националната агенция за приходите - ТП на НОИ по седалище на юридическото лице и по постоянен адрес на физическото лице;
7. за клоновете и поделенията, вписани с 13-значен единен идентификационен код (ЕИК) - ТП на НОИ по седалище, съответно адрес на управление.

Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Паричните обезщетения на лицата, заварени в отпуск за временна неработоспособност, за трудоустрояване, за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете към 1 януари 2007 г., неизплатените парични обезщетения и помощи, отнасящи се за периоди до тази дата, както и паричните обезщетения за бременност и раждане по § 22е КСО се изплащат по досегашния ред.
(2) По реда на ал. 1 се изплащат и паричните обезщетения и помощите на лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 4 КСО, на едноличните търговци, които нямат наети на работа лица, и на лицата, които се осигуряват чрез осигурителни каси, след заверка от съответното ТП на НОИ на документите за теглене на осигурителните плащания.
(3) В документите за теглене на осигурителните плащания задължително се вписва единният идентификационен код на осигурителя или на самоосигуряващото се лице.

§ 3. В случаите по чл. 49, ал. 2 КСО осигурителите, самоосигуряващите се лица или упълномощените от тях лица представят документ, удостоверяващ дневния размер на паричното обезщетение при бременност и раждане за предходното дете, за периоди преди 1 януари 2007 г.
§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 40, ал. 5 и чл. 41, ал. 5 КСО.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага на управителя на НОИ.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Детето ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20... .. г., е живо и е
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
2. Детето не е дадено за осиновяване.
3. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
4. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Декларатор: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... (подпис)

 Приложение № 2 към чл. 4

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(майка/баща/баба/дядо/
осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за бременност и раждане считано от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... ... г.

Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ... ... ... ... ... ... 20 ... . г., съм осигурен/а за съответния риск - да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ... ... ... ... ... .. месец ... ... ... ... ... ... . година ... ... ... ... ... .
придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Правоотношението/осигуряването ми е прекратено считано
от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
4. Детето ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г., е живо
(име, презиме и фамилия на детето)
и е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
5. Детето не е дадено за осиновяване.
6. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за раждане по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските считано от ... ... ... ... ... .. 20 ... . г.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Заверено от осигурителя копие от заповед за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя.
3. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице.
4. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице.
5. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
6. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
7. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 КСО.
10. Други документи
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Подпис: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.)... ... ... ... ... ... ... ...  


Данни от осигурителя:
1. Към деня на разрешения отпуск за раждане лицето е осигурено за съответния риск: да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня на разрешения отпуск лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ... ... ... ... месец ... ... ... ... година ... ... ... ... лицето придобива изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск)


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... (име, фамилия, подпис
и печат)

Приложение № 3 към чл. 5

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 53 КСО

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(майка/баща/баба/дядо/осиновител/лице, при което е настанено детето по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗД/ настойник) да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20... г.

Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 20 ... г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ... ... ... ...20... г., съм осигурен/а за съответния риск - да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ... ... .. месец ... ... ... година ... ... ... . придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение)
3. Детето ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г., е живо
и е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение.
6. Детето не се отглежда от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Ползвам отпуск за отглеждане на малко дете считано от ... ... ... ... ... ... . 20 ... . г.
10. През периода на отглеждане на детето не продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице.
11. Не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо) - отнася се за случаите, когато майката (осиновителят) ползва отпуска за отглеждане на малко дете.
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1. Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска.
2. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице.
3. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице.
4. Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 КТ.
5. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 КТ.
6. Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
7. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
8. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
9. Други документи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Подпис: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.)... ... ... ... ... ... ... ...  


Данни от осигурителя:
1. Към деня на разрешения отпуск за отглеждане на дете лицето е осигурено за съответния риск: да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня на разрешения отпуск лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ... ... ... .. месец ... ... ... ... . година ... ... ... ... лицето придобива изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж през периода на разрешения отпуск).


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... (име, фамилия, подпис
и печат)


Приложение № 4 към чл. 5

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете на основание чл. 54 КСО

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(майка/баща/осиновител/настойник)
да ми бъде отпуснато парично обезщетение за отглеждане на малко дете считано от ... ... .. 20... г.

Декларирам следните обстоятелства:
1. Осигурен/а съм по безсрочно/срочно правоотношение до ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
2. Осигурен/а съм като самоосигуряващо се лице с безсрочна/срочна регистрация до ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г. Към датата, от която искам да ми бъде отпуснато обезщетението - ... ... ... ... 20 ... . г., съм осигурен/а за съответния риск - да/не (ненужното се зачертава) и имам 6 месеца осигурителен стаж като осигурен/а за всички осигурени рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
Към ден ... ... ... месец ... ... ... . година ... ... ... ... придобивам изискуемия се стаж.
(данните се попълват, когато осигурителният стаж се придобива през периода, за който се иска отпускане на обезщетение).
3. Детето ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на детето)
родено на ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г., е живо
и е ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. дете.
(първо, второ, трето, четвърто и т.н.)
4. Детето не е дадено за осиновяване.
5. Детето не е настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка.
6. Детето не се отглежда от безработно лице по програмата "В подкрепа на майчинството".
7. Детето не е настанено за отглеждане в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.
8. Не съм лишен/а от родителски права и родителските ми права не са ограничени.
9. Не ползвам отпуск за отглеждане на малко дете и не съм дал/а съгласие за ползване на този отпуск от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
10. През периода на отглеждане на детето продължавам да упражнявам трудова дейност като самоосигуряващо се лице и не съм дал/а съгласие детето ми да се отглежда от някое от лицата по чл. 164, ал. 3 КТ (баща, баба или дядо).
Забележка. Там, където е необходимо, се попълват съответните данни.

Прилагам следните документи:
1. Оригинал (за справка) и копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице.
2. Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице.
3. Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката в случаите по чл. 54, ал. 2 КСО.
4. Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник.
5. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
6. Други документи ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Подпис: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.)... ... ... ... ... ... ... ...  


Данни от осигурителя:
1. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето е осигурено за съответния риск да/не (ненужното се зачертава).
2. Към деня, от който се иска изплащане на обезщетението, лицето има 6 месеца осигурителен стаж като осигурено за всички осигурени социални рискове, за всички осигурени социални рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица, за всички осигурени социални рискове без безработица - да/не (ненужното се зачертава).
3. Към ден ... ... ... ... месец ... ... ... ... . година ... ... ... ... лицето придобива изискуемия се стаж за изплащане на обезщетението.
(данните се попълват, когато лицето придобива осигурителния стаж преди изтичане периода на разрешения отпуск за отглеждане на малко дете).


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... (име, фамилия, подпис
и печат)


Приложение № 5 към чл. 6

Вх. № ... ... ... ... ... /... ... ... ..20 ... . г.


ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парична помощ по чл. 11, ал. 3 КСО

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ...

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде отпусната парична помощ, тъй като поради липса на осигурителен стаж ми бе отказано отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
Декларирам, че не ми е изплащана помощ на същото основание.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Копие от експертно решение на ТЕЛК
№ ... ... ... ... ... . от ... ... ... ... .. 20 ... г./ НЕЛК,
№ ... ... ... ... ... . от ... ... ... ... .. 20 ... г.
3. Копие от влязло в сила разпореждане № ... ... от ... ... ... 20 ... г. за отказ за отпускане на лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване.
4. Декларация за изплащане на паричната помощ - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно получената помощ по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Данни за упълномощеното лице, което представя молбата-декларация:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЛК № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
издадена на ... ... ... ... ... 20 ... г., от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Подпис на лицето,
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... което иска помощта: ... ... ... ...

Приложение № 6 към чл. 7

Вх. № ... ... ... ... ... /... ... ... ..20 ... . г.


ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за изплащане на парична помощ при смърт на осигурено лице по чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2 или чл. 13, ал. 2 КСО

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля в качеството ми на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(съпруг/съпруга/пълнолетно
дете/родител)
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на починалото лице)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
починал на ... ... ... ... ... ... ... .. 20... г., вследствие на
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
(общо заболяване, трудова злополука или професионална болест)
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ...
и от името на непълнолетното ми дете ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(име, презиме и фамилия на детето)
да ми бъде отпусната помощта/полагаемата ми се част от общия размер на паричната помощ при смърт на осигурено лице.
Декларирам, че не ми е изплащана помощ за същото лице.

Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Оригинално удостоверение за наследници № ... . от ... ... ... ... ... ... 20 ... г. (представя се поне от един от наследниците)
3. Декларация - свободен текст, че родителят/лите на починалото осигурено лице е/са жив/живи или починал/починали и към момента на смъртта му.
(представя се поне от едно от правоимащите лица)
4. Копие от удостоверение за раждане на починалото осигурено лице.
(представя се от родителя/ите, ако не са вписани в удостоверението за наследници)
5. Декларация за изплащане на паричната помощ - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от промяна в декларираните обстоятелства се задължавам да подам декларация за промяната. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно получената помощ по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Данни за упълномощеното лице, което представя молбата-декларация:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЛК № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
издадена на ... ... ... ... ... 20 ... г., от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Подпис на лицето,
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... което иска помощта: ... ... ... ...

Приложение № 7 към чл. 8

ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


Д Е К Л А Р А Ц И Я
за банковата сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
лична карта № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , издадена
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г.
от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение/ помощ от ДОО е:
банка ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
IBAN ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., BIC ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
за което прилагам копие от документ, издаден от съответната банка.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Декларатор: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... (подпис)

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 1

Вх. № в ТП на НОИ... ... .../ ... ...20... .. г.


ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(наименование на осигурителя/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ...
Адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
Телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
Представляван от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия и качество, в което представлява осигурителя)
Възнагражденията за м. ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
са изплатени/начислени на ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
(ненужното се зачертава)
На основание чл. 10 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване Ви представям следните документи:
1. Брой болнични листове - ... ... ... ... ... ... ... ...
2. Общ брой приложения към болнични листове (вкл. допълнително представени) - ... ... ... ... ... ... ... ...
3. Брой молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни - ... ... ... ... ... ... ... ...
4. Общ брой приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни (вкл. допълнително представени) - ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Брой молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете - ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
6. Общ брой приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете (вкл. допълнително представени) -
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Брой декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от ДОО - ... ... ... ... ... ... ... ...
8. Общ брой приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от ДОО (вкл. допълнително представени) - ... ... ... ... ... ... ... ...
9. Опис на хартиен/магнитен носител (ненужното се зачертава) на болничните листове, молби-декларациите, декларациите за промяна на обстоятелствата и приложенията към тях.
Данни за лицето, което представя документите:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЛК № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
издадена на ... ... ... ... ... 20 ... г., от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Подпис ... ... ... ... ... ... ... ...
(печат на осигурителя)


Приложение № 9 към чл. 11, ал. 1

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ
по чл. 3 - 5 и 14 от наредбата

I. Болнични листове ... ... ... броя; приложения ... ... ... броя:
1. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5. Б. л. № ... ... ... ., серия ... ... .. - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ...,
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
в отпуск от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
да се яви на работа на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

I А. Допълнително представени приложения към болнични листове ... ... ... . броя:
1. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5. Към б. л. № ... ... ... ... ... ... ... , серия ... ... ... ... .. - 20 ... . г.,
на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия на лицето, на което е издаден болничният лист)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
приложения ... ... ... ... ... .. бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

Номенклатура на приложенията: 01 - Анкетен лист - за случаите по чл. 11, ал. 1, т. 1 - 5 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността; 02 - Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при раждане, приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от наредбата; 03 - Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ; 04 - Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ; 05 - Декларация по чл. 39 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността за гледане на болен член от семейството; 12 - Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 15 - Удостоверение за полученото среднодневно/средночасово брутно трудово възнаграждение от лицето като трудоустроено за месеца, през който изтича периодът на трудоустрояването; 16 - Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 01.01.2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 от КСО; 17 - Други документи.

II. Молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни дни ... ... ... ... броя; приложения ... ... ... .. броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,

II А. Допълнително представени приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 календарни
дни ... ... ... ... ... ... броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,

Номенклатура на приложенията: 03 - Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ; 04 - Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ; 06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 07 - Копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице; 08 - Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице; 09 - Заверено от осигурителя копие от акта за прекратяване на правоотношението в случаите на ликвидация или прекратяване на осигурителя; 12 - Копие от акта на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението, приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 16 - Удостоверение за размера на дневното парично обезщетение при бременност и раждане за периоди преди 1 януари 2007 г. - за случаите по чл. 49, ал. 2 от КСО; 17 - Други документи.

III. Молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете ... ... . броя; приложения ... ... ... ... броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,

III А. Допълнително представени приложения към молби-декларации за изплащане на парично обезщетение за отглеждане на малко дете ... ... ... ... .. броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр. - код ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,

Номенклатура на приложенията: 03 - Копие от протокол на ЛКК за тежко заболяване на майката в случаите по чл. 167 от КТ; 04 - Копие от препис-извлечение от акта за смърт на майката и/или бащата на детето в случаите по чл. 167 от КТ; 06 - Заверено от осигурителя копие от заповед за разрешаване на отпуска; 07 - Копие от удостоверението за раждане на детето - за самоосигуряващо се лице; 08 - Заверено от осигурителя копие от удостоверението за раждане на детето - за осигурено лице; 11 - Препис от съдебно решение или от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на детето по реда на чл. 26, ал. 1 от ЗЗД в семейство на роднини или близки или в приемно семейство; 12 - Копие от акт на кмета на общината или на определено от него длъжностно лице за назначаване на настойник; 14 - Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата; 17 - Други документи.
Забележка. В полето "приложения" се вписват общият брой на приложенията и кодовете им от посочените номенклатури в т. I, т. I А, т. II, т. II А, т. III и т. III А.

IV. Декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване ... ... . броя; приложения ... ... ... ... броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.

IV А. Допълнително представени приложения към декларации за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване ... ... .. броя:
1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
5 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ...,
(име, презиме и фамилия на лицето)
приложения: ... ... ... ... ... ... ... ... бр.

Забележка. В полето "приложения" се вписва общият брой на приложенията в т. IV и IVА.

Подпис: ... ... ... ... ... ... ...
(печат)

Приложение № 10 към чл. 11, ал. 8

Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
_______________________________________________________

РАЙОННО (СТОЛИЧНО) УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"

Гр. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ПК ... ... ..., ул. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . № ... ..., тел. ... ... ... ... ., факс ... ... ... ... ., e-mail ... ... ... ... ... ..@nssi.bg

С П Р А В К А
за приети и върнати документи, представени с придружително писмо или молба
вх. № ... ... ... ... ... ./... ... ... ... ..20... г. в ТП на НОИ

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(наименование на осигурителя/име, презиме и фамилия на самоосигуряващото се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Адрес: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Телефон: ... ... ... ... ... ... ... ...

I. БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2. Представени болнични листове, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3. Общо представени и описани болнични листове (т. 1 + т. 2) - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4. Непредставени болнични листове, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.,
както следва:
б.л. № ... ... ... ., серия ... - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(име, презиме
и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... , причина ... ... , бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
б.л. № ... ... ... ., серия ... - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(име, презиме
и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... , причина ... ... , бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5. Приети болнични листове - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
6. Върнати болнични листове - ... ... ... ... ... ... ... ... бр., както следва:
б.л. № ... ... ... ., серия ... - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(име, презиме
и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... , причина ... ... , бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
б.л. № ... ... ... ., серия ... - 20... г., на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .,
(име, презиме
и фамилия)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... , причина ... ... , бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
7. Общо приложения към болничните листове по т. 3 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
8. Приети приложения към болничните листове по т. 5 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
9. Върнати приложения към болничните листове по т. 6 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
10. Общо представени допълнително приложения - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.

II. МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ПРИ БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ЗА ОСТАТЪКА ОТ 135 ДО 315 КАЛЕНДАРНИ ДНИ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени молби-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2. Представени молби-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3. Общо представени и описани молби-декларации (т. 1 + т. 2) - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4. Непредставени молби-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.,
както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Приети молби-декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
6. Върнати молби-декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр., както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Общо приложения към молби-декларации по т. 3 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
8. Приети приложения към молби-декларации по т. 5 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
9. Върнати приложения към молби-декларации по т. 6 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
10. Общо представени допълнително приложения - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.

III. МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА МАЛКО ДЕТЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени молби-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2. Представени молби-декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3. Общо представени и описани молби-декларации (т. 1 + т. 2) - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4. Непредставени молби-декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.,
както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Приети молби-декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
6. Върнати молби-декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр., както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Общо приложения към молби-декларации по т. 3 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
8. Приети приложения към молби-декларации по т. 5 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
9. Върнати приложения към молби-декларации по т. 6 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
10. Общо представени допълнително приложения - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.

IV. ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ И/ИЛИ ПОМОЩИ ОТ ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ТЯХ:
1. Представени декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
2. Представени декларации, описани от длъжностно лице в ТП на НОИ - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
3. Общо представени и описани декларации (т. 1 + т. 2) - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
4. Непредставени декларации, описани от осигурителя/самоосигуряващото се лице - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.,
както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
5. Приети декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
6. Върнати декларации - ... ... ... ... ... ... ... ... бр., както следва:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... , ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ,
(име, презиме и фамилия)
причина ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .., бр. прил. ... ... ... ... ... ... ... ...
7. Общо приложения към декларации по т. 3 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
8. Приети приложения към декларации по т. 5 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
9. Върнати приложения към декларации по т. 6 - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.
10. Общо представени допълнително приложения - ... ... ... ... ... ... ... ... бр.


Дата: ... ... ... ... ... ... ... ... Приел документите: ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, фамилия,
длъжност,
подпис и печат)


Приложение № 11 към чл. 12

Вх. № ... ... ... ... ... /... ... ... ..20 ... . г.


ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


МОЛБА
за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност и бременност и раждане за периоди след ликвидация или прекратяване на осигурителя

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ...

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за ... ... ... ... ... ,
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(временна неработоспособност, бременност и раждане по болничен лист и бременност и раждане по молба-декларация)
считано от ... ... ... ... ... ... .. 20 ... . г.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Болничен лист.
3. Декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО - приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и 4 от наредбата.
4. Молба-декларация за изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане на основание чл. 50 и 51 КСО за остатъка от 135 до 315 календарни дни - приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 от наредбата.
5. Акт за прекратяване на правоотношението.
6. Документ за заверен трудов, служебен и осигурителен стаж.
7. Декларация за изплащане на обезщетението - приложение № 7 към чл. 8 от наредбата.
Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.
Данни за упълномощеното лице, което представя молба-декларацията:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(име, презиме, фамилия)
ЕГН ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ., ЛК № ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..,
издадена на ... ... ... ... ... 20 ... г., от ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Подпис ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) което иска паричното
обезщетение:

Приложение № 12 към чл. 14, ал. 1

Вх. № в ТП на НОИ ... ... / ... ...20... .. г.


ДО
ДИРЕКТОРА НА РАЙОННОТО/
СТОЛИЧНОТО
УПРАВЛЕНИЕ "СОЦИАЛНО
ОСИГУРЯВАНЕ"
ГР. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .


ДЕКЛАРАЦИЯ
за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения и/или помощи от държавното обществено осигуряване

От ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(име, презиме и фамилия на лицето)
ЕГН/ЛНЧ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...,
адрес за кореспонденция ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)
телефон ... ... ... ... ... ... ... ...
осигурен при осигурител/като самоосигуряващо се лице
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
(наименование на осигурителя/посочване на дейността като самоосигуряващо се лице)
ЕИК ... ... ... ... ... ... ... ...
Във връзка с изплащане на ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
(парично обезщетение за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност и раждане по болничен лист, бременност и раждане по молба-декларация, отглеждане на малко дете и помощи от ДОО)
С настоящата ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:
1. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
2. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
3. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
4. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.
5. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... считано от ... ... ... ... ... ... ... ... 20 ... . г.

ПРИЛАГАМ като доказателства следните документи:
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

Нося административнонаказателна отговорност по реда на чл. 349 КСО.
Следва да възстановя неправомерно полученото обезщетение по моя вина заедно с дължимата лихва съгласно чл. 114, ал. 1 КСО.
За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.


Дата ... ... ... ... ... ... ... ... Декларатор: ... ... ... ... ... ... ... ...
гр. (с.) ... ... ... ... ... ... ... ... (подпис)