ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
(обн.,ДВ,бр.76 от 15 септември 2006 г.; изм. и доп.,бр.101 от 2006 г., бр.3 от 2007 г., бр.16 от 20 февруари 2007 г.)

Предмет

Чл.1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Данъчно задължено лице

Чл.2. Данъчно задължено лице при внос на стоки е всяко физическо или юридическо лице.

Предоставяне на стоки или извършване на услуга

Чл.3. (1) Доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка.
(2) Алинея 1 се прилага и за доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено извън територията на страната.
(3) За доставките на стоки или услуги между лице, установено на територията на държава членка и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.
(4) Алинея 3 се прилага и за доставки на стоки или услуги между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка.
(5) Доставката на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на друга държава членка, в състава на едно лице, установено на територията на страната, не се отчита, документира и декларира по реда на закона.
(6) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Алинеи 3 и 4 не се прилагат, когато доставките на услуги се извършват с цел покриване на разходи по себестойност. В тези случаи е налице вътрешен оборот и не е налице доставка.

Глава втора
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИ И НА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ

Раздел I
Място на изпълнение на доставки

Място на изпълнение при доставка на стока

Чл.4. В случаите на доставки на стоки, които се превозват от трети страни или територии до място на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, ако доставчикът на стоките е и вносител.

Място на изпълнение при доставка на услуга

Чл.5. (1) (пред.чл.5,ДВ,бр.16 от 2007 г.) За целите на определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга по смисъла на закона, понятията "постоянен адрес" или "обичайно пребиваване" означават мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива - в други документи за самоличност.
(2) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Мястото на изпълнение на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл.49 от закона) се определя по реда на чл.21, ал.2, т.2 от закона, когато услугите са оказвани във връзка с международен транспорт между:
1. трета страна/територия и трета страна/територия, или
2. трета страна/територия и друга държава членка, или
3. друга държава членка и трета страна/територия.

Място на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността

Чл.6. (1) Мястото на изпълнение при доставка на услуга по транспорт на стоки между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.
(2)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал.1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
(3)
(нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Когато спедитор действа при условията на спедиционен договор и оказва спедиторска услуга във връзка с доставка на услуги по транспорт на стоки между държави членки, мястото на изпълнение на доставката на спедиторската услуга е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.
(4)
(нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал.3 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката на спедиторската услуга е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
(5)
(нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.; доп.,бр.3 от 2007 г.) Спедиторска услуга по ал.3 и 4 е услуга по организиране, осъществяване или обслужване на транспорт на стоки между държави членки, което включва предоставянето на транспортна услуга като основна доставка и предоставянето на съпътстващи доставки във връзка с тази транспортна услуга като транспортна обработка, обработка на документи, складиране и застраховане. Когато основната доставка на транспортна услуга е свързана с транспорт на стоки между две места на територията на страната, спедиторът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че транспортът на стоките на територията на страната е пряко свързан с транспорта на стоките между държави членки.
(6)
(нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) В случаите по ал.3-5 разпоредбата на чл.127 от закона не се прилага.
(7)
(нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Мястото на изпълнение при доставка на куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл.49 от закона) във връзка с транспорт между две държави членки е на територията на държавата членка, в която транспортът започва.
(8)
(нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал.7 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана куриерската или пощенската услуга.
(9)
(нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по предходните алинеи се приравняват на доставки на услуги по транспорт на стоки по чл.22 от закона.

Място на изпълнение при доставка на услуга, съпътстваща доставката на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността

Чл.7. (1) Мястото на изпълнение на доставка на услуга, свързана с транспортна обработка на стоки, съпътстваща доставката по чл.6, е на територията на държавата членка, в която фактически се извършва транспортната обработка.
(2)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал.1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която фактически е извършена транспортната обработка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
(3) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от агент, брокер и друг посредник, действащи от името и за сметка на друго лице, във връзка с доставката на услуга по чл.6, е на територията на държавата членка, в която транспортът на стоките започва.
(4)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Независимо от ал.3, когато получател по доставката по ал.2 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която транспортът започва, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
(5) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, оказвана от посредник, действащ от името и за сметка на друго лице, във връзка с предоставянето на услуга по транспортна обработка на стоки по ал.1, е мястото, където фактически е извършена транспортната обработка на стоките.
(6)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Когато получател по доставката по ал.5 е лице, регистрирано за целите на ДДС в държава членка, различна от тази, в която фактически е извършена транспортната обработка, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
(7) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по предходните алинеи се приравняват на доставки на услуги по чл.23 от закона.

Място на изпълнение при доставка на услуга по оценка и работа върху движими вещи с получател, установен на територията на друга държава членка

Чл.8. (1) Мястото на изпълнение на доставка на услуга по оценка и работа върху движими вещи е мястото, където фактически се извършва услугата.
(2) Когато получател по доставката по ал.1 е лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, и стоките са напуснали територията на държавата членка, където фактически е извършена услугата, мястото на изпълнение на доставката е територията на държавата членка, издала идентификационния номер по ДДС на получателя, под който му е оказана услугата.
(3) В случаите по ал.2 доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи обстоятелствата по ал.2.
(4) За удостоверяване на обстоятелствата по чл.24, ал.3, т.2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. фактура за доставката;
2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната извън територията й, като:
а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната - в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или
б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени извън територията на страната - когато транспортът е извършен от доставчика, или
в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са напуснали територията на страната - когато транспортът е извършен от получателя.
(5) Ако доставчикът на услугата не се снабди с документите по ал.4 до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката, се счита, че доставката е с място на изпълнение на територията на страната и данъкът за нея става изискуем на последния ден от данъчния период, следващ данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за доставката.
(6) Данъкът по ал.5 се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона.
(7) Протоколът по ал.6 се издава в 5-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие за доставката.
(8) Когато впоследствие доставчикът се снабди с документите по ал.4, той коригира резултата от прилагането на ал.5 и 6 чрез анулиране на протокола по ал.6. За анулирането не се издава нов протокол.
(9) Анулирането по ал.8 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
(10) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) За целите на документирането, декларирането и отразяването в отчетните регистри доставките по ал.1 се приравняват на доставки на услуги по чл.24 от закона.

Раздел II
Място на изпълнение на вътреобщностно придобиване

Удостоверяване на наличие на обстоятелства за вътреобщностно придобиване

Чл.9. (1) За доказване на обстоятелствата по чл.62, ал.3 от закона, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им, придобиващият по чл.62, ал.2 от закона следва да разполага с документ, удостоверяващ, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в тази държава членка. Този документ се издава от компетентната администрация на държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.
(2) За доказване на обстоятелствата по чл.62, ал.5 от закона посредникът в тристранна операция следва да разполага със следните документи:
1. фактура, издадена от прехвърлителя в тристранната операция, в която е посочен идентификационният номер по ДДС по чл.94, ал.2 от закона на посредника;
2.
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) фактура по чл.79, ал.2, т.1, издадена от посредника в тристранната операция, в която е посочен ДДС номерът на придобиващия в тристранната операция, издаден от държавата членка, където стоките пристигат;
3. VIES-декларация за съответния данъчен период, в която е декларирана доставката, във връзка с която е издадена фактурата по т.2;
4. писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени.
(3) В случай че посредникът в тристранната операция не се снабди с документите по ал.2 до изтичането на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл.62, ал.2 от закона би станал изискуем, се счита, че вътреобщностно придобиване е с място на изпълнение на територията на страната, данъкът за което става изискуем от посредника.
(4) В случаите по ал.3 данъкът става изискуем на последния ден от данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл.62, ал.2 от закона би станал изискуем, и се начислява от посредника чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона.
(5) Протоколът по ал.4 се издава в 5-дневен срок, считано от датата, на която данъкът по ал.4 е станал изискуем.

Корекции

Чл.10. (1) Когато данъкът за вътреобщностното придобиване по чл.62, ал.2 от закона е начислен с протокол по чл.117, ал.2 от закона и впоследствие лицето, осъществило вътреобщностното придобиване, се снабди с документа по чл.9, ал.1, лицето коригира резултата от прилагането на чл.62, ал.2 от закона чрез анулиране на протокола по чл.117, ал.2, с който данъкът е начислен. За анулирането не се издава нов протокол.
(2) В случаите по ал.1 протоколът се анулира най-късно на последния ден от данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по чл.9, ал.1.
(3) Когато посредникът в тристранна операция се снабди с документите по чл.9, ал.2, след срока по чл.9, ал.3 той коригира резултата от прилагането на чл.9, ал.4 и 5.
(4) В случаите по ал.3 корекцията се извършва от посредника чрез анулиране на протокола по чл.9, ал.5. За анулирането не се издава нов протокол.
(5) Анулирането по ал.4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която посредникът се е снабдил с документите по чл.9, ал.2.

Глава трета
ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ, ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪК

Данъчно събитие

Чл.11. (1) Данъчно събитие по смисъла на закона е всяка доставка, извършена от данъчно задължено по закона лице, включително доставките с място на изпълнение извън територията на страната.
(2) Данъчно събитие е и вътреобщностното придобиване на стоки.
(3) Данъчно събитие е и вносът на стоки по смисъла на чл.16 от закона.

Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на услуги

Чл.12. (1) С изключение на случаите по чл.25, ал.3 и 4 от закона услугата се счита за извършена по смисъла на закона на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът от нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) С изключение на случаите по чл.25, ал.3 и 4 от закона, когато по договор за доставка на услуга същата е свързана с изпълнението на отделни етапи, които се приемат от получателя по доставката, за всеки етап на завършеност на услугата възниква данъчно събитие, данъкът за което става изискуем на датата на приемане на съответния етап, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.
(3) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) При извършване на доставки по чл.25, ал.4 от закона - с периодично, поетапно или непрекъснато изпълнение, всеки период или етап, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.
(4) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал.3, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.
(5) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на договор за лизинг, в който не е уговорено задължение, а само възможност (опция) за прехвърляне на правото на собственост. Счита се, че в един договор за лизинг е налице опция, когато за прехвърлянето на собствеността се изисква изрично волеизявление на лизингополучателя и допълнително заплащане, различно от дължимите вноски по договора.

Данъчно събитие при промяна на договор за лизинг

Чл.13. (1) В случаите на промяна на договор за лизинг, в който първоначално е уговорена само опция за прехвърляне на собствеността върху стоката и в резултат на промяната на договора се предвижда изрично прехвърляне на правото на собственост върху стоката, се счита, че на датата на промяната на договора лицето извършва доставка по чл.6, ал.2, т.3 от закона.
(2) Данъчната основа на доставката по ал.1 е равна на сумата от вноските, дължими след датата на промяната на договора, без дължимия за тях данък.
(3) Доставката по ал.1 се документира по общия ред на закона.
(4) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Услугата по предоставянето на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг се счита за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква по реда на чл.25, ал.4 от закона.
(5) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Доставката по ал.4 се документира по общия ред на закона.
(6) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) При заместване на лизингополучател с нов лизингополучател по съществуващ лизингов договор, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху стоката, се счита, че към датата на заместване с новия лизингополучател е налице прекратяване на договора със заместения (първоначалния) лизингополучател, което се документира по реда на чл.115, ал.6 от закона.
(7) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) В случаите по ал.6 се счита, че на датата на заместване с новия лизингополучател лизингодателят извършва доставка по чл.6, ал.2, т.3 от закона към новия лизингополучател. Данъчната основа на тази доставка е равна на сумата от вноските, дължими след датата на заместването с новия лизингополучател, без дължимия за тях данък.
(8) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Доставката по ал.7 се документира по общия ред на закона.

Данъчна основа на доставки на акцизни стоки

Чл.14. В данъчната основа по чл.26 и 52 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Данъци и такси по Закона за местните данъци и такси

Чл.15. Данъците и таксите по Закона за местните данъци и такси се включват в данъчната основа на доставките, за които те са дължими.

Усвояване на финансирания (субсидии)

Чл.16. (1) Финансиранията (субсидиите) се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.
(2) Когато полученото финансиране (субсидия) е доплащане едновременно както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит и не може да бъде определено с какви доставки или дейности е свързано, се приема, че финансирането (субсидията) е разпределено пропорционално в зависимост от извършените от доставчика доставки по чл.73, ал.3 от закона и извършените доставки по чл.73, ал.4, т.2-6 от закона за последните 12 месеца преди месеца, през който е усвоено финансирането (субсидията).

Обикновени или обичайни опаковъчни материали

Чл.17. (1) Обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери от закона са само онези, които са предназначени за многократна употреба без преработка, като бутилки, каси, бидони, варели, палети, бъчви, цистерни, контейнери и др. под., след привеждането им в съответствие с хигиенните и санитарните изисквания.
(2) Данъчната основа по чл.26, ал.2 от закона не се увеличава със стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери по чл.26, ал.3, т.4 от закона, доколкото тази стойност е включена в съпътстващите разходи по опаковане по чл.26, ал.3, т.3 от закона.

Търговска отстъпка или намаления, предоставени на получателя

Чл.18. (1) Член 26, ал.5, т.1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги.
(2) Не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят.
(3) Стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал.2, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга.
(4) Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури - с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.
(5) В случаите по чл.26, ал.5, т.2 от закона, когато обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа на доставката се увеличава чрез издаване на дебитно известие към издадената за доставката фактура. Известието се издава в 5-дневен срок, считано от деня, в който изтича 12-месечният срок.

Данъчна основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки

Чл.19. (1) В данъчната основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки се включва и дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани.
(2) Когато дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани, е възстановен, данъчната основа по ал.1 се намалява с възстановения размер на акциза.
(3) Възстановяването на акциза по ал. 2 се удостоверява от лицето с документ, издаден от компетентната администрация на държавата членка, която е възстановила акциза.
(4) Намалението на данъчната основа по ал.2 се извършва с издаване на протокол по чл.117, ал.4 от закона.
(5) Протоколът по ал.4 се издава в 5-дневен срок, считано от последния ден на данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по ал.3.
(6) В данъчната основа по чл.64 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

Особени случаи на определяне на данъчната основа

Чл.20. Пазарната цена по чл.27, ал.3 от закона се определя към датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

Глава четвърта
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДОСТАВКИТЕ

Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността

Чл.21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл.28, т.1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител на стоките, заверена от изходно митническо учреждение;
2. фактура за доставката;
3. документ за превоза на тези стоки.
(2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл.28, т.1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. фактура за доставката;
2. документ за превоза на тези стоки;
3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.

Международен транспорт на пътници

Чл.22. За доказване на международен транспорт на пътници по чл.29 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:
1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;
2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.

Международен транспорт на стоки

Чл.23. (1) За доказване на международен транспорт на стоки по чл.30, т.1 и 2 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:
1. лиценз за извършване на международен превоз на товари, ако транспортът е автомобилен;
2. международни превозни документи, в които е вписан като превозвач - товарителница, коносамент, авиотоварителница или друг международно признат превозен документ или копие от тях;
3. фактура за доставката.
(2) За доказване на международен транспорт на стоки по чл.30, т.3 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:
1. превозни документи, в които доставчикът е вписан като превозвач;
2. копие от транзитна митническа декларация за превоз между две митнически учреждения, в която е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът;
3. фактура за доставката.

Международен транспорт на природен газ и електрическа енергия

Чл.24. (1) За доказване на международен транспорт на природен газ по смисъла на чл.30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със:
1. договор за превоз, пренос или транзит на природен газ;
2. писмено потвърждение от доставчика на природен газ за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от газоизмервателна станция;
3. фактура за доставката.
(2) За доказване на международен транспорт на електроенергия по смисъла на чл.30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със следните документи:
1. писмено потвърждение за транзитираните количества от собственика на електрическата енергия или документи, издадени от администратора по международни съглашения за трансгранична търговия;
2. фактура за доставката.

Доставка на стоки за снабдяване на плавателен съд, въздухоплавателно средство или подвижен железопътен транспорт

Чл.25. (1) (пред.чл.25,ДВ,бр.3 от 2007 г.) За доказване на доставката по чл.31, т.1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на международния рейс, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното превозно средство;
2. писмена митническа декларация, в която доставчикът е вписан като износител - когато направлението е трета страна;
3. фактура за доставката.
(2) (нова,ДВ,бр.3 от 2007 г.) Член 31, т.1 от закона се прилага и за международен рейс в рамките на Общността.

Доставка на стоки за снабдяване, предназначени за потребление на плавателни съдове

Чл.26. За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл.31, т.2 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на международния рейс, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното превозно средство;
2. документи, удостоверяващи правото за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България;
3. фактура за доставката.

Доставка на услуги по строителство на кораб или самолет

Чл.27. (1) За доказване на доставка на услуги по строителството на кораб или самолет по чл.31, т.3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор за строителството на кораб или самолет;
2. фактура за доставката.
(2) За доказване на доставка на услуги по поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораб или самолет по чл.31, т.3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор с корабопритежателя или компанията, експлоатираща самолета, за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство;
2. фактура за доставката.

Отдаване под наем на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав

Чл.28. (1) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) За доказване на доставка по чл.31, т.4 от закона с място на изпълнение на територията на страната по отдаване под наем на плавателни съдове с размери, съответни на тези по чл.34, ал.3 от Кодекса за търговското корабоплаване, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор за наем;
2. копие от сертификата за регистрация или акта за националност на плавателното средство;
3. фактура за доставката.
(2) (пред.чл.28, изм.,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Извън случаите по ал.1 за доказване на доставка по чл.31, т.4 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор, от който е видно, че плавателният съд, въздухоплавателното средство или подвижният железопътен състав ще бъдат използвани от наемателя им за извършване на международен транспорт, включително международен транспорт в Общността;
2. лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да извършва международен транспорт с наетото превозно средство, когато наемател е местно лице;
3. копие от документ, от който е видно:
а) инициал на превозното средство;
б) екипаж или бригада;
в) номер на полет, плаване или друг рейс, маршрут, време на тръгване и време на връщане;
4. фактура за доставката.

Обработка на плавателни съдове, въздухоплавателни средства и подвижен железопътен състав, които са в международен рейс

Чл.29. (1) За доказване на доставките на услуги по обработка на плавателен съд по чл.31, т.5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1.
(изм.,ДВ,бр.3 от 2007 г.) документ, издаден от пристанищното предприятие на корабособственика или на неговия агент за тези услуги, от който е видно, че плавателният съд извършва международен рейс, включително международен рейс в Общността и са посочени номерът и датата на този рейс;
2. фактура за доставката.
(2) За доказване на доставките на услуги по обработка на въздухоплавателно средство по чл.34, т.5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1.
(изм.,ДВ,бр.3 от 2007 г.) документ за наземно обслужване, издаван от летищното предприятие или от лицензирания оператор за наземно обслужване на авиационния оператор, получател на тези услуги, от който е видно, че въздухоплавателното средство извършва международен полет, включително международен полет в Общността и са посочени номерът и датата на този полет;
2. фактура за доставката.
(3) За доказване на доставките на услуги по обработка на подвижен железопътен състав по чл.31, т.5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. копие от товарителница CIM или копие от товарителница СМГС, разписка обр.312в;
2. фактура за доставката.
(4) Спасителни операции по чл.31, т.5 от закона са тези операции, които представляват услуги, свързани с борба с бедствия, ликвидиране на последиците от тях, както и предотвратяване на бедствия посредством предохранителни мероприятия, когато тези операции се осъществяват извън територията на страната.
(5) "Бедствие" е земетресение, наводнение, стихийни пожари, свличане (срутване) на пластове, вулканична дейност, въздушни или водни стихии, нападения на диви животни, каламитетно намножаване на насекоми, епидемии и др. под., както и аварии и катастрофи, чийто характер е станал масов и са прераснали в бедствие (химически, радиационни и други замърсявания, аварии или катастрофи на превозни средства, осъществяващи обществен транспорт и др.).
(6) Услуги, свързани със спасителни операции, са:
1. борба с бедствия, вкл. превоз на спасителни екипи; издирване, превоз или евакуация на хора; доставяне на храна, медикаменти, човешки органи и др.; действия по разпръскване на химически и други средства; други спасителни работи (наблюдение, измерване, изследване, картографиране, въздействие върху времето, фотографиране и др. под.);
2. отдаване под наем на превозно средство за целите на извършваните услуги по т.1.
(7) За доказване на доставките на услуги по ал. 6 доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. когато са извършени с въздухоплавателно средство:
а) документ от чуждестранния компетентен орган, удостоверяващ предохранителните мерки, бедствието или ликвидирането на последиците от него, както и характера му;
б) договор за извършване на услугите;
в) свидетелство за авиационен оператор;
г) протокол за извършените услуги в часове или друг показател по вид на услугата;
д) фактура за доставката;
2. когато са извършени с плавателно средство:
а) документи, доказващи извършените услуги, съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;
б) фактура за доставката;
3. когато са извършени с подвижен железопътен състав:
а) документи, доказващи извършените услуги;
б) фактура за доставката.

Транспортна обработка на стоки или пътници

Чл.30. (1) За доказване на доставка услуга по транспортна обработка на стоки по чл.31, т.6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;
2. фактура за доставката.
(2) Документите по ал.1, т.1 могат да бъдат издадени на името на корабособственика (авиационния оператор или железопътния превозвач), собственика на товарите, превозвача или спедитора.
(3) За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на пътници по чл.31, т.6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;
2. фактура за доставката.

Доставка на плавателни съдове и въздухоплавателни средства

Чл.31. За доказване на доставка по чл.31, т.7 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху превозното средство съгласно Кодекса на търговското корабоплаване, съответно Закона за гражданското въздухоплаване;
2. фактура за доставката.

Доставка, свързана с международния стоков трафик

Чл.32. (1) За доказване на доставка по чл.32, ал.1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. митнически документи, удостоверяващи, че стоката е необщностна;
2. митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим - митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит;
3. фактура за доставката.
(2) За доказване на доставка по чл.32, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. писмена декларация от лицето - титуляр на направлението/режима по ал.1, в която е декларирано, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем за стоките, са налице обстоятелствата по ал.1.
2. фактура за доставката.

Доставка по обработка на стоки

Чл.33. За доказване на доставка на услуги по обработка на стоки по чл.33 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. (изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) писмена митническа декларация за поставяне на стоките под митнически режим "активно усъвършенстване" или "обработка под митнически контрол", в която той е вписан като титуляр - когато стоките са необщностни, съответно документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности, когато стоките са общностни и се въвеждат на територията на страната от трета територия;
2. договор, съгласно който той поема задължението да се извърши обработка, преработка или поправка на стоките по т.1;
3. документи, доказващи извършената обработка, преработка или поправка на стоките по т.1;
4. (изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) писмена митническа декларация за износ или реекспорт на обработените, преработените или поправените стоки, с която той приключва режима по т.1, съответно митнически документ, удостоверяващ, че обработените, преработените или поправените стоки се изпращат от територията на страната до трета територия;
5. фактура за доставката.

Доставка на злато за централни банки

Чл.34. За доказване на доставка по чл.34 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. писмен договор за прехвърляне на собствеността върху златото;
2. копие на документ, удостоверяващ, че статутът на получателя е централна банка на друга държава членка - когато получател е централна банка на друга държава членка;
3. писмено потвърждение от получателя по т.2, удостоверяващо, че стоките са получени от него;
4. фактура за доставката.

Доставка на стоки в търговски обекти за безмитна търговия

Чл.35. (1) Продажба на стоки в търговски обекти за безмитна търговия по чл.35 от закона е облагаема с нулева ставка само когато продажбата на стоките се счита за износ, съгласно Закона за акцизите и данъчните складове.
(2) Продажбите по ал.1 се отчитат и документират по реда на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.

Доставка на услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници във връзка с международен транспорт

Чл.36. (1) Агентийска услуга с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт по чл.23, е услугата, която корабният агент предоставя на корабопритежателя и/или капитана на кораба във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба.
(2) За доказване на доставката по ал.1 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. дисбурсментска сметка;
2. договор между корабопритежателя и корабния му агент;
3. фактура за доставката.
(3) Брокерска услуга във връзка с доставка по чл.23 е услуга за морско посредничество по смисъла на чл.226-230 от Кодекса на търговско корабоплаване.
(4) За доказване на доставката по ал.3 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. договор за морско посредничество;
2. фактура за доставката.
(5) За доказване на доставка на спедиторска услуга с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт по чл.23, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. копие от транспортен документ за международен превоз, във връзка с който са оказани спедиторските услуги, а при липса на единен международен транспортен документ - алтернативно:
а) копие от писмена митническа декларация, показваща мястото в страната, където стоката е била оформена като местна стока при вноса;
б) копие от митническите документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности - в случаите на внос по чл.16, ал.3 от закона;
в) копие от документа по чл.21, ал.1, т.1;
г) копие на документа по чл.21, ал.2, т.3;
д) копие от транзитна митническа декларация за превоз между две митнически учреждения;
2.
(доп.,ДВ,бр.3 от 2007 г.) фактура за спедиторските услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по попътно претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне.
(6)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) За доказване на доставка на куриерска услуга с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл.23, доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:
1. товарителница;
2. фактура за транспортната услуга или с документ, с който изпращачът поема задължението да плати, в случай че получателят откаже да плати;
3. фактура за доставката.
(7)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) За доказване на доставка на пощенски услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл.23, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. бордера за предаване, използвани при размяна на международни пощенски експедиции съгласно Правилника за изпълнение на Всемирната пощенска конвенция и Правилника за изпълнение на Споразумението за пощенските колети;
2. фактура за доставката.
(8) (нова,ДВ,бр.3 от 2007 г.) Услугите по ал.5, 6 и 7 се приравняват на услуги по международен транспорт на стоки по чл.30 от закона.
(9) (нова,ДВ,бр.3 от 2007 г.) В случаите по ал.5 разпоредбата на чл.127 от закона не се прилага.

Доставка на услуга по продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници

Чл.37. За доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страна, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. договор за извършване на посредническа услуга във връзка с продажба на самолетни билети за международен транспорт;
2. отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката (комисиона);
3. отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;
4. фактура за доставката.

Доставка на други услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници

Чл.38. (1) За доказване на доставките по чл.36, ал.1 от закона с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл.36 и 37, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона.
(2) За доказване на доставките по чл.36, ал.2 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки на стоки или услуги, които са с място на изпълнение извън територията на Общността.

Корекции на доставките

Чл.39. (1) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл.21-38 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, включително при предварително плащане по доставка, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
(2) В случаите по ал.1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона.
(3) Протоколът по ал.2 се издава в 5-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.
(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал.1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал.2. За анулирането не се издава нов протокол.
(5) Анулирането по ал.4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.
(6) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) В случаите по ал.4, когато данъчната основа на доставката е по-ниска от данъчната основа на полученото предварително плащане, за разликата се начислява данък със ставка 20 на сто чрез издаване на нов протокол по чл.117, ал.2 от закона.
(7) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Протоколът по ал.6 се издава в сроковете по ал.5.

Настаняване, предоставяно от хотелиер, което е част от организирано пътуване

Чл.40. За доказване на доставките по чл.66, ал.2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. документ, удостоверяващ, че настаняването е част от организирано пътуване;
2. копие от регистъра на настанените туристи;
3. удостоверение за категоризация на туристическия обект;
4. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл.113, ал.3 от закона.

Глава пета
ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ

Доставка на протези, свързана със здравеопазване

Чл.41. Протезите по смисъла на чл.39, т.3 от закона са протезите по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС No 343 от 2004 г. (обн.,ДВ,бр.115 от 2004 г.; изм.,бр.31 от 2005 г., бр.63 от 2005 г. - РВАС No 7081 от 2005 г. по адм. дело No 4402 от 2005 г., бр.78 от 2005 г., бр.54 от 2006 г., бр.58 от 2006 г. - РВАС No 7623 от 2006 г. по адм. дело No 2426 от 2006 г.).

Финансови услуги и застрахователни услуги
(загл. изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

Чл.42. (1) (пред.чл.42,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Деривати на ценни книги по смисъла на чл.46, т.5 от закона са: инвестиционни портфейли, купони на облигации и други подобни.
(2) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Освободена доставка по смисъла на чл.47 от закона е и извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от презастрахователи.
(3) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Данъчната основа на извършваните като основна дейност финансови услуги (сделки) за покупко-продажба (обмен) на чуждестранна валута е положителната разлика (положителен марж) между отчетените съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, приходи и разходи от валутни операции, реализирани за данъчния период. Приходите и разходите от последващи оценки (преоценки) на чуждестранна валута не участват при формирането на данъчната основа.
(4) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Когато за услугите по ал.3 са уговорени такси или комисиони, стойността им се прибавя към формираната по ал.3 данъчна основа, включително в случаите, когато тя е нулева величина.
(5) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Данъчната основа, формирана по реда на ал.3, съответно по реда на ал.4, може да се отрази в дневника за продажби на един ред.

Доставка на пощенски марки и пощенски услуги

Чл.43. (1) Приравнен знак на пощенска марка по смисъла на чл.49, т.1 от закона е отпечатък на пощенска марка върху пощенски плик, издаден и пуснат в обращение по установения за това законов ред. Не се смята за приравнен знак на пощенска марка отпечатъкът от таксувачна машина под контрола на пощенска служба.
(2) Универсална пощенска услуга по смисъла на чл.49, т.2 от закона е универсалната пощенска услуга по смисъла на глава четвърта, раздел I от Закона за пощенските услуги.

Доставки на сгради и части от тях

Чл.44. (1) Облагаеми доставки са и доставките на части от сграда, които отговарят на дефиницията по § 1, т.5 от допълнителната разпоредба на закона.
(2) При доставка на сграда, която се състои както от части, за които са налице обстоятелствата по § 1, т.5 от допълнителната разпоредба на закона, така и от части, за които тези обстоятелства не са налице, освободена е само доставката на частите от сгради, за които обстоятелствата не са налице.
(3) В случаите по ал.2 доставчикът документира доставките, както следва:
1. чрез издаване на отделни фактури за облагаемата и за освободената доставка, или
2. чрез издаване на обща фактура, в която данните по чл.114, ал.1, т.11-14 от закона се отразяват на отделни редове съответно за облагаемата и за освободената доставка.
(4) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) В случаите по ал.2 прилежащият терен към частите от сграда, за които са налице обстоятелствата по § 1, т.5 от допълнителната разпоредба на закона, се определя на база съотношението между площта на частите от сградата, за които обстоятелствата са налице, и общата площ на сградата.

Глава шеста
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНИТЕ ДОСТАВКИ

Документи, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка на стоки

Чл.45. За доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага със следните документи:
1.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) документ за доставката:
а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;
б) протокол по чл.117, ал.2 от закона - в случаите на вътреобщностна доставка по чл.7, ал.4 от закона;
в) документ по чл.168, ал.8 от закона - когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;
2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:
а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или
б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика, или
в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от получателя.

Корекции при вътреобщностни доставки

Чл.46. (1) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл.45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
(2) В случаите по ал.1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона.
(3) Протоколът по ал.2 се издава в 5-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.
(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал.1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал.2. За анулирането не се издава нов протокол.
(5) Анулирането по ал.4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

Глава седма
ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА

Данъчна основа при внос на стоки

Чл.47. (1) Митническата стойност не се увеличава с присъщите на вноса разходи по чл.55, ал.1, т.2 от закона, доколкото същите са включени в митническата стойност.
(2)
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) В данъчната основа по чл.55 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.
(3) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) При внос на стоки по чл.16 от закона под режим "временен внос с частично освобождаване от митни сборове" или "обработка под митнически контрол" в данъчната основа по чл.55 от закона се включва пълният размер на определените от митническите органи митни сборове.

Начисляване на данък при внос от митническите органи и внасяне на данъка
(загл. доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

Чл.48. (1) Данък при внос на стоки се начислява независимо дали вносителят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.
(2) В случаите на освобождаване при внос данък не се дължи, но се вписва в митническата декларация.
(3) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Не се начислява данък при поставянето на стоки под режим свободно обращение след режим "временен внос с частично освобождаване от митни сборове" или "обработка под митнически контрол".
(4) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) При внос на стоки по чл.16 от закона под режим "временен внос с частично освобождаване от митни сборове" или "обработка под митнически контрол" начисленият от митническите органи данък се внася в републиканския бюджет към момента на поставяне на стоките под режима.

Начисляване на данъка от вносителя за стоки, внасяни за изпълнение на инвестиционни проекти

Чл.49. (1) За упражняване на правото за начисляване по реда на чл.164, ал.2 от закона вносителят представя пред съответното митническо учреждение, оформящо вноса, следните документи:
1. писмена митническа декларация за внос, в която вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС - в случаите на внос по чл.16, ал.1 и 2 от закона;
2. митнически документи за приключване на митническите формалности, в които вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС - в случаите на внос по чл.16, ал.3 от закона;
3. заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл.166, ал.5 от закона;
4. писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по закона лице и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.
(2) Преди осъществяване на вноса митническите органи могат да поискат информация за конкретната доставка по издаденото разрешение.
(3) В случаите по ал.1 данъкът се вписва в митническата декларация и не се взема под отчет, като митническите органи допускат вдигане на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.
(4) Данъкът по ал.3 се начислява от вносителя с протокол по чл.117, ал.2 от закона, който се издава в 5-дневен срок, считано от датата на възникване на данъчното събитие по чл.54 от закона.

Начисляване на данък от вносителя в други случаи

Чл.50. (1) В случай, че вносителят по чл.58, ал.1, т.6 от закона не се снабди с документите по чл.45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл.54 от закона, данъкът по вноса става изискуем от вносителя.
(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от вносителя с протокол по чл.117, ал.2 от закона, който се издава в 5-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл.54 от закона.
(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал.1 и 2.
(4) В случаите по ал.3 корекцията се извършва от доставчика чрез анулиране на протокола по ал.2. За анулирането не се издава нов протокол.
(5) Протоколът по ал.4 се анулира в 5-дневен срок, считано от датата, на която вносителят се е снабдил с необходимите документи.

Освобождаване от данък при внос

Чл.51. (1) В случаите на освобождаване от данък при внос на учебници и учебни помагала вносителят по чл.41, т.1, буква "а" от закона следва да представи пред компетентното митническо учреждение копие от документ, с който учебниците и учебните помагала са одобрени от министъра на образованието и науката или от министъра на културата.
(2) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл.58, ал.1, т.6 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение следните документи:
1. копие от удостоверението за регистрация по чл.104 от закона;
2. писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по закона лице;
3. транспортни документи, в които е указано, че стоката е предназначена за друга държава членка.
(3) (изм.,ДВ,бр.16 от 2007 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл.58, ал.1, т.10 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение лиценз, издаден в съответствие със Закона за енергетиката, съгласно който лицето има право да осъществява внос на електрическа енергия и природен газ.
(4) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл.58, ал.1, т.17 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение протокол или друг документ, доказващ, че стоките са върнати по рекламация за качество или неспазени стандарти.

Обезпечаване на данъка от внос

Чл.52. Разпоредбите на чл.59 от закона се прилагат и в случаите, когато директорът на Агенция "Митници" е упражнил правото си да определи друг размер на обезпечението на митните сборове или да разреши да не се поиска обезпечаване съгласно Закона за митниците и правилника за неговото прилагане.

Глава осма
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА

Определяне размера на данъка за всяка доставка

Чл.53. (1) Размерът на данъка за всяка доставка се определя по следната формула:

Д = (ДО х ДС) : 100,

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
ДО - данъчната основа на конкретната доставка;
ДС - съответната данъчна ставка.
(2) Когато съгласно закона данъкът се приема за включен в обявената или договорената цена, размерът на данъка се определя по следната формула:

Д = (Ц х ДС) : (100 + ДС),

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;
Ц - договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;
ДС - съответната данъчна ставка.
(3) При извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки или услуги по чл.6, ал.3 и чл.9, ал.2, т.4 и ал.3 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика.
(4) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Безвъзмездното предоставяне на услуги по чл.9, ал.3, т.2 от закона се счита за освободена доставка, когато предоставените услуги са били предмет на освободена доставка при получаването им.

Начисляване на данък

Чл.54. Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период.

Начисляване на данък за доставки на стоки и услуги с рекламна цел

Чл.55. (1) Регистрираното лице начислява данък при безвъзмездно предоставяне на стоки и безвъзмездно извършване на услуги с рекламна цел.
(2) Алинея 1 не се прилага и данък не се начислява в случаите на безвъзмездно предоставяне на стоки или безвъзмездно извършване на услуги с незначителна стойност, с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето, когато не е налице доставка съгласно чл.6, ал.4, т.2 или чл.9, ал.4, т.4 от закона.

Глава девета
ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Внос на стоки при режим "активно усъвършенстване"

Чл.56. (изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.)
(1)
Право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническата декларация, съответно документът, удостоверяващ приключването на митническите формалности.
(2) Право на приспадане на данъчен кредит е налице и за внесения данък в случаите на внос на стоки:
1. при режим "активно усъвършенстване по системата с възстановяване";
2. при "обработка под митнически контрол";
3. при "временен внос с частично освобождаване от вносни митни сборове";
4. по чл.16, ал.3 от закона.

Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел

Чл.57. (1) Лицето има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, когато тези стоки или услуги са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране на извършвани от лицето доставки, които са облагаеми по смисъла на чл.69 от закона.
(2) Лицето има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, които са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране, както на извършвани от лицето доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и освободени доставки или за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

Право на приспадане на данъчен кредит при анулиране, загубване, унищожаване или кражба на данъчен документ и при липса на документ в случаите на вътреобщностно придобиване
(загл.доп.,ДВ,бр.16 от 2007 г.)

Чл.58. (1) При анулиране на погрешно съставени или поправени документи по чл.116 от закона регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов данъчен документ по чл.116, ал.1 от закона и при условие, че притежава протокол по чл.116, ал.4 от закона.
(2) При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.
(3) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки във връзка с фактическо получаване на стоки по чл.6, ал.2 правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни и когато доставчикът на стоката не е издал документ, който отговаря на изискванията по чл.114 от закона.
(4) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) В случаите по ал.3 лицето, което извършва придобиването, трябва да разполага с други документи, удостоверяващи данъчната основа на фактически получените стоки по чл.6, ал.2.
(5) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) При вътреобщностно придобиване на стоки по чл. 13, ал. 3 правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява само въз основа на протокола по чл.117, ал.2 и при условие, че лицето е спазило изискванията на чл.86 от закона.

Право на данъчен кредит при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции

Чл.59. (доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Регистрирано лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на документа по чл.83, ал.1 при спазване на общите изисквания за упражняване на това право.

Право на данъчен кредит в случаите на правоприемство по чл.10 от закона

Чл.60. (1) В случаите на чл.10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, когато са налице едновременно следните условия:
1. преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият не е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит;
2. не е изтекъл срокът по чл.72, ал.1 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият е следвало да упражнява правото на приспадане на данъчен кредит;
3. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл.69 от закона;
4. доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата.
(2) В случаите на чл.10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит и за получените стоки и услуги, за които преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият не е имал право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице едновременно следните условия:
1. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона и доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
2. стоките и услугите са придобити от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър.
(3) В случаите по ал.1 и 2, когато стоките и услугите ще се използват както за облагаеми доставки по чл. 69 от закона, така и за освободени доставки и за доставки и дейности без право на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл.73 от закона.
(4) Правото на приспадане по ал.1 и 2 се упражнява, когато са налице следните условия:
1. правоприемникът притежава копие на данъчния документ, съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред - по отношение на доставки на стоки или услуги, по които получател е преобразуващият, отчуждителят или апортиращият;
2.
(изм.,ДВ,бр.3 от 2007 г.) правоприемникът притежава копие на протокол по чл.117, ал.2 от закона, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия - в случаите, когото данъкът е изискуем от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия като платец по чл.82, ал.2 и 3 от закона;
3. правоприемникът притежава копие на митническа декларация, съответно митнически документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности, в които преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като вносител и данъкът е внесен по реда на чл.90, ал.1 от закона - в случите, когато преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е вносител;
4. правоприемникът притежава копие на митническа декларация, съответно митнически документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности, в които преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като вносител, и протокол по чл.117, ал.2 от закона, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия - в случаите, когато данъкът е изискуем от вносителя по реда на чл.57, ал.1 и чл.58, ал.2 от закона;
5. правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, в който преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като получател, и копие на протокол по чл.117, ал.2, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия - в случаите на вътреобщностно придобиване по чл.84 от закона от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия;
6. притежава копие на документ по чл.83, ал.1 - в случаите, когато преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е придобил вещ по чл.131, ал.1 от закона.
7.
(нова,ДВ,бр.3 от 2007 г.) правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл.114, в който преобразуващият, отчуждителят или апортиращият е посочен като получател, и копие на протокол по чл.117, ал.2, издаден от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия - в случаите, когато данъкът е изискуем от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия като платец по чл.82, ал.4 и 5 от закона.
(5) Правоприемникът по чл.10 от закона съставя опис по образец - приложение
No 7, на получените стоки и услуги по ал.1 и 2.
(6) Описът по ал.5 се подава в териториалната дирекция на НАП по регистрация на правоприемника в 30-дневен срок, считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл.10 от закона в търговския регистър.
(7) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал.1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по ал.4, включен в описа по ал.5, се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период.
(8) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал.1 и 2 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал.5 е подаден след срока по ал.6.

Право на данъчен кредит за налични активи и услуги преди датата на регистрацията или преди датата на повторна регистрация

Чл.61. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл.74 от закона възниква само за налични активи към датата на регистрацията или получени услуги преди датата на регистрация, описани в регистрационен опис по образец - приложение No 2, който е подаден не по-късно от седем дни от датата на регистрация.
(2) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл.76 от закона възниква само за наличните активи към датата на повторната регистрация, описани в регистрационен опис по образец - приложение No 3, който е подаден не по-късно от седем дни от датата на повторната регистрация.
(3) В случаите по ал.1 и 2, когато активът се е използвал, използва се или ще се използва както за облагаеми, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл.73 от закона.
(4) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал.1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл.71 от закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.
(5) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал.1 и 2 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал.1 и 2 е подаден след срока по ал.1 и 2.

Глава десета
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели

Чл.62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл.70, ал.1, т.3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.
(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност.

Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел

Чл. 63. Регистрираното лице няма право на приспадане на данъчен кредит за получени стоки и услуги с незначителна стойност, които се предоставят с рекламна цел, когато доставките, които се рекламират, са освободени доставки или доставки и дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Глава единадесета
КОРЕКЦИИ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Изчисляване на коефициента по чл.73, ал.2 от закона

Чл.64. (1) За целите на изчисляване на коефициента по чл.73, ал.2 от закона в оборота по чл.73, ал.3 от закона не се включват следните доставки:
1. чл.6, ал.4, чл.9, ал.4, чл.10, ал.1 и 3, чл.129 от закона;
2. доставка на стока в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон, когато не се предоставя обезщетение.
(2) За целите на изчисляване на коефициента по чл.73, ал.2 от закона в оборота по чл. 73, ал. 4 от закона не се включват следните доставки:
1. доставките по ал.1;
2. получените лихви по разплащателни (текущи) и депозитни сметки; това не се отнася за:
а) кредитните и финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;
б) застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането;
в) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества и управляващи дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, осигурителни дружества, пенсионни фондове и управляващи дружества по Кодекса за социално осигуряване, здравноосигурителни дружества по Закона за здравното осигуряване.
(3)
(изм.,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Лицето само изчислява коефициентите по чл.73 от закона, закръглява ги по реда на чл.85, ал.3 и следва да разполага с данните, необходими за тяхното изчисляване.

Годишна корекция по чл.73, ал.8 от закона

Чл.65. (1) Разликата по чл.73, ал.8 от закона се изчислява по следната формула:

ГК = ДПЧДК х КТГ - ПЧДКТГ, където:

ГК е размерът на годишната корекция по чл.73, ал.8 от закона;
Д
ПЧДК - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;
К
ТГ - коефициентът по чл.73, ал.2 от закона за текущата година;
П
ЧДКТГ - общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.
(2)
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.; изм.,бр.3 от 2007 г.) Размерът на годишната корекция по ал.1 се посочва в клетка 43 на приложение No 13 за последния данъчен период със знак "+" или "-". За корекцията се съставя протокол по чл.117, ал.2 от закона, в който реквизитите по чл.117, ал.2, т.3-7 не се попълват, а размерът на годишната корекция по чл.73, ал.8 от закона се отразява със знак "+" или "-". Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния данъчен период и се отразява в дневника за покупките за този последен данъчен период.

Корекции на ползван данъчен кредит
(загл.изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

Чл.66. (1) Корекциите по чл.79, ал.1 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл.94, ал.2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. размер на ползвания данъчен кредит;
6. брой години по чл.79, ал.6 от закона;
7. размер на дължимия данък по чл.79, ал.6 от закона.
(2) Протоколът по ал.1 се издава най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията.
(3) Корекцията по чл.79, ал.2 от закона се извършва чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл.94, ал.2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. размер на ползвания данъчен кредит;
6. брой години по чл.79, ал.7 от закона;
7. коефициент по чл.79, ал.7 от закона;
8. размер на дължимия данък по чл.79, ал.7 от закона.
(4) Протоколът по ал.3 се издава най-късно на последния ден от последния данъчен период на годината, през която са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията.
(5) Протоколите по ал.1 и 3 се отразяват в дневника за продажбите и справка-декларацията за данъчния период, през който са издадени.
(6) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки и впоследствие извърши с тези стоки безвъзмездна вътреобщностна доставка, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.
(7) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Корекцията по ал.6 се извършва чрез съставяне на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер и дата;
2. име и идентификационен номер на лицето по чл.94, ал.2 от закона;
3. основание за извършване на корекцията;
4. вид и количество на стоката;
5. размер на дължимия данък (ползван данъчен кредит).
(8) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.; изм.,бр.3 от 2007 г.) Протоколът по ал.7 се издава най-късно на последния ден на данъчния период, през който данъкът за безвъзмездната вътреобщностна доставка е станал изискуем, и се отразява в дневника за продажбите за този данъчен период.

Корекции на ползван данъчен кредит в други случаи

Чл.67. (1) В случаите на чл.79, ал.8 от закона регистрираното лице има право да увеличи размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:
1. за недвижимите вещи:

УДК = (ДПЧДК - ДПЧДК х КГПЧДК) х 1/20 х БГ,

където
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Д
ПЧДК - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
К
ГПЧДК - коефициентът по чл.73, ал.2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл.79, ал.8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително;
2. за всички останали стоки или услуги:

УДК = (ДПЧДК - ДПЧДК х КГПЧДК) х 1/5 х БГ,

където:
УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;
Д
ПЧДК - данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
К
ГПЧДК - коефициентът по чл.73, ал.2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;
БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл.79, ал.8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително.
(2) Увеличението по ал.1 се извършва чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:
1. номер, дата;
2. име и идентификационен номер по чл.94, ал.2 от закона на лицето;
3. основание за извършване на корекцията;
4. описание на стоката или услугата;
5. начислен данък с право на приспадане на частичен данъчен кредит;
6. брой години по ал.1;
7. коефициент по ал.1;
8. увеличение на размера на данъчния кредит по ал.1.
(3) Протоколът по ал.2 се издава на последния ден от данъчния период, през който са настъпили обстоятелствата по чл.79, ал.8 от закона.
(4) Правото на приспадане на данъчния кредит по ал.1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал.2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за последния данъчен период на годината, в която изтича срокът по ал.1, и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл.69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл.79, ал.8 от закона до последния ден на този последен данъчен период.
(5) Когато преди изтичане на срока по ал.1 лицето се дерегистрира, правото на приспадане на данъчен кредит по ал.1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал.2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за последния данъчен период по чл.87, ал.4 от закона и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл.69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл.79, ал.8 от закона до последния ден на този последен данъчен период.
(6) Когато преди изтичане на срока по ал.1 лицето извърши облагаема по чл.69 от закона доставка на стоката или услугата, правото на приспадане на данъчен кредит по ал.1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал.2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за данъчния период, през който данъкът за доставката е начислен, и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл.69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл.79, ал.8 от закона до датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката.

Глава дванадесета
ПРИХВАЩАНЕ, ПРИСПАДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА - ДАНЪК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Процедура за прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода - данък за възстановяване

Чл.68. (1) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и същото лице има изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски към датата на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения данък за възстановяване.
(2) На приспадане по реда на чл.92, ал.1 от закона подлежи данъкът за възстановяване или остатъкът от него след прихващането - ако такова е извършено до подаване на следващата справка-декларация, с изключение на:
1. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване по реда на чл.92, ал.3 и 4 от закона;
2. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване, заедно с остатъка от друг данък за възстановяване по реда на чл.92, ал.1, т.5 от закона.
(3) Ако след подаването на трите справки-декларации по чл.92, ал.1, т.2 от закона е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 45-дневен срок. Ако в някоя от подадените три справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложим чл.92, ал.3 и 4 от закона, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация.
(4) Когато в клетка 80 на справка-декларацията се посочи данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, лицето е длъжно заедно със справка-декларацията да подаде и справка за извършеното приспадане по образец - приложение No 6, по отношение на този данък.
(5) Органът по приходите може да изиска подаването на справка за извършено приспадане и по отношение на друг данък за възстановяване.

Остатък за внасяне

Чл.69. (1) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл.92, ал.1, т.2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне и след извършеното приспадане е налице остатък от данъка за внасяне, този остатък се дължи в срока по чл.89 от закона.
(2) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл.92, ал.1, т.2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне, който може да се приспада с повече от един данък за възстановяване, приспадането се извършва последователно с всеки данък за възстановяване по реда на възникването му.

Данък за възстановяване в 30-дневен срок

Чл.70. (1) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и за същото лице са налице обстоятелствата по чл.92, ал.3 и 4 от закона и то желае да прилага тази разпоредба, лицето посочва в клетка 81 или клетка 82 на справка-декларацията за периода данъка за възстановяване, който подлежи на възстановяване или прихващане в 30-дневен срок.
(2) Обстоятелствата по чл.92, ал.3 и 4 от закона се удостоверяват от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.
(3) В случаите по ал.1 разпоредбите на чл.68, ал.2 и 3 не се прилагат и данъкът за възстановяване не участва в процедура по приспадане.

Приключване на процедура по приспадане на данъчен кредит при дерегистрация

Чл.71. Когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона, се смята, че към тази дата трите едномесечни периода са изтекли и лицето посочва в клетка 80 на справка-декларацията за последния данъчен период остатъка от данъка за възстановяване след извършеното до момента приспадане.

Глава тринадесета
РЕГИСТРАЦИЯ

Идентификационен номер по ДДС

Чл.72. (1) Не могат да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност лица, които нямат регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) В случаите на регистрация по чл.152 от закона Националната агенция за приходите издава на лицето служебен идентификационен номер по чл.84, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на подаденото заявление от лицето по чл.95, ал.1.
(3) Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на чуждестранни лица чрез акредитиран представител се извършва в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран или подлежи на регистрация акредитираният представител.
(4) При регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност се издава идентификационен номер по ДДС, който съдържа знакът BG, последван от идентификационния номер на лицето.
(5) При регистрация по чл.152 от закона идентификационният номер за целите на ДДС съдържа знака EU.

Задължения на лицата във връзка с основанията за регистрация

Чл.73. (1) Всички данъчно задължени лица след изтичане на календарния месец са длъжни да определят за предходните 12 месеца преди текущия облагаемия си оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от закона.
(2) Всички данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки, са длъжни:
1. да определят текущо общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
2. да определят за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.
(3) Всички регистрирани лица, които извършват доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, са длъжни:
1. да определят текущо общата сума на доставките на стоки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно;
2. да определят за всяка от двете календарни години преди текущата сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно.

Документи във връзка с регистрацията

Чл.74. (1) Заявлението за регистрация по чл.101, ал.1 от закона се подава по образец - приложение No 1.
(2) Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:
1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия - за регистрация по чл.96, ал.1 от закона;
2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки - за регистрация по чл.99, ал.1 от закона.
(3) В случаите на регистрация на основание чл.133 от закона към заявлението за регистрация се прилагат и:
1. удостоверение от компетентните данъчни власти за актуална данъчна регистрация в чужбина на чуждестранното лице и превод от него;
2. оригинал на нотариално заверен в страната договор между чуждестранното лице и акредитирания представител по повод възлагането му на задълженията по чл.135, ал.2 и 3 от закона;
3. удостоверение за актуална съдебна регистрация на лицето - акредитиран представител, или копие от документите за самоличност, ако той е физическо лице;
4. документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС в друга държава членка - за регистрация по чл.98 и чл.100, ал.3 от закона;
5. документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ, че същите са уведомени, че лицето желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната - за регистрация по чл.100, ал.3 от закона.
(4) В случаите на регистрация на основание чл.132 от закона към заявлението за регистрация се прилага и копие от съдебното решение за вписване на обстоятелството по чл.10, ал.1 от закона в търговския регистър.

Удостоверение за регистрация

Чл.75. (1) Удостоверението по чл.104, ал.1 и 2 от закона се изготвя по образец - приложение No 4.
(2) Удостоверението по чл.104, ал.3 от закона се изготвя по образец - приложение No 5.

Задължения на акредитиран представител

Чл.76. (1) Акредитираният представител е длъжен незабавно да уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е регистрирано чуждестранното лице, ако настъпят обстоятелства, които водят до невъзможност акредитираният представител да изпълнява задълженията си по чл.135, ал.2 и 3 от закона.
(2) Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията на чуждестранното лице, възникнали от датата, от която акредитираният представител е приел задълженията по чл.135 от закона, до 5 години след като е престанал да изпълнява задълженията по чл.135 от закона, а когато чуждестранното лице е определило друг акредитиран представител - до датата, на която другият акредитиран представител е приел да изпълнява задълженията по чл.135 от закона.

Глава четиринадесета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА (ДЕРЕГИСТРАЦИЯ)

Документи във връзка с дерегистрацията

Чл.77. (1) Заявлението за прекратяване на регистрацията по чл.109 от закона се подава по образец - приложение No 8.
(2) Към заявлението по ал.1 се прилагат:
1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия;
2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
4. (отм.,ДВ,бр.16 от 2007 г.)
5.
удостоверението(ята) за регистрация по чл.104, ал.1 и 2 от закона.
(3) В случаите на прекратяване на регистрацията на основание чл.107, т.3 и 4 от закона към заявлението за прекратяване на регистрацията се прилага и копие от съдебно решение, удостоверяващо възникването на обстоятелствата за прекратяване на регистрацията.
(4) (изм.,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл.111 от закона по образец - приложение No 9.
(5) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Протокол-описът по ал.4 се включва в дневника за продажбите за последния данъчен период и в резултата за последния данъчен период, деклариран със справка-декларацията за този данъчен период.

Глава петнадесета
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Изисквания към фактури и известия

Чл.78. (1) Бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл.99, чл.100, ал.2 и чл.152 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:
1. пореден номер;
2. гриф "оригинал" на първия екземпляр;
3. наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;
4. идентификационен номер по ДДС по чл.94, ал.2 от закона.
(2) Номерата на документите по ал.1 са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.
(3) Номерацията на документите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. При изчерпване на възможните номера лицето/клонът, след като писмено уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, започва номерирането отново от "0000000001".
(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него документи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.
(5) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.
(6) В случаите на анулиране на документи по чл.116 от закона протоколът по чл.116, ал.4 от закона се съхранява от издателя и от получателя.
(7) Лицата съхраняват, използват и отчитат бланките (формулярите) по реда, предвиден за съхраняване и отчитане на документи в Закона за счетоводството.
(8) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Подписът на съставителя на документа може да се замени с идентификационен шифър по чл.8 от Закона за счетоводството.
(9) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи на изискванията по чл.114 от закона и в случаите, когато:
1. поредният номер на документа не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри, или
2. не съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.6 от закона.

Издаване на фактури и известия

Чл.79. (1) С изключение на случаите по чл.113, ал.3 от закона фактура и известие към фактура се издава независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.
(2) Фактура/известие се издава и за извършена доставка с място на изпълнение извън територията на страната в рамките на икономическата дейност на лицето, като във фактурата не се начислява данък. Във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък от закона се вписва:
1. "чл.28с(Е)(3) 77/388/ЕЕС" - за доставки на стоки като посредник в тристранна операция;
2. "чл.113, ал.9" - за доставките на нерегистрирани по закона лица или лица, регистрирани на основание чл.99 и чл.100, ал.2 от закона;
3.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г., бр.3 от 2007 г.) съответната разпоредба от закона или правилника - за доставки на услуги по чл.22-24 от закона;
4. съответната разпоредба на закона, съгласно която доставката на стока или услуга е с място на изпълнение извън територията на страната - за доставка на стоки и услуги извън тези по т.1-3.
(3) При доставка на стока с място на изпълнение на територията на друга държава членка при условията на дистанционни продажби във фактурата/известието не се вписва основание за неначисляване на данък, но задължително се посочва:
1. идентификационният номер на лицето за целите на ДДС, издаден от другата държава членка;
2. ставката на данъка, приложима за доставката в другата държава членка;
3. размерът на данъка, дължим по доставката.
(4) При извършване на освободена доставка във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е освободена.
(5) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) За доставка на обща туристическа услуга във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва "чл.86, ал.1 ППЗДДС".
(6) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) За доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя.
(7)
(пред.ал.7,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Оригиналът на фактурата/известието се предоставя на получателя по доставката.

Протоколи

Чл.80. (1) Бланките на протоколите, издавани от регистрирани по закона лица, с изключение на протоколите по чл.116, ал.4 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването реквизити по чл.78, ал.1, т.1, 3 и 4.
(2) Номерата на протоколите са нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същи протокол носят един и същ номер.
(3) Номерацията на бланките на протоколите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.
(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него протоколи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.
(5) Погрешно съставени или поправени протоколи се анулират и се издават нови.
(6) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните протоколи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.
(7) За протоколите се прилага разпоредбата на чл.78, ал.7.

Издаване на протоколи

Чл.81. (1) (доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Регистрираните лица за всяка отделна доставка издават задължително протокол по чл.117, ал.2 от закона в следните случаи:
1.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г., бр.3 от 2007 г.) когато лицето е получател по доставка по чл.82, ал.2, 4 и 5 от закона, както и когато лицето е придобиващ по чл.82, ал.3 и чл.84 от закона;
2. когато лицето е вносител по чл.57, ал.1 и чл.58, ал.2 от закона във връзка с чл.49 , ал.4 и чл.50, ал.2 от този правилник;
3.
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл.6, ал.3 (включително за безвъзмездни вътреобщностни доставки), чл.7, ал.4 и чл.9, ал.3 от закона;
4. когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл. 142, ал. 1 и чл.144, ал.4 от закона във връзка с чл.87, ал.1 и чл.90, ал.1 от този правилник;
5.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) по чл.8, ал.6, чл.9, ал.4, чл.39, чл.46, ал.2, чл.66, ал.1 и 3, чл.67, ал.2 и чл.100, ал.1 от този правилник.
6.
(нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) при усвояване на финансирания (субсидии) по чл.16.
(2)
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Протоколите по ал.1 се изготвят съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от закона, доколкото не е предвидено друго в този правилник.
(3) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) В случаите по ал.1, т.1, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, освен реквизитите по чл.117, ал.2 от закона протоколът по ал.1 трябва да съдържа:
1. идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка;
2. номер и дата на фактурата - когато такава е издадена до датата на издаване на протокола.
(4) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Протокол по чл.116, ал.4 от закона може да не се издава, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ.

Издаване на данъчни документи в особени случаи

Чл.82. (1) Когато след вписване на обстоятелства по чл.10 в търговския регистър възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка или основания за разваляне на доставка, изменението се документира чрез:
1. издаване на известие към фактурата, в което като получател се посочва правоприемникът - в случаите, когато по доставката преобразуващият, отчуждителят или апортиращият по чл.10 от закона е бил получател;
2. издаване на известие към фактурата, в което като доставчик се посочва правоприемникът - в случаите, когато по доставката преобразуващият, отчуждителят или апортиращият по чл.10 от закона е бил доставчик;
3. издаване на протокол по чл.117, ал.4 от закона, в който правоприемникът се посочва като издател - в случаите, когато данъкът е начислен от преобразуващия, отчуждителя или апортиращия по чл.10 от закона чрез издаване на протокол.
(2) В издадените по ал.1 документи се вписва задължително, че получателят/доставчикът е правоприемник по чл.10 от закона.
(3) Правоприемникът по чл.10 от закона трябва да притежава копие на данъчния документ за доставката, по повод на която е издаден документът по ал.1.
(4) Когато след вписване на обстоятелства по чл.10 в търговския регистър възникнат основания за анулиране на данъчен документ по чл.116 от закона, в новия данъчен документ и в протокола по чл.116, ал.4 от закона като доставчик, съответно получател, се посочва правоприемникът по чл.10 от закона.

Документиране на доставки на стоки и услуги при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодек, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции

Чл.83. (1) В случаите на продажба по чл.131, ал.1 от закона публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор съставя документ за продажбата, който съдържа най-малко следните реквизити:
1. наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор;
2. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на длъжника;
3. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);
4. количество и вид на стоката или вид на услугата;
5. данъчна основа и данък;
6. продажна цена на вещта по чл.131, ал.2 от закона;
7. дата на издаване на документа;
8. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.
(2) Документът по ал.1 се издава в 3 екземпляра в срок до 5 дни, считано от получаване на пълната цена по продажбата.
(3) В срока по ал.2 публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор подава уведомление по образец - приложение No 20, до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран длъжникът.
(4) Когато по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и на Гражданския процесуален кодекс по искане на взискателя вещта му е възложена в изплащане на вземането му, доставката се документира от доставчика (длъжника) по общия ред на закона. Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл.131, ал.4 от закона.

Документиране на неустойки и лихви с обезщетителен характер

Чл.84. За документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.

Глава шестнадесета
ДОСТАВКИ СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ

Раздел I
Туристически услуги

Чл.85. (1) Данъкът при доставката на обща туристическа услуга в случаите по чл.136 от закона се определя по следната формула:

Д = [(ОС - ПокОб) : (100 + ДС)] х ДС,

където:
ОС е общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
ПокОб - общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко;
ДС - данъчната ставка в размер 20 на сто.
(2) Когато е приложима разпоредбата на чл.140 от закона, данъкът се определя по следната формула:

Д = [(ОС - ПокОб) : (100 + ДС)] х ДС х (1 - К),

където:
ОС е общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
ПокОб - общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко;
ДС - данъчната ставка в размер 20 на сто.
К - коефициент, закръглен до втория знак след десетичната запетая и определен по следната формула:

К = Пок/ПокОб,

където:
Пок е общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора или туристическия агент от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът се възползва пряко и които са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии.
(3) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Закръгляването по ал.2 се извършва по правилото:
0,120 0,125
0,121 0,126
0,122 = 0,12 0,127 = 0,13
0,123 0,128
0,124 0,129"

Документиране на доставките на обща туристическа услуга

Чл.86. (1) Туроператорите и туристическите агенти документират извършените от тях доставки на обща туристическа услуга, включително получените авансови плащания по такива доставки, с издаването на фактури и известия към фактури, в които не се посочва данък.
(2) Фактурите по ал.1 се издават в срок до 5 дни от датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане) или от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а известията към фактурите по ал.1 - в срок до 5 дни от изменението на общата сума, която туроператорът или туристическият агент е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката.
(3)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал.1 се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9-25 на приложение No 10.
(4) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) За доставките на туристически услуги туроператорът или туристическият агент съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл.120, ал.1 от закона, който не се включва в дневника за продажбите.

Начисляване на данъка

Чл.87. (1) При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга туроператорът или туристическият агент начисляват данъка за извършената от тях доставка на обща туристическа услуга, като съставят протокол най-късно до 5 дни от възникване на данъчното събитие.
(2) Освен реквизитите по чл.117, ал.2 от закона протоколът по ал. 1 трябва съдържа и номер и дата на данъчните документи, издадени във връзка с доставката.
(3) В случай на изменение на данъчната основа на доставката, за която е издаден протокол по ал.2, корекцията се извършва в 5-дневен срок от възникване на изменението, като се издава протокол за корекция, който отговаря на изискванията на чл.117, ал.4 от закона.
(4)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Протоколите по ал.2 и 3 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като за тях се попълва и информацията в колони 9-25 на приложение No 10.

Раздел II
Доставки на стоки втора употреба, на произведения на изкуството, на колекционерски предмети и на антикварни предмети

Доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети

Чл.88. (1) (пред.чл.88,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Данъкът при доставката на стоки по специален ред на облагане на маржа по глава седемнадесета от закона се определя по следната формула:

Д = [(ЦПро - ЦПок) : (100 + ДС)] х ДС,

където:
Д е дължимият за доставката данък;
ЦПро - общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;
ЦПок - сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл.143, ал.1 и 3 от закона стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена - данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;
ДС - ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета от закона.
(2) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Правото на избор по чл.143, ал.3 от закона се упражнява чрез подаване на уведомление по образец съгласно приложение No 23.

Документиране на доставките

Чл.89. (1) (доп.,ДВ,бр.16 от 2007 г.) Дилърите документират извършените от тях доставки по специален ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към фактури, в които се вписва "чл.143 от закона". Във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък.
(2) (изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал.1 се описват в дневника за продажбите за съответния период, без за тях да се попълва информацията в колони 9-25 на приложение No 10.

Начисляване на данъка

Чл.90. (1) В края на всеки данъчен период дилърите начисляват данъка за извършените от тях доставки по глава седемнадесета от закона, като съставят протокол.
(2) Протоколът по ал.1 следва да включва следната информация:
1. номер и дата;
2. наименование, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето, което го издава;
3. данъчен период;
4. описание на стоката - втора употреба, произведението на изкуството, колекционерския предмет или антикварния предмет;
5. покупна цена на стоката по т.4;
6. продажна цена на стоката по т.4;
7. разлика между общата сума на продажните цени по т.6 за периода и общата сума на покупните цени по т.5 за периода;
8. начислен данък за периода.
(3) За продажбите чрез публичен търг се изготвя отделен протокол.
(4)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Протоколите по ал.2 и 3 се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях да се попълва информацията в колони 9-25 на приложение No 10.

Данъчен кредит

Чл.91. Когато дилърът не е упражнил правото си по чл.143, ал.3 от закона, правото на данъчен кредит за внесените и придобити стоки по чл.143, ал.3, т.1 и 2 от закона възниква и се упражнява по общия ред на закона.

Годишна корекция

Чл.92. (1) В случаите, когато ползваният през годината данъчен кредит по чл.147, ал.1 от закона превишава начисления данък през годината за доставките по глава седемнадесета от закона, регистрираното лице-дилър дължи данък в размер на превишението.
(2) В случаите по ал.1 превишението се декларира в справка-декларацията за последния данъчен период като годишна корекция в клетка 43 на приложение No 13 за последния данъчен период.

Среден марж на дилъра

Чл.93. (1) Средният марж на дилъра се определя на база извършените доставки по глава седемнадесета от закона за последните 12 месеца преди датата на прекратяване на регистрацията на дилъра по следната формула (изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.):

СМ = (ОЦПро - ОЦПок) : ОЦПок,

където:
СМ е средният марж на дилъра, закръглен до втория знак след десетичната запетая;
ОЦПро - общата сума на ЦПро по чл.88 за периода;
ОЦПок - общата сума на ЦПок по чл.88 за периода.
(2) Данъкът при прекратяването на регистрацията на дилър се определя по следната формула:

Д = (ОЦПро -ОЦПок) : ОЦПок,

където:
Д е дължимият данък по повод прекратяването на регистрацията на дилъра за наличните стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;
ЦПок - сумата, която е платена или ще бъде платена за наличните стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена - данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;
СМ - средният марж, определен съгласно ал.1;
ДС - ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета.
(3) Дилърът дължи данък по общия ред на закона при прекратяване на регистрацията за наличните активи, за които не е начислен данък съгласно ал.2.

Отчет за извършените продажби

Чл.94. (1) В случаите по чл.151, ал.6 от закона за доставките на стоки, за които е приложен специалният ред на облагане по глава седемнадесета от закона, дилърът съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл.120, ал.1 от закона.
(2) Отчетът по ал.1 не се включва в дневника за продажбите.
(3) Доставките на стоки, различни от тези по ал.1, се отчитат по общия ред на закона.

Раздел III
Доставки на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността

Електронно заявление за регистрация и дерегистрация

Чл.95. (1) В случаите на регистрация по чл.152 от закона и на дерегистрация по чл.153, ал.1 от закона лицата подават пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, заявление за регистрация, съответно за дерегистрация, по електронен път.
(2) Реквизитите, формата и начина на изпращане на електронните заявления по ал.1 се обявяват на Интернет страницата на НАП.

Електронен регистър

Чл.96. (1) Лица, регистрирани на основание чл.152 от закона, съставят и водят текущо електронен регистър, в който се отразява всяка извършена от тях доставка по глава осемнадесета от закона.
(2) Параметрите и изискванията към структурата на данните на електронния регистър по чл.120, ал.3 от закона трябва да са в съответствие с приложение No 18.

Деклариране

Чл.97. Справка-декларацията за всеки данъчен период по чл.157, ал.2 от закона се изготвя и подава от регистрираното лице по реда на чл.119.

Раздел IV
Инвестиционно злато

Право на избор

Чл.98. (1) В случаите, когато доставчикът желае да упражни правото си по чл.160, ал.2 от закона, той посочва това, като включи в издадения данъчен документ за доставката текста "За тази доставка се прилага чл. 160, ал.2 от закона и съгласно чл.161, ал.1, т.2 ЗДДС данъкът ще бъде начислен от получателя в размер ...... (посочва се размерът на ДДС)."
(2) В случаите по ал.1 данъкът се начислява от получателя по доставката - регистрирано по закона лице.

Доставка на златни материали и полуготови продукти

Чл.99. (1) Независимо от чл.82, ал.1 от закона данъкът за доставката на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече се начислява от получателя - регистрирано по закона лице.
(2) В случаите по ал.1 доставчикът посочва в издадения данъчен документ за доставката текста: "За тази доставка на основание чл.161, ал.1, т.1 ЗДДС получателят следва да начисли ДДС в размер ...(посочва се размерът на ДДС)."

Начисляване на данъка

Чл.100. (1) В случаите по чл.98, ал.2 и чл.99, ал.1 данъкът се начислява от получателя чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона.
(2) Протоколът по ал.1 се издава в 5-дневен срок, считано от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем.
(3) В случаите на изменение на данъчната основа за доставката изменението се документира от получателя чрез издаване на протокол по чл.117, ал.4 от закона.
(4) Протоколите по ал.1 и 2 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период.
(5) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Отчетът за извършените продажби през данъчния период по чл.120, ал.1 от закона не се включва в дневника за продажбите.

Раздел V
Специални разпоредби по отношение на нови превозни средства

Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирани лица

Чл.101. (1) Всяко нерегистрирано по закона лице, което извърши вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл.13, ал.2 от закона или извърши инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл.7, ал.2 от закона, е длъжно да декларира вътреобщностното придобиване или извършената вътреобщностна доставка, като подаде декларация по образец - приложение No 19.
(2) Декларацията по ал.1 се подава в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването или за доставката е станал изискуем. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистрирано лицето или подлежи на регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Към декларацията по ал.1 се прилага копие от документа, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3-15 от закона.

Внасяне на данъка при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство от нерегистрирано лице

Чл.102. (1) Данъкът, дължим за вътреобщностното придобиване, се внася от лицето по чл.101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е данъкът за придобиването.
(2) Данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Възстановяване на данък при последваща вътреобщностна доставка на ново превозно средство от нерегистрирано лице

Чл.103. (1) Правото на възстановяването на данъка по чл.168, ал.5 от закона се упражнява, като лицето, извършващо вътреобщностната доставка на новото превозно средство, посочва размера на данъка, подлежащ на възстановяване, в декларацията за извършена вътреобщностна доставка по ал.101, ал.1.
(2) В случаите по ал.1 към декларацията се прилагат следните документи:
1. копие на документ, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство:
а) фактура, отговаряща на изискванията на чл.114 - когато превозното средство е закупено на територията на страната, или
б) митническа декларация, съответно митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности - когато превозното средство е внесено, или
в) документ, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3-15 от закона - когато превозното средство е придобито от вътреобщностно придобиване;
2. копие на платежен документ, удостоверяващ, че данъкът е внесен в републиканския бюджет - когато превозното средство е придобито от внос или от вътреобщностно придобиване;
3. документи, доказващи изпращането или транспортирането на превозното средство от територията на страната до територията на друга държава членка:
а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или
б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от доставчика, или
в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка - когато транспортът е извършен от получателя;
4. декларация (свободен текст), подписана от получателя, в която той удостоверява:
а) че придобива ново превозно средство по смисъла на § 1, т.17 от допълнителната разпоредба на закона;
б) че е запознат, че вътреобщностното придобиване на превозното средство подлежи на деклариране и облагане с данък в държавата членка, където превозното средство се изпраща/транспортира;
5. документ, издаден от сервиз, застраховател или компетентен държавен орган (министерство, ведомство и др.), удостоверяващ, че превозното средство е ново по смисъла на § 1, т.17 от допълнителната разпоредба на закона.
(3) Възстановяването по ал.1 се извършва в 2-месечен срок от подаване на декларацията и приложените към нея документи.

Вътреобщностно придобиване и вътреобщностна доставка на ново превозно средство от регистрирани по закона лица

Чл.104. (1) (пред.чл.104,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Всяко регистрирано по закона лице, което извършва вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона (вкл. инцидентна) или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл.13, ал.2 от закона, прилага общите разпоредби за облагане на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания.
(2) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Фактурите, издадени от лицата по ал.1, се отразяват във VIES-декларацията за съответния данъчен период само когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка.
(3) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) В случаите по ал.1, когато получател по доставката е лице, нерегистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, фактурите по ал.1 не се отразяват във VIES-декларацията.

Глава седемнадесета
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК В ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

Раздел I
Освобождаване при внос

Освободен внос на стоки по силата на международни договори

Чл.105. (1) Когато в международен договор, по който страна е Република България, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено освобождаване при внос от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък, включително когато тези договори са финансирани със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата, освобождаването се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на договора, до регионалната митническа дирекция, в състава на която е митническото учреждение, извършващо митническото оформяне за всяка конкретна доставка.
(2) Писменото потвърждение трябва да съдържа:
1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., във връзка с чието изпълнение е сключен договор с лицето вносител, и основанието за освобождаването;
2. наименованието на програмата или проекта, финансиран със средства в изпълнение на международния договор по т.1;
3. номер, дата и предмет на договора, сключен в изпълнение на международния договор и съгласно който лицето по т.4 е вносител, а възложител е координиращият орган по ал.1;
4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер (за чуждестранно лице - идентификационния му данъчен номер в страната, в която той е местно лице) на вносителя съгласно договора по т.3;
5. вид, количество и стойност на внасяните стоки във връзка с изпълнението на договора по т.3;
6. информация за лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания със средства, отпуснати по международния договор.
(3) Към писменото потвърждение по ал.1 се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне на стоките.
(4) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция "Митници" за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал.1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.
(5) Директорът на регионалната митническа дирекция извършва проверка относно изпълнение на изискванията за освобождаване от плащане на данък по съответното писмено потвърждение.
(6) Когато при проверка се установи, че изискванията за освобождаване са налице, директорът на регионалната митническа дирекция уведомява началника на митническото учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване от данък при внос. Уведомлението се изпраща и до органа, координиращ изпълнението на международния договор.
(7) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване директорът на регионалната митническа дирекция уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

Освободен внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, които са страни по Северноатлантическия договор

Чл.106. (1) Освободен от данък е вносът на стоки, които се внасят от въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на техните офицерски или войнишки столове, когато силите участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор на територията на страната.
(2) Освобождаването по ал.1 се извършва въз основа на Манифест НАТО 302, заверен в съответствие с процедурите на НАТО.

Раздел II
Освободени доставки по силата на международни договори

Процедура за получаване на становище за прилагане на нулева ставка

Чл.107. (1) За доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка, включително за частта от доставката, която е финансирана със средства от републиканския или общинските бюджети или със заеми, по които гарант е държавата.
(2) Регистрираното по закона лице - основен изпълнител по договора по ал.3, т.3, подава писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл.173, ал.1 от закона до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София.
(3) Искането по ал.2 трябва да съдържа:
1. наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект;
2. наименование на програмата или проекта, във връзка с които се осъществяват доставките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл.173, ал.1 от закона.
3.
(доп.,ДВ,бр.16 от 2007 г.) заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на програма или проект по т.2, съгласно който данъчно задълженото лице е основен изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;
4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето - основен изпълнител по договора по т.3;
5. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер на координиращия орган по т.3, а когато същият е чуждестранно лице - наименование, седалище и адрес на управление.
(4) В 14-дневен срок от получаване на искането териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, изпраща до регистрираното лице потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл.173, ал.1 от закона.
(5) Координиращ орган по смисъла на този раздел е българско или чуждестранно юридическо лице или организация, което е получател на доставки на стоки и/или услуги по договора по ал.3, т.3 и изпълнява програма или проект, финансиран със средства в изпълнение на международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.
(6) Статутът на координиращ орган по ал.5 се удостоверява в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, с писмен документ, подписан от лицата, определени от всяка от държавите да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.
(7) Основен изпълнител по смисъла на този раздел е лице, което е доставчик на стоки и/или услуги по договора по ал.3, т.3, по който координиращият орган е възложител.
(8) Нулевата ставка по чл.173, ал.1 от закона се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител(и).

Задължения на координиращия орган

Чл.108. (1) Лицата, определени от съответната държава да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., удостоверяват с документ това обстоятелство пред териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София.
(2) До 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие на календарната година, лицата по ал.1 или координиращите органи, по смисъла на чл.107, ал.5, представят в териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, информация за:
1. сключените през съответния период договори по чл.107, ал.3, т.3 заедно с данните по чл.107, ал.3 за страните по всеки един от договорите, както и наименованието на програмата или проекта, в изпълнение на който са сключени;
2. лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания по програма или проект;
3. обща стойност на договорените и изплатените средства по сключените договори по чл.107, ал.3, т.3 за покупка на стоки и услуги в България, както и за всеки един договор поотделно;
4. начина на финансиране на доставките.

Раздел III
Освободени доставки, по които получатели са въоръжените сили на чужди държави или институции на Европейския съюз

Удостоверяване на доставки, облагаеми с нулева ставка

Чл.109. (1) Облагаеми с нулева ставка са доставките на стоки и услуги, по които получатели са:
1. въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, или
2. институции на Европейския съюз.
(2) За прилагането на нулевата ставка по ал.1 доставчикът е длъжен да разполага с удостоверение за освобождаване от данък по образец - приложение No 21, заверено от териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, и фактура за доставката.

Процедура за заверяване на удостоверението

Чл.110. (1) Лицата по чл.109, ал.1 подават в териториална дирекция на Националната агенция за приходите - София, приложението по чл.109, ал.2 в два екземпляра преди извършване на покупките.
(2) Териториалната дирекция по ал.1 заверява екземплярите, като задължа единия от тях, а другия предава на лицето.
(3) Териториалната дирекция по ал. 1 води регистър на заверените удостоверения по ал.2.

Изисквания към формулярите на удостоверението

Чл.111. Формулярът на удостоверението по чл.109, ал.2 трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде бял с размер 210 мм х 297 мм с максимално отклонение в дължината от - 5 мм или +8 мм;
2. да е отпечатан на хартия, отговаряща на изискванията, определени с Официалния вестник на Европейските общности No C 164/3 от 1.07.1989 г.

Глава осемнадесета
ОТЧИТАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ

Раздел I
Отчети и регистри

Отчет за извършените продажби

Чл.112. (1) За доставките, за които на основание чл.113, ал.3 от закона не е издадена фактура, доставчикът - регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.
(2) Отчетът по ал.1 се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.
(3) В отчета за извършените продажби по ал.1 се описват:
1. общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки - поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 7 %, съответно 0 %);
2. общата сума на данъчните основи на освободените доставки;
3.
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по т.2, за които не се начислява данък (с право на данъчен кредит, съответно без право на данъчен кредит).
(4)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Доставчикът отразява отчета за продажбите по ал.3 в дневника за продажбите, като попълва колони 1-5 и 9-25 на приложение No 10.
(5) В отчета по ал.1 не се описват доставките, по които данъкът е начислен от доставчика с протокол, съгласно изискванията на закона и този правилник.

Отчетни регистри "дневник за покупките", "дневник за продажбите" и "регистър за вътрешнообщностните доставки на нови превозни средства"
(загл.изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

Чл.113. (1) Регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл.124, ал.1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или този правилник.
(2) Регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал.1 "Дневник за продажбите" по образец - приложение No 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството.
(3)
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистърът по ал.1 "Дневник за покупките" по образец - приложение No 11, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл.99 и чл.100, ал.2 от закона могат да не изготвят дневник за покупките. В тези случаи подаваният от лицето магнитен носител на дневника за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности "нула" за числовите полета и "интервал" за символните полета.
(4) Регистрираните лица предоставят информацията по ал.1 и на магнитен или оптичен носител, респективно по електронен път по параметри и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение No 12.
(5) Информацията от отчетните регистри се използва за попълване на справки-декларациите и VIES-декларациите по закона.
(6) Данните от отчетните регистри на хартиен носител следва да съвпадат напълно с данните, подавани на магнитен или оптичен носител.
(7) Данните, които следа да се попълват и подават с дневника за продажбите и дневника за покупките, осигуряват цялата информация, съдържаща се съответно в приложение No 10 и приложение No 11.
(8) Информацията с данните, които следа да се подават на магнитен или оптичен носител заедно със справка-декларацията и VIES-декларацията за съответния период, осигуряват цялата информация, съдържаща се в приложение No 10 и приложение No 11.
(9)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Ако за данъчен период включените от регистрираното лице документи в дневника за покупките или дневника за продажбите са с обща сума на данъчните основи на облагаемите доставки над 1000 лв., регистрираното лице има право да не подаде отчетните регистри на хартиен носител.
(10)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Правото по ал.9 се упражнява, като регистрираното лице заедно със справката-декларация за съответния данъчен период писмено заяви това (в свободен текст) пред директора на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(11) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) При предоставянето на регистрите по ал.2 и 3 се допуска да не бъдат отпечатани следните колони:
1. предмет на доставката и име на контрагента и
2. колоните, които съдържат само празни полета.
(12) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката от посредника към придобиващия в тристранната операция. В тези случаи колони от 9 до 14 не се попълват, като в колона "вид на документа" се посочва код "09", а в колона "ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция" се посочва данъчната основа в лева от фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция. Тази данъчна основа не участва при определянето на резултата за периода.
(13) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените през календарното тримесечие доставки в регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства.
(14) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Лицата предоставят информация от регистъра по ал.13 на магнитен или оптичен носител до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.
(15) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Параметрите и изискванията към структурата на данните на регистъра по ал.13 трябва да са в съответствие с приложение No 22.
(16) (нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл.69, ал.2 от закона, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето се отразяват в отчетните регистри като освободени доставки.

Изисквания към магнитните и оптичните носители

Чл.114. (1) (изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Магнитните и оптичните носители, както и подаваните по електронен път данни от отчетните регистри следва да съдържа един пакет от следните файлове: Deklar, PRODAGBI, POKUPKI.
(2) Всеки от файловете по ал.1 трябва да бъде във формат на стандартен ASCII текстов файл с разширение "txt".
(3) Файловете по ал.1 се съставят и подават и в случаите, когато не съдържат информация.
(4) Файловете по ал.1 следва да касаят само един данъчен период, касаещ данъчния период, за който се подава справка-декларацията.
(5) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат магнитни или оптични носители, които не отговарят на посочените в приложение No 12 параметри.
(6) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя протокол за удостоверяване на приемането или отказа от приемането на магнитния или оптичния носител.
(7)
Ако не е издаден протокол по ал.6, удостоверяващ приемането, се смята, че регистрираното лице не е подало информацията от отчетните регистри на магнитен или оптичен носител.
(8)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) При установяване на несъответствия между данните в подаваната справка-декларация и данните от подадените към нея магнитен или оптичен носител на отчетните регистри по чл.124 от закона подателят се поканва да отстрани несъответствията в 7-дневен срок. За удостоверяване на обстоятелствата по тази алинея териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя съобщение.
(9)
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) В случаите по ал.8 справка-декларацията се счита за подадена след отстраняване на несъответствието с подаване на коректна справка-декларация без това да води до промяна на законоустановения срок за подаването й, както и за внасянето на задължението.

Раздел II
Деклариране на данъка и справки-декларации

Деклариране на данъка

Чл.115. (1) Регистрираното лице подава посочените в този раздел справка-декларация по чл.125, ал.1 от закона, VIES-декларация по чл.125, ал.2 от закона и декларация за доставки на услуги, извършвани по електронен път по чл.157, ал.2 от закона.
(2) Данъчните периоди за отчитане на данъка и сроковете за подаване на декларациите по ал.1 са регламентирани със закона.
(3) Определянето, декларирането и отчитането на данъка се извършват с подаване на съответните образци, посочени в този правилник.
(4) Декларирането по реда на ал.1 се извършва чрез подаване на съответния образец на хартиен носител, както и на магнитен или оптичен носител, когато това се изисква по закона.
(5) Алинея 4 не се прилага в случаите на подаване на декларации по електронен път, при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(6) Декларациите по ал.1 се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично от представляващия регистрираното лице или упълномощено от него лице.
(7) Лицето задължително попълва всички данни, които се изискват в съответните образци на декларациите и отчетните регистри по тази глава. В случай че поле, описващо стойност, е празно (съгласно изискванията на закона и този правилник не следва да се попълва), се посочва стойност нула.
(8) Декларациите по ал.1 се попълват на български език.
(9)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Декларациите по ал.1 се публикуват на български в интернет страницата на НАП.
(10) Корекции на грешки в справка-декларацията и VIES-декларацията се извършват по реда на чл.126 от закона.

Справка-декларация

Чл.116. (1) Регистрираното лице е длъжно за всеки данъчен период да подаде справка-декларация по чл.125, ал.1 от закона по образец - приложение No 13.
(2) Справка-декларация по ал.1 се подава и в случаите, когато данък не следва да се внася или възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.
(3) Регистрираното лице подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларацията по ал.1 за всеки данъчен период, за който се отнася.
(4) Регистрираното лице представя в компетентната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите заедно със справка-декларацията по ал.1 и отчетните регистри по чл.124, ал.1 от закона.

VIES-декларация

Чл.117. (1) VIES-декларацията се изготвя по образец - приложение No 14.
(2) Декларацията съдържа следните данни:
1. данни за регистрираното лице - име/наименование, идентификационен номер по ДДС, адрес за кореспонденция;
2. данни за подаващия декларацията - име, ЕГН/ЛНЧ, адрес за кореспонденция;
3. данъчен период, за който се подава декларацията във формат: мм/гггг;
4.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) сума на данъчните основи на:
а) всички извършени вътреобщностни доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;
б) доставките на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;
в) доставките като посредник в тристранна операция;
5.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) данъчна основа на вътреобщностните доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;
6.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) общ брой декларирани редове;
7.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия, включително знака на държавата членка по ISO 3166;
8.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на извършените вътреобщностни доставки на стоки към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
9.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от закона към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
10.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на осъществените доставки като посредник в тристранни операции към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
11.
(нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) данъчен период, през който данъкът за доставките по т.8-10 е станал изискуем, в случай че този период е различен от данъчния период по т.3.
(3)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Вътреобщностните доставки на стоки, по които лицето е доставчик, доставките на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и доставките като посредник в тристранна операция задължително се отразяват в отчетните регистри.
(4)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) VIES-декларацията се изготвя на база обобщение на данните от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона, като в нея не се включват вътреобщностните доставки на стоки и доставките на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица.
(5)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) В случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице не е извършило вътреобщностни доставки, доставки на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, доставки като посредник в тристранна операция и не отразява пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл.126, ал.3, т.1 от закона, VIES-декларация не се подава.
(6) Регистрираните лица подават данните по ал.2 и на магнитен или оптичен носител.
(7) Данните от VIES-декларацията на хартиен носител следва да съвпадат напълно с данните, подавани на магнитен или оптичен носител.
(8) (нова,ДВ,бр.16 от 2007 г.) VIES-декларация може да не се подава за доставки на услуги по чл.21, ал.3, когато доставката на тези услуги с място на изпълнение на територията на страната биха били освободени.

Изисквания към магнитните и оптичните носители

Чл.118. (1) Параметрите на данните на информацията от VIES-декларацията, подаваната на магнитен или оптичен носител, както и изискванията към структурата на файловете, подавани по електронен път, са определени в приложение No 15.
(2) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат магнитни или оптични носители, които не отговарят на посочените в приложение No 15 параметри.
(3) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя протокол за удостоверяване на приемането или отказа от приемането на магнитния или оптичния носител.
(4) Ако не е издаден протокол по ал.3, удостоверяващ приемането, се смята, че регистрираното лице не е подало информацията от VIES-декларацията на магнитен или оптичен носител.
(5)
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) VIES-декларацията трябва да съдържа само по един запис (ред) с обобщените данни за всички извършени доставки към конкретен получател/придобиващ от държава членка за текущия период, притежаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка.
(6) Допълнителни записи за същия получател/придобиващ са допустими само при деклариране на пропуснати данни за предходни периоди в съответствие с чл.126, ал.3, т.1 от закона.
(7) При установяване на несъответствия между данните в подаваната VIES-декларация и данните от подадените на магнитен или оптичен носител отчетни регистри по чл.124 от закона подателят се поканва да отстрани несъответствията в 14-дневен срок. За удостоверяването на обстоятелствата по тази алинея Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя съобщение.
(8) В случаите по ал.7 VIES-декларацията се счита за подадена след отстраняване на несъответствието с подаване на коректна VIES-декларация.

Декларация за облагане на доставка на услуги, извършвани по електронен път от лица, неустановени в Общността

Чл.119. (1) Регистрирано лице по глава осемнадесета от закона, което осъществява доставка на услуги, извършвани по електронен път, подава декларация по чл.157, ал.2 от закона по образец - приложение No 16.
(2) Декларацията се подава по електронен път пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите - София, при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Файлът с информацията за справка-декларацията по ал.1, подаван по електронен път, трябва да отговаря на изискванията в приложение No 17.
(4) Данните за декларацията по ал.1 се попълват въз основа на обобщените данни от електронния регистър по чл.120, ал.3 от закона.

Обмен на информация с чужди администрации

Чл.120. (1) (изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Информацията, посочена в отчетните регистри, регистъра за вътреобщностни доставки на нови превозни средства и VIES-декларацията, се обменя с администрацията на другите държави членки по ред, начин и в срокове, определени с Регламент (ЕО) No 1798/2003 на Съвета на Европа.
(2) Обмен на информация, свързана с облагането с данък върху добавената стойност, с данъчните администрации на други държави членки се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Глава деветнадесета
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Счетоводна отчетност и записване на данъка

Чл.121. (1) Регистрираните лица водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и този правилник.
(2) Документация и отчетност се води за облагаемите доставки, за освободените доставки, за доставките с място на изпълнение извън територията на страната, за вътреобщностните придобивания, за получените доставки, по които лицето е платец на данъка по глава осма от закона, и за вноса.
(3) Клоновете на регистрираното лице водят отчетност и поддържат документацията като самостоятелно регистрирано лице, без да се разчитат с бюджета.
(4) Клоновете предоставят на регистрираното лице необходимата информация за попълване на справка-декларацията, VIES-декларацията за периода и информацията за магнитните и оптичните носители.
(5) Разчитането с бюджета за данък върху добавената стойност се извършва от регистрираното лице.
(6) Клоновете на чуждестранните лица се разчитат с бюджета самостоятелно.
(7) Регистрираните лица определят резултата за съответния данъчен период въз основа на документите, отразени в дневниците за този данъчен период.
(8) Всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките по чл.7, ал.5, т.8-10 и чл.13, ал.4, т.8-10 от закона, който осигурява следната информация:
1. вид на изпратените/получените стоки;
2. цел на изпращане/получаване на стоките;
3. количество на изпратените/получените стоки;
4. държава членка, до която са изпратени или от която са получени стоките;
5. дата на изпращане/получаване на стоките.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. (1) (пред.§ 1,ДВ,бр.3 от 2007 г.) За целите на този правилник:
1. "Идентификационен номер" е:
а) единен идентификационен код по търговския регистър - на вписаните в търговския регистър лица;
б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ - на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;
в) единният граждански номер или личният номер на чужденец - на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;
г)
(пред.втора б."в",ДВ,бр.101 от 2006 г.) служебният номер по чл.84, ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви "а" - "в" и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
2. "Трета страна" е страна, която не попада в митническата територия на Общността.
3. "Трета територия" е територия, която е част от митническата територия на Общността, но не е част от "територията на Общността" по смисъла на § 1, т.3 от допълнителната разпоредба на закона.
4.
(нова,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Идентификационен номер за целите на ДДС по чл.94, ал.2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по т.1, пред който е поставен знакът "BG.
(2)
(нова,ДВ,бр.3 от 2007 г.) Физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.
(3)
(нова,ДВ,бр.3 от 2007 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС, в качество различно от едноличен търговец и впоследствие се впише като едноличен търговец, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е номерът по ал.1, т.1, буква "а", съответно буква "б", получен в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът "BG".
(4)
(нова,ДВ,бр.3 от 2007 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, съответно личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът "BG".
(5)
(нова,ДВ,бр.3 от 2007 г.) Пререгистрацията по ал.3 и 4 се извършва в 14-дневен срок от вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. За дата на пререгистрация се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Този правилник отменя Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн.,ДВ,бр.19 от 1999 г.; изм. и доп.,бр.55 от 1999 г., бр.9 от 2000 г.; попр.,бр.15 от 2000 г.; изм. с Решение No 404 от 2001 г. на ВАС - бр.12 от 2001 г.; изм. и доп.,бр.15 от 2001 г.; изм.,бр.58 от 2001 г.; изм. и доп.,бр.43 от 2002 г., бр.63 от 2002 г., бр.29 от 2003 г., бр.26 от 2004 г., бр.32 от 2005 г., бр.9 от 2006 г.).
§ 3. (1)
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.) На лицата по § 4, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се издават удостоверения за регистрация по чл.75, ал.1.
(2) Удостоверенията по ал.1 се издават служебно от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите и се връчват на лицата в едномесечен срок от влизането на този правилник в сила.
(3) До връчване на удостоверението по ал. 2 идентификационният номер по ДДС по чл.94, ал.2 от закона е идентификационният номер по § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на този правилник, пред който се поставя знакът "BG".
(4) (нова,ДВ,бр.3 от 2007 г.) За физическите лица, различни от едноличен търговец, които при вписването си в регистър БУЛСТАТ са получили единен идентификационен код, различен от единния граждански номер, идентификационният номер по ДДС е единният граждански номер, пред който е поставен знакът "BG".
§ 4. (1) За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат образците на документите, регламентирани с отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(2) Заедно със справката-декларация за последния данъчен период преди влизане на този правилник в сила лицата подават на хартиен и на магнитен носител отчетните регистри за този последен период.
(3) Подаваните хартиени и магнитни носители по ал.2 следва да отговарят на формата, параметрите и изискванията, регламентирани в чл.91 и 92 и в приложение No 10 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(4) В случаите по § 4, ал.5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност регистрационният опис за наличните към датата на регистрация активи, съответно наличните към датата на повторна регистрация активи, се подава по образец - приложение No 3, съответно приложение No 4 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(5) За активите по ал.4 правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато са налице условията по глава дванадесета от отменения Закон за данък върху добавената стойност.
§ 5. За представяне на извършеното приспадане на данъка за възстановяване, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя и подава образецът на приложение No 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
§ 6. Остатъкът за възстановяване по § 6, ал.3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се посочва в клетка 80 на приложение No 8 и в справката по приложение No 5 от отменения Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
§ 7. Отчетът за извършените продажби, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя в съответствие с изискванията на чл.93, ал.5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
§ 8. (1) Регистрираното лице има право да приспадне начисления за активите данък при дерегистрацията му по чл.119, ал.3 от отменения Закон за данък върху добавената стойност, които са налични към датата на повторната му регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
(2) Правото по ал.1 възниква, когато са налице едновременно следните условия:
1. наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност са били обложени при дерегистрацията по реда на чл.119, ал.3 от отменения Закона за данък върху добавената стойност;
2. начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите;
3. с наличните активи по т.1 лицето е извършвало, извършва или ще извършва облагаеми доставки по смисъла на чл.69 от закона;
4. регистрационният опис по образец - приложение No 3, за активите по т.1 е съставен към датата на повторната регистрация и е подаден не по-късно от 7 дни от датата на регистрация;
5. активите по т.1 са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи - до 20 години, преди датата на повторната регистрация по този закон.
(3) В случаите, когато активът по ал.2 се е използвал, използва се или ще се използва както за облагаеми, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл.73 от закона.
(4) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал.1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл.71 от закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.
(5) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал.1 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал.2, т.4 е подаден след срока по ал.2, т.4.
§ 9. (1) Когато срокът за предоставяне на информация по чл.120, ал.1 от отменения Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност изтича след влизането в сила на този правилник, търговските банки предоставят информацията в 7-дневен срок от откриването/закриването "ДДС-сметката".
(2) До 14-о число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на този правилник, банките предоставят информацията по реда на чл.120, ал.2 и 3 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност за последния календарен месец преди месеца на влизане в сила на този правилник.
§ 10. Когато до влизането в сила на този правилник е възникнало задължение за издаване на протокол по реда на отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и такъв не е издаден до влизането в сила на този правилник, лицето издава протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Закона за данък върху добавената стойност и на този правилник.
§ 11. За получени от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът ще се възползва пряко, за които туроператорите и туристическите агенти са упражнили правото си на приспадане на данъчен кредит до влизане в сила на този правилник, не се извършва корекция по реда на чл.79 от Закона за данък върху добавената стойност.
§ 12.
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г.)
(1)
Независимо от § 14, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност не се дължи данък при извършването на митническите формалности по деклариране за свободно обращение на стоки, когато едновременно са налице следните условия:
1. към момента на декларирането стоките са под митнически режим и митническо складиране, активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, временен внос с пълно или частично освобождаване от митни сборове или са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, и
2. едновременно с декларирането:
а) стоките напускат територията на страната с направление трета страна или територия, или
б) стоките, поставени под режим временен внос с пълно освобождаване от митни сборове напускат територията на страната с направление държавата членка, от която са били изнесени (включително Република Румъния), и получател е лицето, което ги е изнесло.
(2) Разпоредбата на чл. 16, ал. 2 се прилага и в случаите, когато стоки са временно изнесени от територията на страната до територията на държава членка или до територията на Република Румъния преди 31.XII.2006 г. включително, за обработка, преработка или поправка под митнически режим пасивно усъвършенстване и тези стоки се внасят обратно на територията на страната след 1 януари 2007 г. включително.
§ 13.
(нов,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Коефициентът по чл.73, ал.5 от закона за предходната 2006 г. се изчислява по формулата, регламентирана в чл.68 от отменения правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, на база на всички извършени доставки през 2006 г. При определяне на вида на доставките се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие за тях.
§ 14.
(нов,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Номерирането на документите по чл.78, издадени след 1 януари 2007 г. включително, започва от "0000000001".
§ 15.
(нов,ДВ,бр.101 от 2006 г.)
(1)
Въвеждането на територията на страната на стоки, които са били изнесени до 31.XII.2006 г. включително, от територията на държава членка или от територията на Република Румъния, се счита за внос на стоки по смисъла на чл.16 от закона.
(2) В случаите по ал.1 не е налице вътреобщностно придобиване на стоките.
§ 16.
(нов,ДВ,бр.101 от 2006 г.)
(1)
Не се начислява данък за вътреобщностно придобиване на стока, когато са налице едновременно следните условия:
1. правото на собственост върху стоката се прехвърля след 1 януари 2007 г. включително;
2. за стоката е внесен или начислен данък при внос на стоки.
(2) В случаите по ал.1, когато данъчната основа на вътреобщностното придобиване е по-висока от данъчната основа при внос, се счита че е налице вътреобщностно придобиване на стока, за което данъкът става изискуем по реда на закона, като разликата се приема за данъчна основа на придобиването.
§ 17.
(нов,ДВ,бр.101 от 2006 г.)
(1)
Когато хотелиери, туроператори и туристически агенти са получили авансови плащания до 31.XII.2006 г. включително, за доставки по глава двадесет и първа от отменения Закон за данък върху добавената стойност и за тези доставки след влизане на закона в сила се прилагат разпоредбите на чл.66, ал.2 или на глава шестнадесета от закона, при възникване на данъчно събитие за доставките лицата издават данъчен документ по реда и в сроковете на закона, в който посочват:
1. цялата данъчна основа за доставката, формирана по реда на закона;
2. размера на данъка, определен върху данъчна основа по т.1;
3. размера на начисления данък по авансовите плащания до 31.XII.2006 г. включително;
4. размера на начисления данък по авансовите плащания след 1.I.2007 г. включително;
5. разликата между размера на данъка по т.2 и сумата от размера на данъка по т.3 и 4.
(2) В случаите по ал.1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период се отразява разликата по ал.1, т.5.
§ 18.
(нов,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Разпоредбите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на закона се прилагат и за доставка на стоки при условията на договор за финансов лизинг, за която режимът на облагане е променен с влизането на закона в сила от облагаема в освободена доставка или от освободена в облагаема доставка. За вноските, дължими след 1.I.2007 г., се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие по закона.
§ 19.
(нов,ДВ,бр.101 от 2006 г.)
(1)
Когато е получено авансово плащане до 31.XII.2006 г. включително, за доставка по глава трета от закона и до 31.III.2007 г. доставчикът не се снабди с документите, удостоверяващи наличие на обстоятелства по глава четвърта от този правилник, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
(2) В случаите по ал.1 данък се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл.117, ал.2 от закона, в 5-дневен срок, считано от 31.III.2007 г.
(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал.2 по реда на чл.39, ал.4-7 на този правилник.
§ 20.
(нов,ДВ,бр.101 от 2006 г.)
(1)
Когато е получено авансово плащане до 31.12.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, за която със закона е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по чл. 69, ал. 2 от закона и данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.
(2) Когато е направено авансово плащане до 31.XII.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя по реда на закона и този правилник, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.
(3) Алинея 2 не се прилага, когато по реда на отменения Закон за данък върху добавената стойност за авансовото плащане е начислен данък. За данъчното третиране на доставката, включително за последващи авансови плащания, се прилагат разпоредбите на закона и този правилник.
§ 21.
(нов,ДВ,бр.101 от 2006 г.) Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г.
Министър: Пл. Орешарски

Приложение No 1 към чл.74, ал.1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ТД на НАП
  Входящ No/г.
  Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на

регистрираното лице

Идентификационен номер

________________________________________________________________________

Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС:

 Регистрация по ЗДДС
 Промяна на данни относно регистрацията по ЗДДС

Раздел Б: Правото (задължението) си за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:

 Чл.96, ал.1 ЗДДС - задължителна регистрация при облагаем оборот съгласно чл.96, ал.1 ЗДДС за последните 12 последователни месеца преди текущия ___________________ лв.
 Чл.100, ал.1 ЗДДС - регистрация по избор за лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл.96, ал.1 ЗДДС
________________________________________________________________________

 Чл.97, ал.1 ЗДДС - задължителна регистрация за лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка
 Чл.98, ал.1 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл.20 при условията на дистанционна продажба по чл.14 ЗДДС
 Чл.100, ал.3 ЗДДС - регистрация по избор за данъчно задължено лице, което извършва доставки на стоки при условията на дистанционни продажби и за което не са налице основанията за задължителна регистрация по чл.98, ал.1 ЗДДС
 Чл.99, ал.1 ЗДДС - задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл.96, 97, 98, чл.100, ал.1 и 3 и чл.102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки
 Чл.100, ал.2 ЗДДС - регистрация по избор на данъчно задължено лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки и за което не са налице условията на чл.99, ал.1 ЗДДС
 Чл.132, ал.1 ЗДДС - задължителна регистрация на лице, което на основание чл.10, ал.1 ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице
_______________________________________________________________________

Раздел В: Приложени документи

 Справка за облагаемия оборот по чл.96 ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия
 Друг документ: ______________________________________________________
 Друг документ: ______________________________________________________
 Друг документ: ______________________________________________________
 Друг документ: ______________________________________________________
 Друг документ: ______________________________________________________

Раздел Г: Акредитиран представител

 Регистрацията по този закон осъществявам на основание чл.133 ЗДДС чрез акредитирания представител: ___________________________________________
Идентификационен номер на акредитирания представител: _________________
Адрес на акредитирания представител: __________________________________
Подписаният _________________________________________________________ декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.
Дата: ________________ Длъжност: _____________________________________
Подпис и печат: __________________________
Долуподписаният ______________________________________________________ декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл.А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата: ________________ Длъжност: _____________________________________
Подпис и печат: __________________________

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение No 2 към чл.61, ал.1
Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството и на получените услуги преди датата на регистрацията по ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.74 ЗДДС ТДД на НАП:

Вх. No ............../............. г.

  Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на лицето Идентификационен номер
  Идентификационен номер по ДДС
  BG

Опис на наличните активи към дата ...........................
и на получени стоки преди дата..............................
No по ред Актив по смисъла на Закона за счетоводството /получена услуга Стойност ДДС при придобиването с право на пълен данъен кредит ДДС при придобиването с право на частичен данъчен кредит Данни за документа, с който е придобит

активът

Данни за контрагента
  заведен по сметка No описание на актива/услугата, включително количество       вид номер дата на издаване идентификационен номер по ДДС наименование
                     
                     
Обща стойност на данъчния кредит      

Долуподписаният, ....................................................., декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл.А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 НК.
Дата: Длъжност: Подпис и печат:

Забележка. Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение No 3 към чл.61, ал.2
Опис на наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на регистрацията по ЗДДС, за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по закона и за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.76 ЗДДС ТДД на НАП:
Вх. No ................./............ г.
  Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на лицето Идентификационен номер
  Идентификационен номер по ДДС
  BG

Опис на наличните активи към дата ..........................., за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по ЗДДС по протокол-опис No ............ / ................ г.
No по ред No по ред от описа при прекратяване на регистрацията Актив по смисъла на Закона за счетоводството Пазарна цена Начислен ДДС при прекратяването (Данъчен кредит) Забележка
    заведен по сметка No описание на актива    
             
             
Обща стойност на данъчния кредит    

Долуподписаният, .........................................................., декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 НК.
Дата: Длъжност: Подпис и печат:

Забележка. Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение No 4 към чл.75, ал.1

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Национална агенция за приходите
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

Националната агенция за приходите удостоверява, че лицето:

с идентификационен номер по ДДС:
е регистрирано по ЗДДС лице от:
Дата на издаване:
Подпис:

Приложение No 5 към чл.75, ал.2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA/REPUBLIK BULGARIEN
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
MINISTRY OF FINANCE/MINISTERIUM DER FINANZEN
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
NATIONAL REVENUE AGENCY/GENERAL DIREKTION "STEUERN"
Териториална дирекция на НАП - адрес, тел., факс
Territorial office - address, tel., fax
TERITORIALE DIREKTION - anschrift, tel., fax

УДОСТОВЕРЕНИЕ
CERTIFICATE/BESCHEINIGUNG
ПРЕДПРИЯТИЕ
ENTERPRISE
UNTERNEHMEN
НАИМЕНОВАНИЕ/
  NAME OF ENTERPRISE/NAME DES UNTERNEHMENS
ПРАВНА ФОРМА/LEGAL FORM/RECHTSFORM
АДРЕС (СЕДАЛИЩЕ)/ADDRESS OF HEAD
OFFICE/ANSCHRIFT (SITZ)
СФЕРА НА ДЕЙНОСТ/BUSINESS ACTIVITY/TATIGKEITSGEBIET
РЕГИСТРАЦИЯ Идентификационен номер/
Identification number/
Identifizierung nummer
REGISTRATION ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА ПО ЗДДС/
REGISTRATION DATE OF VAT REGISTRATION/
DATUM DER REGISTRIERUNG NACH DEM MEHRWERT-STEUERGESETZ
ЗАБЕЛЕЖКИ/COMMENTS/BEMERKUNGEN

С настоящото удостоверение потвърждавам, че горепосоченото предприятие е регистрирано по българския Закон за данък върху добавената стойност към датата на издаване на същото.
With this certificate we confirm, that the above-mentioned enterprise is registered under the Bulgarian Value Added Tax Law at the date of issuing the certificate.
Hiermit wird bestatigt, das o.g. Undernehmen zum Ausstellungsdatum dieser Bescheinigung nach des Bulgarischen Mehrwertsteuergesetzes registriert war.
Дата и място на издаване на
удостоверението
Place and date of issuing the
certificate
Datum und ort der ausstellung
der bescheinigung
Директор на ТД на НАП
Head of Territorial office
Leiter des teritoriale direktion
Подпис, печат
Signature, StampUnderschrift, Stempel

Приложение No 6 към чл.68, ал.4
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

Вх. No ............/дата............

Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност
Идентификационен номер по ДДС ...............
No Описание Клетка от СД за периода Период, през който е възникнал ДДС за възстановяване Период след периода, през който е възникнал ДДС за възстановяване
        1 2 3
1 Описание на периода - месец, година        
2 Деклариран ДДС за внасяне кл. 50        
3 Прихванат -        
4 Допълнителна информация за прихващането:
акт No/дата
-        
5 Приспаднат кл. 70        
6 Ефективно внесен кл. 71        
7 Допълнителна информация за внасянето: дата на платежно нареждане -        
8 Деклариран ДДС за възстановяване кл. 80        
9 Прихванат -        
10 Допълнителна информация за прихващането:
акт No/дата
-        
11 Приспаднат -        
12 Ефективно възстановен или подлежащ на възстановяване по чл.92, ал.3 и 4 ЗДДС -        
13 Допълнителна информация за възстановяването:
дата
-        
14 Остатък за възстановяване -        
Общо сума за ефективно възстановяване  

Дата на съставяне:
Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице:
Забележка. Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение No 7 към чл.60, ал.5
Опис на стоките и услугите, получени във връзка с правоприемство по чл.10 ЗДДС, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит на основание чл.10, ал.2 ЗДДС ТДД на НАП:
Вх. No ................/............. г.

Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на лицето Идентификационен номер
  Идентификационен номер по ДДС BG

Опис на стоките и услугите, получени във връзка с правоприемство по чл.10 ЗДДС
No по ред Стока или услуга Стойност ДДС при придобиването с право на пълен данъчен кредит ДДС при придобиването с право на частичен данъчен кредит Данни за документа, с който е придобит активът Данни за контрагента
  заведен по сметка No описание на стоката/услугата, включително количество       вид номер дата на издаване идентификационен номер по ДДС наименование
Обща стойност на данъчния кредит      

Долуподписаният, ..................................................., декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 НК.
Дата: Длъжност: Подпис и печат:

Забележка. Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение No 8 към чл.77, ал.1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА
ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ТД на НАП
Входящ No / г.
  Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на

регистрираното лице

Индентификационен номер
  Идентификационен номер по ДДС
  BG

Раздел А: Настоящият формуляр подавам за:

 Прекратяване на регистрация по ЗДДС по задължение (задължителна дерегистрация)
 Прекратяване на регистрация по ЗДДС по избор (дерегистрация по избор)
_______________________________________________________________________

Раздел Б: Правото (задължението) си за прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:

 Чл.107, т.3 ЗДДС - задължителна дерегистрация при заличаване на едноличния търговец от търговския регистър
 Чл.107, т.4, буква "а" ЗДДС - задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице - търговец със или без ликвидация

 Чл.107, т.4, буква "б" ЗДДС - задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице - кооперация
 Чл.107, т.4, буква "в" ЗДДС - задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице - юридическо лице, което не е търговец
 Чл.107, т.4, буква "г" ЗДДС - задължителна дерегистрация при прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса
 Чл.108, ал.1, т.1 ЗДДС - дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация - за лице, регистрирано на основание чл.96, 97, чл.98, ал.3 или чл.100, ал.1
 Чл.108, ал.1, т.2 ЗДДС - дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл.98 или чл.100, ал.3, когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лв., и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация
 Чл.108, ал.1, т.3 ЗДДС - дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл.99 и чл.100, ал.2, когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация
_______________________________________________________________________

Раздел В: Приложени документи

 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________

Долуподписаният ..................................................... декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл.А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата: _______ Длъжност: _________________ Подпис и печат: _______________
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина.

Приложение No 9 към чл.77, ал.4
(доп.,ДВ,бр.101 от 2006 г.; пред. към чл.77, ал.2, т.4,бр.16 от 2007 г.)

Протокол-опис No ................................
дата ...............
за начисляване на данък при дерегистрация по чл.111
ЗДДС за наличните активи към датата на дерегистрация
Идентификационен номер по ДДС ...............
No по ред Актив Пазарна цена Начислен ДДС Забележка
  заведен по сметка No описание на актива, вкл. количество      
           
           
           
           
           
           
           
Обща стойност на начисления ДДС    

Дата на съставяне: ................
Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице: ................
Печат на данъчнозадълженото лице: ................
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение No 10 към чл.113, ал.2
(изм..,ДВ,бр.101 от 2006 г., бр.3, 16 от 2007 г.)

Пореден номер Клон Вид на документа Номер на документа Дата на документа Идентификационен номер на контрагента2 Име на контрагента Вид на стоката/услугата Общ размер на ДО3 за облагане с ДДС Всичко начислен ДДС ДО на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната Начислен ДДС за доставки по к. 11 ДО на ВОП4 ДО на получени доставки по чл. 82, ал.2-5 ЗДДС Начислен ДДС за ВОП и доставки по к.14 Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи ДО на облагаемите доставки със ставка 7 % Начислен ДДС за доставките по к.17 ДО на доставките със ставка0 % по глава трета от ЗДДС ДО на ВОД5 ДО на доставки по чл. 140, 146, чл. 173, ал. 1 и 4 ЗДДС ДО на доставки на услуги по чл. 21, ал.3 и чл. 22 - 24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка ДО на доставки по чл.69, ал. 2 ЗДДС, вкл. ДО на доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка ДО на освободени доставки и освободените ВОП ДО на доставки като посредник в тристранни операции
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 Идентификационен номер по чл.94, ал.2 от закона.
2 Идентификационен номер по чл.94, ал.2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или идентификационния номер на контрагента за целите на ДДС, издаден от друга държава членка (вкл. знака на държавата членка).
3 Данъчни основи.
4 Вътреобщностни придобивания на стоки.
5 Вътреобщностни доставки на стоки.

Приложение No 11 към чл.113, ал.3
(изм.,ДВ,бр.101 от 2006 г., бр.3 от 2007 г.)

Дневник за покупките

ИН по ЗДДС1 .................

Данъчен период: мм/гггг
Пореден номер Клон Вид на документа Номер на документа Дата на документа Идентификационен номер на контрагента2 Име на контрагента Вид на стоката/услугата ДО3 и данък на получените доставки, ВОП4 , получените доставки по чл. 82, ал.2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал.2-5 ЗДДС, вносът, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит ДДС с право на пълен данъчен кредит ДО на получените доставки, ВОП, получени доставки по чл. 82, ал.2-5 от ЗДДС, вносът, както и ДО на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит ДДС с право на частичен данъчен кредит Годишна корекция по чл.73, ал. 8 ЗДДС (+/ - ) и по чл. 147, ал.3 ЗДДС ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Идентификационен номер на лицето по чл.94, ал.2 от закона.
2 Идентификационен номер по чл.94, ал.2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или идентификационния номер на контрагента за целите на ДДС, издаден от друга държава членка (вкл. знака на държавата членка).
3 Данъчни основи.
4 Вътреобщностни придобивания на стоки.
5 ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция не участва при определянето на резултата за периода.

Приложение No 12 към чл.113, ал.4
(изм..,ДВ,бр.101 от 2006 г., бр.3 от 2007 г.)

ПАРАМЕТРИ, СТРУКТУРА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ НА МАГНИТНИЯ ИЛИ ОПТИЧЕН НОСИТЕЛ

Общи изисквания към структурата на файловете

Между отделните полета на един запис във файловете няма разделители.
Между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Файловете "DEKLAR.TXT", "POKUPKI.TXT" и "PRODAGBI.TXT" се разполагат последователно на магнитен или оптичен носител. При положение че капацитетът на носителя не е достатъчен, той се запълва до изчерпване на капацитета. Файлът, за който не е достигнал капацитетът, се разделя на цял запис, като останалата информация се разполага на следващ носител в нов файл със същото име.

Изисквания към подредбата на записите във файловете

Записите във файловете "POKUPKI.TXT" и "PRODAGBI.TXT" са подредени по полето "Номер по ред на документа в дневника" в нарастващ ред.
Полето "Номер по ред на документа в дневника" се попълва с поредния номер на записа в дневника за съответния данъчен период. В първия запис във файловете "POKUPKI.TXT" или "PRODAGBI.TXT" полето има стойност "1". Стойностите в полето в следващите записи са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране. При положение че информацията се предава на повече от един носител, поредната номерация в полето "Номер по ред на документа в дневника" не се нарушава. Номерацията не се нарушава и в случаите, когато предаваните данни са за повече от един клон.
При обединяването на информацията от дневниците за покупки и продажби на регистрираното лице и клоновете му в един файл записите следва да са подредени във възходящ ред, по поле "Номер на клона на регистрираното лице, който е издал документа" ("Номер на клона на регистрираното лице, в който е получен документът"), като съответно се спазват изискванията за попълването на полето "Номер по ред на документа в дневника".
Полетата във файл "DEKLAR.TXT", описващи стойност, съдържат сумата на стойностите на съответните полета във файлове "POKUPKI.TXT" и "PRODAGBI.TXT".
При положение че за съответния данъчен период в дневника за покупките или в дневника за продажбите няма отразени документи, файловете "POKUPKI.TXT" и/или "PRODAGBI.TXT" няма да съдържат нито един запис.

Изисквания към съдържанието на полетата във файловете

Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.
Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като "/ - ;,. и др.). Съдържанието е ляво изравнено, като не се позволява допълване на празните позиции в полето с нули (0), за да се спази изискваната дължина на полето.
Пример: Номер на документ 250 - попълва се "250".
Пример: Номер на документ 6000ЕХ0412345 - попълва се "6000/ЕХ/04/12345".
Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Не се позволява допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.
Пример: Стойност 100,00 лв. - попълва се "100.00".
Пример: Стойност -200,00 лв. - попълва се " - 200.00".
Полетата в условен формат "Дата" съдържат само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "дд/мм/гггг", където: дд е денят, мм - номерът на месеца, гггг - годината.
Пример: Дата 3 декември 2007 г. - попълва се "03/12/2007".
Пример: Дата 25 март 2007 г. - попълва се "25/03/2007".
Пример: Полето е празно (не се попълва) - то съдържа " " или " / / ".

Изисквания към конкретни полета

Полетата "Идентификационен номер на регистрираното лице, подаващо данните", "Наименование на регистрираното лице, подаващо данните", "Лице, подаващо данните" се попълват задължително.
Полето "Отчетен период" съдържа периода, за който се отнася подаваната информация на носителя. Полето съдържа само цифри. Съдържанието на полето е в следния формат: "ггггмм", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Полето се попълва задължително.
Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "200703".
Пример: Лицето прекратява регистрацията си на 7 май и подава информация от дневниците за периода 01 май 2007 г. - 07 май 2007 г. - попълва се "200705".
Пример: Лицето е регистрирано на 13 май 2007 г. и подава информация от дневниците за периода 13 май 2007 г. - 31 май 2007 г. - попълва се "200705".
Полетата "Номер на клона на регистрираното лице, в който е получен документът" и "Номер на клона на регистрираното лице, в който е издаден документът" се попълват с уникален номер за всеки от клоновете. За документите, получени или издадени от централното управление, полето се оставя празно (не се попълва) или се попълва със стойност нула (0).
Пример: За документ, издаден от клон номер 1 - попълва се "1".
Пример: За документ, издаден от централното управление на регистрирано лице или от регистрирано лице, което няма клонове - попълва се " " или "0".
Полето "Вид на документа" се попълва със следните кодове:
Код Описание
01 Фактура
02 Дебитно известие
03 Кредитно известие
07 Митническа декларация/митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности
09 Протокол или друг документ
81 Отчет за извършените продажби
82 Отчет за извършените продажби при специален ред на облагане

Полето "Вид на документа" във файла "POKUPKI.TXT" не може да съдържа код "81" и "82".
Полето "Вид на документа" се попълва задължително.
Полето "Номер на документ" е символен тип. Съдържанието е ляво изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, не следва да са запълнени със знак за "0".
За митническа декларация/митнически документ, удостоверяващ приключване на митническите формалности, в полето се попълва номерът, под който е издаден, съгласно митническото законодателство, без датата. Попълването на този номер включва: буквен код, кода на митническото учреждение, митническия режим, поредния номер от регистъра, както и разделители между тях "/" или " - ". Съдържанието е ляво изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, не следва да са запълнени със знак за "0".
Полето "Дата на издаване на документ" съдържа датата, на която документът е издаден. Полето се попълва задължително.
Полетата, описващи стойност, са полетата с номера от 03 - 30 до 03 - 44 във файл "POKUPKI.TXT" и от 02 - 10 до 02 - 25 във файл "PRODAGBI.TXT". Във всеки отделен запис съдържанието на полетата, описващи стойност, трябва да е с еднакъв знак.
При положение че поле, описващо стойност, е празно (не е попълнено), то може да съдържа и стойност нула (0).
Пример: Полето е празно (не се попълва) - то съдържа " " или "0.00".
Полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и "Идентификационен номер на контрагента (получател)" съдържат идентификационния номер по ДДС на контрагента, когато същият е регистриран за целите на ДДС (в България или в държава членка), и идентификационния номер на контрагента по смисъла на §1 от допълнителната разпоредба на ППЗЗД, когато контрагентът не е регистрирано по закона лице.
Полетата задължително се попълват с код "999999999999999" в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.
Полетата "Име на контрагента (доставчик)" и "Име на контрагента (получател)" съдържат наименованието на контрагента. Полетата се попълват задължително, когато са попълнени полетата "Идентификационен номер на контрагента (доставчик)" и съответно "Идентификационен номер на контрагента (получател)".

Изисквания към записите при анулиране на документи

При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в които е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.TXT" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя.
При положение че се анулира документ (протокол за начисляване на данък или протокол по чл.117, ал.4 от закона) в периода, в който е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.TXT" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на издателя.
При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.TXT" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл "POKUPKI.TXT" на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
При положение че се анулира документ (протокол за начисляване на данък или протокол по чл.117, ал.4 от закона) след периода, в който е издаден, той се включва във файла "PRODAGBI.TXT" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POKUPKI.TXT" на издателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
В случаите на разваляне на доставка, за която е издадена фактура (известие към фактура), издаденият или полученият документ се описва във файла "PRODAGBI.TXT" на издателя, съответно "POKUPKI.TXT" на получателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
В случаите на разваляне на доставка, за която данъкът е начислен с протокол, издаденият протокол по чл.117, ал.4 от закона се описва във файла "PRODAGBI.TXT" и "POKUPKI.TXT" на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.
Не могат да се анулират вече анулирани документи.
Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.

Изисквания към записите при издаване на протоколи по чл.117, ал.4 от закона

При положение че е издаден протокол по чл.117, ал.4 от закона за увеличение на данъчната основа на доставката, той се описва във файла "PRODAGBI.TXT" на издателя, така както се описва издадено дебитно известие към фактура. Протоколът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POKUPKI.TXT" на издателя, така както се описва получено дебитно известие към фактура.
При положение че е издаден протокол по чл.117, ал.4 от закона за намаление на данъчната основа на доставката, той се описва във файла "PRODAGBI.TXT" на издателя, така както се описва издадено кредитно известие към фактура. Протоколът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл "POKUPKI.TXT" на издателя, така както се описва получено кредитно известие към фактура.

Основания за отказ на приемането на носителя

Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато някой от файловете:
- липсва или не може да се прочете;
- е с нарушена дължина или структура на записа;
- е с нарушена структура - във файла липсват или има допълнителни записи;
- е с непопълнени полета - във файла поле, което задължително трябва да бъде попълнено, е празно.
Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файла "DEKLAR.TXT":
- полетата "Идентификационен номер по ДДС на лицето", "Наименование на регистрираното лице, подаващо данните" са с невярно съдържание;
- съдържанието на полето "Отчетен период" се отнася за бъдещ период, период, когато лицето не е било регистрирано или когато за посочения отчетен период вече са били подадени данни.
Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файловете "POKUPKI.TXT" или "PRODAGBI.TXT":
- полето " Идентификационен номер по ДДС на лицето" е с невярно съдържание;
- в един и същи запис полетата, описващи стойност, съдържат стойности с различен знак;
- съдържанието на полетата, описващи стойност, във файла "DEKLAR.TXT" не отговарят на сумата на съответните полета от файловете "POKUPKI.TXT" или "PRODAGBI.TXT";
- съдържанието на полетата във файла "DEKLAR.TXT" не отговаря на съдържанието на справка-декларацията за периода.
Файлът "DEKLAR.TXT" съдържа информация за регистрираното лице, периода, за които се подават данните, и сумарни стойности от дневник продажби и дневник покупки (за номера, отбелязани със "*"). Файлът съдържа единствен запис (ред) със следната структура:
Номер Описание на полето Формат (брой знаци) Формула, допустими стойности Контроли/правила при приемане Задължително попълнено (стойност, различна от nil)
1 2 3 4 5 6
00 - 01 Идентификационен номер по ДДС на лицето символен (15) стандарт за (валиден) ИН допустимо лице от регистъра да
00 - 02 Наименование на лицето символен (50) от оператор, при представяне на данните на технически носител, иначе при html-upload се зарежда директно името от регистъра да
00 - 03 Данъчен период символен >=200701<= ГГГГММ допустим период - не е подаден; минал; подаден в срок текуща дата за корекция да
00 - 04 Лице, подаващо данните (ЕГН/име) символен (50) допустимо лице от регистъра да
00 - 05 Брой документи в дневника за продажби цифров (15) брой документи от дневника контрол за коректност да
00 - 06 Брой документи в дневПродажби цифров ника за покупки брой документи (15) контрол за коректност от дневника да
*01 - 01 Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 10 от дневник продажби) да
*01 - 20 Всичко начислен ДДС цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 20 от дневник продажби) да
*01 - 11 Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 11 от дневник продажби) да
*01-21 Начислен ДДС 20 % цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 21 от дневник продажби) да
*01 - 12 Данъчна основа на ВОП и данъчна основа на получени доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС цифров (15) сума от дневника контрол за коректност ([02 - 12]+[02 - 26] от дневник продажби) да
*01 - 22 Начислен данък за ВОП и за получени доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 22 от дневник продажби) да
*01 - 23 Начислен данък (20 %) в други случаи, предвидени в ЗДДС цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 23 от дневник продажби) да
*01 - 13 Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 7 % цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 13 от дневник продажби) да
*01 - 24 Начислен ДДС 7 % цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 24 от дневник продажби) да
*01 - 14 Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 0 % по глава трета от ЗДДС цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 14 от дневник продажби) да
*01 - 15 Данъчна основа на доставките със ставка 0 % за ВОД на стоки цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 15 от дневник продажби) да
*01 - 16 Данъчна основа на доставки, подлежаща на облагане с 0 % по чл. 140, 146 и чл. 173, ал. 1 и 4 ЗДДС цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 16 от дневник продажби) да
*01 - 17 Данъчна основа на доставки на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 17 от дневник продажби) да
*01 - 18 Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на друга държава членка цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 18 от дневник продажби) да
*01 - 19 Данъчна основа на освободени доставки и освободените ВОП Покупки цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (02 - 19 от дневник продажби) да
*01 - 30 Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (03 - 30 от дневник покупки) да
*01 - 31 Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69, ал.2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (03 - 31 от дневник покупки) да
*01 - 41 Начислен ДДС с право на пълен данъчен кредит цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (03 - 41 от дневник покупки) да
*01 - 32 Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по
чл.82, ал.2-5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69, ал.2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит
цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (03 - 32 от дневник покупки) да
*01 - 42 Начислен ДДС с право на частичен данъчен кредит цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (03 - 42 от дневник покупки) да
*01 - 43 Годишна корекция по чл.73, ал.8 (+/-) и по чл.147, ал.3 ЗДДС Резултат цифров (15) сума от дневника контрол за коректност (03 - 43 от дневник покупки) да
01 - 33 Коефициент по чл. 73, ал.5 ЗДДС цифров (4) К >=0.00 и К<=1.00 контрол за коректност да
01 - 40 Общо данъчен кредит (кл.41+кл.42 х х кл. 33+кл.43) цифров (15) сума от СД контрол за коректност [01 - 41] + [01 - 42] х х [01 - 33] + [01 - 43] да
01 - 50 ДДС за внасяне (кл. 20 - кл.40) і 0 цифров (15) сума от СД контрол за коректност [01 - 20] - [01 - 40] >=0 да
01 - 60 ДДС за възстановяване (кл.20-кл.40)<0 цифров (15) сума от СД контрол за коректност [01 - 20] - [01 - 40]<0 да
01 - 70 Данък за внасяне от кл.50, приспаднат по реда на чл.92, ал. 1 ЗДДС цифров (15) >=0 контрол за коректност да
01 - 71 Данък за внасяне от кл.50, внесен ефективно цифров (15) >=0 контрол за коректност да
01 - 80 ДДС, подлежащ на възстановяване, съгласно чл.92, ал. 1 в 45-дневен срок от подаването на тази декларация цифров (15) >=0 да
01 - 81 ДДС, подлежащ на възстановяване, съгласно чл.92, ал. 3 в 30-дневен срок от подаването на тази декларация цифров (15) >=0 да
01 - 82 ДДС, подлежащ на възстановяване, съгласно чл.92, ал. 4 в 30-дневен срок от подаването на тази декларация цифров (15) >=0 да

Дневник за продажбите - структура на файловете на магнитния или оптичния носител

Файлът "PRODAGBI.TXT" съдържа информация от дневника за продажбите за периода, за който се подават данните. Всеки документ от дневника се описва с един запис (ред) във файла "PRODAGBI.TXT" със следната структура:
Код Дневник за продажбите
Име на полето
СД Формат
(брой знаци)
Задължително Контроли/правила при
приемане, водещи до отхвърляне
на файла поради нарушена
структура
1 2 3 4 5 6
02-00 Идентификационен номер по ДДС на лицето да символен (15) да допустим и валиден ИН - съвпада със СД
02-01 Данъчен период да символен (6) ггггмм да съвпада със СД
02-02 Клон/обособено звено цифров (4) >=0 и <=9999
02-03 Пореден номер на документа в дневника цифров (15) да пореден номер без пропуски и дублирания в дневника, започва от 1, увеличава се с 1 и последният съвпада с брой документи в дневника по СД
02-04 Вид на документа не Символен (2) да Валиден вид на документа.
Възможните стойности са:
01 - Фактура
02 - Дебитно известие
03 - Кредитно известие
07 - Митническа декларация/

митнически документ за
приключване на митническите формалности
09 - Протокол или друг документ

81 - Отчет за извършените
продажби
82 - Отчет за извършените
продажби при специален ред
на облагане

02-05 Номер на документа не символен (20) да съгласно общите изисквания за попълване на полето
02-06 Дата на документа не Дата (dd/mm/yyyy) да валидна дата
02-07 Идентификационен номер на контрагента (получател) не символен (15) да ако е попълнен - валиден ИН
02-08 Име на контрагента (получател) не символен (50) да не
02-09 Вид на стоката или обхват и вид на услугата - точно описание съгласно документа не символен (30) да не
02-10 Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС да цифров (15) да Сума на 02 - 11, 02 - 12, 02 - 13, 02-14, 02-15, 02-16, 02-26
02-20 Всичко начислен ДДС да цифров
(15)
да Сума на 02-21, 02-22, 02-23, 02-24
02-11 Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 20 %, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02-21 Начислен ДДС 20 % да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 12 ДО на ВОП да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 26 ДО по получените доставки по чл. 82, ал.2-4 ЗДДС да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 22 Начислен ДДС за ВОП и за полу- чени доставки по чл. 82, ал.2-4 ЗДДС да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 23 Начислен данък (20 %) в други слу- чаи, предвидени в ЗДДС да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 13 ДО на облагаемите доставки със ставка 7 % да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 24 Начислен ДДС 7 % да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 14 ДО на доставките със ставка 0 % по глава трета от ЗДДС да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 15 ДО на доставките със ставка 0 % на ВОД на стоки да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 16 ДО на доставките със ставка 0 % по чл.140, чл. 146, ал.1 и чл.173, ал.1 и 4 ЗДДС да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 17 Данъчна основа на доставки на ус- луги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 18 Данъчна основа на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС, вкл. данъчна основа на доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на друга държава членка да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 19 ДО на освободени доставки и освободените ВОП да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
02 - 25 ДО на доставки като посредник в тристранни операции не цифров (15) да число >=0.00 или <0.00

Дневник за покупките - структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител

Файлът "POKUPKI.TXT" съдържа информация от дневника за покупките за периода, за който се подават данните. Всеки документ от дневника се описва с един запис (ред) във файла "POKUPKI.TXT" със следната структура:
Код Дневник за покупките
Име на полето
СД Формат
(брой знаци)
Задължително Контроли/правила при
приемане, водещи до отхвърляне
на файла поради нарушена
структура
03 - 02 Идентификационен номер по ДДС на лицето да Символен (15) да допустим и валиден ИН - съвпада със СД
03 - 01 Данъчен период да символен (6) ггггмм да съвпада със СД
03 - 03 Клон/обособено звено цифров (4) >=0 и <=9999
03 - 04 Пореден номер на документа в дневника цифров (15) да пореден номер без пропуски и дублирания в дневника, започва от 1, увеличава се с 1 и последният съвпада с брой
документи в дневника по СД
03 - 05 Вид на документа Символен (2) да Валиден вид на документа.
Възможните стойности са:
01 - Фактура
02 - Дебитно известие
03 - Кредитно известие
07 - Митническа декларация/
митнически документ за
приключване на митническите
формалности
09 - Протокол или друг документ
03 - 06 Номер на документа символен

(20)

да съгласно общите изисквания за попълване на полето
03 - 07 Дата на документа дата (dd/mm/yyyy) да валидна дата
03 - 08 Идентификационен номер на
контрагента (доставчик)
Символен (15) да ако е попълнен - валиден ИН
03 - 09 Име на контрагента

(доставчик)

Символен (50) да
03 - 10 Вид на стоката или обхват и
вид на услугата - точно опи-
сание съгласно документа
Символен (30) да
03 - 30 Данъчна основа и данък на
получените доставки, ВОП,

получените доставки по чл.82, ал.2-4 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък

да Цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
03 - 31 Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-4 ЗДДС, вносът, както

и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по

чл.69, ал.2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит

да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
03 - 41 ДДС с право на пълен данъчен кредит да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
03 - 32 Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82,ал.2-5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал.2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
03 - 42 ДДС с право на частичен данъчен кредит да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
03 - 43 Годишна корекция по чл. 73, ал. 8 ЗДДС да цифров (15) да число >=0.00 или <0.00
03 - 44 ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция не Цифров (15) да число >=0.00 или <0.00

Приложение No 13 към чл.116, ал.1
(изм..,ДВ,бр.101 от 2006 г., бр.3 от 2007 г.)
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДАНЪК
ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
ТД на НАП /офис
  Входящ No ............../.................г.
попълва се от приходната администрация
  Данъчен период:
.............../.................
  мм/гггг
А: Наименование и адрес за кореспонденция на регистрираното лице ИН по ЗДДС: BG................................
ИН: ..........................................
Раздел А: Данни за начислен данък върху добавената стойност
Общ размер на данъчните основи за облагане с ДДС (сума от кл.11 до кл.16)   01   Всичко начислен ДДС

(сума от кл.21 до кл. 24)

  20
Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 20 %:          
- данъчна основа на облагаемите доставки, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с

място на изпълнение на територията на страната

  11   Начислен ДДС   21
- данъчна основа на ВОП и данъчна основа на получени доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС   12   Начислен ДДС за ВОП и

за получени доставки по

чл.82, ал.2-5 ЗДДС

  22
    Начислен данък (20 %) в

други случаи, предвидени в ЗДДС

  23
Данъчна основа на облагаемите доставки със ставка 7 %   13   Начислен ДДС (7 %)   24
Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 0 %:          
- данъчна основа на доставки по глава трета от ЗДДС   14        
- данъчна основа на ВОД на стоки   15        
- данъчна основа на доставки по чл.140,146 и чл.173, ал.1 и 4 ЗДДС   16        
Данъчна основа на доставки на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 с място на изпълнение на територията на друга държава членка   17        
Данъчна основа на доставки по чл.69, ал.2 ЗДДС, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на друга държава членка   18        
Данъчна основа на освободените доставки и освободените ВОП   19        
Раздел Б: Данни за упражнено право на данъчен кредит          
Данъчна основа и данък на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС и вноса без право на данъчен кредит или без данък   30        
Данъчна основа на получените доставки, ВОП, получените доставки по чл.82, ал.2-5 ЗДДС, вноса, както и данъчна основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл.69, ал.2 ЗДДС:            
- с право на пълен данъчен кредит   31   ДДС с право на пълен

данъчен кредит

  41
- с право на частичен данъчен кредит   32   ДДС с право на частичен данъчен кредит   42
      Годишна корекция по

чл.73, ал.8 (+/-) и по

чл.147, ал.3 ЗДДС

  43
Коефициент по чл.73, ал.5 ЗДДС   33   Общо данъчен кредит

(кл.41 + кл.42 х кл.33+кл.43)

  40
Раздел В: Резултат за периода          
ДДС за внасяне
(кл.20-кл.40)>=0
  50   ДДС за възстановяване

(кл.20-кл.40)<0

  60
Раздел Г: ДДС за внасяне            
Данък за внасяне от кл. 50, приспаднат по реда на чл. 92, ал.1 ЗДДС   70   Данък за внасяне от кл.50, внесен ефективно   71
Раздел Д: ДДС, подлежащ на възстановяване
Съгласно чл.92, ал.1 в 45-дневен срок от подаването на тази декларация 80 Съгласно чл.92, ал.3 в 30-дневен срок от подаването на тази декларация 81 Съгласно чл. 92, ал.4 в 30-дневен срок от подаването на тази декларация 82
Долуподписаният ............................................., декларирам, че:
 представлявам лицето, посочено в кл.А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
 са налице обстоятелствата по чл.92, ал.3 и 4 ЗДДС.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 НК.
Дата на съставяне: .......... Длъжност: ................ Подпис и печат: ........

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение No 14 към чл.117, ал.1
(изм..,ДВ,бр.101 от 2006 г.)
VIES-
ДЕКЛАРАЦИЯ
ТД/офис .........................
Входящ No ........../ ........ г.
попълва се от приходната администрация
Данъчен период:
мм/гггг
А. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер по ДДС BG
Име/наименование
Адрес за кореспонденция
Б. Данни за лицето, подаващо декларацията:
Име
ЕГН/ЛНЧ
Адрес за кореспонденция:
Адрес (кв., ж.к., ул. No)
Населено място (гр./с.)
Пощенски код
В качеството на  представляващ  пълномощник
В. Извършени вътреобщностни доставки на стоки, доставки на стоки като посредник в тристранна операция, както и доставка на услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 ЗДДС, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка.
Данъчна основа - общо в лева
(сума на колони к3+ к4 + к5), в това число
01
Данъчна основа на ВОД (сума на колона к3) 17
Общ брой редове в декларацията 02
No на
ред
ИН по ДДС на получателя/придобиващия (вкл. знака) Данъчна основа в лв. Данъчен период, през който данъкът е станал изискуем* (мм/гггг)
Вътреобщностни доставки на стоки Доставки на стоки като посредник в тристранна операция доставка на услуги по чл. 21, ал. 3 и чл. 22 - 24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка
к1 к2 к3 к4 к5 к6

* В колона к.6 се вписва данъчният период, през който данъкът е станал изискуем, в случаите, когато този период е различен от данъчния период, за който се отнася тази декларация.
Долуподписаният ..............................................., декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 НК.
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение No 15 към чл.118, ал.1
(изм..,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

ПАРАМЕТРИ, СТРУКТУРА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ НА МАГНИТНИЯ ИЛИ ОПТИЧЕН НОСИТЕЛ НА VIES-ДЕКЛАРАЦИЯТА

Магнитният или оптичният носител или информацията, изпращана по електронен път, трябва да съдържа един от следните файлове:
VIES.TXT или VIES.CSV Файловете VIES.TXT, VIES.CSV трябва да са текстови файлове с кодиране cp-1251/windows-1251.

Структура на файловете на магнитния или оптичния носител

Файловете VIES.TXT и VIES.CSV съдържат информация от една VIES-декларация, като разширението (TXT, CSV) на файла VIES определя неговия формат, и имат следното значение:
o Разширение TXT - полетата във файла са с фиксирана дължина и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
o Разширение CSV - полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Файлът "VIES.TXT" съдържа информация от една VIES-декларация за периода, за който се подава, и се разполага физически само на един магнитен или оптичен носител. Полетата във файла са с фиксирана дължина и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Структурата на VIES.TXT файла съдържа следните секции, които физически са разделени с нов ред:
1. Секция "Основен запис" - секцията се състои от един-единствен запис (ред) със следната структура:
Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията
"Основен запис"
3 символен със стойност VHR (латинско)
2. Отчетен период 7 символен
3. Общ брой редове в декла рацията 5 цифров

2. Секция "Декларатор" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за лицето, предаващо магнитния или оптичния носител, и има следната структура:
Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Декларатор" 3 символен със стойност VDR (латинско)
2. ЕГН/ЛНЧ на лицето, подаващо декларацията 15 символен
3. Трите имена по лична карта на лицето, подаващо декларацията 150 символен
4. Град от адреса за кореспонденция на лицето, подаващо декларацията 50 символен
5. Пощенски код от адреса за кореспонденция на лицето, подаващо декларацията 4 цифров
6. Адрес за кореспонденция (кв., ж.к., ул., No) на лицето, подаващо декларацията 150 символен
7. Качество на лицето, подаващо декларацията 1 символен

3. Секция "Регистрирано лице" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за регистрираното лице, подаващо данните, и има следната структура:
Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Регистрирано лице" 3 символен със стойност VTR (латинско)
2. Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице 15 символен
3. Име на регистрираното лице 150 символен
4. Адрес за кореспонденция 200 символен

4. Секция "Общ оборот" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за общата стойност на доставките в декларацията, и има следната структура:
Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Общ оборот" 3 символен със стойност TTR (латинско)
2. Данъчна основа общо (сума по к3 + к4 + к5) 12 цифров
3. Данъчна основа на ВОД (сума по к3) 12 цифров

5. Секция "ВОД" - секцията се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените доставки към чуждестранен контрагент от държава - членка на ЕС, за отчетния период. Записите имат следната структура:
Номер Описание на полето Дължина
(брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "ВОД" 3 символен със стойност VIR (латинско)
2. Номер на ред 5 цифров
3. VIN номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на държавата членка 15 символен
4. Обща стойност на данъчната основа за доставки на стоки 12 цифров
5. Обща стойност на данъчна та основа за тристранни

сделки

12 цифров
6. Обща стойност на данъчната основа за доставени услуги по чл.21, ал.3 и чл.22-24 от ЗДДС, с място на изпълнение територията на друга държава членка 12 цифров
7. Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент 7 символен

VIN номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на държавата членка, е идентификационният номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка, където лицето е регистрирано за целите на ДДС.

Изисквания към подредбата на записите във файла

Секциите във файла VIES.TXT трябва да имат следната последователност:
1. Секция "Основен запис".
2. Секция "Декларатор".
3. Секция "Регистрирано лице".
4. Секция "Общ оборот".
5. Секция "ВОД".
Записите в секцията "ВОД" са подредени по полето " Номер на ред" в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност "1", а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране.

Изисквания към надписването на магнитните или оптичните носители

В съответствие с тези на отчетните регистри.

Изисквания към съдържанието на полетата във файла. Общи изисквания

Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.
Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ";,. и др.). Съдържанието е ляво изравнено.
Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.
Пример: Стойност 100,00 лв. - попълва се "100.00".
Пример: Стойност -200,00 лв. - попълва се "-200.00".

Изисквания към конкретни полета

Полетата във всички секции се попълват задължително с изключение на полето "Отчетен период" в секцията "ВОД" за редовете, чийто данъчен период съвпада с данъчния период на декларацията.

Изисквания към полета от секция "Основен запис"

· Полето "Код на секцията "Основен запис" се попълва с кода VHR на латиница.
· Полето "Отчетен период" съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената на магнитен или оптичен носител VIES-декларация. Полето съдържа само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "мм/гггг", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "03/2007".

Изисквания към полета от секция "Декларатор"

· Полето "Код на секцията "Декларатор" се попълва с кода VDR на латиница.

· Полето "Тип на лицето, предаващо магнитния или оптичния носител" се попълва със следните кодове:
Код на латиница Описание
А Лицето, подаващо декларацията, е пълномощник
R Лицето, подаващо декларацията, е представляващ

Изисквания към полета от секция "Регистрирано лице"

Полето "Код на секцията "Регистрирано лице" се попълва с кода VTR на латиница.

Изисквания към полета от секция "Общ оборот"

Полето "Код на секцията "Общ оборот" се попълва с кода TTR на латиница.

Изисквания към полета от секция "ВОД"

· Полето "Код на секцията "ВОД" се попълва с кода VIR на латиница.

· Полето "Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент" съдържа периода, в който са извършени ВОД към съответния чуждестранен контрагент. Полето съдържа само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "мм/гггг", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "03/2007".

Основания за отказ на приемането на магнитния или оптичния носител

Магнитният или оптичният носител, съдържащ файл VIES.TXT, не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато:
1. Файлът не може да се прочете.
2. Файлът е с нарушена дължина или структура на записите.
3. Файлът е с нарушена структура - във файла липсват или има допълнителни записи.
4. Файлът е с непопълнени данни в задължителните полета.
5. Полето "Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице" от секцията "Регистрирано лице" е с невярно съдържание.
Структура на файла VIES.CSV Файлът "VIES.CSV" съдържа информация от една VIES-декларация за периода, за който се подава, и се разполага на един магнитен или оптичен носител. Полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Структурата на VIES.CSV файла съдържа следните секции, които физически са разделени с нов ред:
Секция "Основен запис" - секцията се състои от един-единствен запис (ред) със следната структура:
Номер Описание на полето Максимална дължина
(максимален брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Основен запис" 3 символен със стойност VHR (латинско)
2. Отчетен период 7 символен
3. Общ брой редове в декларацията 5 цифров

Секция "Декларатор" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за лицето, предаващо магнитния или оптичния носител, и има следната структура:
Номер Описание на полето Максимална дължина
(максимален брой знаци)
Формат
1 2 3 4
1. Код на секцията "Декларатор" 3 символен със стойност VDR (латинско)
2. ЕГН/ЛНЧ на лицето, подаващо декларацията 15 символен
3. Трите имена по лична карта на лицето, подаващо декларацията 150 символен
4. Град от адреса за кореспонденция на лицето, подаващо декларацията 50 символен
5. Пощенски код от адреса за кореспонденция на лицето, предаващо носителя 4 цифров
6. Адрес за кореспонденция (кв., ж.к., ул., No) на лицето, подаващо декларацията 150 символен
7. Качество на лицето, подаващо декларацията 1 символен

Секция "Регистрирано лице" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за регистрираното лице, подаващо данните, и има следната структура:
Номер Описание на полето Максимална дължина
(максимален брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Регистрирано лице" 3 символен със стойност VTR (латинско)
2. Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице 15 символен
3. Име на регистрираното лице 150 символен
4. Адрес за кореспонденция 200 символен

Секция "Общ оборот" - секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за общата стойност на доставките в декларацията, и има следната структура:
Номер Описание на полето Максимална дължина
(максимален брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "Общ оборот" 3 символен със стойност TTR (латинско)
2. Данъчна основа обща
(сума по к3 + к4 +к5)
12 цифров
3. Данъчна основа на ВОД (сума по к3) 12 цифров

Секция "ВОД" - секцията се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените доставки към чуждестранен контрагент от държава - членка на ЕС, за отчетния период. Записите имат следната структура:
Номер Описание на полето Максимална дължина
(максимален брой знаци)
Формат
1. Код на секцията "ВОД" 3 символен със стойност VIR (латинско)
2. Номер на ред 5 цифров
3. VIN номер на чуждестранния контрагент 15 символен
4. Обща стойност на данъчната основа за доставки на стоки 12 цифров
5. Обща стойност на данъчната основа за тристранни сделки 12 цифров
6. Обща стойност на данъчната основа за доставени услуги по чл. 21, ал. 3, чл. 22 - 24 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка 12 цифров
7. Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент 7 символен

Изисквания към подредбата на записите във файла

Секциите във файла VIES.CSV трябва да имат следната последователност:
1. Секция "Основен запис".
2. Секция "Декларатор".
3. Секция "Регистрирано лице".
4. Секция "Общ оборот".
5. Секция "ВОД".
Записите в секцията "ВОД" са подредени по полето " Номер на ред" в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност "1", а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране.

Изисквания към съдържанието на полетата във файла.
Общи изисквания

Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ".,), с изключение на знака точка и запетая (;).
Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.
Пример: Стойност 100,00 лв. - попълва се "100.00".
Пример: Стойност -200,00 лв. - попълва се "-200.00".

Изисквания към конкретни полета

Полетата във всички секции се попълват задължително с изключение на полето "Отчетен период" в секцията "ВОД" за редовете, чийто данъчен период съвпада с данъчния период на декларацията.

Изисквания към полета от секция "Основен запис"

· Полето "Код на секцията "Основен запис" се попълва с кода VHR на латиница.
· Полето "Отчетен период" съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената на магнитен или оптичен носител VIES-декларация. Полето съдържа само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "мм/гггг", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "03/2007".

Изисквания към полета от секция "Декларатор"

· Полето "Код на секцията "Декларатор" се попълва с кода VDR на латиница.

· Полето "Тип на лицето, предаващо магнитния или оптичния носител" се попълва със следните кодове:
Код на латиница Описание
А Лицето, предаващо магнитния или оптичния носител, е пълномощник
R Лицето, предаващо магнитния или оптичния носител, е представляващ

Изисквания към полета от секция "Регистрирано лице"

Полето "Код на секцията "Регистрирано лице" се попълва с кода VTR на латиница.

Изисквания към полета от секция "Общ оборот"

Полето "Код на секцията "Общ оборот" се попълва с кода TTR на латиница.

Изисквания към полета от секция "ВОД"

o Полето "Код на секцията "ВОД" се попълва с кода VIR на латиница.

o Полето " Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент" съдържа периода, в който са извършени ВОД към съответния чуждестранен контрагент. Полето съдържа само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "мм/гггг", където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм - номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. - 31 март 2007 г. - попълва се "03/2007".

Изисквания към надписването на магнитните или оптичните носители

В съответствие с тези на отчетните регистри.

Основания за отказ на приемането на магнитния или оптичния носител или информацията, изпращана по електронен път

Магнитният или оптичният носител, съдържащ файл VIES.CSV, не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато:
1. Файлът не може да се прочете.
2. Файлът съдържа полета, надвишаващи максималния брой символи или записи с нарушена структура.
3. Файлът е с нарушена структура - във файла липсват или има допълнителни записи.
4. Файлът е с непопълнени данни в задължителните полета.
Полето "Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице" от секцията "Регистрирано лице" е с невярно съдържание."

Приложение No 16 към чл.119, ал.1
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЗДДС ЗА ДОСТАВКА НА УСЛУГИ,
ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

ТД/офис ................................
Входящ No ............./............. г.
попълва се от приходната администрация
Данъчен период: мм/гггг
А. Наименование и адрес за получаване на съобщения от регистрираното лице ИН по ДДС: EU ...........................................
Б. Общ размер на дължимия за периода данък в лева 100  
В. Общ размер на дължимия за периода данък в евро 200  

Г. Данъчна основа, приложима ставка и начислен данък за периода по държави членки на получателя на услугите, както следва:
Номер
по ред
Държави членки на
получателя на услугите (префикс на държавата)
Данъчна основа на облагаемите доставки Приложима данъчна ставка Начислен данък
00 01 02 03 04
1        
2        
3        
4        
...        

Долуподписаният ....................................................., декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл.А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 НК.
Дата на съставяне: ........ Длъжност: ............... Подпис: ..........

Приложение No 17 към чл.119, ал.3
(изм..,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРУКТУРАТА НА ФАЙЛА, ПОДАВАН ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ С ИНФОРМАЦИЯТА ЗА СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯТА ПО ЗДДС ЗА ДОСТАВКА НА УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ

Файлът трябва да бъде във формат на стандартен ASCII текстов файл с разширение txt или xml формат.

Структура на файла за подаване на информацията по електронен път

Файлът SDELU съдържа информация от една справка-декларация за доставка на услуги, извършвани по електронен път, като разширението на файла определя неговия формат, и има следното значение:
o Полетата във файла SDELU.TXT са с фиксирана дължина и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
o Структурата на файл SDELU.ХМL се утвърждава от изпълнителния директор на НАП и се публикува на интернет страницата на НАП.
Файлът съдържа информация от една справка-декларация за доставка на услуги, извършвани по електронен път, за един тримесечен период, за който се подава.

Изисквания към структурата на файла SDELU

1. Данните се попълват съгласно стандартните изисквания за попълване на данни във формат ТХТ или XML.
2. Данните за попълването на тази справка- декларация съответстват на обобщените данни от водения от лицата електронен регистър по чл.120, ал.3 ЗДДС.
Файлът SDELU.TXT съдържа информация от една декларация за периода, за който се подава. Полетата във файла са с фиксирана дължина и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Между отделните полета на един запис във файловете няма разделители.
Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.
Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като "., и др.). Съдържанието е ляво изравнено.
Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Не се позволява допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове, а за изрично предвидените полета - в евро.
Пример: Стойност 100,00 лв. - попълва се "100.00".
Пример: Стойност -200,00 лв. - попълва се "-200.00".
Полетата в условен формат "Дата" съдържат само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "дд/мм/гггг", където: дд е денят, мм - номерът на месеца, гггг - годината.
Структурата на SDELU.TXT файла съдържа следните 2 секции, които физически са разделени с нов ред.
Секция "Основен запис" - секцията се състои от един-единствен запис (ред) със следната структура:
Описание на полето Формат
(брой знаци)
Формула, допустими
стойности
Контроли/правила при
приемане
Задължително
(стойност, различна от nil)
Код на запис Символен (2) 01 Контрол на допустими стойности да
Идентификационен номер по ДДС на лицето Символен (15) Стандарт за валиден ИН по ДДС Допустимо лице от регистъра да
Наименование на лицето Символен (50) Латиница Латиница да
Адрес за получаване на съобщения от регистрираното лице Символен (150) Латиница Валидация от регистър на НАП да
Данъчен период Символен (6) т/гггг (т =1, 2, 3, 4);
>=1/2007<= текущ период
Допустим период за подаване да
Валута BGN Символен (3) BGN Контрол на допустими стойности да
Общ размер на дължимия данък за периода в левове Цифров (15) Сума на поле номер 05 от секция No 2 Контрол на допустими стойности да
Общ размер на дължимия данък за периода в евро Цифров (15) Сума на поле номер 06 от секция No 2 Контрол на допустими стойности да
Брой записи в секция No 2 Цифров (10) Общ брой записи в секция No 2 Контрол за коректност да

Изисквания към конкретни полета

Полето "Код на запис" се попълва задължително и винаги съдържа код "01".
Полето " Данъчен период" съдържа периода, за който се отнася подаваната информация. Полето съдържа само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "Т/ГГГГ", където: ГГГГ е годината, за която се отнасят данните, Т - номерът на тримесечие, със стойност 1, 2, 3 или 4, която отговаря на периода, за който се подава декларация. Полето се попълва задължително.
Полетата, описващи стойност, съдържат сумата на стойностите, записани в съответното поле във всички записи в секция 2.
Полето "Брой записи в секция No 2" съдържа общ брой на редовете в раздел Г на декларацията.
Секция номер 2 - състои се от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените ВОД облагаеми доставки по държави членки за отчетния период. Записите имат следната структура:
Номер на
поле
Описание на полето Формат
(брой знаци)
Формула,
допустими
стойности
Контроли/правила при
приемане
Задължително попълнен
(стойност, различна от nil)
01 Код на запис Символен (2) 02 Контрол на допустими

стойности

да
02 Код на държава членка, в която е установен получателят Символен (2)   Контрол за коректност да
03 Данъчна основа на облагаемите доставки Цифров (15) > 0 Контрол за коректност да
04 Приложима ставка Цифров (6) > 0 Контрол за коректност да
05 Начислен данък в лева Цифров (15) > 0 Контрол за коректност да
06 Начислен данък в евро Цифров (15) > 0 Контрол за коректност да

Изисквания към конкретни полета

Всички полета на секция номер 2 се попълват задължително.
Полето "Код на запис" винаги съдържа код "02".
Полето "Код на държава членка, в която е установен получателят" съдържа знака на държавата членка по ISO 3166.
Полето "Приложима ставка" съдържа съответната ставка на данъка, приложима в държавата членка.

Приложение No 18 към чл.96, ал.2
(изм..,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

ПАРАМЕТРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРУКТУРАТА НА ДАННИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР

Електронен регистър по чл. 120, ал. 3 от закона трябва да се поддържа като електронен файл ELREG.

Структура на файла ELREG

Файлът "ELREG" съдържа идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице и информация за извършените доставки на услуги, извършени по електронен път. Всеки документ от регистъра се описва с един запис (ред) във файла. Всеки един ред от файла има следната структура:
No на
поле
Име на полето Формат(брой

знаци)

Описание/ Забележки/

Ограничения

1 2 3 4
1. Идентификационен номер по ДДС на лицето Символен (15) ИН по ДДС, издаден от НАП
2. Вид на услугата,

предоставена по електронен път

Символен (50) Кратко описание на услугата
3. Количество на услугата, предоставена по електронен път Цифров (15) Брой услуги
4. Номер на издадена фактура за доставката Цифров (15) Съгласно общите изисквания
5. Дата на издадена фактура за доставката Дата (10) (дд/мм/гггг) Съгласно общите изисквания за попълване на полето
6. Данъчна основа във валута Цифров (15) Когато цената едоговорена във валута
7. Валутен курс BGN към съответната валута Цифров (15) Валутен курс към дата на данъчното събитие
8. Данъчна основа в левове Цифров (15) Данъчна основа след преизчислението
9. Приложима ставка на данъка Цифров (6) Данъчна ставка в държава членка на получателя на услугата
10. Размер на данъка

в левове

Цифров (15) Проверка за коректност на определен размер на данъка в левове
11. Валутен курс BGN

към EUR

Цифров (7) Валутен курс към дата на данъчното събитие
12. Размер на данъка

в евро

Цифров (15) Размер на данъка след преизчислението
13. Начин на плащане Символен (15) Брой, банков път, др.

Забележка. Когато не се налага попълването на данните в съответното поле за запис във файла, полето се оставя празно.

Общи изисквания към структурата на файл ELREG

Между отделните полета на един запис във файловете няма разделители.
Между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
При поискване за целите на контрола файлът "ELREG" се разполага на магнитен или оптичен носител. При положение, че капацитетът на носителя не е достатъчен, той се разполага на следващ носител, така че да се осигури прочитане на информацията.

Изисквания към подредбата на записите във файловете:

Полетата във файл "SDELU.TXT", описващи стойност, съдържат сумата на стойностите на съответните полета във файл "ELREG" за съответния данъчен период.

Изисквания към съдържанието на полетата във файла ELREG

Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение, че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.
Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ";, и др.). Съдържанието е ляво изравнено.
Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Не се позволява допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове, а в евро се попълват само изрично предвидените полета.
Пример: Стойност 100,00 лв. - попълва се "100.00".
Пример: Стойност -200,00 лв. - попълва се "-200.00".
Полетата в условен формат "Дата" съдържат само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "дд/мм/гггг", където: дд е денят, мм - номерът на месеца, гггг - годината.
Пример: Дата 3 декември 2007 г. - попълва се "03/12/2007".
Пример: Дата 25 март 2007 г. - попълва се "25/03/2007".
Пример: Полето е празно (не се попълва) - то съдържа " " или " / / ".

Изисквания към конкретни полета

Полето "Номер на издадена фактура за продажба" съдържа само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, не следва да са запълнени със знак за "0" пред дадената цифра, за да се спази изискваната дължина на полето.
Пример: номер на издадена фактура за доставка 510. - попълва се "510".
Полето "Дата на издадена фактура за доставка" съдържа датата, на която документът е издаден. Полето се попълва задължително.
Полетата, описващи стойност, са полетата с номера от 7 до 12. Във всеки отделен запис съдържанието на полетата, описващи стойност, трябва да е с еднакъв знак.

Изисквания към записите при анулиране на документи

При положение, че се фактурира в периода, в който е издадена, тя се описва във файла "ELREG", но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0).
При положение, че се анулира фактура след периода, в който е издадена, тя се описва във файла "ELREG", като в полетата, описващи стойности, се попълва стойност, която е равна по размер на съдържанието на съответното поле от първия запис във файла, но с противоположен знак.
Не могат да се анулират вече анулирани документи.
Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.

Приложение No 19 към чл.101, ал.1
(изм..,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА ИЛИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА НОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО ОТ НЕРЕГИСТРИРАНИ ПО ЗДДС ЛИЦА
ДЕКЛАРАЦИЯ
за вътреобщностна доставка
или вътреобщностно придобиване
на ново превозно средство
ТД/офис
Входящ No ........../........... г.
попълва се от приходната администрация
А. Данни за декларатора:
ИН по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС
Идентификационен номер за данъчни цели/ДДС номер на чуждестранно лице
Име ............................................................
Адрес за кореспонденция ..............................
Б. Вид на транзакцията:
Вътреобщностна доставка   Вътреобщностно придобиване
В. Данни за превозното средство:
01 Вид на превозното средство:          
 
  
МПС

плавателен съд

въздухоплавателно средство
02 Регистрационен номер:
03 Марка:
04 Модел:
05 Цвят:
06 No на рама (за МПС)/идентификационен номер (за плавателен съд или въздухоплавателно средство)
07 Обем на двигателя в куб.см (за МПС)
08 Мощност на двигателя в kW (за МПС)
09 Дължина в метри (за плавателни съдове)
10 Излетно тегло в килограми (за въздухоплавателни средства)
11
Дата на първа регистрация ...........................................
(дд/мм/ггггг)
12 Изминати километри (за МПС)
13 Часове на плаване/часове на полет ..........................................

(за плавателни съдове, съответно за въздухоплавателни средства)
Г. Данни за контрагента - доставчик (продавач) / придобиващ (купувач):
ИН по смисъла на § 1, т.1 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС ..............
Идентификационен номер за данъчни цели/ДДС номер на чуждестранно лице ..............
Име ...........................................................
Адрес за кореспонденция ...........................................
Д. Данни за доставката/придобиването:
14
Дата на възникване на данъчното събитие ...................
(дд/мм/гггг)
15 Данъчна основа
16 ДДС, дължим за вътреобщностното придобиване
Е. Данни за възстановяването на данъка по чл.168, ал.5 ЗДДС1:
17 Данъчна основа за вътреобщностната доставка (пренася се ред 15) .................................................
18 Размер на данъка, който би бил изискуем, ако доставката е облагаема със ставка 20 % ...........................................
(данъчната основа по ред 17 се умножава по 0,20)
19 ДДС при придобиването на превозното средство ............................

(при покупка на територията на страната, при ВОП, при внос)

20 Размер на ДДС с право за възстановяване по чл.168, ал.5 ЗДДС ......................................................................
(пренася се ред 19, а когато стойността в ред 19 е по-голяма от стойността в ред 18, се пренася стойността на ред 18)
Ж. Приложени документи:
  Документи, удостоверяващи вътреобщностната доставка и вътреобщностното придобиване:
 1) Копие от документ, издаден от лицето по кл.А за извършената доставка, който задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3-15 ЗДДС (в случаите на вътреобщностна доставка)
 2) Копие от документ по чл.103, ал.2, т.3 ППЗДДС, удостоверяващ, че превозното средство е транспортирано до територията на друга държава членка (в случаите на вътреобщностна доставка)
 3) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача), посочен в кл.Г, който задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3-15 ЗДДС (в случаите на вътреобщностно придобиване)
  Документи, удостоверяващи правото на възстановяване на данък по чл.168, ал.5 ЗДДС2:
 4) Фактура, отговаряща на изискванията на чл.114 ЗДДС (когато превозното средство е закупено на територията на страната)
 5) Митническа декларация/митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности (когато превозното средство е внесено)
 6) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача), който задължително съдържа реквизитите по чл.114, ал.1, т.3-15 ЗДДС (когато превозното средство е придобито при вътреобщностно придобиване)
 7) Копие на платежен документ, удостоверяващ, че данъкът е внесен в републиканския бюджет (когато превозното средство е придобито от внос или от вътреобщностно придобиване)
 8) Декларация, подписана от получателя по чл.103, ал.2, т.4 ППЗДДС
 9) Документ, издаден от сервиз, застраховател или компетентен държавен орган (министерство, ведомство и др.) по чл.103, ал.2, т.5 ППЗДДС

Долуподписаният ............................................, декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл.313 НК.
Дата на съставяне: ................ Длъжност: ......................... Подпис и печат: ..........................
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
1 и 2 Попълва се само когато лицето иска да упражни правото си на възстановяване на данък по чл.168, ал.5 ЗДДС.

Приложение No 20 към чл.83, ал.3

УВЕДОМЛЕНИЕ
за извършена продажба по чл.131 от закона
ТД на НАП по регистрация на длъжника:
Вх. No .............../........г.

1. Данни за лицето длъжник:
1.1.
Наименование/име ...............................................
1.2. Адрес ..........................................................
1.3. Идентификационен номер .........................................
1.4. Идентификационен номер по ДДС ..................................
2. Данни за лицето получател (купувач)
2.1.
Наименование/име ...............................................
2.2. Адрес ..........................................................
2.3. Идентификационен номер .........................................
2.4. Идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) ..................
3. Данни за лицето публичен изпълнител, съдебен изпълнител или заложен кредитор:
3.1.
Наименование/име ...............................................
3.2. Адрес ..........................................................
3.3. Идентификационен номер .........................................
4. Данни за продажбата:
4.1.
Основание за извършване на продажбата ..........................
4.2. Дата на издаване на документа по чл.83, ал.1 ППЗДДС ............
4.3. Продажна цена на вещта .........................................
4.4. Данъчна основа .................................................
4.5. Дължим данък ...................................................
Долуподписаният ...................................................., декларирам, че представлявам лицето по т. 3 от това уведомление и посочената информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата ................. Подпис и печат .........................
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

Приложение No 21 към чл.109, ал.2

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ
ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДДС
Сериен номер:
1. ИНСТИТУЦИЯ
Функции/име ..................................................................
Адрес ........................................................................
Пощенски код, селище .........................................................
Държава членка (домакин) .....................................................
2. КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЕЧАТА

(Наименование, адрес и телефонен номер)

..............................................................................
..............................................................................

3. ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИЯТА
С настоящото институцията декларира
(a) че стоките, описани в клетка 4, са предназначени:
 институции на Европейския съюз
 въоръжените сили на държава, членуваща в Северноатлантическия пакт (силите на НАТО)

(функция на институцията) (виж клетка 4)
(б) че гореизложената информация е предоставена добросъвестно; с настоящото институцията се ангажира да заплати на държавата членка, от която са експедирани стоките, дължимия ДДС, който би бил начислен, ако стоките не отговарят на условията за освобождаване от задължение за плащане или ако стоките не са били използвани по предназначение.

........................................

дата, място

.........................................

име и длъжност на подписаното лице
печат .....................................

подпис

4. ОПИСАНИЕ НА СТОКИТЕ, ЗА КОИТО СЕ ИСКА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДДС
А. Информация относно доставчика
(1) Име и адрес ...........................................................
(2) Държава членка.........................................................
(3) Идентификационен номер по ДДС .........................................
Б. Информация за стоките
No Подробно описание на
стоките (или препратка
към приложения формуляр
за поръчка)
Количество
или брой
Стойност без ДДС Валутна единица
      стойност на

единица

обща стойност  
1          
2          
3          
4          
5          
6          
Обща сума      
5. УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН НА ДЪРЖАВАТА ЧЛЕНКА ДОМАКИН
Стоките, описани в клетка 4, отговарят на условията за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС
................................

дата, място
................................
..............................................
име и длъжност на подписаното лице
.............................................
подпис

Забележка. Празните редове в клетка 4 се зачертават.

Приложение No 22 към чл.113, ал.15
(ново,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

ПАРАМЕТРИТЕ И ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СТРУКТУРАТА НА ДАННИТЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ РЕГИСТЪР

Електронен регистър по чл.113, ал.13 трябва да се поддържа като електронен файл NMTREG.
Структура на файла NMTREG.CSV Файлът "NMTREG.CSV" съдържа идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице и информация за извършените доставки на нови транспортни средства, извършени от регистрирани по ДДС български доставчици към нерегистрирани лица от друга държава членка. Всяко доставено превозно средство се описва с един запис (ред) във файла и се разполага на един магнитен или оптичен носител. Полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл - знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
Всеки един ред от файла има следната структура:
No на
поле
Описание/Забележки Формат (брой знаци)
1 Дата на издаване на фактурата Дата (10)

ДД/ММ/ГГГГ

2 Номер на издадена фактура за доставката на ново превозно средство Цифров (10)
3 Идентификационен номер по ДДС на доставчика, вкл. знака "BG" Символен (12)
4 Име на доставчика Символен (20)
5 Адрес на доставчика - улица, No Символен (20)
6 Пощенски код на доставчика Символен (10)
7 Град на доставчика Символен (12)
8 Име на клиента Символен (20)
9 Адрес на клиента - улица, No Символен (20)
10 Пощенски код на клиента Символен (10)
11 Град на клиента Символен (12)
12 Знак (префикс) на държавата членка, където ще се ползва превозното средство Символен (2)
13 Стойност на превозното средство в левове Цифров (8)
14 Тип на превозното средство: моторно превозно средство, плавателен съд, въздухоплавателно средство. Стойности на полето: Символен (12)
- Land vehicle
- Vessel
- Aircraft
15 Описание - свободен текст - допълнителна информация Символен (50)
16 Дата на първоначална регистрация Дата (10)

ДД/ММ/ГГГГ

17 Изминати километри/плавателни часове/летателни часове Символен (12)
18 Номер на рама или идентификационен номер на плавателния съд или въздухоплавателното средство Символен (12)
19 Дата на издаване на временните/транзитни номера (за моторни превозни средства) Дата (10)

ДД/ММ/ГГГГ

Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение, че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.
Полетата в условен формат "Символен" могат да съдържат цифри, букви и разделители (като ", и др.), с изключение на знака точка и запетая (;). Съдържанието е ляво изравнено.
Полетата в условен формат "Цифров" могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител "." за стотинки, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.
Пример: Стойност 10 000,00 лв. - попълва се "10 000.00".
Полетата в условен формат "Дата" съдържат само цифри и знака "/". Съдържанието на полето е в следния формат: "дд/мм/гггг", където: дд е денят, мм - номерът на месеца, гггг - годината.
Пример: Дата 3 декември 2007 г. - попълва се "03/12/2007".
Пример: Дата 25 март 2007 г. - попълва се "25/03/2007".
Пример: Полето е празно (не се попълва) - то съдържа " " или " / / ".

Изисквания към конкретни полета

Полето " Номер на издадена фактура за доставката на ново превозно средство" съдържа само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, може да са запълнени със знак за "0" пред дадената цифра, за да се спази изискваната дължина на полето.
Пример: номер на издадена фактура за доставка 510. - попълва се "510".
Полето "Дата на издаване на фактурата" съдържа датата, на която документът е издаден. Полето се попълва задължително.

Изисквания към записите при анулиране на документи

При положение, че се фактурира в периода, в който е издадена, тя се описва във файла "NMTREG.CSV", но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0).
При положение че се анулира фактура след периода, в който е издадена, тя се описва във файла "NMTREG.CSV", като в полетата, описващи стойности, се попълва стойност, която е равна по размер на съдържанието на съответното поле от първия запис във файла, но с противоположен знак.
Не могат да се анулират вече анулирани документи.
Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.

Приложение No 23 към чл.88, ал.2
(ново,ДВ,бр.101 от 2006 г.)

ТД на НАП по регистрация на лицето:

Вх. No ...../.....................г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за упражняване на правото на избор по чл.143, ал.3 от закона или за прекратяване на прилагането на специалния ред на облагане на маржа по чл.143, ал.6 от закона

Раздел А:

Наименование/име на дилъра ..........................................
Адрес ...............................................................
Идентификационен номер ..............................................
Идентификационен номер по ДДС .......................................

Раздел Б:

Настоящото уведомление се подава за:
 упражняване на правото на избор по чл.143, ал.3 от закона
 прекратяване на прилагането на специалния ред на облагане на маржа по чл.143, ал.6 от закона след изтичане на 24 месеца, считано от първия ден на месеца, следващ месеца на подаването на уведомление по чл.143, ал.3 от: дд/мм/ггггг
Долуподписаният ............................................, декларирам, че представлявам лицето, посочено в раздел А от това уведомление, и посочената информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата ...............
Подпис и печат .................
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина.

Бележки по прилагането на правилника:

1. Съгласно изменението и допълнението на правилника (ДВ,бр.16 от 20 февруари 2007 г.):
(§ 16) (1) Разрешенията, издадени от министъра на финансите по реда на чл.58б от отменения Закон за данък върху добавената стойност запазват действието си за срока, за който са издадени като разрешения по чл.166 от закона.
(2) Потвърждения, издадени по реда на чл.83 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност запазват действието си по отношение на договорите, във връзка с които са издадени.
(§ 17) Измененията и допълненията на правилника влизат в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на второто изречение в ал.1 на чл.89, което влиза в сила от 20 февруари 2007 г.

* край на документа *