НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН (отм.)

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

чл. 6 ЗСч, чл. 2, § 3, § 5 ПМС № 65 от 1998 г.

Приложение към чл. 2 на ПМС № 65 от 1998 г., обн., ДВ, бр. 36 от 31.03.1998 г., в сила от 1.01.1998 г., изм. и доп., бр. 51 от 4.06.1999 г., бр. 3 от 11.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., отм. с § 3 от ПМС № 37 от 13.02.2002 г. за изменение на ПМС № 65 от 1998 г. за приемане на Национални счетоводни стандарти и Национален сметкоплан, бр. 22 от 27.02.2002 г., в сила от 1.01.2002 г.
Издадено като притурка на ДВ.
ЧАСТ ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЧЕТОВОДСТВОТО
Националният сметкоплан създава условия за единен подход към организацията и осъществяването на счетоводството в предприятията.
Предприятията определят самостоятелно счетоводната си политика, като се ръководят от разпоредбите на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и настоящия сметкоплан.
Счетоводната политика се разработва до началото на отчетния период при спазване на принципите: документална обоснованост на стопанските операции; предпазливост; независимост на отделните отчетни периоди; стойностна връзка между краен и начален счетоводен баланс; действащо предприятие; възможно запазване на счетоводната политика от предходния период; текущо начисляване, съпоставимост между приходите и разходите; историческата цена; предимство на съдържанието пред формата; вярно и честно представяне и същественост.
Счетоводните принципи са дефинирани в Закона за счетоводството, с изключение на:
Предпазливост - изисква разумно оценяване и отчитане на съдържанието на стопанските операции с оглед на получаване на действителен финансов резултат за отчетния период. В този смисъл през отчетния период се отчитат всички предполагаеми рискове, евентуални загуби за бъдещи отчетни периоди, обезценяване на активи и пасиви и не се допуска компенсиране на вземания и задължения.
Независимост на отделните отчетни периоди - изразява се в това, че всеки отчетен период (1 януари - 31 декември) се разглежда сам за себе си независимо от обективната му връзка с предходния и следващия отчетен период.
Стойностна връзка между начален и краен счетоводен баланс - изразява се в това, че съставеният счетоводен баланс към 31 декември като краен баланс за текущата година е начален баланс за следващата година (към 1 януари).
Възможно запазване на счетоводната политика от предходния отчетен период - принцип за постигане на съпоставимост на счетоводните данни и показатели през различните отчетни периоди. Изключения се допускат само за постигане на обективна и точна информация или при промяна на закони.
Съпоставимост между приходи и разходи - изисква разходите, извършени във връзка с определена сделка или дейност, да се отразят във финансовия резултат за периода, през който предприятието черпи изгода от направените разходи. Получените приходи да се отразят за периода, през който са отчетени разходите за тяхното получаване.
Въз основа на посочените принципи за разработване на счетоводната политика към счетоводството се предявяват изисквания за:
1. законосъобразност при неговата организация и осъществяване;
2. пълно и достоверно отразяване на информационното съдържание на стопанските операции в синтактичен, семантичен и прагматичен аспект;
3. обективно и точно, количествено и качествено измерване (определяне) на счетоводната информация във вид на счетоводни реквизити и показатели;
4. документиране на стопанските операции в момента на тяхното осъществяване;
5. хронологична регистрация и систематизация на всички счетоводни документи за осъществени стопански операции въз основа на съдържащите се в тях реквизити и показатели;
6. синтетично и аналитично отчитане на стопанските операции и обекти;
7. текущо и периодично оценяване на активите и пасивите;
8. приключване на счетоводните сметки, книги и регистри в края на отчетния период и установяване на финансовия резултат от дейността на предприятието, както и размера на дължимите данъци;
9. осигуряване на информация за съставяне на годишния счетоводен отчет.


Б. СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Предприятията използват счетоводни документи за отразяване съдържанието на стопанските операции.
Счетоводният документ е носител на счетоводна информация, имащ доказателствена сила съгласно Закона за счетоводството.
Счетоводни документи са първичните и вторичните документи, съставени при извършване на стопанските операции, както и счетоводните регистри, съдържащи обработена счетоводна информация.
Счетоводните документи в предприятията се съставят при спазване на изискванията на Закона за счетоводството.
За счетоводни документи се считат и получените или издадените от предприятието носители на информация чрез фотокопирна техника, телефаксна апаратура и т.н., като за верността на информацията се изискват подписи на лицата, изпратили или получили документите.
При автоматизирано дистанционно предаване на документи предаващият информацията се идентифицира въз основа на шифър.
Преписите или копията на оригиналните счетоводни документи придобиват качеството на равностоен заместител след нотариална заверка или подпис и печат на издателя.
Анулирането на документи се извършва по ред, определен от предприятието - издател, освен ако в нормативен акт е предвидено друго.
Достоверността на информацията в счетоводните документи, излизащи извън предприятието (при фактури за продажба), се потвърждава с печат на предприятието - издател на документа.
Съхранението на счетоводните документи се извършва съобразно изискванията на Закона за счетоводството. След изтичане на сроковете за запазване на счетоводните документи и след данъчна ревизия те се унищожават, ако не подлежат на съхранение в Държавния архив.
Унищожаването на счетоводните документи се извършва от комисия, определена от ръководителя на предприятието, която изготвя протокол за своята работа. В протокола се описват счетоводните документи, определени за унищожаване, както и периодът, за който се отнасят.
При изземването на счетоводни документи от органите на полицията, съда, прокуратурата или други упълномощени за това лица в предприятието трябва да се осигури запазване на информацията, съдържаща се в иззетите документи.
В предприятието се разработва план за документооборота, съобразен с изискванията на Закона за счетоводството и Националния сметкоплан.
Документооборот е пътят на движението на счетоводните документи от момента на тяхното съставяне или получаване в предприятието до момента на предаването им в постоянния счетоводен архив за съхранение.
Документооборотът в предприятието обхваща следните етапи:
а) съставяне и приемане на документите;
б) подготовка за обработване;
в) обработване на документите;
г) съхраняване на документите в счетоводния архив.
В системата на документооборота се разграничава движението на хартиените от движението на техническите носители на счетоводна информация, получени в резултат на автоматизирана обработка.


В. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Инвентаризация е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностните параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални разлики.
Инвентаризации се извършват от всички предприятия, които прилагат Закона за счетоводството, при спазване на реда и сроковете, предвидени в глава четвърта.
Инвентаризацията се извършва от комисия, назначена със заповед на ръководителя на предприятието.
Предприятията определят и спазват едни и същи правила при инвентаризирането, като отчитат спецификата на своята дейност.
В Закона за счетоводството е предвиден минималният брой инвентаризации за отчетния период по обекти. Със заповед на ръководителя или на собственика на предприятието може да се определят и по-кратки срокове за извършване на частични и пълни инвентаризации.
При осъществяването на инвентаризации съгласно специални решения на законодателната, изпълнителната и съдебната власт са валидни и техните указания.
Когато се извършват извънредни инвентаризации за разграничаване на личната материална отговорност или във връзка със стихийни бедствия и крупни производствени аварии, предвидените в Закона за счетоводството инвентаризации за същия срок могат и да не се провеждат.
Инвентаризация при смяна на материалноотговорни лица може да не се извърши, ако те поемат солидарно отговорността и дадат писмено съгласие за това.
Когато е въведена колективна имуществена отговорност, при промяна в състава на колектива може да не се извърши инвентаризация, ако за това се постигне писмено съгласие между всички членове на колектива.
Лицата, отговарящи за отчетния обект, преди започване на инвентаризацията подписват декларация, че всички получени документи до започването на инвентаризацията са предадени в счетоводството на предприятието. В декларацията се отразява и принадлежността на наличните парични средства.
На инвентаризация подлежат активите и пасивите на предприятието.
Резултатите от инвентаризацията на отчетния обект се отразяват в инвентаризационен опис и в сравнителна ведомост или в инвентаризационен опис със сравнителна ведомост, които съдържат най-малко следните задължителни реквизити:
а) шифър и вид на актива;
б) мярка;
в) фактическа и счетоводна наличност с данни за натура, единична цена и стойност;
г) разлики (липси или излишъци) с информация за натура, единична цена и стойност.
Материалните активи, които са на път, на склад в други предприятия и на отговорно пазене, се инвентаризират въз основа на съответните идентифициращи ги счетоводни документи. За тях се съставят отделни инвентаризационни описи.
Предадените, но невложени в производството материали не се включват в описа за незавършеното производство. За тях се съставят отделни инвентаризационни описи.
Незавършеното производство по анулирани, преустановени и недокомплектувани поръчки се инвентаризира отделно.
В инвентаризационните описи за незавършеното производство се отразява количеството на извършените работи, оценени на базата на основните производствени разходи.
Парични и други платежни средства, които са постъпили в касата без първични документи, се считат за собственост на предприятието до доказване на противното.
За продадените, но намиращи се в предприятието материални активи се съставят отделни инвентаризационни описи.
За инвентаризираните стоки в инвентаризационния опис и в сравнителната ведомост се посочва и тяхната единична справедлива (продажна) цена.
За залежалите и негодни материални запаси се попълва отделен инвентаризационен опис и сравнителна ведомост.
При инвентаризация на вземанията и задълженията се съставя протокол за установени различия между фактическото и отразеното по счетоводни данни състояние. Инвентаризацията се реализира чрез съпоставка на счетоводните данни с писмените потвърждения от съответните дебитори и кредитори.
Съставените документи от инвентаризацията се подписват от членовете на комисията и от лицето, отговарящо за отчетния обект.
За резултатите от инвентаризацията се съставят протоколи, които се подписват от членовете на комисията и се утвърждават от ръководителя на предприятието. Те могат да бъдат:
а) протокол за компенсации на липси с излишъци;
б) протокол за липси за сметка на предприятието;
в) протокол за липси за сметка на лицата, отговарящи за отчетния обект;
г) протокол за липси, отразени като вземания от неизвестни лица - до приключване на следствените действия.
При инвентаризацията се установяват и отразяват отделно липсите, излишъците и неправилно отчетените активи и пасиви.
Нормите за естествените фири се прилагат само когато се установят фактически липси от съответния актив.
Компенсирането на липси и излишъци се извършва по натурални и стойностни измерители. Ако стойността на липсите е по-висока, разликата се урежда по решение на ръководителя (собственика) на предприятието.
Сумите от констатираните липси, за които нямат вина материалноотговорните лица, се отчитат като извънредни разходи.
При установяване на липса за сметка на лицата, отговарящи за отчетния обект, вземането се записва по справедливата (продажната) или по отчетната цена, по по-високата от двете.
Некомпенсираните излишъци се отчитат като извънредни приходи. Те се оценяват по справедлива цена в момента на извършването на инвентаризацията.
Неправилно отчетените активи и пасиви след счетоводно сторниране се отнасят в групата, към която принадлежат.

 


ЧАСТ ВТОРА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛАГАТ ДВУСТРАННО СЧЕТОВОДНО ЗАПИСВАНЕ
А. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
1. Организацията на счетоводството при двустранното счетоводно записване трябва да осигурява:
а) пълно обхващане, хронологично и систематично регистриране и съхраняване на информацията от първичните документи;
б) контрол върху достоверността на данните и на прилаганите методи за тяхната обработка;
в) установяване на резултата от дейността на предприятието в края на отчетния период;
г) реално представяне на състоянието на активите и пасивите в края на отчетния период;
д) удовлетворяване на вътрешни информационни потребности при управлението на предприятието;
е) необходимата информация за съставяне на счетоводните отчети.
2. В предприятието се водят регистри поотделно или комбинирано за хронологично и систематично (синтетично и аналитично) счетоводно отчитане.
Данните от първичните счетоводни документи се записват в регистъра за хронологично отчитане по дати, като всяка стопанска операция се отразява стойностно и при необходимост - с натурални измерители.
3. За синтетичните сметки се откриват и попълват регистри за синтетично отчитане. В тях се записват данни от счетоводните статии, като се осигуряват обороти по дебита и кредита. Основен регистър за систематични записвания е главната книга.
4. Аналитичните регистри се използват за аналитично отчитане към синтетичните сметки. В тях се диференцират отчетните данни за повече от един обект на отчитане. Организацията на аналитичното отчитане се определя от предприятията.
Аналитичното отчитане към синтетичните сметки се осъществява синхронизирано със синтетичното отчитане при спазване на изискванията за аритметично равенство на записванията.
Допуска се аналитичното отчитане за някои счетоводни сметки да се осъществява без записвания по регистри, чрез разпределение и групиране на документите по обекти.
5. Когато разчети с трети лица (клиенти, доставчици и т. н.) възникват и се уреждат през същия месец, те могат да не се отразяват по съответните сметки за вземанията и задълженията.
6. В края на всеки отчетен период се извършва приключване на счетоводните сметки, което обхваща:
а) обобщаване на дебитните и кредитните обороти за всяка синтетична сметка и изчисляване на салдото по сметката;
б) установяване на дебитните и кредитните обороти и на салдата по аналитичните сметки;
в) сверяване на оборотите и салдата по аналитичните сметки с общите сборове на оборотите и салдата по синтетичните сметки и осигуряване на аритметично равенство между тях.
7. В края на всеки отчетен период въз основа на оборотите и салдата по синтетичните счетоводни сметки се приключва главната книга и се съставя оборотна ведомост.
8. В началото на всяка година синтетичните и аналитичните сметки се откриват със сумите на крайните салда за предходната година.


Б. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЗИРАНА ОБРАБОТКА НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ
1. При разработване на системата за автоматизирана обработка на счетоводната информация се осигурява терминологично и идентифициращо единство на показателите и реквизитите, използвани при счетоводното отчитане на отделните обекти, както и организацията на информационните връзки на всеки обект с останалите обекти.
2. Счетоводната информация при нейната автоматизирана обработка се класифицира и кодира, като се осигуряват:
а) пълен обхват на всички класификационни обекти;
б) възможност за включване на нови класификационни групи и обекти, без да се нарушава структурата на системата за класифициране;
в) автоматизирано получаване на всички необходими отчетни показатели поотделно или групирани по определен признак;
г) използване на общоприети обозначения и системи за кодиране.
3. Индивидуалният сметкоплан е основа за класификация при автоматизирана обработка на счетоводната информация.
4. Документирането на стопанските операции се осъществява при спазване на реда, определен със Закона за счетоводството и с Албума на първичните счетоводни документи.
В масовите еднотипни първични документи се допуска стойностните показатели и счетоводните статии да не се попълват във всеки документ, ако това е предвидено да се извършва автоматизирано.
5. Входната информация, записана върху технически носители или предавана по канали за връзка от автоматично регистриращи устройства, трябва да съдържа данни, които идентифицират субекта, отговорен за изправността на каналите, както и длъжностните лица, отговарящи за достоверността на предаваната информация.
Задължително условие за въвеждане на информация върху технически носители е наличието на идентифициращ счетоводен документ. Такъв документ се съставя и когато се нанасят корекции в счетоводни записвания, при допълнителни счетоводни статии и при приключване на счетоводни сметки.
6. Всички счетоводни документи преди въвеждането на данните от тях в компютърната система се контират, като се осигурява съответствие с пълната аналитична структура на счетоводните сметки, определена в индивидуалния сметкоплан. Всеки документ се подрежда в предварително номерирана папка (класификатор), като в десния горен ъгъл се вписва поредният номер на класирането.
7. Въведената върху технически носители информация от първични и други счетоводни документи формира информационната база, необходима за функционирането на системата.
В информационната база от данни за всяка счетоводна сметка се осигурява едновременно аналитична и синтетична информация.
Минимумът от аналитични показатели, необходим за всяка счетоводна сметка, се определя от характеристиката й в индивидуалния сметкоплан.
8. В резултат на автоматизираната обработка се осигурява счетоводна информация във вид на машинограми и видеограми.
Могат да се отпечатват следните видове машинограми:
а) Дневник за въведената информация в компютърната система. Машинограмата е хронологичен дневник, който се отпечатва при въвеждане на информацията от първичните документи;
б) Дневник за сметката. Машинограмата съдържа аналитична информация с идентифициращи реквизити, осигуряващи връзка с първичните документи по всяка счетоводна сметка, в резултат на което се формира информационна база от данни. Чрез систематизация на информацията се осигурява получаването на машинограми за всяка счетоводна сметка в разрези съобразно предвидената аналитичност за групата аналитични сметки, водени към всяка синтетична сметка, включително оборотите, началните и крайните салда;
в) Главна книга. Тази машинограма осигурява информация за оборотите по дебита на всяка синтетична сметка в кореспонденция с всички други счетоводни сметки и за оборотите по кредита на всяка синтетична счетоводна сметка в кореспонденция с всички други счетоводни сметки, както и салдата по сметките;
г) Други машинограми, чиято информация служи за съставяне на счетоводни записвания или за отразяване състоянието на активи и пасиви на предприятието.
9. Системата за автоматизирана обработка на счетоводната информация трябва да гарантира възможности за евентуален контрол. Салдото на всяка сметка трябва да може да бъде обяснено чрез въведените операции.
10. Задължително се осигурява връзка между всяка въведена в компютърната система стопанска операция и съответния идентифициращ счетоводен документ.


В. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СМЕТКИТЕ В НАЦИОНАЛНИЯ СМЕТКОПЛАН
1. В Националния сметкоплан сметките са подредени в раздели и групи. Използвана е десетичната система на кодиране на разделите, групите и сметките.
С едноцифрени числа - от 1 до 9, са номерирани разделите. В тях са включени близки по характер групи и сметки. В раздел първи са включени сметките, чрез които се отчита капиталът на предприятието. В разделите от втори до пети са включени сметки за активите на предприятието, подредени по степен на тяхната ликвидност - дълготрайни активи, материални запаси, разчети (тук освен сметки за активи - вземания, са включени и сметки за пасиви с краткотраен характер - задължения) и финансови средства. В раздел шести са включени сметки за разходите. В раздел седми са включени сметки за приходите. Раздел осми е свободен. В раздел девети са включени задбалансовите сметки.
Групите сметки са номерирани с двуцифрени числа, като към номера на раздела отдясно са поставени цифрите от 0 до 9.
2. В Националния сметкоплан са включени синтетични сметки с трицифрени номера, в които се отразява информацията за състоянието и измененията на собствения капитал, на активите и пасивите, както и за отчитане на приходите и разходите на предприятията. В зависимост от степента на обобщаване и от информационните потребности предприятията могат да откриват сметки и с 4-цифрени, 5-цифрени и повече цифрени номера, които да се използват като синтетични сметки.
3. В зависимост от потребностите от диференцирана информация за финансово-счетоводен анализ и оперативно управление към синтетичните сметки се водят аналитични сметки. По тях се отчитат обекти, които не подлежат на по-нататъшно диференциране при възприетата организация на счетоводството. При характеристиката на синтетичните сметки са посочени основните възможности за организиране на аналитичното отчитане. Освен тях може да се използват и други разрези за аналитично отчитане. Наименованието и съдържанието на аналитичните сметки се определят в съответствие с утвърдените национални стандарти, класификатори и номенклатури. Аналитичните сметки трябва да осигуряват възможност за взаимодействие със статистиката и информация за попълване на счетоводните и статистическите отчети.
4. При сметките с трицифрена номерация към номера на групата отдясно се прибавят цифрите от 0 до 9. Нулата в крайна позиция се използва за номериране на сметка, когато тя е единствена в групата.
Цифрата 9 в крайна позиция обикновено се използва за номериране на сметките, по които се отчитат активите, пасивите, собственият капитал, приходите и разходите, невключени в останалите сметки от групата с трета цифра от 1 до 8, например: 159 Други заеми и дългове, 509 Други парични средства, 609 Други разходи.
Установена е еднаквост на третата цифра на номерата на сметките за приходите и разходите, за вземанията и задълженията, които са еднотипни по характер, например: 403 Доставчици по търговски кредити, 413 Клиенти по търговски кредити, 691 Отписани вземания, 791 Отписани задължения, 692 Разходи за глоби и неустойки, 792 Приходи от глоби и неустойки.
5. При характеристиката на синтетичните сметки са посочени и някои сметки с четирицифрени номера, които могат да се използват. При съставянето на индивидуалния сметкоплан предприятията могат да използват и други освен посочените сметки с четирицифрени номера, както и да въвеждат сметки с пет- и повече цифрени номера - според нуждата от диференциране на информацията, като спазват принципите за класификация и номериране на сметките, възприети в Националния сметкоплан.
6. При записванията по задбалансовите сметки също се прилага двустранно счетоводно записване. За целта сметките от групи 98 Разни активни задбалансови сметки и 99 Разни пасивни задбалансови сметки се използват като кореспондиращи на останалите задбалансови сметки.
7. Характеристиката на счетоводните сметки в Националния сметкоплан включва: описание на обектите, които се отчитат; по-често срещаните стопански операции, при които сметката се дебитира и кредитира; основните кореспондиращи сметки или групи от сметки; възможностите за организация на аналитичното отчитане и някои специфични разяснения за използването на сметките, когато това е необходимо и не се съдържа в уводната част на Националния сметкоплан. Посочената кореспонденция между сметките не е изчерпателна.
8. Когато някои от синтетичните сметки не се използват от всички, а само от част от предприятията, при характеристиката на сметките това е посочено изрично.


Г. СПИСЪК НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ
Раздел 1
СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ
10 Капитал
101 Основен капитал
102 Допълнителен (запасен) капитал
104 Ликвидационен капитал
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
105 Капитал на юридически лица с нестопанска цел
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
106 Капитал в бюджетните предприятия
107 Сметка на собственика
108 Премии, свързани с дружествен капитал
109 Отбиви, свързани с дружествен капитал
11 Резерви
111 Общи резерви
112 Преоценъчни резерви
113 Инвестиционни резерви
114 (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)
115 Пенсионни резерви
116 Премийни резерви
117 Допълнителни резерви
12 Финансови резултати
121 Непокрита загуба от минали години
122 Неразпределена печалба от минали години
123 Печалби и загуби от текущата година
124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация
125 Резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
13 Финансирания
131 Финансиране за дълготрайни активи
132 Финансиране на текущата дейност
14 Емисии
141 Банкноти за обращение
142 Монети за обращение
15 Получени заеми
151 Получени краткосрочни заеми
152 Получени дългосрочни заеми
153 Облигационни заеми
159 Други заеми и дългове
16 Приети депозити
161 Приети депозити в левове
162 Приети депозити във валута
17 Привлечени средства в левове
171 Разплащателни сметки на клиенти в левове
172 Набирателни сметки на бюджетните предприятия в левове
173 Специални сметки на клиенти в левове
174 Влогови сметки на клиенти в левове
175 Сметки за жилищно строителство в левове
176 Текущи сметки на бюджетните предприятия в левове
179 Други сметки на клиенти в левове
18 Привлечени средства във валута
181 Разплащателни сметки на клиенти във валута
182 Набирателни сметки на бюджетните предприятия във валута
183 Специални сметки на клиенти във валута
184 Влогови сметки на клиенти във валута
186 Текущи сметки на бюджетните предприятия във валута
187 Бюджетни сметки на бюджетни предприятия във валута
189 Други сметки на клиенти във валута
19 Привлечени средства от участници в осигурителни фондове и заделени
застрахователни резерви
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г., изм. бр. 3 от 2000 г.)
191 Сметки на участници в пенсионното осигуряване
192 Сметки на участници в здравното осигуряване
193 Сметки на участници в други осигурителни фондове
194 Заделени животозастрахователни резерви
195 Заделени пренос-премийни резерви
196 Заделени резерви за предстоящи плащания
197 Заделени резерви като запасен фонд
198 Други застрахователни резерви
199 Част на презастрахователите в застрахователните резерви


Раздел 2
СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
20 Дълготрайни материални активи
201 Земи, гори и трайни насаждения
202 Продуктивни и работни животни
203 Сгради
204 Машини, съоръжения и оборудване
205 Транспортни средства
206 Стопански инвентар
207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
208 Ликвидация на дълготрайни материални активи
209 Други дълготрайни материални активи
21 Дълготрайни нематериални активи
211 Разходи за учредяване и разширяване
212 Продукти от развойна дейност
213 Права върху интелектуална собственост
(Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)
214 Програмни продукти
215 Права върху индустриална собственост
(Нова - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)
219 Други дълготрайни нематериални активи
22 Дългосрочни инвестиции и вземания
221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия
223 Ценни книжа
224 Инвестиционни имоти
225 Предоставени дългосрочни заеми в левове
226 Предоставени дългосрочни заеми във валута
227 Просрочени заеми
229 Други предоставени заеми
23 Авалирани задължения по получени заеми във валута
230 Авалирани задължения по получени заеми във валута
24 Амортизация
241 Амортизация на дълготрайни материални активи
242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи
243 Амортизация на търговска репутация
25 Провизии за покриване на рискови активи
251 Провизии за покриване на рискови активи
252 Провизии за вземания от продажби
253 Провизии за покриване на задбалансови ангажименти
26 Търговска репутация
261 Положителна търговска репутация
262 Отрицателна търговска репутация


Раздел 3
СМЕТКИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
30 Материали, продукция и стоки
301 Доставки
302 Материали
303 Продукция
304 Стоки
305 Изпратени стоки и предадени работи
31 Млади животни и животни за угояване
311 Млади животни
312 Животни за угояване


Раздел 4
СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
40 Доставчици и свързани с тях сметки
401 Доставчици
402 Доставчици по аванси
403 Доставчици по търговски кредити
404 Доставчици по доставки при определени условия
406 Разчети със свързани лица по доставки
41 Клиенти и свързани с тях сметки
411 Клиенти
412 Клиенти по аванси
413 Клиенти по търговски кредити
414 Клиенти по продажби при определени условия
415 Вземания по предоставени фирмени кредити във валута
416 Разчети със свързани лица по продажби
42 Персонал и съдружници
421 Персонал
422 Подотчетни лица
423 Разчети за издръжка на семействата на персонала, работещ в чужбина
424 Вземания от съучастия
425 Задължения за съучастия
426 Вземания по записани дялови вноски
43 Разчети по преводи
431 Издадени преводи
432 Получени преводи
433 Издадени преводи от ДСК
434 Получени преводи на ДСК
435 Неизравнени и неуточнени суми по преводи
436 Преводи за изпълнение
437 Разчети по преводи във валута
439 Други преводи
44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове
441 Вземания по рекламации
442 Вземания по липси и начети
443 Ценови разлики по липси и начети
444 Вземания по съдебни спорове
445 Присъдени вземания
45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства
451 Разчети с общините
452 Разчети за данък върху печалбата
453 Разчети за данък върху добавената стойност
454 Разчети за данъци върху доходи на физически лица
455 Разчети по социалното осигуряване
456 Разчети за акцизи и с министерства
457 Разчети с митници
458 Разчети по държавната лотария
459 Други разчети с бюджета и с ведомства
46 Вътрешни разчети
460 Вътрешни разчети
47 Разчети с международни финансови институции
471 Разчети с Международния валутен фонд
472 Разчети със Световната банка
473 Разчети с други международни финансови институции
474 Разчети по междуправителствени спогодби
48 Чуждестранни и местни кореспонденти
481 Разчети с чуждестранни кореспонденти
482 Разчети с местни кореспонденти
483 Разчети по предстоящо плащане
486 Разчети по съзастраховане
487 Разчети с презастрахователи
488 Разчети със седанти
49 Разни дебитори и кредитори
491 Доверители
492 Разчети за гаранции
493 Разчети за такси
494 Разчети за преведени суми за разходи по поръчение
495 Разчети по застраховане
496 Разчети по лихви
497 Разчети по данъчни временни разлики
498 Други дебитори
499 Други кредитори


Раздел 5
СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
50 Парични средства
501 Каса в левове
502 Каса във валута
503 Разплащателна сметка в левове
504 Разплащателна сметка във валута
505 Акредитиви в левове
506 Акредитиви във валута
507 Предоставени депозити
508 Разплащателни чекове
509 Други парични средства
51 Краткосрочни инвестиции
511 Акции
512 Изкупени собствени акции
513 Облигации
514 Изкупени собствени облигации
515 Държавни ценни книжа
516 Благородни метали и скъпоценни камъни
52 Парични средства на бюджетни предприятия
521 Парични средства по бюджетни сметки в левове
522 Парични средства по бюджетни сметки във валута
523 Парични средства по извънбюджетни сметки в левове
524 Парични средства по извънбюджетни сметки във валута
525 Парични средства по набирателни сметки в левове
526 Парични средства по набирателни сметки във валута
53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия
531 Предоставени заеми за текущи нужди
532 Предоставени заеми за внос на материални запаси
533 Предоставени заеми за износ, извършван с правителствен кредит
534 Предоставени заеми за износ на материални запаси
535 Предоставени заеми за откупуване на валута
536 Краткосрочни заеми в просрочие
537 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута
538 Предоставени заеми на чуждестранни лица във валута
539 Заеми на предприятия във валута в просрочие
54 Предоставени заеми на граждани
541 Предоставени заеми на граждани за текущи нужди
542 Предоставени заеми на граждани за собствено стопанство
543 Заеми на граждани в просрочие
55 Предоставени заеми на банки и на бюджета
551 Предоставени заеми на банки в левове
552 Предоставени заеми на банки във валута
553 Предоставени заеми на бюджета


Раздел 6
СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
60 Разходи по икономически елементи
601 Разходи за материали
602 Разходи за външни услуги
603 Разходи за амортизации
604 Разходи за заплати
605 Разходи за социални осигуровки и надбавки
609 Други разходи
61 Разходи за дейността
611 Разходи за основна дейност
612 Разходи за спомагателна дейност
613 Разходи за бъдещи периоди
614 Разходи за организация и управление
615 Разходи за продажба на продукция
618 Разходи за ликвидация и несъстоятелност
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
62 Финансови разходи
621 Разходи за лихви
622 Разходи за провизиране на рискови активи
623 Разходи по операции с инвестиции
624 Разходи по валутни операции
625 Финансови разходи за бъдещи периоди
629 Други финансови разходи
63 Разходи на държавния бюджет
631 Разходи на републиканския бюджет
632 Разходи на министерства и ведомства
633 Разходи на областни администрации
634 Разходи на местните бюджети
635 Разходи на съдебната система
64 Разходи на бюджетни предприятия
641 Разходи на бюджетни средства
643 Разходи на извънбюджетни средства
65 Разходи на осигурителни организации
(Отм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
66 Разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане
661 Разходи за застрахователни суми и обезщетения
662 Разходи за участие в резултата
663 Разходи за ликвидация
664 Разходи за комисиони по застраховането
668 Разходи за заделени застрахователни резерви
669 Други застрахователни разходи
67 Разходи по пасивно презастраховане
671 Разходи за отстъпени премии на презастрахователи
678 Разходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
679 Други разходи по пасивно презастраховане
68 Разходи по активно презастраховане
681 Разходи за застрахователни обезщетения
682 Разходи за участие в резултата
683 Разходи за участие в ликвидацията
684 Разходи за отстъпени презастрахователни комисиони и такси
688 Разходи за заделени резерви по активно презастраховане
689 Други разходи по активно презастраховане
69 Извънредни разходи
691 Отписани вземания
692 Разходи за глоби и неустойки
693 Липси на активи
699 Други извънредни разходи


Раздел 7
СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
70 Приходи от продажби
701 Приходи от продажби на продукция
702 Приходи от продажби на стоки
703 Приходи от продажби на услуги
704 Приходи за бъдещи периоди
705 Приходи от финансирания
708 Приходи от ликвидация и несъстоятелност
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
709 Приходи от други продажби
71 Приходи от юридически лица с нестопанска цел
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
711 Приходи от регламентирана дейност
712 Приходи от членски внос
713 Приходи от дарения
714 Приходи от субсидии
719 Други приходи
72 Финансови приходи
721 Приходи от лихви
722 Приходи от дялово участие
723 Приходи от операции с инвестиции
724 Приходи от валутни операции
725 Финансови приходи за бъдещи периоди
729 Други финансови приходи
73 Приходи на държавния бюджет
731 Приходи на републиканския бюджет
732 Приходи на министерства и ведомства
733 Приходи на областни администрации
734 Приходи на местни бюджети
735 Приходи на съдебната система
74 Бюджетни и извънбюджетни приходи
741 Бюджетни приходи
742 Бюджетни приходи за разпределение
743 Извънбюджетни приходи
75 Приходи на осигурителни организации
(Отм. ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
76 Приходи по пряко застраховане
761 Приходи от застрахователни премии
764 Приходи от застрахователни комисиони и такси
765 Приходи по застраховане от минали години
766 Приходи от регреси
768 Приходи от освободени застрахователни резерви
769 Други застрахователни приходи
77 Приходи от пасивно презастраховане
771 Приходи от получени обезщетения от презастрахователи
772 Приходи от участие в резултата на презастрахователя
774 Приходи от комисиони от презастрахователя
775 Приходи от пасивно презастраховане от минали години
778 Приходи от заделени резерви на презастраховане
779 Други приходи по пасивно презастраховане
78 Приходи по активно презастраховане
781 Приходи от презастрахователни премии
785 Приходи от активно презастраховане от минали години
786 Приходи от регреси по активно презастраховане
788 Приходи от освободени резерви по активно презастраховане
789 Други приходи по активно презастраховане
79 Извънредни приходи
791 Отписани задължения
792 Приходи от глоби и неустойки
793 Излишъци на активи
799 Други извънредни приходи


Раздел 9
ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
91 Чужди дълготрайни материални и нематериални активи
92 Чужди финансови активи
93 Чужди материални запаси
94 Дебитори по условни вземания
95 Кредитори по условни задължения
96 Собствени активи, невключени в стопански оборот
97 Собствени пасиви, невключени в стопански оборот
98 Разни активни задбалансови сметки
980 Разни активни задбалансови сметки
99 Разни пасивни задбалансови сметки
990 Разни пасивни задбалансови сметки


Д. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪСТАВЯНЕТО НА ИНДИВИДУАЛЕН СМЕТКОПЛАН
1. Предприятията разработват индивидуален сметкоплан на базата на Националния сметкоплан, като отчитат специфичните структури и дейности и възприетата организация на счетоводството.
2. Индивидуалният сметкоплан може да включва счетоводни сметки с три-, четири-, пет- и повече цифрени номера, както и аналитични сметки, номерирани и подредени според принципите за класификация на сметките в Националния сметкоплан.
При съставянето на индивидуалния сметкоплан може да се използват три системи за класификация на сметките:
а) разгърната система - включва раздели, групи, сметки и синтетични сметки с три-, четири- и петцифрена номерация;
б) базова система - включва раздели, групи сметки и синтетични сметки с трицифрена номерация;
в) съкратена система - включва раздели и групи сметки.
3. Индивидуалният сметкоплан се разработва по начин, който да позволява преход от една система в друга, без да се нарушава класификацията. Този преход може да бъде цялостен или частичен (ако предприятието има нужда от сметка, която не съществува в прилаганата система).
Свободните номера на групи и сметки могат да се използват за въвеждане на нови сметки в индивидуалния сметкоплан, ако това е необходимо, за да се улесни диференцирането и обобщаването на информацията в различни разрези за нуждите на управлението на предприятието.
4. Когато особеният характер на предприятието изисква индивидуализиране на наименованието на някои трицифрени сметки от Националния сметкоплан, това е позволено, ако е посочено при характеристиката на сметките. В тези случаи това задължително се пояснява в приложението към баланса.
Когато стопанските операции по една трицифрена сметка се отнасят само до една от нейните четирицифрени сметки и за предприятието това има траен характер, в индивидуалния сметкоплан се включва кодът на трицифрената сметка, но може да се използва наименованието на четирицифрената сметка.
Всяко отклонение от номерацията и наименованието на сметките по Националния сметкоплан е оправдано единствено от стремежа за получаване на по-точна информация. Отклоненията се посочват в приложението към годишния счетоводен отчет при обясняване на счетоводната политика.


Е. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИТЕ СМЕТКИ
Раздел 1
СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ
В този раздел са включени сметки, чрез които се отчитат собствените и привлечени капитали на предприятието.
Сметките за собствените капитали обхващат определения основен капитал при учредяване на предприятието, допълнителния капитал, създадените резерви и финансовия резултат.
Включени са и сметки за отчитане на привлечени капитали, получени под формата на заеми, на депозити и други дългове и финансирания.
Сметките за капитали са групирани според юридическите и други ограничения върху правата на предприятието да се разпорежда със собствените и привлечените капитали.


Група 10
КАПИТАЛ
В тази група са включени сметки, чрез които се отчита капиталът, по отношение на който предприятието има права за владеене, ползване и разпореждане.
Чрез тези сметки се отчитат определеният при учредяването на предприятието основен капитал, допълнително формираният капитал чрез емисия на ценни книжа и допълнителни вноски, запасният капитал и пр.


Сметка 101 Основен капитал
Чрез сметка 101 се отчита основният капитал. Той е относително постоянна величина. В дружествените предприятия основният капитал се определя от номиналната стойност на акциите и дяловете. В пасива на баланса той се показва в пълен размер независимо от това, че не е напълно внесен до определения за целта срок.
Увеличение на основния капитал не може да се извършва, докато не е внесена напълно стойността на записания капитал при учредяването.
Към сметка 101 може да се открият следните сметки:
1011 Основен капитал - непоискан
1012 Основен капитал - поискан, но невнесен
1013 Основен капитал - поискан и внесен.
Аналитичното отчитане към сметка 101 Основен капитал следва да осигури данни за:
а) собствениците (съдружниците);
б) дяловете на собствениците (съдружниците), обикновените или акционерните дялове, дяловете на държавата и пр.;
в) броя на поетите дялове от всеки съдружник и направените вноски срещу тях;
г) промените в размера на дяловете - прехвърляне на дялове, изплащане срещу дялове, връщане на дялове.
Когато се касае за акционерен капитал, е необходимо да се поддържа информация за броя и стойностния размер на уставните и емитираните акции и за акциите в обращение.
Сметка 101 се дебитира при:
1. Намаляване на първоначално определения от собственика основен капитал, изразено във:
а) частично освобождаване на съдружниците от внасяне на дължимите вноски срещу кредитиране на сметка 426 Вземания по записани дялови вноски;
б) връщане на дялови вноски срещу кредитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 50 Парични средства;
в) изкупуване на собствени акции срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства; кредитира се и сметка 108 Премии, свързани с дружествен капитал, с разликата под номиналната стойност на изкупените акции.
2. Напускане на съдружник, делът на който не е продаден, срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
3. Покриване на загуба, когато липсват резерви или те са недостатъчни за покриване на загубата, срещу кредитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.
Сметка 101 се кредитира:
1. Със записания при учредяване на предприятието основен капитал и с допълнително записаните вноски за неговото увеличаване, когато вноските за покриване на основния капитал се извършват в по-продължителен срок - срещу дебитиране на сметка 426 Вземания по записани дялови вноски.
2. Когато вноските за покриване на основния капитал и за неговото увеличаване съвпадат по време с момента на вземане на решение за образуване и увеличаване на капитала, срещу дебитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 30 Материали, продукция и стоки, 31 Млади животни и животни за угояване, 50 Парични средства.
Когато вноските в пари или в натура надвишават записаните дялове, по решение на съдружниците разликата се отнася по кредита на сметки от група 11 Резерви или на сметка 102 Допълнителен (запасен) капитал.
3. При емисия на акции срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства или сметка 425 Задължения за съучастия, в случаите, при които съдружниците стават собственици на акции за сметка на полагащите им се дивиденти. Дебитира се и сметка 109 Отбиви, свързани с дружествен капитал, с разликата под номиналната стойност на емитираните акции.
4. При трансформиране на резерви и на печалба в основен капитал срещу дебитиране на сметки от групи 11 Резерви и 12 Финансови резултати.
5. При трансформиране на допълнителен (запасен) капитал в основен капитал срещу дебитиране на сметка 102 Допълнителен (запасен) капитал.


Сметка 102 Допълнителен (запасен) капитал
Чрез сметка 102 се отчита допълнителният (запасният) капитал, формиран съгласно устава на предприятието.
Аналитичното отчитане към сметка 102 се организира за осигуряване на данни за предназначението на създадения допълнителен (запасен) капитал.
Сметка 102 се дебитира при:
1. Трансформиране на допълнителен капитал в основен капитал срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал.
2. Покриване на загуби - срещу кредитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.
3. Връщане (възстановяване) на направените допълнителни вноски - срещу кредитиране на сметки от раздели: 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси и 5 Сметки за финансови средства.
Сметка 102 се кредитира при:
1. Заделяне на суми от печалбата срещу дебитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.
2. Попълване на допълнителния (запасния) капитал от резервите срещу дебитиране на сметки от група 11 Резерви.
3. Допълнителни вноски срещу дебитиране на сметки от раздели: 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси и 5 Сметки за финансови средства.


Сметка 104 Ликвидационен капитал
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
Чрез сметка 104 се отчита ликвидационният капитал на предприятието, формиран при откриване на производство по ликвидация или по несъстоятелност.
Сметка 104 се дебитира:
- при първоначалното й формиране срещу кредитиране на сметки 426 Вземания по записани дялови вноски и 121 Непокрита загуба от минали години;
- при приключване на загубата от предходната година от ликвидацията и от несъстоятелността в началото на всеки отчетен период срещу кредитиране на сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация.
Сметка 104 се кредитира:
- при първоначалното й формиране срещу дебитиране на сметки от групи 10 Капитал, 11 Резерви и сметка 122 Неразпределена печалба от минали години;
- при приключване на печалбата от предходната година от ликвидацията и несъстоятелността в началото на всеки отчетен период срещу дебитиране на сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация.


Сметка 105 Капитал на юридически лица с нестопанска цел
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
Чрез сметка 105 юридическите лица с нестопанска цел отчитат капитала в дълготрайни активи.
Сметка 105 се дебитира при намаляване на капитала на юридическите лица с нестопанска цел чрез отписване на дълготрайни активи срещу кредитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи и 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.
Сметка 105 се кредитира:
- при учредяване на юридическите лица с нестопанска цел със стойността на внесените от учредители, дарители, членове и други лица дълготрайни активи срещу дебитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи и 22 Дългосрочни инвестиции и вземания;
- при увеличение на капитала с допълнителни вноски срещу дебитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи и 22 Дългосрочни инвестиции и вземания;
- при придобиване на дълготрайни активи срещу дебитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания и сметка 131 Финансиране за дълготрайни активи.


Сметка 106 Капитал в бюджетни предприятия
Чрез сметка 106 бюджетните предприятия отчитат източниците на дълготрайни активи, предоставени им за ползване.
Сметка 106 се дебитира при намаляване на капитала в бюджетните предприятия срещу кредитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи и 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.
Сметка 106 се кредитира при увеличение на капитала в бюджетните предприятия срещу дебитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, и сметка 131 Финансирания за дълготрайни активи.


Сметка 107 Сметка на собственика
Чрез сметка 107 се отчитат личните вноски на собственика и получените от него суми през отчетния период.
Сметка 107 се дебитира при изразходване на средства срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 107 се кредитира при внасяне на средства срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
В края на отчетния период сметка 107 може да има салдо или да се приключи със сметка 101 Основен капитал, 102 Допълнителен (запасен) капитал или 111 Общи резерви.


Сметка 108 Премии, свързани с дружествен капитал
Чрез сметка 108 се отчитат премиите, свързани с дружествения капитал - емисионни премии, премии от сливане, от превръщане на облигации в акции, от изкупуване на акции и облигации.
Премиите, свързани с дружествен капитал, се отчитат по видове и може да се открият следните сметки:
1081 Премии от емисия и от изкупуване на акции
1082 Премии от продажба и от изкупуване на облигации.
Сметка 108 се дебитира в края на отчетния период - с премиите от емисия на акции и с премията, пропорционална на сумата на тиражираните облигации срещу кредитиране на сметка 799 Други извънредни приходи или 116 Премийни резерви.
Сметка 108 се кредитира със:
1. Получената премия от емисия на собствени акции и облигации, свързана с формиране на капитала и на облигационния заем, срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Разликата под номиналната стойност на изкупените собствени акции срещу дебитиране на сметка 101 Основен капитал, когато изкупуването се извършва с цел намаляване на основния капитал.
3. Разликата под номиналната стойност на изкупените собствени облигации срещу дебитиране на сметка 153 Облигационни заеми, когато изкупуването се извършва с цел намаляване на облигационния заем.
В края на отчетния период салдото по сметката, произтичащо от премии от нетиражирани облигации, се посочва в баланса в статия Приходи за бъдещи периоди.


Сметка 109 Отбиви, свързани с дружествен капитал
Чрез сметка 109 се отчитат отбивите при изкупуване на собствени акции и облигации.
Отбивите, свързани с дружествен капитал, се отчитат по видове и може да се открият следните сметки:
1091 Отбиви от изкупуване на акции
1092 Отбиви от продажба и от изкупуване на облигации.
Сметка 109 се дебитира със:
1. Направените отбиви от продажба на акции и облигации при формиране на основния капитал и облигационния заем срещу кредитиране на сметки: 101 Основен капитал, 426 Вземания по записани дялови вноски и 153 Облигационни заеми.
2. Разликата над номиналната стойност на изкупените собствени акции срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства, когато изкупуването се извършва с цел намаляване на основния капитал.
3. Разликата над номиналната стойност на изкупените собствени облигации срещу кредитиране на сметка 514 Изкупени собствени облигации, когато изкупуването се извършва с цел намаляване на облигационния заем.
Сметка 109 се кредитира с отбивите от емисия на акции и със сумата на отбивите, пропорционална на стойността на тиражираните облигации, срещу дебитиране на сметка 699 Други извънредни разходи или друга сметка, съгласно изискванията на закон.
В края на отчетния период салдото по сметка 109, произтичащо от отбиви от продажба на облигации, които не са тиражирани, се посочва в баланса в статията Разходи за бъдещи периоди.


Група 11
РЕЗЕРВИ
В групата са включени сметки, чрез които се отчитат създадените резерви съгласно нормативен акт или по решение на съдружниците (собствениците).


Сметка 111 Общи резерви
Чрез сметка 111 се отчитат създадените резерви чрез заделяне на част от балансовата печалба, предназначени за покриване на загуби или други цели.
Аналитичното отчитане на сметка 111 се организира съобразно целите за тяхното формиране.
Сметка 111 се дебитира при покриване на загуби и при увеличаване на основния капитал срещу кредитиране на сметки от групи 12 Финансови резултати и 10 Капитал.
Сметка 111 се кредитира със заделените средства за резерв срещу дебитиране на сметки от група 12 Финансови резултати, в зависимост от предназначението на резервите.


Сметка 112 Преоценъчни резерви
Чрез сметка 112 се отчитат резервите от преоценка на дълготрайните активи по реда на Закона за счетоводството.
Към сметка 112 може да се открият следните сметки:
1121 Преоценъчни резерви на дългосрочни инвестиции
1122 Преоценъчни резерви на дълготрайни материални активи.
Аналитичното отчитане на сметка 112 се организира по преоценявани активи.
Сметка 112 се дебитира при:
1. Намаление на стойността на дългосрочните инвестиции в рамките на извършено предходно увеличение срещу кредитиране на сметките от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.
2. Намаление на балансовата (преносната) стойност на дълготрайните материални активи при последващи преоценки срещу кредитиране на сметките от група 20 Дълготрайни материални активи.
3. Отписване на преоценени дълготрайни материални активи с некомплексирания преоценъчен резерв срещу кредитиране на сметка 122 Неразпределена печалба от минали години.
4. Отписване на дългосрочни инвестиции с некомпенсирания преоценъчен резерв срещу кредитиране на сметка 729 Други финансови приходи.
5. Увеличение на коректива на дълготрайните материални активи при извършване на преоценка срещу кредитиране на 241 Амортизация на дълготрайни материални активи.
Сметка 112 се кредитира при:
1. Увеличение на отчетната стойност на дългосрочните инвестиции срещу дебитиране на сметките от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.
2. Увеличение на отчетната стойност на дълготрайните материални активи срещу дебитиране на сметките от група 20 Дълготрайни материални активи.
3. Намаление на стойността на коректива (изхабяването) на материалните дълготрайни активи при извършване на оценка срещу дебитиране на сметка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи.


Сметка 113 Инвестиционни резерви
Чрез сметка 113 се отчитат резервите в инвестиционните дружества, създадени по реда на Закона за счетоводството.
Аналитичното отчитане на сметка 113 се организира по видове активи за реализирани и нереализирани резерви и други признаци по преценка на инвестиционни дружества.
Сметка 113 се дебитира при:
1. Преоценка на дългосрочни инвестиции срещу кредитиране на сметка от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.
2. Използване на резервите съобразно нормативно основание, както и при загуби от продажби на инвестиции.
Сметка 113 се кредитира при преоценката на дългосрочни инвестиции в инвестиционни дружества срещу дебитиране на сметки от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания и при положителни резултати от продажбата на дългосрочни инвестиции.


Сметка 114 Застрахователни резерви
(Отм. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)


Сметка 115 Пенсионни резерви
Чрез сметка 115 се отчитат резервите, които се създават в пенсионните фондове съгласно действащото законодателство.
Аналитичното отчитане на сметка 115 се организира по видове, по правоимащи и други признаци по преценка на пенсионните фондове.
Сметка 115 се дебитира при използване на резервите съобразно нормативното основание за това.
Сметка 115 се кредитира при възникване на задълженията по внесените суми срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 116 Премийни резерви
Чрез сметка 116 се отчитат резервите, които се създават от премиите, при емитиране на акции в предприятията.
Сметка 116 се дебитира при използване на резервите съобразно нормативно основание за това.
Сметка 116 се кредитира с премиите от емисия на акции срещу дебитиране на сметка 108 Премии, свързани с дружествен капитал.


Сметка 117 Допълнителни резерви
Чрез сметка 117 се отчитат създадените резерви по решение на собствениците извън резервите, предвидени по нормативен акт.
Към сметка 117 се организира аналитично отчитане на видове резерви.
Сметка 117 се дебитира при:
1. Покриване на загуби срещу кредитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.
2. Увеличаване на основния капитал срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал.
3. Целево използване на допълнителните резерви по решение на собствениците срещу кредитиране на сметки от раздел 2 Сметки за дълготрайни активи, раздел 3 Сметки за материални запаси, раздел 5 Сметки за финансови средства.
Сметка 117 се кредитира при:
1. Заделяне на средства за допълнителни резерви срещу дебитиране на сметки от група 12 Финансови резултати.
2. Тяхното създаване и увеличаване срещу дебитиране на сметки от раздели: 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси и 5 Сметки за финансови средства.


Група 12
ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ
В групата са включени сметки, чрез които се отчитат неразпределената печалба от минали години, непокритата загуба от минали години, финансовият резултат от текущата година, както и резултатът при несъстоятелност и ликвидация.


Сметка 121 Непокрита загуба от минали години
Чрез сметка 121 се отчита загубата от минали години.
Сметка 121 се дебитира в началото на отчетния период с дебитното салдо на водената през предходната година сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 121 се кредитира при покриване на загубата съгласно решение на органа за управление срещу дебитиране на сметки 122 Неразпределена печалба от минали години, сметки от групи 11 Резерви и 10 Капитал.


Сметка 122 Неразпределена печалба от минали години
Чрез сметка 122 се отчита неразпределената печалба от минали години.
Сметка 122 се дебитира при:
1. Заделяне на част от печалбата за резерви срещу кредитиране на сметки от група 11 Резерви.
2. Покриване на загуба от минали години срещу кредитиране на сметка 121 Непокрита загуба от минали години.
3. Начисляване на дивиденти и други срещу кредитиране на сметка 425 Задължения за съучастия.
4. Дарения срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 122 се кредитира:
1. В началото на отчетния период с кредитното салдо на водената през предходната година сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
2. При отписване на дълготрайни материални активи с некомпенсирания преоценъчен резерв, срещу дебитиране на сметка 112 Преоценъчни резерви.


Сметка 123 Печалби и загуби от текущата година
Чрез сметка 123 се отчита крайният финансов резултат (печалбата или загубата) от дейността на предприятието.
В края на отчетния период дебитното салдо на сметката показва загуба, а кредитното салдо - печалба.
Аналитично отчитане към сметка 123 може да се организира за получаване на информация за произхода на печалбата (загубата) по дейности и други източници.
Сметка 123 се дебитира при:
1. Приключване на сметките от група 70 Приходи от продажби, когато салдото по тези сметки е дебитно, т.е. налице е загуба.
2. Приключване на сметките от групи 62 Финансови разходи и 69 Извънредни разходи.
3. Начисляване на данъци за сметка на печалбата - срещу кредитиране на сметка 451 Разчети с общините, 452 Разчети за данък върху печалбата и 459 Други разчети с бюджета и с ведомства.
4. Заделяне на нормативно определени застрахователни резерви срещу кредитиране на сметка 114 Застрахователни резерви.
5. Приключване на сметката (при печалба) - срещу кредитиране на сметка 122 Неразпределена печалба от минали години.
Сметка 123 се кредитира при:
1. Приключване на сметките от група 70 Приходи от продажби, когато салдото по тези сметки е кредитно, т.е. налице е печалба.
2. Приключване на сметките от групи 72 Финансови приходи и 79 Извънредни приходи.
3. Освобождаване на заделените застрахователни резерви срещу дебитиране на сметка 114 Застрахователни резерви.
4. Приключване на сметката (при загуба) - срещу дебитиране на сметка 121 Непокрита загуба от минали години.


Сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация
Чрез сметка 124 се отчита процесът на несъстоятелността и ликвидацията на предприятията.
Към сметка 124 може да се открият следните сметки:
1241 Резултат при несъстоятелност
1242 Резултат при ликвидация.
Аналитичното отчитане към сметка 124 се организира с цел осигуряване на информация за извършените разходи по осъществяване на сделките по продажби на имущество и за получените приходи от осъществените сделки.
Сметка 124 се дебитира със сумата на извършените разходи за осъществяване на сделките по разпродажба на имуществото срещу кредитиране на сметките от групи 20 Дълготрайни материални активи; 21 Дълготрайни нематериални активи; 50 Парични средства, сметки 421 Персонал; 101 Основен капитал - при приключване на резултата от ликвидацията.
Сметка 124 се кредитира с получените суми от сделки по разпродажба на имуществото срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства и сметка 101 Основен капитал - при приключване на резултата от ликвидацията.


Сметка 125 Резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
Чрез сметка 125 се отчита крайният финансов резултат от дейността на юридическите лица с нестопанска цел.
Сметка 125 се дебитира:
- с разликата между стойността на постъпленията от нестопанска дейност и на извършените разходи през отчетния период, когато последните превишават размера на текущите постъпления, срещу кредитиране на сметки от група 71 Приходи на юридически лица с нестопанска цел;
- с разходите за финансови операции, извършени от юридическите лица с нестопанска цел, срещу кредитиране на сметки от група 62 Финансови разходи;
- с отчетените загуби от стопанска дейност срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година;
- при приключване срещу кредитиране на сметка 117 Допълнителни резерви.
Сметка 125 се кредитира:
- с разликата между постъпленията от нестопанска дейност и от разходите, извършени през отчетния период, когато последните са по-малко от размера на текущите постъпления, срещу дебитиране на сметки от група 71 Приходи на юридически лица с нестопанска цел;
- с приходите от финансови операции, реализирани от юридическите лица с нестопанска цел, срещу дебитиране на сметки от група 72 Финансови приходи;
- с отчетената печалба от стопанска дейност срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година;
- при приключване срещу дебитиране на сметка 117 Допълнителни резерви.


Група 13
ФИНАНСИРАНИЯ
В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат финансирания от бюджета и от други предприятия за дълготрайни и краткотрайни активи.
Чрез сметките от тази група се отчитат преотстъпените данъци, получените дарения от физически и юридически лица.


Сметка 131 Финансиране за дълготрайни активи
Чрез сметка 131 се отчита финансирането за дълготрайни активи със средства от бюджета и от други предприятия, които не подлежат на връщане.
Към сметка 131 може да се открият следните сметки:
1311 Финансиране за дълготрайни активи от държавния бюджет
1312 Финансиране за дълготрайни активи от местни бюджети
1313 Финансиране за дълготрайни активи от други предприятия.
Аналитичното отчитане към сметка 131 осигурява информация за източника на средствата и целите, за които се предоставят.
Сметка 131 се дебитира:
1. Със сума, равна на начислената за периода амортизация на дълготрайните активи, които са придобити или създадени с предоставените средства, срещу кредитиране на сметка 705 Приходи от финансирания.
2. Със сумата на придобитите дълготрайни активи с бюджетни и извънбюджетни средства в бюджетните предприятия - срещу кредитиране на сметка 106 Капитал в бюджетни предприятия.
Сметка 131 се кредитира при целево предоставяне на средства или активи от държавния и общинските бюджети и от други предприятия - срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 50 Парични средства, 63 Разходи на държавния бюджет, и при преотстъпване на данъци срещу дебитиране на сметки от група 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства.


Сметка 132 Финансиране на текущата дейност
Чрез сметка 132 се отчитат получените средства от бюджета и от други предприятия за финансиране на текущата дейност, които не подлежат на връщане.
Към сметка 132 може да се открият следните сметки:
1321 Финансиране на краткотрайни активи от държавния бюджет
1322 Финансиране на краткотрайни активи от местни бюджети
1323 Финансиране на краткотрайни активи от други предприятия.
Аналитичното отчитане към сметка 132 се организира за осигуряване на информация за източника на средствата и за целите, за които се предоставят.
Сметка 132 се дебитира при отразяване на част от финансирането като приход съобразно размера на направените разходи, за компенсацията на които е предназначено финансирането - срещу кредитиране на сметка 705 Приходи от финансирания.
Сметка 132 се кредитира при получаване на средства - срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства или при преотстъпване на данъци срещу дебитиране на сметки от група 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства.


Група 14
ЕМИСИИ
В групата са включени сметки, чрез които се отчитат пуснатите в обращение банкноти и монети.


Сметка 141 Банкноти за обращение
Сметката е предназначена за отчитане на пуснатите в обращение банкноти, намиращи се в резервните каси на Главната каса към Българската народна банка и банките, в оборотните им каси, в касите на предприятията и в населението.
Сметка 141 се води при Главната каса към Българската народна банка с аналитично отчитане по купюри.
Сметка 141 се дебитира с изтеглените от обращение и унищожени банкноти срещу кредитиране на сметка 501 Каса в левове.
Сметка 141 се кредитира с пуснатите в обращение банкноти срещу дебитиране на сметка 501 Каса в левове.


Сметка 142 Монети за обращение
Сметката е предназначена за отчитане на монетите за обращение, намиращи се в резервните каси на Главната каса към Българската народна банка и банките, в оборотните им каси, в касите на предприятията и в населението.
Сметката се води при Главната каса към Българската народна банка с аналитично отчитане по купюри.
Сметка 142 се дебитира с общата стойност на изтеглените от обращение или върнати на Министерството на финансите монети срещу кредитиране на сметка 501 Каса в левове.
Сметка 142 се кредитира със сумата на пуснатите в обращение монети срещу дебитиране на сметка 501 Каса в левове.


Група 15
ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ
В групата са включени сметки, чрез които се отчитат временно привлечените чужди средства, необходими за стопанската дейност на предприятието, подлежащи на връщане. По тези сметки не се отчитат начислените лихви.
Уреждането на задължението може да се извърши чрез: плащане в брой; прехвърляне на други активи, в т.ч. продукция, стоки и услуги; трансформиране на задължението в собственост; отказ на заемодателя от вземането си.


Сметка 151 Получени краткосрочни заеми
Чрез сметка 151 се отчитат получените краткосрочни заеми.
Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на БНБ.
Краткосрочните заеми са със срок до една година. Те се отчитат по видове и към сметка 151 може да се открият следните сметки:
1511 Получени краткосрочни заеми в левове
1512 Получени краткосрочни заеми във валута
1513 Просрочени краткосрочни заеми в левове
1514 Просрочени краткосрочни заеми във валута.
Сметка 151 се дебитира при погасяване или отписване на краткосрочните заеми срещу кредитиране на сметки от групи 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 50 Парични средства и сметки 791 Отписани задължения и 101 Основен капитал.
Сметка 151 се кредитира при получаване, съответно при използване на средствата от откритите заемни сметки срещу дебитиране на сметки от групите, които отразяват целите, за които са използвани заемите: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 31 Млади животни и животни за угояване, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства.


Сметка 152 Получени дългосрочни заеми
Чрез сметка 152 се отчитат получените дългосрочни заеми.
Заемите в чуждестранна валута се оценяват по централния курс на БНБ.
Дългосрочните заеми са със срок над една година. Те се отчитат по видове и към сметка 152 може да се открият следните сметки:
1521 Получени дългосрочни заеми в левове
1522 Получени дългосрочни заеми във валута
1523 Просрочени дългосрочни заеми в левове
1524 Просрочени дългосрочни заеми във валута.
Сметка 152 се дебитира при погасяване или отписване на дългосрочните заеми срещу кредитиране на сметки от групи: 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 50 Парични средства и сметки 791 Отписани задължения и 101 Основен капитал.
Сметка 152 се кредитира при получаване, съответно при използване на средствата от откритите заемни сметки срещу дебитиране на сметки от групите, отразяващи целите, за които са използвани заемите: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 31 Млади животни и животни за угояване, 40 Доставчици и свързани с тях сметки и 50 Парични средства.


Сметка 153 Облигационни заеми
Чрез сметка 153 се отчитат задълженията срещу получените средства по облигациионни заеми.
Към сметка 153 може да се открият следните сметки:
1531 Краткосрочни облигационни заеми
1532 Дългосрочни облигационни заеми
1533 Облигационни заеми в нетиражирани облигации
1534 Облигационни заеми в тиражирани облигации.
Аналитичното отчитане към сметка 153 осигурява информация за срока на падежа на облигациите във връзка с периодичното изплащане на лихви.
Сметка 153 се дебитира:
1. При изплащане на тиражирани облигации срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Със стойността на анулираните собствени облигации срещу кредитиране на сметка 514 Изкупени собствени облигации.
Сметка 153 се кредитира при продажба на облигации - с номиналната им стойност срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 159 Други заеми и дългове
Чрез сметка 159 се отчитат привлечените чужди средства, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като дълговете по изплащане на движимо и недвижимо имущество, придобито чрез изплащане на пожизнена рента.
Към сметка 159 може да се открият следните сметки:
1591 Поръчителство
1592 Капитализирани пожизнени ренти
1599 Други дългове.
Сметка 159 се дебитира при изплащане на сумите по изтекли падежи срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 159 се кредитира при възникване на дългове срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Когато сумите за изплащане на пожизнени ренти по изтекли падежи превишават внесения капитал, превишението се записва по сметка 691 Отписани вземания. Обратно, със смъртта на правоимащия по рентата остатъкът от дължимата сума е източник на извънредни приходи.


Група 16
ПРИЕТИ ДЕПОЗИТИ
В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат приетите срочни депозити в левове и във валута от различните субекти, участници в националната икономика, в банките и в други финансови институции.


Сметка 161 Приети депозити в левове
Чрез сметка 161 се отчитат получените средства по срочни депозити в банки и други финансови институции.
Аналитичното отчитане се организира по срокове, по депозанти и по видове депозити според начина на олихвяване и по други признаци.
Сметка 161 се дебитира при връщане на приети депозити, при издължаване на кредити срещу приети депозити, при трансформиране на депозити на същия депозант от един вид в друг и др. - срещу кредитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятията, 54 Предоставени заеми на граждани, 55 Предоставени заеми на банки и на бюджета, сметка 431 Издадени преводи.
Сметка 161 се кредитира при внасяне на суми на депозит, при трансформиране на един депозит в друг, при капитализиране на лихви и др. - срещу дебитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове и 50 Парични средства, сметка 432 Получени преводи.


Сметка 162 Приети депозити във валута
Чрез сметка 162 се отчитат получените парични средства във валута по срочни депозити, направени в банки и други финансови институции.
Аналитичното отчитане се организира по видове валути, по видове субекти, по срокове и условия на олихвяване и по други признаци.
Сметка 162 се дебитира при изплащане на депозити, при погасяване на кредити срещу депозити, при трансформиране на депозити на същия депозант от един вид в друг и др. - срещу кредитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 18 Привлечени средства във валута, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани, 55 Предоставени заеми на банки и на бюджета и сметка 431 Издадени преводи.
Сметка 162 се кредитира при образуване на депозити, при трансформиране на един депозит в друг, при капитализиране на лихви и др. - срещу дебитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 18 Привлечени средства във валута и 50 Парични средства, сметка 432 Получени преводи.


Група 17
ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА В ЛЕВОВЕ
В тази група са включени сметки, чрез които банките и други финансови институции отчитат привлечените парични средства на други предприятия в левове, както и разплащанията с тези средства.


Сметка 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове
Чрез сметка 171 банките отчитат привлечените парични средства на предприятията, съхранявани в разплащателните им сметки, както и разплащанията с тези средства.
Аналитичното отчитане може да се води по титуляри и други признаци.
Сметка 171 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титуляра срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове и сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 22 Дългосрочни инвестиции и заеми, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни вземания на предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани, 55 Предоставени заеми на банки и на бюджета.
Сметка 171 се кредитира с постъпилите средства срещу дебитиране на сметка 161 Приети депозити в левове и сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани.


Сметка 172 Набирателни сметки на бюджетните предприятия в левове
Чрез сметка 172 се отчитат парични средства по набирателни сметки на бюджетните предприятия в банки. Сметката се открива и води съгласно съвместни указания на Българската народна банка и Министерството на финансите.
Към сметка 172 може да се открият следните сметки:
1721 Набирателни сметки на републиканския бюджет
1722 Набирателни сметки на министерства и ведомства
1723 Набирателни сметки на областните администрации
1724 Набирателни сметки на местните бюджети
1725 Набирателни сметки на държавното обществено осигуряване
1726 Набирателни сметки на други осигурителни организации
1727 Набирателни сметки на съдебната власт
1728 Набирателни сметки на данъчната администрация
1729 Набирателни сметки на митническата администрация.

Сметка 172 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титулярите срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове и сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.
Сметка 172 се кредитира с постъпилите средства срещу дебитиране на сметки от групи: 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.


Сметка 173 Специални сметки на клиенти в левове
Чрез сметка 173 се отчитат паричните средства на търговски предприятия, граждани, домакинства и други организации по открити акредитиви, особени сметки, издадени разплащателни чекове (лимитирани и акцептирани) и други.
Аналитичната отчетност се организира по титуляри, по пълномощници и по отделни специални сметки.
Сметка 173 се дебитира при извършване на плащания за доставки, работи и други услуги, както и при закриване на сметката по нареждане на титуляра или на упълномощено от него лице срещу кредитиране на сметките от групи 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства и др.
Сметка 173 се кредитира с постъпилите средства по нареждане на титуляра при откриване на сметките, както и с преводите за увеличаване на остатъците по тях срещу дебитиране на сметките от групи 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства.


Сметка 174 Влогови сметки на клиенти в левове
Чрез сметка 174 се отчитат внесените суми по влог в левове от български и чуждестранни граждани.
Аналитичното отчитане се организира по видове влогови сметки и по други признаци.
Сметка 174 се дебитира с изплатени средства в брой, прехвърлени и преведени безкасово по други влогове или сметки по нареждане на титулярите, от инкасирани чекове за извършени плащания (данъци, такси, покупки и други) срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове, сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 50 Парични средства.
Сметка 174 се кредитира с получените суми по влоговите сметки срещу дебитиране на сметка 161 Приети депозити в левове, сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 50 Парични средства.


Сметка 175 Сметки за жилищно строителство в левове
Чрез сметка 175 се отчитат внесените средства от общините и предприятията за жилищно строителство.
Към сметка 175 могат да се открият следните сметки:
1751 Средства за жилищно строителство на общините
1752 Средства за жилищно строителство на предприятия.
Сметка 175 се дебитира с преведените суми за финансиране на жилищното строителство срещу кредитиране на сметки: 161 Приети депозити в левове, 174 Влогови сметки на клиенти в левове, 225 Предоставени дългосрочни заеми в левове и 434 Получени преводи на ДСК.
Сметка 175 се кредитира с внесените суми от общините и предприятията - титуляри, срещу дебитиране на сметки 161 Получени депозити в левове, 174 Влогови сметки на клиенти в левове, 225 Предоставени дългосрочни заеми в левове, 434 Получени преводи на ДСК и 501 Каса в левове.


Сметка 176 Текущи сметки на бюджетни предприятия в левове
Чрез сметка 176 се отчитат паричните средства на бюджетни предприятия по текущи сметки в банки. Сметката се открива и води съгласно съвместни указания на Българската народна банка и Министерството на финансите.
Към сметка 176 може да се открият следните сметки:
1761 Текущи сметки на републиканския бюджет
1762 Текущи сметки на министерства и ведомства
1763 Текущи сметки на областните администрации
1764 Текущи сметки на местните бюджети
1765 Текущи сметки на държавното обществено осигуряване
1766 Текущи сметки на други осигурителни организации
1767 Текущи сметки на съдебната власт
1768 Текущи сметки на данъчната администрация
1769 Текущи сметки на митническата администрация.
Сметка 176 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титулярите срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове и сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.
Сметка 176 се кредитира с постъпилите средства срещу дебитиране на сметки от групи: 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.


Сметка 179 Други сметки на клиенти в левове
Чрез сметка 179 се отчитат внесените суми от клиенти в левове, които не са отчетени по останалите сметки от групата.
Сметка 179 се дебитира при изплащане на сумите срещу кредитиране на сметка 161 Приети депозити в левове, сметки от група 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.
Сметка 179 се кредитира с постъпилите средства срещу дебитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.


Група 18
ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА ВЪВ ВАЛУТА
В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат паричните средства във валута от местни и чуждестранни банки, финансови институции, търговски предприятия, граждани и домакинства, бюджет и други клиенти, съхранявани в банки и други финансови институции.


Сметка 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута
Чрез сметка 181 се отчитат паричните средства във валута на предприятия и други, съхранявани по разплащателни сметки в банките и други финансови институции.
Аналитичното отчитане може да се води по титуляри, по видове валута и по други признаци.
Сметка 181 се дебитира при извършване на плащания към чужбина и в страната във валута, при поемане на ангажименти по акредитиви и гаранции и при предоставяне на валута за изкупуване от кредитни предприятия срещу кредитиране на сметка 162 Приети депозити във валута и сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства.
Сметка 181 се кредитира с постъпилите валутни средства срещу дебитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства.


Сметка 182 Набирателни сметки на бюджетни предприятия във валута
Чрез сметка 182 се отчитат парични средства във валута по набирателни сметки на предприятия от бюджетната система. Сметката се открива и води съгласно съвместни указания на Българската народна банка и Министерството на финансите.
Към сметка 182 могат да се открият следните сметки:
1821 Набирателни сметки на републиканския бюджет във валута
1822 Набирателни сметки на министерства и ведомства във валута.
Сметка 182 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титулярите срещу кредитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия и др.
Сметка 182 се кредитира при внасяне на валутни средства в брой или безкасово, получени преводи от чужбина, депозирани чекове и други срещу дебитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.


Сметка 183 Специални сметки на клиенти във валута
Чрез сметка 183 се отчитат паричните средства във валута на търговски предприятия, граждани и домакинства и други предприятия по открити акредитиви, по особени сметки, лимитирани чекови книжки, акцептирани чекове и други.
Към сметка 183 се води аналитична отчетност по видове валути по титуляри, по пълномощници и по отделни специални сметки.
Сметка 183 се дебитира при плащания при доставки, работи и други, както и при закриване на сметката по нареждане на титуляра или на упълномощено от него лице срещу кредитиране на сметки от групи 18 Привлечени средства във валута, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства.
Сметка 183 се кредитира с постъпилите средства по нареждане на титуляра срещу дебитиране на сметки от групи 18 Привлечени средства във валута, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства.


Сметка 184 Влогови сметки на клиенти във валута
Чрез сметка 184 се отчитат срочните и безсрочните влогове на чуждестранни и местни лица във валута.
Сметка 184 се дебитира с изплатената валута в брой, със сумата на направените преводи по нареждане на титулярите и други срещу кредитиране на сметки от групи 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, сметка 502 Каса във валута.
Сметка 184 се кредитира с внесената в брой валута или с направените валутни преводи срещу дебитиране на сметки от групи 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, сметка 502 Каса във валута.


Сметка 186 Текущи сметки на бюджетните предприятия във валута
Чрез сметка 186 се отчитат парични средства във валута по извънбюджетните сметки на предприятия от бюджетната система. Сметката се открива и води съгласно съвместни указания на Българската народна банка и Министерството на финансите.
Към сметка 186 може да се открият следните сметки:
1861 Текущи сметки на републиканския бюджет
1862 Текущи сметки на министерства и ведомства
1863 Текущи сметки на областните администрации
1864 Текущи сметки на местните бюджети
1865 Текущи сметки на държавното обществено осигуряване
1866 Текущи сметки на други осигурителни организации
1867 Текущи сметки на съдебната власт
1868 Текущи сметки на данъчната администрация
1869 Текущи сметки на митническата администрация.
Сметка 186 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титулярите срещу кредитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.
Сметка 186 се кредитира при внасяне на валутни средства в брой или безкасово, получени преводи от чужбина, депозирани чекове и други срещу дебитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.


Сметка 187 Бюджетни сметки на бюджетни предприятия във валута
Чрез сметка 187 се отчитат парични средства във валута по бюджетните сметки на предприятия от бюджетната система. Сметката се открива и води съгласно съвместни указания на Българската народна банка и Министерството на финансите.
Към сметка 187 може да се открият следните сметки:
1871 Бюджетни сметки на републиканския бюджет
1872 Бюджетни сметки на министерства и ведомства
1873 Бюджетни сметки на областните администрации
1874 Бюджетни сметки на местните бюджети
1875 Бюджетни сметки на държавното обществено осигуряване
1876 Бюджетни сметки на други осигурителни организации
1877 Бюджетни сметки на съдебната власт
1878 Бюджетни сметки на данъчната администрация
1879 Бюджетни сметки на митническата администрация.
Сметка 187 се дебитира при изплащане на средства по нареждане и със съгласие на титулярите срещу кредитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.
Сметка 187 се кредитира при внасяне на валутни средства в брой или безкасово, получени преводи от чужбина, депозирани чекове и други срещу дебитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.


Сметка 189 Други сметки на клиенти във валута
Чрез сметка 189 се отчитат внесените суми от клиенти във валута, които не са отчетени по останалите сметки от групата.
Сметка 189 се дебитира при изплащане на сумите срещу кредитиране на сметка 162 Приети депозити във валута, сметки от група 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.
Сметка 189 се кредитира с постъпилите средства срещу дебитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.


Група 19
ПРИВЛЕЧЕНИ СРЕДСТВА ОТ УЧАСТНИЦИ В ОСИГУРИТЕЛНИ ФОНДОВЕ И
ЗАДЕЛЕНИ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ РЕЗЕРВИ
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г., изм., бр. 3 от 2000 г.)
Сметките от тази група могат да се използват както от осигурителните дружества, така и от застрахователите и презастрахователите.
I. Сметки за осигурителни фондове
Чрез сметките от тази група се отчитат направените вноски от осигурителите и от осигурените лица в пенсионносигурителни дружества (фондове), в здравноосигурителни дружества (фондове) и в други фондове както при задължително, така и при доброволно осигуряване.
В индивидуалния сметкоплан на пенсионноосигурителните, здравноосигурителните дружества (фондове) и другите фондове към сметките с трицифрени номера се организира аналитично отчитане за отразяване на особеностите на формирането и на движението по индивидуалните сметки на осигурителите и на осигурените лица.
В пенсионноосигурителните, здравноосигурителните и други фондове тези сметки се дебитират за отразяване на изплатените суми за осигуровки (пенсии, здравни и други осигуровки и обезщетения) на осигурените лица.
Сметките се кредитират при отразяване на получените суми от осигурителите и от осигурените лица съгласно изискванията на съответния нормативен акт или условията на сключените договори за осигуряване, както и със заделените суми от финансовите приходи или от финансовите резултати. Тези сметки могат да имат само кредитно салдо.


Сметка 191 Сметки на участници в пенсионното осигуряване
Чрез тази сметка се отчитат направените вноски от осигурителите и от осигурените лица за задължително или доброволно пенсионно осигуряване във фонд „Обществено осигуряване” или в дружества за доброволно пенсионно осигуряване.
Аналитичното отчитане по сметката се организира за всяко осигурено лице с информация за неговия индивидуален осигурителен номер и други данни, определени в нормативен акт.
Сметка 191 се дебитира с размера на изплатените суми от фонд „Обществено осигуряване” или от пенсионноосигурителното дружество/пенсионния фонд срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 191 се кредитира:
- с размера на получените вноски от осигурителите и от осигурените лица срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства;
- с частта от капитализираните приходи от лихви, от дивиденти и от операции с дългосрочни и краткосрочни инвестиции срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 192 Сметки на участници в здравното осигуряване
Чрез тази сметка се отчитат направените парични вноски от осигурителите и от осигурените лица за здравно осигуряване в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) или в дружество за доброволно здравно осигуряване.
Аналитичното отчитане по сметката се организира за всяко осигурено лице с информация за уникалния му идентификационен номер, паспортните данни, основанието за осигуряването, заплатените вноски и други данни, определени в нормативен акт.
Сметка 192 се дебитира с размера на изплатените суми от касата или от здравноосигурителното дружество, свързани със здравното осигуряване, през отчетния период срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 192 се кредитира:
- с размера на получените вноски от осигурителите и от осигурените лица срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства;
- с частта от капитализираните финансови приходи за осигурените лица срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 193 Сметки на участници в други осигурителни фондове
Чрез тази сметка се отчитат направените вноски от застраховани лица или от техните осигурители (работодатели) за доброволно или задължително животозастраховане в животозастрахователни дружества.
Аналитичното отчитане по сметката се организира за всяко застраховано лице с информация за неговия индивидуален застрахователен номер и други данни съгласно нормативните изисквания.
Сметка 193 се дебитира с размера на изплатените суми от застрахователното дружество срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 193 се кредитира:
- с размера на получените животозастрахователни премии от застрахованите лица срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства;
- с частта от капитализираните приходи от лихви, от операции с дългосрочни и краткосрочни инвестиции и други срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
II.Сметки за заделени застрахователни резерви
Сметките от тази група се използват от застрахователните и презастрахователните дружества за отчитане на заделените застрахователно- технически резерви, предназначени за покриване на настоящи и бъдещи задължения към застрахованите по силата на застрахователните договори.
Сметките се дебитират при освобождаване на застрахователни резерви срещу кредитиране на сметки за отчитане на приходите от освободени застрахователни резерви по активно презастраховане.
Сметките се кредитират при заделяне на застрахователни резерви срещу дебитиране на сметки за отчитане на разходи за заделени застрахователни резерви и разходи за заделени резерви по активно презастраховане.
В застрахователните и презастрахователните предприятия към тази група се създават следните сметки:
Сметка 194 Заделени животозастрахователни резерви;
Сметки 195 Заделени пренос-премийни резерви;
Сметки 196 Заделени резерви за предстоящи плащания;
Сметка 197 Заделени резерви като запасен фонд;
Сметка 198 Други застрахователни резерви;
Сметка 199 Част на презастрахователите в застрахователните резерви.
Сметки 194, 195, 196, 197 и 198 се дебитират при освобождаване на застрахователни резерви срещу кредитиране на сметка 768 Приходи от освободени застрахователни резерви и сметка 788 Приходи от освободени резерви по активно презастраховане.
Сметки 194, 195, 196, 197 и 198 се кредитират при заделяне на застрахователни резерви срещу дебитиране на сметка 668 Разходи за заделени застрахователни резерви и сметка 688 Разходи за заделени резерви по активно презастраховане.
Чрез сметка 199 се отчита частта на презастрахователите от застрахователните резерви.
Сметка 199 се дебитира при заделяне на частта на презастрахователите срещу кредитиране на сметка 788 Приходи от заделени резерви по презастраховане.
Сметка 199 се кредитира при осовобождаване на застрахователни резерви срещу дебитиране на сметка 678 Разходи за освободени резерви по пасивно презастраховане.


Раздел 2
СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
В раздела са включени сметки, предназначени за отчитане на дълготрайни материални, нематериални и финансови активи. Предвидени са и сметки, предназначени за отчитане на придобиването, ликвидирането и амортизацията на дълготрайните активи, както и сметки за отчитане на начислените провизии под формата на разходи за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания. В този раздел са включени и сметките за отчитане на търговската репутация и нейната амортизация.
Дълготрайни активи са инвестираните средства на предприятието, които участват в текущата му дейност за по-дълъг период и пренасят на части своята стойност върху разходите. Дълготрайни активи са и инвестираните средства с цел натрупване или увеличаване на собствения капитал чрез лихви, ренти и други възнаграждения.
Групирането на дълготрайните активи като материални, нематериални и финансови се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
Дълготрайните активи се посочват в актива на баланса по отчетна и по балансова стойност. Отчетната стойност може да бъде цена на придобиването, себестойност, справедлива цена или преоценъчна стойност. В цената на придобиване на дълготрайните активи се включва:
- покупната им цена, намалена с размера на изплатения данък върху добавената стойност, ако е с право на данъчен кредит;
- фактически извършените разходи, свързани с доставката и монтажа;
- изплатените суми за строителство, проучване и проектиране.
Себестойността на дълготрайните активи се определя от фактически извършените основни производствени разходи за тяхното придобиване.
Балансовата стойност на дълготрайните активи се установява като разлика между отчетната им стойност и начислените до момента амортизации.
В процеса на своето използване дълготрайните материални и нематериални активи се амортизират. Стойността на дълготрайните активи се пренася в стойността на произведения продукт чрез амортизациите, включени в разходите за производство на продукция, услуги и други. Амортизационната сума, която следва да се включи в разходите, се определя от отчетната стойност на активите след приспадане на остатъчната (ликвидационната) им стойност и полезния срок на годност на дълготрайните активи. Остатъчната (ликвидационната) стойност е предполагаемата цена, която евентуалният купувач би дал към момента на изтичане на приетия срок на използване на съответния дълготраен актив, коригирана с предполагаемите разходи по ликвидацията. Предприятието определя срока на практическо използване на дълготрайните активи, като отчита условията на експлоатация и потребностите от обновяване на техниката и технологията под влияние на научно-техническия прогрес и на конкуренцията.
Амортизациите на дълготрайни материални и нематериални дълготрайни активи се отчитат в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, НСС 4 - Отчитане на дълготрайни материални активи, и НСС 5 - Отчитане на нематериални дълготрайни активи, като при това за отделни активи или групи активи могат да се прилагат различни методи.
Напълно амортизираните дълготрайни материални и нематериални активи се посочват в актива на баланса с тяхната отчетна стойност и начислените амортизации.
Дадените под наем и наетите дълготрайни активи се отчитат в зависимост от условията на наемния договор. При оперативен лизинг дадените под наем дълготрайни активи се отчитат по баланса на наемодателя. Наемателят отчита наетите дълготрайни активи задбалансово. При финансов лизинг дълготрайни активи се отчитат по баланса на наемателя както собствените дълготрайни активи.


Група 20
ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
В групата са включени сметки, чрез които се отчитат дълготрайни активи с материален характер, сметки за отчитане на извършените разходи за строителство, разходите, свързани с доставката и монтажа на машини, съоръжения и други дълготрайни активи, както и за ликвидация на дълготрайни материални активи.
Сметките от тази група (без сметки 207 и 208) се дебитират с отчетната стойност на активите при тяхното придобиване срещу кредитиране на следните групи сметки и сметки:
1. група 10 Капитал или сметка 426 Вземания по записани дялови вноски - при покриване на дялови вноски с имущество;
2. сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи - при въвеждане в действие на обекти, изградени по стопански начин или чрез възлагане;
3. групи 17 Привлечени средства в левове, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства - при покупка на дълготрайни материални активи;
4. сметка 793 Излишъци на активи - за намерените неотчетени дълготрайни материални активи. В бюджетните предприятия се кредитира сметка 106 Капитал в бюджетните предприятия;
5. сметка 131 Финансиране за дълготрайни активи или сметка 799 Други извънредни приходи - за целево предоставени или безвъзмездно получени активи. В бюджетните предприятия се кредитира сметка 106 Капитал в бюджетни предприятия;
6. група 31 Млади животни и животни за угояване - при постъпване на млади животни в основните стада;
7. сметка 112 Преоценъчни резерви или 106 Капитал в бюджетните предприятия - при преоценка на дълготрайните материални активи.
Сметките от група 20 (без сметки 207 и 208) се кредитират при отписване на дълготрайни материални активи от баланса, независимо от причините за това, срещу дебитиране на:
1. сметка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи - със сумата на начислените до момента амортизации;
2. сметка 693 Липси на активи - с балансовата стойност на констатираните липси на активи;
3. сметка 699 Други извънредни разходи - с неамортизираната част (балансовата стойност) на бракуваните активи;
4. сметка 709 Приходи от други продажби - с балансовата стойност на продадените активи;
5. сметки от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания - с балансовата стойност на внесените дълготрайни материални активи като съучастие в други предприятия;
6. сметка 106 Капитал в бюджетните предприятия - в бюджетните предприятия.


Сметка 201 Земи, гори и трайни насаждения
Чрез сметка 201 се отчитат собствените земни и горски участъци, пасища, ливади, рекултивирани терени, застроени и незастроени площи и други, както и плододаващите и неплододаващите трайни насаждения, независимо от естествения или изкуствения им произход.
Към плододаващите трайни насаждения се отнасят: всички многогодишни изкуствени насаждения, влезли в плодоносна възраст (овощни градини, лозя, черничеви градини, розови градини, даващи цвят, хмелови насаждения, насаждения от френско грозде, лавандула и други).
Към неплододаващите трайни насаждения се отнасят полезащитните пояси, залесително-укрепителните съоръжения и други подобни.
Трайните насаждения се записват по сметката и се смятат за въведени в действие, както следва:
1. за плододаващите трайни насаждения - след като влязат в плодоносна или експлоатационна възраст. Дотогава те се отчитат по сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи;
2. за неплододаващите трайни насаждения - след като се въведе в действие основният строителен обект или от момента на приемането им.
По сметка 201 се отразяват:
а) постъплението и заприходяването на земи, гори и трайни насаждения при покупка, безвъзмездно придобиване или замяна срещу други активи;
б) увеличението на стойността на отчитаните земни и горски участъци в резултат на хидромелиоративни работи и други подобрения;
в) отписването на земи, гори и трайни насаждения при тяхната продажба, замяна за други активи, извършване на дарения или внасянето им за съучастие в други предприятия, както и при отписването им като инвестиционен имот;
г) намалението на стойността на отчитаните земи, гори и трайни насаждения при ерозия, изкореняване и други.
Към сметка 201 може да се открият следните сметки:
2011 Земи
2012 Гори
2013 Трайни насаждения.
Аналитичното отчитане към сметка 201 може да се организира по вид, сорт, местност, година на засаждане и други. Предприятията сами преценяват начина за аналитичното отчитане на земите, горите и трайните насаждения.


Сметка 202 Продуктивни и работни животни
Чрез сметка 202 се отчитат продуктивните животни от основните стада, както и животните, използвани за работна сила. Като инвентарен обект се отчита всяко животно или група животни.
В състава на продуктивните животни се включват:
- женските животни - при получаване на първите приплоди;
- разплодните животни след навършване на:
* 1,5 години за говежди бици;
* 2 години за биволски бици;
* 4 години за жребци.
В състава на работните животни се включват:
- навършилите 3-годишна възраст коне, кобили, волове и биволи;
- навършилите 2-годишна възраст мулета, катъри и магарета.
Като продуктивни и работни животни могат да се отчитат и мъжките животни, които не са достигнали напълно посочената възраст, ако с акта за прехвърляне е установено, че те са придобили необходимите качества.
По сметка 202 се отразяват:
- постъплението на продуктивни и работни животни чрез покупка или прехвърляне от оборотните стада (краткотрайните активи);
- получаването при замяна или като дарение на продуктивни и работни животни;
- отписването на продуктивни и работни животни при тяхното ликвидиране, бракуване или замяна срещу други активи;
- намалението на продуктивни и работни животни при продажба, дарение или прехвърляне в групата на животните за угояване;
- загиването на продуктивни и работни животни при стихийни бедствия и други.
Аналитичното отчитане към сметка 202 може да се организира по видове и породи животни с данни за броя и стойността им и по материалноотговорни лица.


Сметка 203 Сгради
Чрез сметка 203 се отчитат сградите с производствено и непроизводствено предназначение, които осигуряват условия за производството и съхраняването на материални ценности и за социално-битовото и административното обслужване на персонала. Като отделен инвентарен обект се отчита всяка сграда независимо от нейната конструкция и големина. Конструкциите, съоръженията, инсталациите, вградените мебели и други подобни разграничими части, принадлежащи към сградите, по преценка на предприятието могат да се отчитат или като отделни инвентарни обекти, или като съставна част на сградата. Към тях се отнасят:
- шахти за асансьори;
- асансьорите в жилищните сгради, в сградите за социално-битово, културно и административно предназначение;
- газопроводите и топлопроводите (от контролната шахта);
- канализацията;
- отоплителните и вентилационните устройства;
- вътрешната електрическа инсталация (включително от входното табло);
- хидрофорни уредби;
- фундаментите на оборудването, монтирано в сградите, когато стойността на фундаментите е включена в проектосметната документация на сградата.
Помещенията, предназначени за магазини, ресторанти, кина, гаражи и други, които се намират в сгради от жилищното строителство, се отчитат като отделен инвентарен обект.
Чрез сметка 203 се отчитат и изградените временни сгради, подпомагащи строителството на различни обекти, както и изплатените отчуждени сгради до момента на разрушаването им.
Сградите се заприходяват със стойността на фактически извършените разходи за тяхното построяване или придобиване. Те се включват в състава на дълготрайните материални активи от датата на утвърждаване на приемателния протокол при строителството или на нотариалния акт.
По сметка 203 се отразяват:
- заприходяването на сградите при тяхната покупка, завършване на строителството по стопански начин или чрез възлагане, замяна или получаване на дарения, както и при увеличаване на стойността им;
- отписването на сградите в резултат на тяхната продажба, замяна, ликвидация, даване като дарение или съучастие в други предприятия, при намаление на стойността им и при отчитането им като инвестиционен имот.
Аналитичното отчитане към сметка 203 може да се организира по отделни инвентарни обекти, местонахождение или други признаци по преценка на предприятието.


Сметка 204 Машини, съоръжения и оборудване
Чрез сметка 204 се отчитат енергетичните и двигателните машини и оборудване, производствените машини и оборудване, измервателните и регулиращите уреди, инструменти и производствени принадлежности, инженерно- техническите съоръжения и предавателни устройства.
Тук се отчитат машините и оборудването, с помощта на които се извършва преместване на предметите на труда в производствения процес, като: крикове, електротелфери, асансьори, кранове, транспортьори и други.
Чрез сметка 204 се отчитат:
- покупката на машини, съоръжения и оборудване, както и увеличението на стойността им с извършените разходи по доставката и монтажа;
- получените безвъзмездно машини, съоръжения и оборудване;
- отписването от баланса на унищожени при стихийни бедствия, бракувани и ликвидирани по други причини машини, съоръжения и оборудване;
- продажбата на машини, съоръжения, оборудване;
- безвъзмездното предаване на машини, съоръжения и оборудване;
- внасянето като съучастие в други предприятия на машини, съоръжения и оборудване.
Към сметка 204 може да се открият следните сметки:
2041 Съоръжения
2042 Предавателни устройства
2043 Енергетични и двигателни машини и оборудване
2044 Производствени машини и оборудване
2045 Измервателни и регулиращи уреди, инструменти и производствени принадлежности
2046 Компютърна техника
2047 Касови апарати с фискална памет.
Аналитичното отчитане към сметка 204 се организира по видове съоръжения и оборудване, местонахождение, материалноотговорни лица и други признаци по преценка на предприятието.


Сметка 205 Транспортни средства
Чрез сметка 205 се отчитат дълготрайни активи, които са предназначени за превозване на товари и пътници. Като отделен инвентарен обект се отчита всяко транспортно средство със или без всички приспособления и принадлежности към него. Предмети с характер на стопански инвентар, прикрепени трайно към транспортните средства, се отчитат отделно или като тяхна съставна част, или като отделни дълготрайни материални активи. Свободно стоящите в транспортното средство инвентарни предмети или само временно прикрепените към тях се отчитат според случая като отделни инвентарни обекти по сметка 206 Стопански инвентар или като материални запаси.
Транспортно средство може да се отчита и като се разчлени на няколко дълготрайни материални актива.
Аналитичното отчитане към сметка 205 може да се организира по видове, местонахождение, материалноотговорни лица и по други признаци по преценка на предприятието.
По сметка 205 се отразяват:
- покупката на транспортните средства, включително разходите по доставката им;
- получените безвъзмездно транспортни средства;
- придобитите транспортни средства чрез натурална замяна срещу други активи;
- отписаните транспортни средства при продажби, бракуване и пр.


Сметка 206 Стопански инвентар
Чрез сметка 206 се отчитат канцеларските мебели, инвентарът в кухните, офисобзавеждане, спортният и друг стопански инвентар. Като отделни инвентарни обекти се отчитат предметите със самостоятелно предназначение - отделни шкафове, железни каси, бюфети, гардероби, радиоапарати и други подобни.
Аналитичното отчитане към сметка 206 се организира по вид, местонахождение, материалноотговорни лица и други признаци по преценка на предприятието.
По сметка 206 се отразяват:
- постъплението и заприходяването на стопанския инвентар при покупка, производство, дарение и замяна срещу други дълготрайни активи;
- продажбата на стопански инвентар;
- предоставянето на стопански инвентар като съучастие в други предприятия;
- даренията и безвъзмездното предаване на стопански инвентар;
- бракуването и ликвидацията на стопански инвентар.


Сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Чрез сметка 207 се отчитат: фактически извършените разходи за строителство на различни обекти по стопански начин и чрез възлагане; разходите за доставката и монтажа на дълготрайните активи; разходите за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, предназначени за строящи се обекти; изплатените суми за проучване и проектиране; плододаващите трайни насаждения до влизането им в плодоносна възраст; всички други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.
Към сметка 207 може да се открият следните сметки:
2071 Разходи за строителство
2072 Разходи за доставка
2073 Разходи за създаване на трайни насаждения
2074 Други разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.
Аналитичното отчитане по сметка 207 се организира по отделни обекти, местонахождение, видове разходи и други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 207 се дебитира:
1. С разходите за строителство по стопански начин срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
2. С начислените суми на изпълнители - предприемачи при строителство чрез възлагане срещу кредитиране на сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях сметки.
3. С разходите, свързани с доставката и монтажа на дълготрайни материални активи, срещу кредитиране на сметки от групи 40 Доставчици и свързани с тях сметки или 60 Разходи по икономически елементи.
4. Със стойността на машините и съоръженията, доставени за строящи се обекти, срещу кредитиране на сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях сметки.
5. С изплатените възнаграждения и хонорари за проучване и проектиране на обекти срещу кредитиране на сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях сметки.
6. С други разходи, извършени за придобиване на дълготрайни материални активи, които могат пряко да се отнесат към съответните обекти, срещу кредитиране на сметки от групи 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства и 60 Разходи по икономически елементи.
Сметка 207 се кредитира при въвеждане в действие или в експлоатация на придобитите дълготрайни материални активи срещу дебитиране на сметки от група 20 Дълготрайни материални активи.
Извършените разходи, дължащи се на неефективност (престои, трудови спорове и други), не се отчитат по сметка 207, а се отразяват като разходи за текуща дейност.
При доставка на дълготрайни активи, неизискващи монтаж, те се отчитат направо по съответните сметки от група 20 Дълготрайни материални активи.


Сметка 208 Ликвидация на дълготрайни материални активи
Чрез сметка 208 се отчитат разходите и приходите от ликвидацията на дълготрайни материални активи при тяхното ликвидиране и унищожаване от стихийни бедствия или от други събития. Чрез тази сметка се отчитат и продажбите и отчетната стойност на отписаните активи на обявените в несъстоятелност и ликвидация предприятия.
Аналитичното отчитане към сметка 208 се организира по отделни ликвидационни обекти.
Сметка 208 се дебитира:
1. Със стойността на изразходваните суровини, материали, резервни части, заплати, начисления и с другите разходи по ликвидацията срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
2. Със стойността на положителния финансов резултат от ликвидацията срещу кредитиране на сметки 799 Други извънредни приходи и 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация.
Сметка 208 се кредитира:
1. С евентуалната продажна цена на получените материали, резервни части и други срещу дебитиране на сметки от група 30 Материали, продукция и стоки.
2. Със стойността на отрицателния финансов резултат от ликвидацията на дълготрайните активи срещу дебитиране на сметки 699 Други извънредни разходи и 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация.
Предприятията сами определят кога и по какъв начин се извършва ликвидацията на дълготрайните материални активи. Ликвидирането на съставни части от сложен инвентарен обект е частична ликвидация и се отчита както пълната ликвидация.


Сметка 209 Други дълготрайни материални активи
Чрез сметка 209 се отчитат дълготрайни материални активи, за които не са предвидени отделни сметки - инвентарен амбалаж, производствени инструменти и други.
Записванията по тази сметка са аналогични на посочените в група 20 Дълготрайни материални активи.


Група 21
ДЪЛГОТРАЙНИ НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
(Изм. - ДВ., бр. 3 от 2000 г.)
В групата са включени сметки, чрез които се отчитат дълготрайни активи с нематериален характер: разходи за учредяване и разширяване на предприятието; продукти от развойна дейност; патенти, лицензии, търговски и концесионни права, програмни и други интелектуални продукти, които отговарят на критериите за такива, съгласно изискванията на НСС 5 - Отчитане на дълготрайни нематериални активи.


Сметка 211 Разходи за учредяване и разширяване
Чрез сметка 211 се отчитат разходите за учредяване на предприятието, извършени преди започване на нормалната му дейност, както и разходите за разширяване на дейността му. Чрез нея се отчитат:
- разходите за подготовка на документацията за регистрация и пререгистрация в съда при учредяване и разширяване на предприятието;
- държавната такса, предвидена в нормативни актове за учредяване на предприятието;
- разходите за отпечатване на различни съобщения, реклами и други;
- разходите за маркетинг, свързани с учредяването и разширяването;
- хонорарите на юристи, вещи лица и други експерти, взели участие в обосновката и регистрацията на предприятието;
- разходите, свързани с емисия на ценни книжа;
- разходите за ремонти по разширяване на дейността;
- другите разходи, свързани с регистрацията, учредяването и разширяването на предприятието.
Към сметка 211 може да се открият следните сметки:
2111 Разходи за предварително проучване
2112 Разходи за учредяване
2113 Разходи за разширяване
2119 Други разходи за учредяване и разширяване.
Аналитичното отчитане към сметка 211 се организира по отделни обекти, видове разходи или по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 211 се дебитира с фактически извършените разходи по учредяването и разширяването на предприятието срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
Сметка 211 се кредитира при отписване на разходите след пълното им амортизиране срещу дебитиране на сметка 242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи.


Сметка 212 Продукти от развойна дейност
(Изм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
Чрез сметка 212 се отчитат продуктите от развойна дейност, които имат дълготраен характер, съгласно изискванията на НСС 5 - Отчитане на нематериалните активи.
Аналитичното отчитане към сметка 212 се организира по видове продукти, местонахождение и по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 212 се дебитира с отчетната стойност на продуктите от развойна дейност срещу кредитиране на сметки от групи: 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства, 61 Разходи за дейността и 79 Извънредни приходи.
Сметка 212 се кредитира при:
1. Отписване на продукти от развойна дейност срещу дебитиране на сметка 242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи и сметка 699 Други извънредни разходи или сметка 709 Приходи от други продажби.
2. Патентоване на получените продукти от развойна дейност срещу дебитиране на сметка 213 Патенти, лицензии, концесионни права, фирмени и търговски марки - с балансовата им стойност.


Сметка 213 Права върху интелектуална собственост
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)
Чрез тази сметка се отчитат права върху интелектуална собственост, като:
- патенти върху изобретения и патенти върху полезни модели - независимо дали са служебни, или не са служебни;
- авторски (служебни или не) и сродни на тях права (служебни или не);
- марки (търговски, за услуги, колективни и сертификатни) и географски означения (наименования за произход и географски указания);
- промишлени дизайни (служебни или не);
- топологии на интегрални схеми (служебни или не);
- лицензии (право, договорни, принудителни, изключителни или не) на права върху интелектуална собственост.
Аналитичното отчитане към сметка 213 се организира по вид на правата и други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 213 се дебитира:
1. С признатата стойност на продуктите от развойна дейност, които отговарят на изискванията за дълготраен нематериален актив, срещу кредитиране на сметка 212 Продукти от развойна дейност или сметки от група 61 Разходи за дейността.
2. Със стойността на придобитите права срещу кредитиране на сметки от групи: 15 Получени заеми; 40 Доставчици и свързани с тях сметки; 50 Парични средства; 79 Извънредни приходи.
3. Със справедливата стойност на правата, апортирани в предприятието, срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал.
4. При преоценка срещу кредитиране на сметка 112 Преоценъчни резерви или сметка 709 Приходи от други продажби до размера на отчетените в предходни периоди разходи от преоценки.
Сметка 213 се кредитира при:
1. Отписване на права върху интлектуална собственост срещу дебитиране на сметка 242 Амортизации на дълготрайни нематериални активи, сметка 699 Други извънредни разходи.
2. Отрицателна разлика при преоценка, когато преоценъчният резерв е недостатъчен или няма създаден такъв срещу дебитиране на сметка 609 Други разходи.
3. Продажба с балансовата стойност срещу дебитиране на сметка 709 Приходи от други продажби.


Сметка 214 Програмни продукти
Чрез сметка 214 се отчитат създадените и закупените за собствени нужди програми и пакети от програми, както и други програмни продукти независимо от вида на техническите носители и използваната техника.
Аналитичното отчитане към сметка 214 се организира по видове програмни продукти, по местонахождение и по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 214 се дебитира с отчетната стойност на придобитите програмни продукти срещу кредитиране на сметки от групи: 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства, 61 Разходи за дейността и 79 Извънредни приходи.
Сметка 214 се кредитира при отписване от баланса на програмните продукти поради продажба, бракуване и ликвидация срещу дебитиране на сметка 242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи, сметка 699 Други извънредни разходи и сметка 709 Приходи от други продажби.


Сметка 215 Права върху индустриална собственост
(Нова - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)
Чрез тази сметка се отчитат права върху индустриална собственост, като:
- дългосрочни разрешения (над 1 година) за търсене и/или проучване на подземни богатства;
- други дългосрочни разрешения, предоставяни от държавни или общински органи, които по закон се изискват за осъществяване на определени дейности, за ползване на определени активи, за осъществяване на дейности в определени райони и т.н.;
- концесии за добив на подземни богатства;
- концесии за ползване на крайбрежни плажни ивици;
- концесии за ползване на биологични, минерални и енергийни ресурси;
- концесии за ползване на републиканските пътища, пристанища и летища;
- концесии за ползване на водите и т.н.
Аналитичното отчитане към сметка 215 се организира по вид на правата и други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 215 се дебитира:
1. С отчетната стойност на придобитите права срещу кредитиране на сметки от групи: 15 Получени заеми; 40 Доставчици и свързани с тях сметки, и 50 Парични средства.
2. Със справедливата стойност на правата, апортирани в предприятието, срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал.
3. При преоценка срещу кредитиране на сметка 112 Преоценъчни резерви или сметка 709 Приходи от други продажби до размера на отчетените в предходни периоди разходи от преоценки.
Сметка 215 се кредитира при:
1. Отписване на права върху индустриална собственост срещу дебитиране на сметка 242 Амортизации на дълготрайни нематериални активи, сметка 699 Други извънредни разходи.
2. Отрицателна разлика при преоценка, когато преоценъчният резерв е недостатъчен или няма създаден такъв срещу дебитиране на сметка 609 Други разходи.


Сметка 219 Други дълготрайни нематериални активи
Чрез сметка 219 се отчитат дълготрайни нематериални активи, за които не са предвидени отделни сметки - като ограничени вещни права, право на ползване, право на строеж и др. Тук се включват и разходите за подобрения (модернизация и реконструкция) на наети дълготрайни материални активи.
Аналитичното отчитане към сметка 219 се организира по видове активи,местоположение и по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 219 се дебитира при придобиване на дълготрайни нематериални активи срещу кредитиране на сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 15 Получени заеми и сметка 101 Основен капитал.
Сметка 219 се кредитира при отписване на дълготрайни нематериални активи срещу дебитиране на сметка 242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи и сметка 699 Други извънредни разходи и сметка 709 Приходи от други продажби.


Група 22
ДЪЛГОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ И ВЗЕМАНИЯ
В групата са включени сметки, чрез които се отчитат предоставените средства на други предприятия под формата на съучастия, инвестиционни книжа, инвестиционни имоти, както и предоставените от предприятието дългосрочни заеми. Лихвите по предоставените дългосрочни заеми не се отчитат чрез сметките от тази група.


Сметка 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия
Чрез сметка 221 се отчитат предоставените от предприятието средства за съучастия в капиталите на дъщерни предприятия чрез акции, дялове, договори и други форми.
Аналитичното отчитане на сметка 221 се организира по видове участия, дялове, видове валута и по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 221 се дебитира:
1. С размера на предоставените под формата на съучастия дълготрайни и краткотрайни активи срещу кредитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 50 Парични средства.
2. При преоценка на дългосрочните инвестиции срещу кредитиране на сметка 112 Преоценъчни резерви или сметка 113 Инвестиционни резерви в инвестиционните дружества.
3. При отписване на дългосрочни инвестиции срещу кредитиране на сметка 724 Приходи от операции с инвестиции.
Сметка 221 се кредитира:
1. При отписване на дългосрочните инвестиции срещу дебитиране на сметка от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 11 Резерви.
2. При намаление на стойността на дългосрочните инвестиции срещу дебитиране на сметки 112 Преоценъчни резерви и 113 Инвестиционни резерви, в инвестиционните дружества.
3. При отписване на дългосрочна инвестиция срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства и сметка 623 Разходи по операции с инвестиции.


Сметка 222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия
Чрез сметка 222 се отчитат предоставените от предприятията средства за съучастие в капиталите на други предприятия чрез акции, дялове, договори и други форми. Като дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия се отчитат предоставените собствени средства, чийто относителен дял в капиталите на другите предприятия осигурява значително влияние на предприятията, които ги предоставят. Като малцинствени съучастия се отчитат предоставените собствени средства, които имат характер на дългосрочни инвестиции, но техният относителен дял в капиталите на други предприятия не осигурява контрол или значително влияние на предприятието, което ги предоставя.
Аналитичното отчитане на сметка 222 се организира по видове участия, дялове, видове валута и по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 222 се дебитира:
1. С размера на предоставените под формата на съучастия дълготрайни и краткотрайни активи срещу кредитиране на сметките от групи 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция, стоки, 50 Парични средства.
2. При преоценка на съучастията срещу кредитиране на сметка 112 Преоценъчни резерви или сметка 113 Инвестиционни резерви.
Сметка 222 се кредитира:
1. При отписване на съучастието срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 11 Резерви.
2. При намаление на стойността на съучастията срещу дебитиране на сметки 112 Преоценъчни резерви, 113 Инвестиционни резерви, 623 Разходи по операции с инвестиции.


Сметка 223 Ценни книжа
Чрез сметка 223 се отчитат ценните книжа, които имат характер на дългосрочни инвестиции и не са отразени по сметки 221 Дългосрочни инвестиции в дъщерни предприятия и 222 Дългосрочни инвестиции в асоциирани предприятия и малцинствени съучастия.
Чрез тази сметка се отчитат придобитите от приватизационните фондове и инвестиционните дружества инвестиционни бонове.
Аналитичното отчитане към сметка 223 се организира по видове ценни книжа в левове и във валута, по издатели и други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 223 се дебитира:
1. При придобиване и преоценка на ценни книжа срещу кредитиране на сметки от групи: 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства и 72 Финансови приходи, 11 Резерви.
2. С номиналната стойност на внесените инвестиционни бонове в капитала на приватизационните фондове срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал.
Сметка 223 се кредитира:
1. При продажба, дарение и други намаления на ценни книжа срещу дебитиране на сметка от групи: 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 50 Парични средства, 62 Финансови разходи, 11 Резерви.
2. С номиналната стойност на инвестиционните бонове, използвани за придобиване на акции от предприятия, включени за приватизация чрез инвестиционни бонове, срещу дебитиране на сметки от групи 22 Дългосрочни инвестиции и вземания или 51 Краткосрочни инвестиции.


Сметка 224 Инвестиционни имоти
Чрез сметка 224 се отчитат земи и сгради, които не се използват от предприятието, поради това че са предоставени на трети лица с цел получаване на приходи.
Аналитичното отчитане към сметка 224 се организира по видове инвестиционни имоти, по контрагенти и по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 224 се дебитира при трансформиране на земи и сгради в инвестиционни имоти срещу кредитиране на сметки 201 Земи, гори и трайни насаждения и 203 Сгради.
Сметка 224 се кредитира при отписване на инвестиционни имоти срещу дебитиране на сметки 201 Земи, гори и трайни насаждения и 203 Сгради, сметки от група 50 Парични средства, сметки от раздел 4 Сметки за разчети и други.


Сметка 225 Предоставени дългосрочни заеми в левове
Чрез сметка 225 се отчитат дългосрочни вземания по предоставени банкови, търговски заеми и други дългосрочни вземания в левове.
Аналитичното отчитане към сметка 225 се организира по длъжници и по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 225 се дебитира със сумата на предоставените средства срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 225 се кредитира при:
1. Погасяване на дългосрочни вземания срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Погасяване на задължения към трети лица с дължими дългосрочни вземания срещу дебитиране на сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях сметки.


Сметка 226 Предоставени дългосрочни заеми във валута
Чрез сметка 226 се отчитат дългосрочни вземания по предоставени банкови, търговски заеми и други дългосрочни вземания във валута.
Аналитичното отчитане към сметка 226 се организира по длъжници и по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 226 се дебитира:
1. Със сумата на предоставените средства срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. При преоценка на валутни вземания срещу кредитиране на сметка 724 Приходи от валутни операции.
Сметка 226 се кредитира при:
1. Погасяване на дългосрочни вземания срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Преоценка на валутни вземания срещу дебитиране на сметка 624 Разходи по валутни операции.
3. Погасяване на задължения към трети лица с дължими дългосрочни вземания срещу дебитиране на сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях сметки.


Сметка 227 Просрочени заеми
Сметка 227 е предназначена за отчитане на просрочени дългосрочни заеми в левове и във валута и на други дългосрочни вземания.
Аналитичното отчитане към сметка 227 се организира по видове длъжници, по видове заеми, срокове на просрочия и други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 227 се дебитира с отнесени в просрочие суми срещу кредитиране на сметки 225 Предоставени дългосрочни заеми в левове и 226 Предоставени дългосрочни заеми във валута.
Сметка 227 се кредитира при погасяване на отнесените в просрочие предоставени дългосрочни заеми срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства и 74 Бюджетни и извънбюджетни приходи.


Сметка 229 Други предоставени заеми
Чрез сметка 229 се отчитат предоставените от банката заеми на предприятия, обявени за трудносъбираеми и несъбираеми, както и вземанията по финансов лизинг.
Условията за обявяване на заеми за трудносъбираеми и за несъбираеми се установяват от Управителния съвет на банката.
Към сметка 229 може да се открият следните сметки:
2291 Трудносъбираеми заеми
2292 Несъбираеми заеми
2293 Вземания по финансов лизинг.
Аналитичното отчитане към сметка 229 се организира по видове заеми, по длъжници и други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 229 се дебитира с отнесените в просрочен заем погасителни вноски и с остатъците от заемите, които не са издължени с имуществото на обявеното в ликвидация предприятие, срещу кредитиране на сметки от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, както и при възникване на вземания по финансов лизинг срещу кредитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби и сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди.
Сметка 229 се кредитира с погасителните вноски на длъжниците срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.


Група 23
АВАЛИРАНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ПОЛУЧЕНИ ЗАЕМИ ВЪВ ВАЛУТА


Сметка 230 Авалирани задължения по получени заеми във валута
Сметка 230 е предназначена за отчитане на авалираните от търговските банки задължения на предприятията по ползвани фирмени и банкови кредити в чуждестранна валута, гарантирани и негарантирани.
Към сметка 230 може да се открият следните сметки:
2301 Авалирани задължения по получени заеми във валута
2302 Авалирани задължения на предприятия по гарантирани фирмени заеми
2303 Авалирани задължения на предприятия по негарантирани фирмени заеми.
Аналитичното отчитане към сметка 230 се организира по видове заеми, по чуждестранни кореспонденти и по други признаци, необходими за отчетността.
Сметка 230 се дебитира с авалираните задължения срещу кредитиране на сметки от групи 43 Разчети по преводи и 48 Чуждестранни и местни кореспонденти.
Сметка 230 се кредитира със сумата на изплатените авалирани задължения срещу дебитиране на сметки от групи 18 Привлечени средства във валута и 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства.


Група 24
АМОРТИЗАЦИЯ
В тази група са включени корективни сметки, чрез които се отчитат амортизациите в съответствие с изготвения амортизационен план на предприятието.
Амортизации се начисляват на амортизируеми дълготрайни материални и нематериални активи, както и на положителната търговска репутация.
Предприятието самостоятелно определя и ръководи амортизационната си политика в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти.
Предприятието разработва и утвърждава амортизационен план. В него се определя приетият срок за практическо използване на активите, амортизационната сума, амортизационната норма и амортизационната квота за видовете амортизируеми активи, както и други показатели, необходими за правилното начисляване на амортизациите. За автотранспортните средства амортизациите може да се определят на база изминати километри (пробег), а за авиотранспортните средства - на база прелетени часове. Амортизационната квота е част от общата амортизационна сума на активите, разпределена между отделните отчетни периоди. Размерът на амортизационната квота зависи от прилаганите методи на амортизация и от конкретните условия в предприятието (сменност, обем на производство и други). Могат да се прилагат различни методи на амортизация, като в годишния счетоводен отчет се посочва избраният метод.
Основни методи на амортизация са линеен и нелинеен.
1. Линеен метод на амортизация
Прилага се при дълготрайни материални и нематериални активи, за които сравнително точно може да бъде определен полезният срок на годност. Амортизационната квота се определя от произведението на амортизационната сума на активите и годишната норма на амортизация.
Годишната амортизационна норма се изчислява по следния начин:
100
АН = ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Срок на използване в години
2. Нелинейни методи на амортизация
При прилагане на нелинейни методи на амортизация размерът на амортизационната квота може да намалява или да нараства през отделните периоди равномерно или неравномерно.
2.1. Дегресивни нелинейни методи
При прилагането на дегресивни методи на амортизация амортизационната квота намалява през време на амортизационния срок. Тези методи са подходящи за прилагане при дълготрайни активи, които подлежат на по-бързо морално и физическо износване.
2.1.1. Константно дегресивен метод (метод на снижаващия се остатък)
Амортизационната норма остава постоянна и се определя както при линейния метод - с определен коефициент на повишение (обикновено от 1,5 до 2,5), като тя се прилага към неамортизираната стойност на активите за всяка година от определения им полезен срок на годност.
Пример:
а) амортизационна сума на актива - 100 000 лева
б) полезен срок на годност - 5 години
в) амортизационна норма по линейния метод - 20%
г) коефициент на повишение - 2,0
д) повишена амортизационна норма 20 x 2 - 40%
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ
¦ Година ¦ Амортизационна квота ¦ Остатъчна стойност ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 1 ¦ 40 000 (100 000 . 40%) ¦ 60 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 2 ¦ 24 000 (60 000 . 40%) ¦ 36 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 3 ¦ 14 400 (36 000 . 40%) ¦ 21 600 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 4 ¦ 10 800 (21 600 : 2) ¦ 10 800 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 5 ¦ 10 800 ¦ 0 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ ¦ 100 000 ¦ ¦
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±
През последните две години амортизациите се начисляват поравно към остатъчната стойност с цел пълно амортизиране на активите.
2.1.2. Неравномерно дегресивен метод
Амортизационната квота за съответната година се определя от прогресивно намаляваща норма на амортизация, която се прилага към амортизационната стойност на активите.
Пример:
а) амортизационна сума на актива - 60 000 лева
б) полезен срок на годност - 5 години
в) приета по преценка на предприятието норма на амортизация по години, посочена в следната таблица:
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ
¦ Година ¦ Амортизационна ¦ Амортизационна ¦ Амортизационна ¦
¦ ¦ сума ¦ норма ¦ квота ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 1 ¦ 60 000 ¦ 30% ¦ 18 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 2 ¦ 60 000 ¦ 25% ¦ 15 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 3 ¦ 60 000 ¦ 20% ¦ 12 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 4 ¦ 60 000 ¦ 15% ¦ 9 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 5 ¦ 60 000 ¦ 10% ¦ 6 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ ¦ ¦ 100% ¦ 60 000 ¦
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±
2.1.3. Метод на сумата на числата
Амортизационната норма за всяка година се получава, като броят на годините, които остават до края на амортизационния срок, се раздели на сумата от числата на годините в амортизационния срок.
Пример:
а) амортизационна сума на актива - 66 000 лева
б) полезен срок на годност - 3 години
в) сума от числата на годините (1+2+3) - 6
І¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤џ
¦ Година ¦ Амортизационна ¦ Амортизационна ¦ Амортизационна ¦
¦ ¦ сума ¦ норма ¦ квота ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 1 ¦ 66 000 ¦ 2/5 ¦ 33 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 2 ¦ 66 000 ¦ 2/6 ¦ 22 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ 3 ¦ 66 000 ¦ 1/6 ¦ 11 000 ¦
Ј¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ґ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤°
¦ ¦ ¦ 6/6 ¦ 66 000 ¦
 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤Ў¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤±
Към нелинейните дегресивни методи се отнася и методът на изключителната амортизация, при който за първата година от използването на даден актив се прилага изключително висока норма на амортизация. През следващите години от амортизационния срок нормата се определя по линейния метод или по някои от нелинейните методи на амортизация.
2.2. Прогресивен нелинеен метод
При прилагането на този метод амортизационната квота през първата година е най-ниска и нараства през останалите периоди на използване на активите. Основание за прилагане на прогресивния нелинеен метод може да бъде достигането на експлоатационните възможности на съответния актив. Прилага се обикновено при новосъздадени предприятия, които още не са достигнали производствения си капацитет.


Сметка 241 Амортизация на дълготрайни материални активи
Сметка 241 е корективна. Чрез нея се отчита амортизацията на дълготрайни материални активи.
Сметка 241 се дебитира при отписване от баланса на дълготрайни материални активи с размера на начислените амортизации срещу кредитиране на сметки от група 20 Дълготрайни материални активи и при преоценка на коректива срещу кредитиране на сметка 112 Преоценъчни резерви.
Сметка 241 се кредитира със сумата на начислените амортизации срещу дебитиране на сметка 603 Разходи за амортизация и при преоценка на коректива срещу дебитиране на сметка 112 Преоценъчни резерви.


Сметка 242 Амортизация на дълготрайни нематериални активи
Чрез сметка 242 се отчитат амортизациите на дълготрайни нематериални активи.
Сметка 242 се дебитира със сумата на начислените до момента амортизации при отписването от баланса на дълготрайни нематериални активи срещу кредитиране на сметките от група 21 Дълготрайни нематериални активи.
Сметка 242 се кредитира със сумата на начислените амортизации срещу дебитиране на сметка 603 Разходи за амортизация.


Сметка 243 Амортизация на търговска репутация
Чрез сметка 243 се отчитат амортизациите на положителната търговска репутация.
Сметка 243 се дебитира със сумата на начислените до момента амортизации при отписването от баланса на положителна търговска репутация срещу кредитиране на сметка 261 Положителна търговска репутация.
Сметка 243 се кредитира със сумата на начислените амортизации на положителната търговска репутация срещу дебитиране на сметка 603 Разходи за амортизации.


Група 25
ПРОВИЗИИ ЗА ПОКРИВАНЕ НА РИСКОВИ АКТИВИ
В тази група са включени корективни сметки, чрез които се отчитат начислените провизии под формата на разходи за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания и други рискови активи.
Провизии за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания се начисляват, когато за това има изисквания в нормативните актове. В нормативните актове се определят и начините за изчисляване на провизиите.


Сметка 251 Провизии за покриване на рискови активи
Сметка 251 е корективна. Тя се използва от банките или от други предприятия, които съгласно законите могат да предоставят заеми (кредити). Сметката не може да има дебитно салдо.
Аналитично отчитане по сметка 251 се организира по видове рискови активи, видове валута или други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 251 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми заеми, за които са били начислявани провизии, срещу кредитиране на сметки от групи: 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани и 55 Предоставени заеми на банки и на бюджета. Сметката се дебитира и срещу кредитиране на сметка 799 Други извънредни приходи, когато кредитното й салдо надвишава необходимите провизии за покриване на рискови активи.
Сметка 251 се кредитира със сумата на начислените провизии като разходи за покриване на рискови активи срещу дебитиране на сметка 622 Разходи за провизиране на рискови активи.


Сметка 252 Провизии за вземане от продажби
Сметка 252 е корективна. Тя не може да има дебитно салдо.
Към сметка 252 може да се открият следните сметки:
2521 Провизии за дългосрочни вземания от продажби в левове
2522 Провизии за дългосрочни вземания от продажби във валута.
Сметка 252 се дебитира при отписване от баланса на несъбираеми вземания от продажби, за които са били начислявани провизии, срещу кредитиране на сметки от група 41 Клиенти и свързани с тях сметки. Сметката се дебитира и срещу кредитиране на сметка 799 Други извънредни приходи при уреждане (плащане) на трудносъбираеми вземания от продажби.
Сметка 252 се кредитира със сумата на начислените провизии като разходи за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания от продажби срещу дебитиране на сметка 609 Други разходи.


Сметка 253 Провизии за покриване на задбалансови ангажименти
Сметката е корективна и се открива и води от Българска народна банка с оглед прилагането на Наредба № 9 за оценка на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за покриване на риска от загуби.


Група 26
ТЪРГОВСКА РЕПУТАЦИЯ
В групата са включени сметки, чрез които се отчита възникналата положителна или отрицателна търговска репутация.


Сметка 261 Положителна търговска репутация
Чрез сметка 261 се отчита положителната репутация при покупка на предприятие.
Сметка 261 се дебитира при възникване на положителна репутация срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства, група 51 Краткосрочни инвестиции, сметка 498 Други дебитори.
Сметка 261 се кредитира при отписване на положителната репутация срещу дебитиране на сметка 243 Амортизация на търговска репутация.


Сметка 262 Отрицателна търговска репутация
Чрез сметка 262 се отчита отрицателната репутация при покупка на предприятие.
Сметка 262 се дебитира с частта от отрицателната репутация, която се признава за приход през съответния отчетен период, срещу кредитиране на сметка 709 Приходи от други продажби.
Сметка 262 се кредитира при възникване на отрицателна репутация срещу дебитиране на сметка 498 Други дебитори.


Раздел 3
СМЕТКИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
В раздела са включени сметки, чрез които се отчитат материалните запаси, с изключение на незавършеното производство. Те представляват материално имущество на предприятието, предназначено за продажба, за използване в производството, експлоатацията, услугите и за други стопански цели. По-конкретно материалните запаси включват материали, стоки, продукция, млади животни и животни за угояване.
Основните стопански процеси, свързани с материалните запаси, са: придобиване, изразходване, бракуване, инвентаризиране, рекламации, обезценяване.
В случаите на доставени, но неплатени материални запаси, на забавяне или липса на първичен счетоводен документ, например фактура от доставчика, се съставя протокол, декларация или друг документ по преценка на предприятието. В тези случаи материалните запаси се оценяват по продажна цена. След получаване на фактурата съставената статия се сторнира и се съставя нова.
Предадените или получените безвъзмездно материални запаси се отчитат като извънредни разходи, съответно като извънредни приходи.
Материалните запаси се оценяват текущо при тяхното изразходване по следните методи:
а) първа входяща, първа изходяща цена (себестойност);
б) последна входяща, първа изходяща цена (себестойност);
в) средна претеглена цена (себестойност) за отчетния период;
г) конкретно определена цена (себестойност) по доставени партиди.
В рамките на една отчетна година избраният метод за текуща оценка на разхода на материалните запаси не се променя.
1. При метода първа входяща, първа изходяща цена (себестойност) употребените материални запаси се изписват по оценки, съответни на тези на тяхното придобиване, и по реда на тяхното постъпление. Най-рано доставените материални запаси, съответно наличностите в началото на отчетния период, се изписват първи, например:
Приход на материал „А”:
юни 30 бр. x 200 лв. = 6 000 лв.
юли 18 бр. x 300 лв. = 5 400 лв.
август 10 бр. x 400 лв. = 4 000 лв.
октомври 50 бр. x 700 лв. = 35 000 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
общо 108 бр. за = 50 400 лв.
Разход на материал „А”:
септември 40 бр.
ноември 20 бр.
декември 17 бр.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
общо 77 бр.
Текущата оценка на разхода на материал „А” при метода първа входяща, първа изходяща се извършва по следния начин:
септември 30 бр. х 200 лв. = 6000 лв.
10 бр. х 300 лв. = 3000 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
общо 40 бр. за 9000 лв.
ноември 8 бр. х 300 лв. = 2400 лв.
10 бр. х 400 лв. = 4000 лв.
2 бр. х 700 лв. = 1400 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
общо 20 бр. за 7800 лв.
декември 17 бр. х 700 лв. = 11 900 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Всичко: 77 бр. за 28 700 лв.
Наличност в края на отчетния период 31 бр. x 700 лв. = 21 700 лв.
2. При метода последна входяща, първа изходяща цена (себестойност) употребените материални запаси се изписват по оценки на тяхното придобиване и по ред, обратен на реда на тяхното постъпване. Първи се изписват последните доставени запаси, например:
Приход на материал „А”:
юни 30 бр. х 200 лв. = 6 000 лв.
юли 18 бр. х 300 лв. = 5 400 лв.
август 10 бр. х 400 лв. = 4 000 лв.
октомври 50 бр. х 700 лв. = 35 000 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
общо 108 бр. за 50 400 лв.
Разход на материал „А”:
септември 40 бр.
ноември 20 бр.
декември 17 бр.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
общо 77 бр.
Текущата оценка на разхода на материал „А” при метода последна входяща, първа изходяща цена (себестойност) се извършва по следния начин:
септември 10 бр. х 400 лв. = 4 000 лв.
18 бр. х 300 лв. = 5 400 лв.
12 бр. х 200 лв. = 2 400 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
общо 40 бр. за 11 800 лв.
ноември 20 бр. х 700 лв. = 14 000 лв.
декември 17 бр. х 700 лв. = 11 900 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Всичко: 77 бр. за 37 700 лв.
Наличност в края на периода:
18 бр. х 200 лв. = 3600 лв.
3 бр. х 700 лв. = 2100 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Всичко: 21 бр. за 5700 лв.
3. При метода средна претеглена цена (себестойност) за отчетния период материалните запаси се изписват по усреднена стойност чрез изчисляване на една средна претеглена оценка на постъпилите материални запаси, например:
Приход на материал „А”:
юни 30 бр. х 200 лв. = 6 000 лв.
юли 18 бр. х 300 лв. = 5 400 лв.
август 10 бр. х 400 лв. = 4 000 лв.
октомври 50 бр. х 700 лв. = 35 000 лв.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
общо 108 бр. за 50 400 лв.
Разход на материал „А”:
септември 40 бр.
ноември 20 бр.
декември 17 бр.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
общо 77 бр.
Текущата оценка на разхода на материал „А” при метода средна претеглена цена (себестойност) за отчетния период се извършва по следния начин:
(30 х 200)+(18 х 300)+(10 х 400) 15 400
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ = ¤¤¤¤¤¤¤¤¤ = 266 лв.
30 + 18 + 10 58
септември 40 бр. x 266 лв. = 10 640 лв.
(15 400 - 10 600) + (50 х 700) 39 800
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ = ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ = 585 лв.
(58 - 40) + 50 68
ноември 20 бр. x 585 лв. = 11 700 лв.
декември 17 бр. x 585 лв. = 9945 лв.
Наличност в края на отчетния период: 31 бр. за 18 135 лв.
Предприятието само определя кой метод ще използва в отчетния процес и на какъв период в рамките на отчетната година ще актуализира прилаганата средна претеглена оценка на разхода на материални запаси.
Аналитичното отчитане на материалните запаси може да се организира по видове, по местонахождение (склад, обект, магазин), материалноотговорни лица, наименование, номенклатурен номер с данни за натурални и стойностни измерители.
Сметките за материални запаси се водят с данни за натура и отчетна стойност.
По сметките за отчитане на материалните запаси може да не се записват данни за дебитни и кредитни обороти. В края на отчетния период се отразяват само измененията в наличните материални запаси. В тези случаи задължително ежедневно се организира отразяване в натурални измерители на постъпленията и намаленията по картоните за складово отчитане - по видове материални запаси в зависимост от конкретната организация на счетоводството в предприятието. Bъз основа на разликите се установява увеличението или намалението на натуралните остатъци в края на месеца. Тези изменения се отразяват по дебита (увеличението) или по кредита (намалението) на сметките, чрез които се отчитат материалните запаси.


Група 30
МАТЕРИАЛИ, ПРОДУКЦИЯ И СТОКИ
В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат всички видове материали, продукция и стоки.


Сметка 301 Доставки
Чрез сметка 301 се отчита доставката на материали и стоки по цена на придобиване.
По дебита на сметка 301 се отразява покупката на материалните запаси и формирането на цената на придобиване, а по кредита - непосредственото постъпване на материалните запаси в складовете на предприятието.
Аналитичното отчитане към сметка 301 може да се организира по видове доставки, по видове материални запаси с данни за натура, цена и стойност, по видове разходи.
По преценка на предприятието сметка 301 може да не се води. В тези случаи информацията за цената на придобиване се осигурява по дебита на сметките за отчитане на материалните запаси.
Сметка 301 се дебитира при получаване на материали и стоки и извършване на разходи при тяхната доставка, срещу кредитиране на сметки от групи 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства или сметка 422 Подотчетни лица. Тук не се записва начисленият данък върху добавената стойност, ако е с право на данъчен кредит.
Сметка 301 се кредитира при заприходяване на получените материали и стоки срещу дебитиране на сметки 302 Материали или 304 Стоки.


Сметка 302 Материали
Чрез сметка 302 се отчитат:
- Материалите на предприятието, предназначени за влагане в производствено-експлоатационния процес с цел създаване на продукт с нова потребителна стойност.
- Материалите, които служат като гориво или се използват за технологични цели, за произвеждане на енергия или за отопление, и смазочни материали.
- Запасните части, агрегати и други материали за подмяна и ремонт на машини, оборудване и други.
- Създадените от собствено производство или закупени отвън образци, модели, опитни инсталации, стендове и други, както и останалите след използването им при разработване на програми и задачи. Характерно за тях е, че могат да участват както еднократно, така и многократно в производствения процес, но винаги пренасят изцяло своята стойност в стойността на новосъздадения продукт.
В случай на повторна употреба образците, моделите, опитните инсталации, стендовете и други се оценяват с протокол от създадена за целта комисия по тяхната продажна (реализуема) цена. Така се оценяват и материалните активи, получени от разкомплектуване на образци, модели, опитни инсталации, стендове и други.
- Консумативните, канцеларските и други материали.
Към сметка 302 може да се открият следните сметки:
3021 Основни материали
3022 Спомагателни материали
3023 Резервни части
3024 Горивни материали
3025 Образци, модели, опитни инсталации и други
3026 Амбалажни материали
3027 Материали и стоки на път
3028 Материали за преработка
3029 Други материали.
Чуждите материали, приети за преработка, се отчитат като задбалансови активи.
Сметка 302 се дебитира при:
1. Заприходяване на доставени материали срещу кредитиране на сметка 301 Доставки, или сметки от групи 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства или сметка 422 Подотчетни лица.
2. Заприходяване на материали от собствено производство срещу кредитиране на сметки от група 61 Разходи за дейността.
3. Заприходяване на констатирани излишъци от материали и годни образци и модели за повторна употреба срещу кредитиране на сметка 793 Излишъци на активи.
4. Получаване на материали от бракувани или разкомплектувани дълготрайни материални активи срещу кредитиране на сметка 208 Ликвидация на материални дълготрайни активи.
Сметка 302 се кредитира при:
1. Предаване на материали за дейността на предприятието; обезценка на материали; установени фири в рамките на допустимите норми срещу дебитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
2. Бракуване на материали и установени липси без вина на материалноотговорно лице срещу дебитиране на сметки от група 69 Извънредни разходи.
3. Установените брак и липси по вина на материалноотговорно лице срещу дебитиране на сметки от група 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове.
4. Продажба на материали срещу дебитиране на сметка 709 Приходи от други продажби с отчетната им стойност.


Сметка 303 Продукция
Чрез сметка 303 се отчита произведената продукция в предприятието.
За отчитане на продукцията може да се използват следните сметки:
3031 Продукция на склад
3032 Продукция на отговорно пазене
3033 Продукция на консигнация.
При организиране отчитането на продукцията се допуска да се извършват записвания по сметка 303 само за наличната в края на отчетния период продукция. За целта текущо в складовете се организира оперативно отчитане на приемането и отпускането на готовата продукция в натурални измерители по изделия, група изделия, поръчки или по друг начин. Въз основа на разликата между приходите и разходите, установена в картоните за складово отчитане, се определят остатъците в края на отчетния период. Установената разлика (увеличение или намаление) се отразява по сметка 303 Продукция.
Сметка 303 се дебитира при:
1. Постъпление на продукцията в складовете на предприятието по фактическа себестойност или ориентировъчна оценка срещу кредитиране на сметки от група 61 Разходи за дейността. В края на отчетния период ориентировъчната оценка се коригира до фактическата.
2. Установени излишъци срещу кредитиране на сметка 793 Излишъци на активи.
Сметка 303 се кредитира при:
1. Продажба на продукция с фактическата себестойност срещу дебитиране на сметка 701 Приходи от продажби на продукция.
2. Оценяване на наличната в края на годината продукция срещу дебитиране на сметка 609 Други разходи.
3. Бракуване на продукция и констатирани липси на продукция без вина на материалноотговорно лице срещу дебитиране на сметки от група 69 Извънредни разходи.
4. Констатирани липси на продукция по вина на материалноотговорно лице срещу дебитиране на сметки от група 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове.


Сметка 304 Стоки
Чрез сметка 304 се отчитат готовите продукти, предназначени за продажба. Към сметката може да се открият следните сметки:
3041 Стоки на склад
3042 Стоки на отговорно пазене
3043 Стоки на консигнация
3044 Стоки на лагеруване
3045 Стоки за преработка, дообработка и сортировка
3046 Транзитни стоки.
Документирането на стоките в търговските обекти се осъществява с фактура, стокова разписка, отчет за дневни продажби, декларация на материалноотговорно лице, инвентаризационен опис и др.
Постъпилите стоки в магазинната мрежа се документират с приходна стокова разписка.
Отчитането на продадените стоки в търговските обекти се извършва въз основа на отчет за дневни продажби, декларация на материалноотговорно лице, инвентаризационен опис или други документи по преценка на предприятието. В тези документи се отразяват както количеството и продажната цена на отделните видове стоки, така и тяхната цена на придобиване.
Сметка 304 се дебитира при:
1. Заприходяване на доставените стоки срещу кредитиране на сметки от групи 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства или сметки 301 Доставки и 422 Подотчетни лица.
2. Заприходяване на констатирани излишъци от стоки срещу кредитиране на сметка 793 Излишъци на активи.
Сметка 304 се кредитира при:
1. Продажба на стоки срещу дебитиране на сметка 702 Приходи от продажби на стоки.
2. Оценяване на наличните в края на годината стоки и установени фири в рамките на допустимите норми срещу дебитиране на сметка 609 Други разходи.
3. Бракуване на стоки и констатирани липси на стоки без вина на материалноотговорно лице срещу дебитиране на сметки от група 69 Извънредни разходи.
4. Констатирани липси на стоки по вина на материалноотговорно лице срещу дебитиране на сметки от група 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове.


Сметка 305 Изпратени стоки и предадени работи
Чрез сметка 305 се отчитат изпратените на клиента продукция, стоки и оказани услуги в случаите, когато предприятието ще осъществи продажбата при определени условия в договора - монтаж, изпитание, проби и др.
По преценка на предприятието сметка 305 може да не се води, а към сметки 303 Продукция и 304 Стоки се откриват четирицифрени сметки със същото наименование: Изпратени стоки и предадени работи.
Аналитичното отчитане към сметка 305 може да се организира по видове материални запаси и по клиенти.
Сметка 305 се дебитира при предаване на продукцията, стоките и услугите на клиента срещу кредитиране на сметки 303 Продукция, 304 Стоки и сметки от група 61 Разходи за дейността.
Сметка 305 се кредитира при отразяване процеса на продажба на предадени стоки, продукция и услуги срещу дебитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби.


Група 31
МЛАДИ ЖИВОТНИ И ЖИВОТНИ ЗА УГОЯВАНЕ
В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат младите животни и животните за угояване.
Аналитичното отчитане към сметките от група 31 може да се организира по ферми, по материалноотговорни лица, по видове животни, по възрастови групи с данни за брой, живо тегло и оценка.


Сметка 311 Млади животни
Чрез сметка 311 се отчитат младите животни. Тук се включват всички приплоди или доставени от други предприятия млади животни до зачисляването им в групата на продуктивните и работните животни и на животните за угояване или до отписването им поради продажба, клане и др.
Сметка 311 се дебитира при:
1. Заприходяване на приплоди, отразяване на установения прираст на младите животни срещу кредитиране на сметки от група 61 Разходи за дейността.
2. Заприходяване на закупени млади животни срещу кредитиране на сметки от групи 40 Доставчици и свързани с тях сметки и 50 Парични средства или сметки 301 Доставки, 422 Подотчетни лица.
3. Установени при инвентаризация незаприходени млади животни или безвъзмездно получени срещу кредитиране на сметка 793 Излишъци на активи.
Сметка 311 се кредитира при:
1. Зачисляване на млади животни в групата на животните за угояване срещу дебитиране на сметка 312 Животни за угояване.
2. Зачисляване на млади животни в групата на дълготрайните материални активи срещу дебитиране на сметка 202 Продуктивни и работни животни.
3. Продажба на млади животни срещу дебитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби.
4. Безвъзмездно предадени или погинали млади животни срещу дебитиране на сметки от група 69 Извънредни разходи. Получените използваеми продукти от погинали млади животни се отчитат по дебита на сметките от група 30 Материали, продукция и стоки.
5. Установени липси на млади животни срещу дебитиране на сметки 442 Вземания по липси и начети и 693 Липси на активи.


Сметка 312 Животни за угояване
Чрез сметка 312 се отчитат различни видове животни, които са подложени на специален режим на отглеждане до тяхната продажба.
Сметка 312 се дебитира при:
1. Закупуване на животни за угояване срещу кредитиране на сметка 301 Доставки или сметки от групи 40 Доставчици и свързани с тях сметки и 50 Парични средства.
2. Начисляване на прираста на животните за угояване срещу кредитиране на сметка 611 Разходи за основна дейност.
3. Зачисляване на продуктивни или работни животни в групата за угояване срещу кредитиране на сметка 202 Продуктивни и работни животни.
4. Зачисляване на млади животни в групата за угояване срещу кредитиране на сметка 311 Млади животни.
5. Безвъзмездно получени или установени при инвентаризация незаприходени животни за угояване срещу кредитиране на сметки от група 79 Извънредни приходи.
Сметка 312 се кредитира при:
1. Изписване на продадени животни за угояване срещу дебитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби.
2. Безвъзмездно предадени или погинали животни за угояване срещу дебитиране на сметки от група 69 Извънредни разходи. Получените използваеми продукти от погинали животни за угояване се отчитат по дебита на сметките от група 30 Материали, продукция и стоки.
3. Установени липси на животни за угояване срещу дебитиране на сметки 442 Вземания по липси и начети и 693 Липси на активи.


Раздел 4
СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ
Чрез сметките от този раздел предприятията отчитат сметните си отношения с трети лица (други предприятия, държавата, международни организации, персонал), които като правило имат краткотраен характер. В раздела са включени и сметки за вътрешните разчети на предприятията с поделенията им и между поделенията; сметки за разчети между банките по преводи, с местни и чуждестранни кореспонденти, както и сметки за разчетите на застрахователните предприятия.
Към сметките от този раздел се поддържа аналитична информация за разчетите с дългосрочен, средносрочен и краткосрочен падеж, както и за вземанията и задълженията с трети лица, които са свързани с предприятието чрез съучастие.


Група 40
ДОСТАВЧИЦИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ СМЕТКИ
Чрез сметките от тази група предприятията отчитат задълженията си във връзка с придобиване на активи или ползване на услуги, както и вземанията си за дадени авансово суми на трети лица.
В сумата на задълженията към доставчиците се включват: фактурираната цена на придобитите активи или ползваните услуги, транспортните, товарно-разтоварните и други доставни разходи, които са за сметка на доставчика, иданъкът върху добавената стойност.
В сумата на задълженията не се включва отстъпката, която се прави на предприятието срещу поето от него гаранционно обслужване на продадения актив.
Сметките от група 40 се дебитират при изплащане на задълженията към доставчиците, при авансово превеждане на суми за бъдещи доставки на активи или услуги и при отписване на задължения срещу кредитиране на сметки от групи 15 Получени заеми, 50 Парични средства и на сметка 791 Отписани задължения.
Сметките от група 40 се кредитират при доставяне на активи или при ползване на услуги срещу дебитиране на сметки от раздели 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси, от група 50 Парични средства - за върнатите неизползвани аванси, и на сметки 441 Вземания по рекламации - за предявените рекламации към доставчиците, и 453 Разчети за данък върху добавената стойност - за начисления данък.
Сметки от група 40 могат да останат с кредитно салдо.
Сметките от група 40 могат да имат и дебитно салдо, когато:
- не са постъпили активи или не са използвани услуги по предоставен аванс и същият не е върнат;
- са изплатени фактури на доставчици, без да са постъпили срещу тях активи или да са използвани услуги.


Сметка 401 Доставчици
Чрез сметка 401 се отчитат задълженията по обикновени доставки на активи или услуги. Според потребностите в предприятието може да се открият следните сметки:
4011 Доставчици на дълготрайни активи
4012 Доставчици на материали и стоки
4013 Доставчици на услуги
4014 Доставчици на ценни книжа
4015 Доставчици по нефактурирани доставки.
Аналитичното отчитане към сметка 401 може да се организира по отделни предприятия доставчици, като се използват картотечният или други способи.


Сметка 402 Доставчици по аванси
Чрез сметка 402 се отчитат вземанията на предприятието от доставчиците за преведените им авансово суми срещу бъдещи доставки на активи или на услуги.
Аналитичното отчитане към сметка 402 може да се организира по видове аванси и по отделни предприятия доставчици.


Сметка 403 Доставчици по търговски кредити
Чрез сметка 403 се отчитат задълженията на предприятията за доставени активи или за оказани им услуги при условията на търговски кредит, който може да се оформи със запис на заповед, менителница или с друг документ.
Аналитичното отчитане към сметка 403 може да се организира по видове търговски кредити (срокове, лихви и т.н.) и по доставчици.
Освен посочените при характеристиката на групата са възможни още следните записвания по сметката:
Сметката се дебитира със сумата на отбива, който се прави за предсрочно изплащане на търговски кредит срещу кредитиране на сметка 721 Приходи от лихви.
Сметката се кредитира със сумата на начислените допълнително лихви при просрочване изплащането на кредита срещу дебитиране на сметка 621 Разходи за лихви.


Сметка 404 Доставчици по доставки при определени условия
Чрез сметка 404 се отчитат задълженията по доставени активи или ползвани услуги при предварително определени условия - гаранционно поддържане, отсрочки в плащанията, отбиви от цената и т.н.
Аналитичното отчитане към сметка 404 може да се организира по видове условия на доставките и по доставчици.
По преценка на предприятията тази сметка може да не се води, а задълженията да се отчитат по сметка 401 Доставчици, като се използва сметка с четирицифрен номер - 4016 Доставчици по доставки при определени условия.


Сметка 406 Разчети със свързани лица по доставки
Чрез сметка 406 се отчитат задълженията по доставени активи или услуги от свързани лица.
Към тази сметка предприятия откриват четирицифрени сметки за разчети, както следва:
4061 Разчети по доставки от дъщерни предприятия
4062 Разчети по доставки от асоциирани предприятия
4063 Разчети по доставки от други свързани лица.
Аналитичното отчитане към сметките се организира по контрагенти, видове доставки или по други признаци по преценка на предприятието.


Група 41
КЛИЕНТИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ СМЕТКИ
Чрез сметките от тази група предприятията отчитат своите вземания от продажби на активи или от оказване на услуги, както и задълженията си за получените авансово суми от трети лица.
В сумата на вземанията се включват: фактурираната продажна цена на актива или на услугата; транспортните, товарно-разтоварните и други разходи по продажбите, които са за сметка на клиента, и полагащият се данък върху добавената стойност.
В сумата на вземанията не се включва отстъпката, която се прави на клиента срещу поето от него гаранционно обслужване на закупения актив.
Сметките от група 41 се дебитират при продажба на активи или оказване на услуги срещу кредитиране на сметки от групи 70 Приходи от продажби и 50 Парични средства - за върнатите неизползвани аванси на клиента.
Сметките от група 41 се кредитират: при получаване на вземания от клиентите срещу дебитиране на сметки от групи 15 Получени заеми или 50 Парични средства; при постъпване на рекламации от клиентите - срещу дебитиране на сметка 441 Вземания по рекламации; при установяване на несъбираеми вземания - срещу дебитиране на сметка 691 Отписани вземания, а за провизираната част - сметка 252 Провизии за вземания от продажби.


Сметка 411 Клиенти
Чрез сметка 411 се отчитат вземанията на предприятията по продажби на активи или извършване на услуги.
В зависимост от потребностите предприятията може да открият следните сметки:
4111 Клиенти за продадени стоки
4112 Клиенти за оказани услуги
4113 Клиенти за продадени ценни книжа.
Аналитичното отчитане към сметка 411 може да се организира по отделни предприятия - клиенти.


Сметка 412 Клиенти по аванси
Чрез сметка 412 се отчитат задълженията на предприятията към клиентите за получените от тях авансово суми срещу бъдещи продажби на активи или оказване на услуги.
Аналитичното отчитане към сметка 412 може да се организира по видове аванси и по предприятия - клиенти.
Сметка 412 може да има кредитно салдо, когато до края на отчетния период не са изплатени активи или не са извършени услуги срещу преведения аванс и същият не е върнат на клиента.


Сметка 413 Клиенти по търговски кредити
Чрез сметка 413 се отчитат вземанията на предприятията от продажби на активи или оказване на услуги при условията на търговски кредит, който може да се оформи със запис на заповед, менителница или с друг документ.
Аналитичното отчитане към сметка 413 може да се организира по видове търговски кредит (според размера на лихвите, сроковете за погасяване и т.н.), като се поддържа информация за вида и размера на банковите или други гаранции, ако има такива.
Освен посочените при характеристиката на група 41 са възможни още следните записвания:
- сметката се дебитира със сумата на начислените лихви при изплащането на търговския кредит срещу кредитиране на сметка 721 Приходи от лихви;
- сметката се кредитира със сумата на отбива, който се прави при предсрочно погасяване на търговски кредит, срещу дебитиране на сметка 621 Разходи за лихви.


Сметка 414 Клиенти по продажби при определени условия
Чрез сметка 414 се отчитат вземанията от продажби по предварително определени условия (гаранционно поддържане, гаранционни удръжки, отбиви от цената, отсрочки в плащането и т.н.).
Аналитичното отчитане към сметка 414 може да се организира по клиенти и по условия на продажбите.
По своя преценка предприятията могат да не водят сметка 414, а да отчитат тези разчети по сметка 411 Клиенти, като открият към нея сметка с четирицифрен номер - 4114 Клиенти по продажби при определени условия.


Сметка 415 Вземания по предоставени фирмени кредити във валута
Сметката се води в банките. Чрез нея те отчитат вземанията на предприятията за изнесени от тях стоки при условията на различни фирмени кредити - гарантирани, негарантирани, по правителствени кредитни спогодби и т. н., които са осигурени от чуждестранния купувач с акцептирана трата или от банката - кореспондент.
Към сметка 415 може да се открият следните сметки:
4151 Вземания по предоставени фирмени кредити по правителствени спогодби
4152 Вземания по предоставени фирмени кредити във валута - гарантирани
4153 Вземания по предоставени фирмени кредити във валута - негарантирани
4159 Просрочени вземания по инкасо и предоставени фирмени кредити.
Аналитичното отчитане към сметка 415 може да се организира по кореспонденти и по видове фирмени кредити.
Сметка 415 се дебитира при погасяване на фирмения кредит на падежа със сумата на вземането и лихвата (ако е договорена такава) срещу кредитиране на сметка 481 Разчети с чуждестранни кореспонденти.
Сметка 415 се кредитира при извършване на износ на стоки със сумата, посочена в документите за износа, включително и лихвата, ако тя е уговорена между българските външнотърговски организации и чуждестранните фирми, срещу дебитиране на сметка 481 Разчети с чуждестранни кореспонденти.
При отнасяне на фирмения кредит в просрочие, както и при погасяване на просрочения кредит сметка 415 се дебитира и кредитира в кореспонденция на различни сметки с четирицифрени номера.


Сметка 416 Разчети със свързани лица по продажби
Чрез сметка 416 се отчитат вземанията на предприятията от свързани лица по продажби на активи и услуги.
Към тази сметка предприятията откриват четирицифрени сметки за разчети, както следва:
4161 Разчети по продажби на дъщерни предприятия
4162 Разчети по продажби на асоциирани предприятия
4163 Разчети по продажби на други свързани лица.
Аналитичното отчитане на сметките се организира по клиенти, по видове продажби или по други признаци по преценка на предприятието.


Група 42
ПЕРСОНАЛ И СЪДРУЖНИЦИ
Чрез сметките от тази група предприятията отчитат разчетите си с наетия персонал и със съдружниците си.


Сметка 421 Персонал
Чрез сметка 421 се отчитат вземанията и задълженията към персонала по начислени възнаграждения, социални помощи, семейни добавки и други плащания за сметка на различни осигурителни организации; по различни удръжки - спестявания, запори, погасявания на заеми и други задължения на персонала и т. н. Чрез тази сметка се отчитат неизплатените в нормативно определения срок възнаграждения и спестяванията на персонала, работещ в чужбина.
Към сметка 421 може да се открият следните сметки:
4211 Работници и служители
4212 Сътрудници
4213 Стипендианти
4214 Персонал по възнаграждения за сметка на осигурителни организации
4215 Депонирани възнаграждения
4216 Спестявания на специалисти в чужбина.
Аналитичното отчитане към сметка 421 може да се организира:
- чрез разчетно-платежна ведомост, в която се осигурява информация за всички сметни отношения;
- по картотечния способ, като за всеки работник, служител, сътрудник, стипендиант и т. н. се завежда аналитична сметка, в която се записват данни за сметните му отношения с предприятието;
- с депонентски карти - за депонираните заплати.
Сметка 421 се дебитира при:
1. Авансово и окончателно изплащане на възнаграждения и обезщетения на персонала срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Начисляване на удръжки върху възнаграждението на персонала за данъци, липси, начети, аванси, спестявания и за други плащания срещу кредитиране на сметки от групи: 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 49 Разни дебитори и кредитори, и на сметки 422 Подотчетни лица, 791 Отписани задължения (с удръжките за неправилно изплатени заплати, други възнаграждения и с неизплатени в давностния срок възнаграждения).
Сметка 421 се кредитира при начисляване на възнаграждения, добавки, осигуровки и други плащания на персонала срещу дебитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи, и на сметки 455 Разчети по социалното осигуряване и 495 Разчети по застраховане.


Сметка 422 Подотчетни лица
Чрез сметка 422 предприятията отчитат вземанията си от персонала за предоставените му със заповед на ръководителя или на упълномощено от него лице авансово суми за изпълнение на определени задачи.
Към сметка 422 може да се открият следните сметки:
4221 Подотчетни лица
4222 Пласьори на печатни издания
4223 Пласьори на ценни книжа.
Аналитичното отчитане към сметка 422 може да се организира по подотчетни лица и по отделни аванси. При втория случай се използва линейният способ - всеки аванс се записва на отделен ред в специален регистър.
Сметка 422 се дебитира при изплащане на аванс на подотчетните лица срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 422 се кредитира при:
1. Одобряване на извършени разходи от подотчетните лица срещу дебитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
2. Възстановяване на неизползвани аванси срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
3. Представяне на документи за закупени активи или ползвани услуги срещу дебитиране на сметки от раздели 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси или от група 60 Разходи по икономически елементи.
4. Удържане на неотчетения аванс от възнагражденията на персонала срещу дебитиране на сметка 421 Персонал.


Сметка 423 Разчети за издръжка на семействата на персонала, работещ в чужбина
Чрез сметка 423 предприятията със задгранична дейност отчитат сметните си взаимоотношения с предприятията в страната за полагащите се суми за издръжка на семействата на специалисти, работещи в чужбина, когато в нормативните актове е предвидена такава издръжка.
Аналитичното отчитане към сметка 423 може да се организира по предприятия и за всеки отделен специалист с информация за размера на полагащите се и на изплатените суми за издръжка на семействата.
Сметка 423 се дебитира при превеждане на парични средства за издръжка на семействата на специалисти, работещи в чужбина, срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 423 се кредитира при начисляване на издръжка на семействата на специалисти, работещи в чужбина, срещу дебитиране на сметка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки.


Сметка 424 Вземания от съучастия
Чрез сметка 424 предприятията отчитат своите вземания за полагащите им се дивиденти от съучастия в други предприятия.
Аналитичното отчитане към сметка 424 се води по съдружници с данни за начислените, получените и преобразуваните в съучастия дивиденти.
Сметка 424 се дебитира при начисляване на вземания от дивиденти срещу кредитиране на сметка 722 Приходи от дялово участие.
Сметка 424 се кредитира при:
1. Получаване на начислените дивиденти срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Преобразуване на начислените дивиденти в съучастия срещу дебитиране на сметки от група 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.


Сметка 425 Задължения за съучастия
Чрез сметка 425 предприятията отчитат задълженията си към съдружниците за полагащите им се дивиденти.
Аналитичното отчитане към сметка 425 може да се организира по съдружници.
Сметка 425 се дебитира при:
1. Изплащане на начислени дивиденти на съдружниците срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Продажба на акции срещу полагащи се (начислени) дивиденти срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал.
Сметка 425 се кредитира при начисляване на задължения по дивиденти на съдружниците срещу дебитиране на сметка 122 Неразпределена печалба от минали години.


Сметка 426 Вземания по записани дялови вноски
Чрез сметка 426 предприятията отчитат сметните си отношения със съдружниците за записаните от тях, но невнесени дялови вноски.
Аналитичното отчитане към сметка 426 може да се организира по съдружници.
Сметка 426 се дебитира при учредително и допълнително записване на дялови вноски от съдружниците срещу кредитиране на сметка 101 Основен капитал.
Сметка 426 се кредитира:
1. При внасяне на записаните дялови вноски срещу дебитиране на сметки от раздел 2 Сметки за дълготрайни активи и раздел 3 Сметки за материални запаси и от групи 50 Парични средства и 51 Краткосрочни инвестиции.
2. При частично освобождаване от внасяне на записаните дялови вноски на съдружниците срещу дебитиране на сметка 101 Основен капитал.
3. С разликата от продажбата на акции и на дялове под номиналната им стойност срещу дебитиране на сметка 109 Отбиви, свързани с дружествен капитал.


Група 43
РАЗЧЕТИ ПО ПРЕВОДИ
Сметките от тази група се използват за отчитане на временно неуредените отношения между финансовите институции по неавтоматизирани междубанкови преводи (пощенски и телеграфни преводи) в левове и във валута, както и неуредените отношения и рекламации по автоматизирани междубанкови преводи по Банковата интегрирана система за електронни разплащания.


Сметка 431 Издадени преводи
Чрез сметка 431 банките отчитат средствата, предназначени да постъпят по сметка или да се изплатят на бенефициента чрез неавтоматизиран превод по сметка в друга банка.
Аналитичната отчетност се води по видове валута, по банки и по всеки отделен издаден превод.
Сметка 431 се дебитира при получаване на документ от Българската народна банка (или от друга банка, която извършва прехвърлянето на сумите по издадените от финансовата институция преводи), удостоверяващ изпълнението на превода - срещу кредитиране на сметки 503 Разплащателна сметка в левове и 504 Разплащателна сметка във валута.
Сметка 431 се кредитира при издаване на превода по нареждане на клиента - срещу дебитиране на сметки 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове и 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута.


Сметка 432 Получени преводи
Чрез сметка 432 се отчитат средствата, постъпили по сметка на финансовата институция чрез неавтоматизиран превод или по сметка в друга банка, но предназначени да се изплатят на бенефициент, чиято сметка се води във финансовата институция, получила превода.
Аналитична отчетност се води по видове валута, по банки и по всеки отделен получен превод.
Сметка 432 се дебитира при осчетоводяване на получения превод по сметката на клиента и при отнасяне на преводи в рекламация и изпълнение - срещу кредитиране на сметки 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове, 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута, 435 Неизравнени и неуточнени суми на преводи.
Сметка 432 се кредитира при получаване на документ от Българската народна банка или от друга банка, която извършва прехвърлянето на сумите по издадените от финансовата институция преводи, удостоверяващ изпълнението на превода - срещу дебитиране на сметки 503 Разплащателна сметка в левове и 504 Разплащателна сметка във валута.


Сметка 433 Издадени преводи от Държавната спестовна каса
Чрез сметка 433 се отчитат взаимоотношенията между клоновете и филиалите на Държавната спестовна каса, както и между клоновете и филиалите, от една страна, и Централното управление на Държавната спестовна каса, от друга, по издадени дебитни и кредитни преводи.
Към сметка 433 може да се открият следните сметки:
4331 Издадени кредитни преводи от Държавната спестовна каса
4332 Издадени дебитни преводи от Държавната спестовна каса.
Сметка 433 се дебитира със сумите на издадените дебитни преводи срещу кредитиране на сметки от група 17 Привлечени средства в левове и на сметки 161 Приети депозити в левове, 434 Получени преводи на Държавна спестовна каса и 436 Преводи за изпълнение.
Сметка 433 се кредитира със сумите на издадените кредитни преводи срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 49 Разни дебитори и кредитори, и на сметки: 102 Допълнителен (запасен) капитал, 161 Приети депозити в левове, 422 Подотчетни лица, 434 Получени преводи на Държавната спестовна каса, 436 Преводи за изпълнение, 452 Разчети за данък върху печалбата, 501 Каса в левове и 742 Бюджетни приходи за разпределение.


Сметка 434 Получени преводи на Държавната спестовна каса
Чрез сметка 434 се отчитат взаимоотношенията между клоновете и филиалите на Държавната спестовна каса, както и между клоновете и филиалите, от една страна, и Централното управление на ДСК, от друга, по получените дебитни и кредитни преводи.
Към сметка 434 може да се открият следните сметки:
4341 Получени кредитни преводи на Държавната спестовна каса
4342 Получени дебитни преводи на Държавната спестовна каса.
Сметка 434 се дебитира със сумата на получените кредитни преводи срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 22 Финансови дълготрайни активи, 49 Разни дебитори и кредитори, и на сметки: 102 Допълнителен (запасен) капитал, 161 Приети депозити в левове, 422 Подотчетни лица, 433 Издадени преводи от Държавната спестовна каса, 436 Преводи за изпълнение, 452 Разчети за данък върху печалбата, 501 Каса в левове.
Сметка 434 се кредитира със сумата на получените дебитни преводи срещу дебитиране на сметки от група 17 Привлечени средства в левове и на сметки 433 Издадени преводи от Държавната спестовна каса и 436 Преводи за изпълнение.


Сметка 435 Неизравнени и неуточнени суми по преводи
Чрез сметка 435 се отчитат отношенията по преводи с дефекти, например погрешно адресиране, ненамерен адресат, грешки в коригиране на вальора, преводи с неуточнен характер по отношение на пълномощия, условия по превода, неравнение с извлеченията по сметки и пр.
Аналитична отчетност се води по видове валута, по банки и по всеки отделен превод за изпълнение и в рекламация.
Сметка 435 се дебитира при изпълнение на преводите след уточняване на рекламацията и отстраняване на дефектите, при връщане, преадресиране, коригиране на дефектни преводи и др. - срещу кредитиране на сметки 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове, 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута, сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 435 се кредитира при получаване на документ от Българската народна банка (или от друга банка, която извършва прехвърлянето на сумите по издадените от финансовата институция преводи), удостоверяващ получаването на дефектен превод - срещу дебитиране на сметки 503 Разплащателни сметки в левове и 504 Разплащателни сметки във валута.


Сметка 436 Преводи за изпълнение
Чрез сметка 436 се отчитат получените преводи, които не могат да бъдат изпълнени в деня на получаването им поради неявяване на получателя, неточност на адреса му, неизяснен произход на превода и по други причини.
Сметка 436 се дебитира със сумата на получените дебитни преводи, които не могат да бъдат осчетоводени по съответните сметки, както и със сумата на изписаните кредитни преводи, срещу кредитиране на сметки от групи 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 43 Разчети по преводи, 74 Бюджетни и извънбюджетни приходи и на сметки 131 Финансиране за дълготрайни активи, 501 Каса в левове.
Сметка 436 се кредитира със сумата на получените кредитни преводи, които не могат да бъдат осчетоводени по съответните сметки, както и със сумата на изписаните дебитни преводи, срещу дебитиране на сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 64 Разходи на бюджетни предприятия и на сметки 131 Финансиране за дълготрайни активи, 501 Каса в левове.


Сметка 437 Разчети по преводи във валута
Чрез сметка 437 се отчитат получените преводи във валута от страната и от чужбина, когато не е уточнена сметката на получателя, в полза на когото следва да се осчетоводи валутното постъпление.
Към сметка 437 може да се открият следните сметки:
4371 Разчети по преводи на предприятия във валута
4372 Разчети по преводи на частни лица във валута.
Сметка 437 се дебитира с уточнените суми на превода срещу кредитиране на сметки от групи 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства и на сметка 431 Издадени преводи.
Сметка 437 се кредитира със сумите на получените преводи срещу дебитиране на сметки от група 48 Чуждестранни и местни кореспонденти и сметка 502 Каса във валута.


Сметка 439 Други преводи
Чрез сметка 439 се отчитат взаимоотношенията между клоновете и филиалите на Държавната спестовна каса, от една страна, и Централното управление на ДСК - от друга, както и отношенията между клоновете на ДСК с автоматизирана обработка на информацията, когато един клон извършва операции за сметка на друг клон.
Към сметка 439 може да се открият следните сметки:
4391 Преводи по разчети с Централното управление на Държавната спестовна каса
4392 Преводи по разчети между клоновете на Държавната спестовна каса и електронната обработка на данни.
Сметка 439 се дебитира със сумите на издадените дебитни преводи и на получените кредитни преводи.
Сметка 439 се кредитира със сумите на издадените кредитни преводи и на получените дебитни преводи.


Група 44
ВЗЕМАНИЯ ПО ЛИПСИ, НАЧЕТИ И СЪДЕБНИ СПОРОВЕ


Сметка 441 Вземания по рекламации
Чрез сметка 441 предприятията отчитат вземанията си за: липси и повреди на активи; несъответствия в цените, качеството и асортимента на закупени активи на предвидените в договорите; допуснати грешки в документите; приети от контрагентите искове на предприятието за плащане на неустойки, глоби, денгуби, лихви и други.
Аналитичното отчитане към сметка 441 може да се организира по отделни дебитори по рекламации.
Сметка 441 се дебитира при:
1. Предявяване на рекламации за липсващи или повредени активи срещу кредитиране на сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях сметки.
2. Признаване от контрагентите на предявени от страна на предприятието искове за глоби, неустойки, денгуби и други срещу кредитиране на сметка 792 Приходи от глоби и неустойки.
Сметка 441 се кредитира при:
1. Одобряване на предявените рекламации и получаване на сумите по тях срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Отписване на сумите по предявени рекламации, когато те не се одобрят, срещу дебитиране на сметка 691 Отписани вземания.
3. Отнасяне на рекламациите за решаване от съда срещу дебитиране на сметка 444 Вземания по съдебни спорове.


Сметка 442 Вземания по липси и начети
Чрез сметка 442 предприятията отчитат вземанията си от персонала за причинените от него липси и повреди на активи, за нанесените щети и загуби от брак по негова вина, за липсите на парични средства и други краткосрочни инвестиции. Вземанията по липси и начети се записват по пазарната цена на липсващия актив, ако тя е по-висока от отчетната му стойност, или по цени, предвидени в съответните нормативни актове.
Към сметка 442 може да се открият следните сметки:
4421 Вземания по липси и начети в левове
4422 Вземания по липси и начети във валута.
Аналитичното отчитане към сметка 442 може да се организира по начетени лица с данни за размера и причините за начета.
Сметка 442 се дебитира при възникване на вземания за установените липси, повреди, загуби от брак по вина на персонала срещу кредитиране на сметки от раздели: 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси, 5 Сметки за финансови средства, и на сметка 443 Ценови разлики по липси и начети - с разликата между цената, по която е начислено вземането, и отчетната стойност на липсващия актив.
Сметка 442 се кредитира при:
1. Внасяне на сумите от начетените лица срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Удържане на сумите на начета от възнагражденията на начетените лица срещу дебитиране на сметка 421 Персонал.
3. Завеждане на съдебен иск за събиране на вземанията срещу дебитиране на сметка 444 Вземания по съдебни спорове.


Сметка 443 Ценови разлики по липси и начети
Чрез сметка 443 се отчитат разликите между отчетната стойност на липсващите активи и стойността, с която са задължени начетените лица за установените липси по тяхна вина.
Аналитичното отчитане към сметка 443 може да се организира по видове липси и начети, от които произлизат ценовите разлики.
Сметка 443 се дебитира при отнасяне на ценовите разлики като приход на предприятието (след събиране на вземанията от начетените лица) срещу кредитиране на сметка 799 Други извънредни приходи, а при отхвърляне на иска - срещу кредитиране на сметка 442 Вземания по липси и начети или сметка 444 Вземания по съдебни спорове.
Сметка 443 се кредитира при възникване на ценовите разлики срещу дебитиране на сметка 442 Вземания по липси и начети.


Сметка 444 Вземания по съдебни спорове
Чрез сметка 444 предприятията отчитат вземанията, отнесени за решаване от съда.
Аналитичното отчитане към сметка 444 може да се организира по искове, отнесени в съда, и по контрагенти.
Сметка 444 се дебитира при отнасяне на спорните вземания за решаване от съда срещу кредитиране на сметки 441 Вземания по рекламации и 442 Вземания по липси и начети.
Сметка 444 се кредитира след решаване на съдебния спор срещу дебитиране на сметки 445 Присъдени вземания или 691 Отписани вземания.


Сметка 445 Присъдени вземания
Чрез сметка 445 предприятията отчитат вземанията си от присъдени в тяхна полза съдебни искове, както и лихвите и съдебните разходи по тях.
Аналитичното отчитане към сметка 445 може да се организира по отделни присъдени вземания според съдебните решения.
Сметка 445 се дебитира при присъждане на предявения иск в полза на предприятието срещу кредитиране на сметки 444 Вземания по съдебни спорове - със сумата на иска и разходите, и 721 Приходи от лихви - с начислената лихва.
Сметка 445 се кредитира при получаване на присъдените вземания и на начислените лихви срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Група 45
РАЗЧЕТИ С БЮДЖЕТА, СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ И С ВЕДОМСТВА
В групата са включени сметки, чрез които предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет, с общините, с различните осигурителни организации и с централните държавни ведомства.


Сметка 451 Разчети с общините
Чрез сметка 451 се отчитат сметните отношения с общините за данък за общината, за данък върху печалбата, дължим на общините, и за другите местни данъци и такси.
Аналитичното отчитане към сметка 451 може да се организира по общини, по видове задължения и по други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 451 се дебитира при:
1. Изплащане на дължимите суми срещу кредитиране на сметки от раздел 4 Сметки за разчети, 5 Сметки за финансови средства.
2. Начислените дължими и признати данъчни временни разлики срещу кредитиране на сметка 497 Разчети по данъчни временни разлики.
3. Преотстъпване на данъци срещу кредитиране на сметки от групи 11 Резерви и 13 Финансирания.
Сметка 451 се кредитира при:
1. Начисляване на данъците и таксите срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година и сметка 602 Разходи за външни услуги.
2. Връщане на предприятието на надвнесени суми, ако не са прихванати за други изискуеми данъчни задължения, срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
3. Начислените възстановими и признати данъчни временни разлики срещу дебитиране на сметка 497 Разчети по данъчни временни разлики.
4. Начислени задължения за минали отчетни периоди срещу дебитиране на сметка 699 Други извънредни разходи.


Сметка 452 Разчети за данък върху печалбата
Чрез сметка 452 предприятията отчитат сметните си отношения с държавния бюджет като платци на данъци за сметка на печалбата.
Към сметка 452 се организира аналитично отчитане на дължимите данъци за сметка на печалбата и на данъчния ефект от временните разлики.
Сметка 452 се дебитира при:
1. Изплащане на начислените данъци върху печалбата срещу кредитиране на сметки от раздели 4 Сметки за разчети и 5 Сметки за финансови средства.
2. Начислените дължими и признати данъчни временни разлики срещу кредитиране на сметка 497 Разчети по данъчни временни разлики.
3. Преотстъпване и опрощаване на данък срещу кредитиране на сметки от група 11 Резерви, 13 Финансирания, сметка 799 Други извънредни приходи.
Сметка 452 се кредитира при:
1. Начисляване на данъците за сметка на печалбата срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
2. Връщане на предприятието на надвнесен данък върху печалбата, ако не е прихванат за други изискуеми данъчни задължения срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
3. Начислените възстановими и признати данъчни временни разлики срещу дебитиране на сметка 497 Разчети по данъчни временни разлики.
4. Начислени задължения за минали отчетни периоди срещу дебитиране на сметка 699 Други извънредни разходи.


Сметка 453 Разчети за данък върху добавената стойност
Чрез сметка 453 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавата като платци на данъка върху добавената стойност.
Към сметка 453 може да се открият следните сметки:
4531 Начислен данък за покупките
4532 Начислен данък за продажбите
4538 Данък за възстановяване
4539 Данък за внасяне.
Чрез сметка 4531 Начислен данък за покупките се отчита начисленият данък на регистрираното лице за получените стоки и услуги, които съгласно Закона за данък върху добавената стойност са с право на данъчен кредит.
Сметка 4531 се дебитира със:
1. Сумата на начисления данък за получените стоки и услуги срещу кредитиране на сметки от група 40 Доставчици и свързани с тях сметки или други сметки за разчет.
2. Сумата на платения данък при доставката на стоки от внос срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 4531 се кредитира със:
1. Сумата на данъка с право на данъчен кредит, който подлежи на приспадане срещу дебитиране на сметка 4532 Начислен данък за продажбите.
2. Сумата на данъка, който не подлежи на приспадане срещу дебитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
Чрез сметка 4532 Начислен данък за продажбите се отчита начисленият данък за продажбата на продукция, стоки, извършване на услуги и други случаи, определени от Закона за данък върху добавената стойност.
Сметка 4532 се дебитира със:
1. Сумата на данъка с право на данъчен кредит срещу кредитиране на сметка 4531 Начислен данък за покупките.
2. Сумата на превишението на начисления данък за продажбите над данъка с право на данъчен кредит срещу кредитиране на сметка 4539 Данък за внасяне.
Сметка 4532 се кредитира със:
1. Сумата на данъка за продажбите на стоки, услуги и други случаи, предвидени в закона за облагане с данък, срещу дебитиране на сметки от групи 41 Клиенти и свързаните с тях сметки, 42 Персонал и съдружници или други сметки за разчети, 60 Разходи по икономически елементи, 66 Извънредни разходи, 76 Извънредни приходи.
2. Сумата на превишението на данъка с право на данъчен кредит над сумата на превишението на данъка с право на данъчен кредит над данъка за продажбите срещу дебитиране на сметка 4538 Данък за възстановяване.
Чрез сметка 4538 Данък за възстановяване се отчита данъкът, който следва да се възстанови от бюджета.
Сметка 4538 се дебитира със сумата на превишението на данъка с право на данъчен кредит над данъка за продажбите срещу кредитиране на сметка 4532 Начислен данък за продажбите.
Сметка 4538 се кредитира:
1. При получаване на сумите от бюджета срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. При погасяване на данъчен кредит за сметка на други задължения към бюджета срещу дебитиране на сметки от група 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства.
Чрез сметка 4539 Данък за внасяне се отчита данъкът, който подлежи на внасяне в бюджета.
Сметка 4539 се дебитира със:
1. Сумата на внесения данък срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Сумата на данъка, за който е получено разрешение за прихващане от други надвнесени задължения към бюджета срещу кредитиране на сметки от група 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства.
Сметка 4539 се кредитира със:
1. Сумата на превишението на данъка за продажбите над данъка с право на данъчен кредит срещу дебитиране на сметка 4532 Начислен данък за продажбите.
2. Сумата на данъка за получена услуга по реда на чл. 33 от Закона за данък върху добавената стойност, за който регистрираното лице няма право на данъчен кредит, срещу дебитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
Аналитичното отчитане към сметка 453 може да се организира според потребностите за попълване на данъчната декларация.


Сметка 454 Разчети за данъци върху доходи на физически лица
Чрез сметка 454 предприятията отчитат сметните си отношения за удържаните данъци върху дохода от персонала или други физически лица в полза на държавния бюджет и на общините.
Аналитичното отчитане към сметка 454 може да се организира по длъжници, видове задължения и други признаци по преценка на предприятията.
Сметка 454 се дебитира при изплащане на начислените данъци върху доходи срещу кредитиране на сметки от група 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.
Сметка 454 се кредитира при начисляване и удържане на данъци върху доходи срещу дебитиране на сметки 421 Персонал, 425 Задължения за съучастия и сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 455 Разчети по социалното осигуряване
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)
Чрез сметка 455 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с различни осигурителни организации във връзка с начисляване на осигурителни вноски и изплащане на осигуровки, помощи и добавки.
Към сметка 455 може да се открият следните сметки:
4551 Разчети с фонд „Пенсии”
4552 Разчети с фонд „Трудова злополука и професионална болест”
4553 Разчети с фонд „Общо заболяване и майчинство”
4554 Разчети с фонд „Професионална квалификация и безработица”
4555 Разчети за здравно осигуряване
4556 Разчети за допълнително задължително пенсионно осигуряване
4557 Разчети за допълнително доброволно пенсионно осигуряване.
Аналитичното отчитане към сметка 455 може да се организира по видове осигурителни вноски и по титуляри на осигурителни фондове.
Сметка 455 се дебитира при:
1. Внасяне на начислените осигурителни вноски от предприятията и на удържани суми от възнаграждението на персонала за лични пенсионни и други осигурителни фондове срещу кредитиране на сметки от групи 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.
2. Начисляване на семейни добавки, помощи и обезщетения за временна нетрудоспособност на персонала за сметка на осигурителни организации и срещу кредитиране на сметка 421 Персонал.
Сметка 455 се кредитира при:
1. Начисляване на осигурителни вноски от предприятия в полза на различни осигурителни организации срещу дебитиране на сметка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки.
2. Удържане на суми от възнаграждения на персонала за лични осигурителни (здравни, пенсионни и други) фондове по негово желание срещу дебитиране на сметка 421 Персонал.


Сметка 456 Разчети за акцизи и с министерства
Чрез сметка 456 кредитните предприятия отчитат взаимоотношенията си с Министерството на финансите по операции, извършвани за сметка на държавния бюджет във връзка с международния стокообмен на страната; за направените погашения и за заплатени лихви по получени и предоставени кредити и депозити; взаимоотношенията на банките с пощенските станции по снабдяване с касова наличност и освобождаване от касова наличност на поделенията на ДСК и извършваните от банките преводни операции за сметка на станциите. Чрез сметка 456 предприятията отчитат разчетите си с бюджета по дължими акцизи.
Към сметка 456 може да се открият следните сметки:
4561 Разчети за акцизи
4562 Разчети с Министерството на финансите
4563 Разчети по съобщенията.
Аналитичното отчитане към сметка 456 може да се организира по конкретни видове вземания или задължения и по съответни министерства и ведомства.
Сметка 456 се дебитира с платените погашения и лихви по ползвани депозити и кредити от чужбина; ценови, курсови и други разлики и с направените дебитни преводи за сметка на пощенските станции, при погасяване на акцизни задължения, срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 23 Авалирани задължения по получени заеми във валута, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия, и на сметка 481 Разчети с чуждестранни кореспонденти.
Сметка 456 се кредитира с получените суми от лихви и от погасителни вноски от чужбина по предоставени депозити и кредити и с направените кредитни преводи за сметка на пощенски станции, както и с възникналите задължения по акцизи срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия, и на сметка 481 Разчети с чуждестранни и местни кореспонденти.


Сметка 457 Разчети с митници
Чрез сметка 457 предприятията отчитат сметните си отношения с митниците във връзка с начисляване и изплащане на митни сборове.
Аналитичното отчитане към сметка 457 може да се организира по видове задължения и други признаци по преценка на предприятието.
Сметка 457 се дебитира при изплащане на задълженията към митниците срещу кредитиране на сметки от раздели 4 Сметки за разчети и 5 Сметки за финансови средства.
Сметка 457 се кредитира при възникване на задължения за митни сборове срещу дебитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 30 Материали, продукция, стоки, 60 Разходи по икономически елементи.


Сметка 458 Разчети по Държавната лотария
Чрез сметка 458 се отчитат взаимоотношенията на Държавната спестовна каса с Министерството на финансите във връзка с продажбата на билети от Държавната лотария и изплащането на печалбите по тях.
Сметка 458 се дебитира с изплатените суми по печеливши билети, с преведените на държавния бюджет суми, както и с извършените разходи по отпечатването на лотарийни билети, формуляри, тиражни листове и други срещу кредитиране на сметки от групи 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства и на сметка 433 Издадени преводи от Държавната спестовна каса.
Сметка 458 се кредитира с внесените суми от продажба на билети от Държавната лотария срещу дебитиране на сметки от група 49 Разни дебитори и кредитори и на сметки 434 Получени преводи на Държавната спестовна каса и 501 Каса в левове.


Сметка 459 Други разчети с бюджета и с ведомства
Чрез сметка 459 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с държавни органи и ведомства по операции, необхванати от другите сметки в групата.
В банките и други финансови институции чрез сметка 459 се отчитат взаимоотношенията на титулярите на привлечените средства по сметки за жилищно строителство с длъжници за закупени жилища, както и взаимоотношенията на ДСК със застрахователните предприятия и с други предприятия по снабдяване с налични пари и по внасяне на наличните пари по банковата сметка.
Към сметка 459 в банките може да се открият следните сметки:
4591 Разчети с кредитори по приети за събиране вземания от продадени жилища от държавния жилищен фонд
4592 Разчети със застрахователни предприятия
4593 Разчети с предприятия по снабдяване с касова наличност
4594 Безналични разчети с банки.
Аналитичното отчитане към сметка 459 може да се организира по отделни видове вземания или задължения и по контрагенти.
Сметка 459 се дебитира при възникване на вземания срещу кредитиране на сметки от раздели 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси, 5 Сметки за финансови средства, както и при изплащане на задълженията срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
В банките сметката се дебитира със сумата на преведената част от годишния анюитет по сметката на привлечените средства за жилищно строителство на съответния титуляр, с начислените суми за полагащите се комисиони на ДСК, както и с възстановените суми на застрахователни предприятия срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 50 Парични средства, 72 Финансови приходи, 74 Бюджетни и извънбюджетни приходи, и на сметка 225 Предоставени дългосрочни заеми в левове.
Сметка 459 се кредитира при възникване на задълженията срещу дебитиране на сметки от групи 50 Парични средства и 60 Разходи по икономически елементи или на други сметки за активите, във връзка с които възниква задължението (от раздели 2, 3 и 5), както и при получаване на вземанията срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
В банките сметка 459 се кредитира с размера на вземанията на предприятията от длъжници за изкупени жилища, както и с преведените суми от застрахователни предприятия на други предприятия по снабдяване на поделенията на ДСК с касова наличност срещу дебитиране на сметки от групи 17 Привлечени средства в левове и 62 Финансови разходи и на сметки 225 Предоставени дългосрочни заеми в левове и 501 Каса в левове.


Група 46
ВЪТРЕШНИ РАЗЧЕТИ


Сметка 460 Вътрешни разчети
Чрез сметка 460 предприятията отчитат сметните взаимоотношения със своите функционално и териториално обособени звена, които са на самостоятелен баланс, но не са отделно юридическо лице, както и разчетите между такива звена.
Аналитичното отчитане към сметка 460 може да се организира по поделения контрагенти, както и по видове вземания и задължения според техния произход и характер.
Сметка 460 се дебитира с размера на вземанията и се кредитира с размера на задълженията на предприятието към поделенията му (или на поделението, в което се води сметката към предприятието или към другите поделения) в кореспонденция със сметки за различните активи (от раздели 2, 3 и 5) или на сметки от групи 60 Разходи по икономически елементи и 70 Приходи от продажби.


Група 47
РАЗЧЕТИ С МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ


Сметка 471 Разчети с Международния валутен фонд
Чрез сметка 471 се отчитат средствата на Международния валутен фонд в БНБ, която изпълнява ролята на финансов посредник между фонда и правителството.
Чрез сметка 471 се отчитат взаимоотношенията между Международния валутен фонд и БНБ като депозитар на средствата на фонда. Счетоводното отчитане се извършва съобразно определената от МВФ методология за отчитане на тези взаимоотношения, както и възприетите на тази основа вътрешни счетоводни правила в банката-депозитар.
Аналитичното отчитане по сметка 471 се организира във валута и левове и по видове задължения.
Сметка 471 се дебитира при изплащане на задълженията към Международния валутен фонд.
Сметка 471 се кредитира при възникване на задължения към Международния валутен фонд.


Сметка 472 Разчети със Световната банка
Чрез сметка 472 се отчитат възникналите сметни отношения между Световната банка и български финансови институции, без тези по получените кредити.
Сметката се води в БНБ или в други български финансови институции, оторизирани от БНБ и правителството да обслужват отношенията между Световната банка и Република България.
Към сметка 472 се организира аналитично отчитане по видове валути и по видове разчети.
Сметка 472 се дебитира и кредитира при възникнали вземания и задължения, както и при уреждане на плащанията по тях.


Сметка 473 Разчети с други международни финансови институции
Чрез сметка 473 се отчитат възникналите сметни отношения между български и международни финансови институции, без тези по получените кредити.
Сметката се води в БНБ или други български финансови институции след оторизирането им от БНБ.
Към сметка 473 се организира аналитично отчитане по видове валути и по видове разчети.
Сметка 473 се дебитира и кредитира при възникнали вземания и задължения, както и при уреждане на плащанията по тях.


Сметка 474 Разчети по междуправителствени спогодби
Чрез сметка 474 се отчитат възникналите сметни отношения по клирингови спогодби, компенсационни сделки и други междуправителствени споразумения.
Сметката се води в БНБ или в други български финансови институции, упълномощени от БНБ или от правителството да водят сметките по конкретни правителствени спогодби.
Аналитичното отчитане на сметка 474 се организира по видове валути, по чуждестранни банки - кореспонденти, по отделни договори, по местни вносители или износители за отделни сделки.
Сметка 474 се дебитира и кредитира при възникване и уреждане на вземанията от вносителите и задълженията към износителите по междуправителствените спогодби.


Група 48
ЧУЖДЕСТРАННИ И МЕСТНИ КОРЕСПОНДЕНТИ
Чрез сметките, включени в тази група, се отчитат неуточнените по условия и размер вземания и задължения на финансовите институции към чуждестранни и местни кореспонденти.


Сметка 481 Разчети с чуждестранни кореспонденти
Сметка 482 Разчети с местни кореспонденти
Чрез сметки 481 и 482 се отчитат временни отношения до уреждане на евентуални рекламации към чуждестранни или местни кореспонденти.
Аналитичното отчитане на сметките се води по видове валута, по банки и по всеки отделен превод за изпълнение и в рекламация.
Сметки 481 и 482 се дебитират при възникнали неуточнени вземания към кореспонденти, за отчитане на уточнените задължения към кореспонденти, при изписване на несъбираеми неуточнени задължения - срещу кредитиране на сметки 504 Разплащателна сметка във валута, 503 Разплащателна сметка в левове, 791 Отписани задължения.
Сметки 481 и 482 се кредитират при възникнали неуточнени задължения към кореспонденти, за отчитане на уточнени вземания към кореспонденти, при изписване на несъбираеми неуточнени вземания - срещу дебитиране на сметки 504 Разплащателна сметка във валута, 503 Разплащателна сметка в левове, 691 Отписани вземания.


Сметка 483 Разчети по предстоящи плащания
Чрез сметка 483 се отчитат предстоящите плащания по поети ангажименти към кореспонденти на търговските банки и други финансови институции. Сметката може да се използва и в застрахователните предприятия.
Аналитичното отчитане на сметката се организира по видове валути и кореспонденти.
Сметка 483 се дебитира за отчитане на уточнените и окончателно платени задължения към кореспонденти - срещу кредитиране на сметки: 151 Получени краткосрочни заеми, 152 Получени дългосрочни заеми, 503 Разплащателна сметка в левове, 504 Разплащателна сметка във валута.
Сметка 483 се кредитира при възникване на безспорно, но неуточнено точно по размер и условие задължение - срещу дебитиране на сметки: 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове, 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута, 505 Акредитиви в левове, 506 Акредитиви във валута.


Сметка 486 Разчети по съзастраховане
Чрез сметка 486 се отчитат сметните взаимоотношения по съвместни застрахователни договори с други застрахователи.
Аналитичното отчитане на сметка 486 се организира по кореспонденти и други признаци по преценка на застрахователите.
Сметка 486 се дебитира при начисляване на вземания и погасяване на задължения срещу кредитиране на сметките от групи 76 Приходи по пряко застраховане и 50 Парични средства.
Сметка 486 се кредитира при начисляване на задължения и получаване на вземания срещу дебитиране на сметки от групи 50 Парични средства и 66 Разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане.


Сметка 487 Разчети с презастрахователи
Чрез сметка 487 се отчитат разчетите с презастрахователи по пасивни презастрахователни операции.
Аналитичното отчитане на сметка 487 може да се организира по кореспонденти в страната и чужбина и по други признаци по преценка на застрахователите.
Сметка 487 се дебитира при увеличаване на вземанията и намаляване на задълженията срещу кредитиране на сметки от групи 50 Парични средства и 77 Приходи по пасивно презастраховане.
Сметка 487 се кредитира при увеличение на задълженията и намаление на вземанията срещу дебитиране на сметки от групи 50 Парични средства и 67 Разходи по пасивно презастраховане.


Сметка 488 Разчети със седанти
Чрез сметка 488 се отчитат разчетните взаимоотношения със седанти по активни презастрахователни операции.
Аналитичното отчитане на сметка 488 може да се организира по седанти, по кореспонденти и други признаци.
Сметка 488 се дебитира при увеличение на вземанията и намаление на задълженията срещу кредитиране на сметки от групи 50 Парични средства и 78 Приходи по активно презастраховане.
Сметка 488 се кредитира при увеличение на задълженията и намаление на вземанията срещу дебитиране на сметки от групи 50 Парични средства и 68 Разходи по активно презастраховане.


Група 49
РАЗНИ ДЕБИТОРИ И КРЕДИТОРИ
В тази група са включени сметки, чрез които предприятията отчитат възникването и погасяването на вземания и задължения с трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки за разчети.


Сметка 491 Доверители
Чрез сметка 491 предприятията отчитат задълженията си към доверителите за извършени комисионни продажби и продажби на стоки на консигнация.
Сметка 491 се дебитира при изплащането на задълженията към доверителите срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства и на сметка 709 Приходи от други продажби - начислената комисиона.
Сметка 491 се кредитира при възникване на задължението към доверителите срещу дебитиране на сметки от групи 41 Клиенти и свързаните с тях сметки и 50 Парични средства.
Получените стоки на консигнация се отчитат по задбалансови сметки.


Сметка 492 Разчети за гаранции
Чрез сметка 492 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с трети лица по повод на дадени или получени парични гаранции срещу доставки на стоки и услуги.
Аналитичното отчитане към сметка 492 може да се организира по вносители и по получатели на гаранции, като се осигурява информация за предназначението на гаранциите.
Сметка 492 се дебитира при внасяне на гаранции и при връщане на получени гаранции срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства, както и при отнасяне на получените гаранции като приход, когато контрагентите са нарушили договорените условия, срещу кредитиране на сметка 791 Отписани задължения.
Сметка 492 се кредитира при получаване на гаранции и при връщане на дадени от предприятието гаранции срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства, както и при отнасяне на дадените гаранции като разход, ако предприятието е нарушило договорените условия, срещу дебитиране на сметка 691 Отписани вземания.


Сметка 493 Разчети за такси
Чрез сметка 493 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения с трети лица по повод на събирането на такси за различни услуги.
Аналитичното отчитане към сметка 493 може да се организира по видове такси и по вносители.
Сметка 493 се дебитира при начисляване на такси от предприятието срещу кредитиране на сметки 709 Постъпления от други продажби, 743 Извънбюджетни приходи или 704 Приходи за бъдещи периоди.
Сметка 493 се кредитира при постъпления на суми по начислени такси срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 494 Разчети за преведени суми за разходи по поръчение
Чрез сметка 494 предприятията отчитат вземанията си от трети лица за преведените им суми във връзка с изпълнение на определени поръчения (задачи).
Аналитичното отчитане към сметка 494 може да се организира по предприятия, на които са преведени суми, и по отделни задачи, за чието изпълнение се превеждат суми.
Сметка 494 се дебитира при превеждане на суми за разходи по поръчение срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 494 се кредитира:
1. При отчитане изпълнението на поръченията от страна на предприятието, на което са преведени сумите, срещу дебитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
2. При връщане на преведените суми за разходи по поръчение, ако задачите не са изпълнени, или за неизпълнената част от тях срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 495 Разчети по застраховане
Чрез сметка 495 предприятията отчитат сметните си взаимоотношения със застрахователни предприятия във връзка с различни застраховки.
Аналитичното отчитане към сметка 495 се организира по застрахователни предприятия, по видове застраховки и по застраховани лица от персонала.
Сметка 495 се дебитира при:
1. Изплащане на начислени застраховки срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Начисляване на полагащи се обезщетения за загуби от настъпили застрахователни събития срещу кредитиране на сметка 421 Персонал (когато обезщетението е в полза на персонала) или на сметка 799 Други извънредни приходи (когато обезщетението е в полза на предприятието).
Сметка 495 се кредитира при:
1. Начисляване на застраховки за сметка на персонала срещу дебитиране на сметка 421 Персонал.
2. Начисляване на застраховки за сметка на предприятието срещу дебитиране на сметка 602 Разходи за външни услуги.
3. Получаване на суми от застраховки срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 496 Разчети по лихви
Чрез сметка 496 предприятията отчитат своите вземания и задължения във връзка с начисляването и изплащането на изискуемите и дължимите лихви.
Аналитичното отчитане към сметка 496 се организира по видове заеми, за които се начисляват лихви.
Сметка 496 се дебитира при:
1. Начисляване на лихви по предоставени заеми срещу кредитиране на сметка 721 Приходи от лихви.
2. Изплащане на начислени лихви за получени заеми срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 496 се кредитира при:
1. Начисляване на лихви за получени заеми срещу дебитиране на сметка 621 Разходи за лихви.
2. Постъпления на парични средства за начислени лихви по предоставени заеми срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 497 Разчети по данъчни временни разлики
Чрез сметка 497 предприятията отчитат данъчния ефект върху възникналите временни разлики. Данъчните временни разлики (данъчните ефекти) възникват като задължения към или вземания от бюджета и се погасяват при обратното действие на временните разлики.
Аналитичното отчитане към сметката осигурява информация за периода на възникване, срока на действие, естеството на временните разлики и др., върху които е определен данъчният ефект.
Начислените и признатите данъчни временни разлики се отразяват в данъчните декларации чрез временните разлики.
Възстановимите, дължимите и признатите данъчни ефекти от временни разлики се начисляват и осчетоводяват независимо от вида на финансовия резултат.
Към сметка 497 могат да се откриват следните сметки:
Сметка 4971 Възстановими данъчни временни разлики
Чрез сметка 4971 се отчитат разчетите с бюджета по данъчни временни разлики, които са начислени през текущия период върху временни разлики, с които е увеличена данъчната основа. Тези суми ще се възстановяват на предприятието през периодите на обратното действие на временните разлики, и то с данъчнопризнати данъчни ефекти. Сметката може да има само дебитно салдо.
Сметка 4971 се дебитира с начислените през текущия период дължими данъчни временни разлики върху временните разлики, които подлежат на възстановяване при обратното действие (признаване) на временните разлики, срещу кредитиране на сметки 451 Разчети с общините и 452 Разчети за данък върху печалбата.
Сметка 4971 се кредитира с данъчните временни разлики върху признатите данъчни временни разлики срещу дебитиране на сметки 451 Разчети с общините и 452 Разчети за данък върху печалбата.
Сметка 4972 Дължими данъчни временни разлики
Чрез сметка 4972 се отчитат разчетите с бюджета по данъчни временни разлики, които са начислени през текущия период върху временни разлики, с които е намалена данъчната основа. Тези суми ще са дължими на бюджета през периодите на обратното действие на временните разлики, и то с данъчни временни разлики. Сметката може да има само кредитно салдо.
Сметка 4972 се дебитира с признатите през текущия период данъчни временни разлики върху временните разлики срещу кредитиране на сметки 451 Разчети с общините и 452 Разчети за данък върху печалбата.
Сметка 4972 се кредитира с начислените за получаване данъчни временни разлики върху временните разлики срещу дебитиране на сметки 451 Разчети с общините и 452 Разчети за данък върху печалбата. Тези суми подлежат на получаване при обратно действие (признаване) на временните разлики.


Сметка 498 Други дебитори
Чрез сметка 498 предприятията отчитат вземанията си от трети лица по операции, които не са обхванати от другите сметки в групата.
Към сметка 498 може да се открият следните сметки:
4981 Други дебитори в левове
4982 Други дебитори във валута.
Аналитичното отчитане към сметка 498 може да се организира по дебитори, по видове вземания и по срокове за получаването им.
Сметка 498 се дебитира при възникване на вземане срещу кредитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби.
Сметка 498 се кредитира при:
1. Получаване на вземания срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
2. Отнасяне на непризнати от дебиторите вземания за решаване от съда срещу дебитиране на сметка 444 Вземания по съдебни спорове.
3. Отписване на вземания като несъбираеми срещу дебитиране на сметка 691 Отписани вземания.


Сметка 499 Други кредитори
Чрез сметка 499 предприятията отчитат задълженията си към трети лица по операции, невключени в другите сметки от групата.
Към сметка 499 може да се открият следните сметки:
4991 Други кредитори в левове
4992 Други кредитори във валута.
Аналитичното отчитане към сметка 499 може да се организира по кредитори, видове задължения и срокове за погасяването им.
Сметка 499 се дебитира при погасяване (изплащане) на задълженията срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства и при отписване на задълженията срещу кредитиране на сметка 791 Отписани задължения.
Сметка 499 се кредитира при възникване на задължения срещу дебитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи или на сметка 421 Персонал - за направените удръжки от персонала за запори, спестовни или жилищни влогове, анюитетни вноски и т. н.


Раздел 5
СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
В раздела са включени сметки, чрез които се отчитат паричните средства, приравнените към тях ценности и други ликвидни активи, които поради естеството си могат веднага да бъдат превърнати в пари.


Група 50
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА
В групата са включени сметки, чрез които предприятията отчитат паричните средства в брой, по сметки в банки, депозирани в други предприятия, и т. н.
По отношение на касовите операции предприятията сами определят вътрешната организация, наименованието и съдържанието на счетоводните регистри, правата и задълженията на касиерите - материалноотговорни лица, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.
Всяка утвърдена вътрешна организация е оправдана, когато създава условия за предварителен, текущ и последващ контрол и защитава интересите на собствениците.
Органите на Сметната палата могат да дават задължителни предписания на бюджетните предприятия за организацията на отчитане на касовите операции.
Паричните средства във валута текущо се оценяват по обменния курс на Българската народна банка за деня или по курс на придобиване. В банките - ежедневно, а в останалите предприятия ежемесечно, наличната валута се преоценява по централния курс на БНБ. Разликите се отчитат чрез сметки 624 Разходи по валутни операции и 724 Приходи от валутни операции.


Сметка 501 Каса в левове
Чрез сметка 501 предприятията отчитат постъпилите и изплатени в брой парични средства, както и наличността в касата. Всички касови операции се оформят въз основа на съдържащите се в Албума на първичните документи образци.
Към сметка 501 може да се открият следните сметки:
5011 Каса
5012 Резервна каса в банкноти
5013 Резервна каса в монети
5014 Банкноти и монети на път
5015 Каса в представителства
5016 Снабдяване и освобождаване с (от) касова наличност.
Когато поради особения характер на предприятието се изисква повече от един касиер, аналитичното отчитане към сметката се организира по материалноотговорни лица.
Сметка 501 се дебитира с постъпилите суми срещу кредитиране на сметки от групи: 10 Капитал, 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 46 Вътрешни разчети, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани, 70 Приходи от продажби, 72 Финансови приходи.
Сметка 501 се кредитира с изплатените от касата суми срещу дебитиране на сметки от групи: 10 Капитал, 14 Емисии, 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 43 Разчети по преводи, 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства, 51 Краткосрочни инвестиции, 52 Парични средства на бюджетни предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани, 60 Разходи по икономически елементи.


Сметка 502 Каса във валута
Чрез сметка 502 предприятията отчитат постъпилите и изплатените в брой парични средства в чуждестранна валута и наличността в касата.
Към сметка 502 може да се открият следните сметки:
5021 Чуждестранни банкноти и монети
5022 Чуждестранни пътнически чекове
5023 Чуждестранни монети, банкноти и пътнически чекове на път
5024 Чуждестранни банкноти и монети във валутни бюра.
Аналитичното отчитане към сметка 502 се води по видове валута, а където особеният характер на предприятието изисква повече от един касиер - и по материалноотговорни лица.
Сметка 502 се дебитира с постъпилите суми срещу кредитиране на сметки от групи 10 Капитал, 16 Приети депозити, 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия, 70 Приходи от продажби и 72 Финансови приходи.
Сметка 502 се кредитира с изплатените суми във валута срещу дебитиране на сметки от групи 10 Капитал, 16 Приети депозити, 18 Привлечени средства във валута, 42 Персонал и съдружници, 43 Разчети по преводи, 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства.


Сметка 503 Разплащателна сметка в левове
Чрез сметка 503 предприятията отчитат паричните средства, намиращи се на съхранение в банки, с които те извършват разплащания с други физически и юридически лица.
Всички счетоводни записвания по сметката се извършват въз основа на платежни документи, предварително проверени за достоверност.
Сметка 503 се дебитира с постъпилите суми от: продажба на продукция, стоки и услуги; получени комисиони; внесени суми чрез касата и клиенти; получени глоби и неустойки; получена печалба от участие; постъпления от продажба на ценни книжа; постъпления от продажба на валута; постъпили парични дарения; получени заеми и други срещу кредитиране на сметки от групи: 10 Капитал, 15 Получени заеми, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 50 Парични средства, 51 Краткосрочни инвестиции, 70 Приходи от продажби и 72 Финансови приходи.
Сметка 503 се кредитира със: изплатените суми за доставени стоки и получени услуги; данъчни и други плащания в полза на бюджета; лихви и погашения по банкови кредити; изплатени глоби и неустойки; изплатени комисиони; покупка на инвестиции, покупка на валута, направени дарения, спонсорство и други срещу дебитиране на сметки от раздели 2 Сметки за дълготрайни активи и 3 Сметки за материални запаси и от групи: 10 Капитал, 11 Резерви, 12 Финансови резултати, 15 Получени заеми, 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства, 51 Краткосрочни инвестиции, 60 Разходи по икономически елементи и 62 Финансови разходи.
Когато предприятието има открити сметки в няколко банки, аналитичното отчитане към сметка 503 се организира по отделни банки.


Сметка 504 Разплащателна сметка във валута
Чрез сметка 504 предприятията отчитат собствените и привлечените парични средства във валута, с които извършват разплащания с други физически и юридически лица.
Сметка 504 се дебитира със стойността на получените валутни приходи от продажба на продукция, стоки и услуги, при покупка на валута, получени комисиони или неустойки, печалби от участие, получени застраховки, внесени суми чрез касата и клиенти, при получаване на заеми и други срещу кредитиране на сметки от групи: 10 Капитал, 15 Получени заеми, 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 50 Парични средства, 70 Приходи от продажби, 72 Финансови приходи.
Сметка 504 се кредитира при извършване на валутни разходи за доставка на материали, стоки, услуги, продажба на валута, изплащане на комисиони, неустойки и застраховки, направени дарения, спонсорство, загуби от участие, при издължаване на заеми и други срещу дебитиране на сметки от раздел 2 Сметки за дълготрайни активи и от групи: 10 Капитал, 15 Получени заеми, 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства, 60 Разходи по икономически елементи.
Аналитичното отчитане към сметка 504 се организира по видове валути и по отделни банкови сметки.


Сметка 505 Акредитиви в левове
Чрез сметка 505 се отчитат средствата и плащанията по открити акредитиви в полза на доставчиците.
Аналитичното отчитане към сметка 505 се организира по отделни акредитиви (доставчици).
Сметка 505 се дебитира при откриване на акредитив срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 505 се кредитира при плащания от акредитива срещу дебитиране на сметки от групи 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки.
Сметка 505 се кредитира и с размера на неусвоените средства срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 506 Акредитиви във валута
Чрез сметка 506 се отчитат средствата и плащанията по откритите акредитиви в чуждестранна валута.
Аналитичното отчитане към сметка 506 се организира по отделни акредитиви и по видове валута.
Сметка 506 се дебитира при откриване на акредитива въз основа на изпълненото от банката акредитивно нареждане срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 506 се кредитира при плащания от акредитива срещу дебитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 49 Разни дебитори и кредитори.
Сметка 506 се кредитира и с размера на неусвоените средства срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 507 Предоставени депозити
Чрез сметка 507 се отчитат депозираните в банките средства на предприятията, както и депозираните средства в други предприятия за пазене, управляване, осигуряване на предстоящи плащания, гарантиране на вземания и други.
Към сметка 507 може да се открият следните сметки:
5071 Предоставени депозити от търговски банки в Българската народна банка
5072 Предоставени депозити от търговски банки в търговски банки
5073 Задължителни безлихвени резерви в левове.
Аналитичното отчитане към сметка 507 се организира по предприятия, приели депозитните суми, по срокове на депозиране и по предназначение на депозираните средства.
Сметка 507 се дебитира при депозиране на средства срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства и сметка 431 Издадени преводи.
Сметка 507 се кредитира при закриване на депозитите и намаляване или закриване на безлихвените резерви при националната банка срещу дебитиране на сметки от групи: 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства и сметка 432 Получени преводи.


Сметка 508 Разплащателни чекове
Чрез сметка 508 се отчитат средствата по разплащателни чекове, както и плащанията, които се извършват с тях.
Аналитичното отчитане към сметка 508 се организира по различни видове разплащателни чекове (обикновени, акцептирани и други).
Сметка 508 се дебитира при издаване на разплащателни чекове срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 508 се кредитира при изплащане на доставени стоки и извършени услуги и при възстановяване на неизползваните средства срещу дебитиране на сметки от групи: 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства и 60 Разходи по икономически елементи.


Сметка 509 Други парични средства
Чрез сметка 509 предприятията отчитат паричните средства по особени, набирателни и текущи сметки в банки, парични средства и документи на път и всички останали разплащателни средства, за които не е предвидена самостоятелна сметка в сметкоплана. Предприятията могат да водят аналитични сметки за отделните видове парични средства.
Сметка 509 се дебитира при постъпление на други парични средства срещу кредитиране на сметки от групи: 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства.
Сметка 509 се кредитира при изплащане на суми от нея срещу дебитиране на сметки от раздели: 2 Сметки за дълготрайни активи, 3 Сметки за материални запаси, 4 Сметки за разчети, 5 Сметки за финансови средства и на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.


Група 51
КРАТКОСРОЧНИ ИНВЕСТИЦИИ
В групата на краткосрочните инвестиции са включени сметки за отчитане на ценни книжа, благородни метали и скъпоценни камъни.
Тук се отчитат тези ценни книжа, които са ликвидни активи и представляват алтернативна форма на вложение на свободните финансови активи по отношение на вложенията в банките. С тяхното придобиване се цели по-ефективно използване на временно свободните парични средства и реализиране на доходи в кратък срок.
Краткосрочни инвестиции се отчитат текущо по цена на придобиване, а в края на месеца - по борсовата им цена, когато те са борсово продаваеми. Разликата се отчита по сметки 623 Разходи по операции с инвестиции и 723 Приходи от операции с инвестиции.
В групата се отчитат и благородните метали, които функционират като световни пари и представляват всеобщо покупателно и платежно средство.


Сметка 511 Акции
Чрез сметка 511 предприятията отчитат финансовите вложения в акции, направени с цел получаване на по-високи доходи в сравнение с дохода от лихви за вложените в банката средства.
Аналитичното отчитане към сметка 511 се организира за осигуряване на информация за наименованието на издателя, за номиналната стойност, за видовете акции и техния брой.
Сметка 511 се дебитира при закупуване на акции срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства или на сметка 513 Облигации, когато закупени от едно предприятие облигации се конвертират в акции на същото предприятие.
Сметка 511 се кредитира при продажба на акции срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Разликата между отчетната стойност и стойността, получена при продажбата на акции, се осчетоводява по сметка 723 Приходи от операции с инвестиции, съответно сметка 623 Разходи по операции с инвестиции.


Сметка 512 Изкупени собствени акции
Чрез сметка 512 се отчита стойността на собствените акции, изкупени от предприятието (дружеството), което ги е емитирало.
При изкупуване на собствени акции за препродажба се трансформират парични средства в ценни книжа и обратно.
Собствените акции се изкупуват с различна цел:
- регулиране на броя на акциите в обращение и техния курс;
- продажба на изкупените акции на персонала на предприятието или на неговите редовни акционери.
Аналитичното отчитане към сметка 512 трябва да осигурява информация за номиналната стойност, цената на придобиване, видовете акции и техния брой.
Сметка 512 се дебитира при изкупуване на акции срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 512 се кредитира при препродажба на изкупените акции срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 513 Облигации
Чрез сметка 513 се отчитат закупените от предприятията облигации.
Аналитичното отчитане към сметка 513 трябва да осигурява информация за наименованието на издателя, за номиналната стойност, цената на придобиване, видовете облигации и техния брой, срока на погасяване и т. н.
Сметка 513 се дебитира при закупуване на облигации по цена на придобиване срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 513 се кредитира при продажба на облигации срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства; при конвертиране на облигации в акции срещу дебитиране на сметка 511 Акции.
Разликата между отчетната стойност и стойността, получена при продажбата на облигации, се отразява по сметка 723 Приходи от операции с инвестиции, съответно сметка 623 Разходи по операции с инвестиции.


Сметка 514 Изкупени собствени облигации
Чрез сметка 514 се отчита стойността на облигациите, емитирани от предприятието и изкупени от него.
Облигациите се изкупуват с цел да се реализира допълнителен доход, без да се влошава платежоспособността на предприятието. Това може да се осъществи, когато лихвеният процент на кредитния пазар се увеличи. Тогава пазарната цена на облигацията се понижава, но се увеличава нормата на дохода от нея.
Изкупуването на собствени облигации е начин за погасяване на облигационния заем. Изкупените облигации се анулират и унищожават.
Аналитичното отчитане трябва да осигурява информация за номиналната стойност, за цената на придобиване, видовете облигации и техния брой, срока на погасяване.
Сметка 514 се дебитира при изкупуване на облигации срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Начислените предварително като финансови разходи дължими от предприятието лихви, които се отнасят за периода след изкупуването, при съставянето на годишния отчет се отчитат като финансови приходи.
Сметка 514 се кредитира при анулиране на облигации и погасяване на заема срещу дебитиране на сметка 153 Облигационни заеми.


Сметка 515 Държавни ценни книжа
Чрез сметка 515 се отчитат придобитите от предприятията акции, облигации, съкровищни бонове, емитирани от държавата.
Аналитичното отчитане към сметка 515 трябва да осигурява информация за видовете ценни книжа, техния брой, номинална стойност, цена на придобиване, падеж и др.
Сметка 515 се дебитира при придобиване на държавни ценни книжа срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства.
Сметка 515 се кредитира при продажба на държавните ценни книжа срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия и други.


Сметка 516 Благородни метали и скъпоценни камъни
Чрез сметка 516 се отчитат благородните метали (платина, злато и сребро в монети, на ленти и на кюлчета) и скъпоценните камъни, които функционират и се използват като парични средства.
Аналитичното отчитане към сметка 516 се организира по видове благородни метали и скъпоценни камъни.
Сметка 516 се дебитира при закупуване на благородни метали и скъпоценни камъни срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства и сметка 431 Издадени преводи.
Сметка 516 се кредитира при продажба на благородни метали и скъпоценни камъни срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, сметка 432 Получени преводи.
Разликата между отчетната стойност и стойността, получена при продажбата на благородни метали и скъпоценни камъни, се отчита по сметка 723 Приходи от операции с инвестиции, съответно сметка 623 Разходи по операции с инвестиции.


Група 52
ПАРИЧНИ СРЕДСТВА НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В групата са включени сметките, чрез които бюджетните предприятия отчитат паричните си средства в банки.
Паричните средства на бюджетните предприятия в касата и по депозити се отчитат чрез сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 521 Парични средства по бюджетни сметки в левове
Чрез сметка 521 бюджетните предприятия отчитат паричните си средства в левове, чийто източник е републиканският бюджет или местните бюджети.
Сметка 521 се дебитира с постъпилите бюджетни средства в левове за издръжка на бюджетните предприятия срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства, сметка 741 Бюджетни приходи и сметка 742 Бюджетни приходи за разпределение.
Сметка 521 се кредитира при изразходване на парични средства в левове за издръжка на бюджетните предприятия срещу дебитиране на сметки от група 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства, 60 Разходи по икономически елементи.


Сметка 522 Парични средства по бюджетни сметки във валута
Чрез сметка 522 бюджетните предприятия отчитат паричните си средства във валута от бюджетен източник, оценени при получаването им по централния курс на БНБ за деня или по курса на придобиването, когато тези средства са закупени с бюджетни средства в левове.
Сметката се използва и когато с нормативен акт е предвидено получаването на приходи във валута по бюджета на предприятието при условия и по ред, определени от Министерството на финансите.
Аналитичното отчитане към сметка 522 се организира по видове валута.
Сметка 522 се дебитира при постъпване на суми във валута в бюджетното предприятие срещу кредитиране на сметки от група 42 Персонал и съдружници, 50 Парични средства и сметка 724 Приходи от валутни операции - при преоценка.
Сметка 522 се кредитира при изразходване на парични средства във валута от бюджетните предприятия срещу дебитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Нематериални дълготрайни активи, 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 50 Парични средства, 60 Разходи по икономически елементи и сметка 624 Разходи по валутни операции - при преоценка.


Сметка 523 Парични средства по извънбюджетни сметки в левове
Чрез сметка 523 бюджетните предприятия отчитат паричните си средства в левове, чийто източник са извънбюджетните приходи.
Сметка 523 се дебитира при постъпления на извънбюджетни средства в левове в бюджетните предприятия срещу кредитиране на сметки от групи: 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства, 70 Постъпления от продажби, 72 Финансови приходи, 79 Извънредни приходи и сметки 515 Държавни ценни книжа и 743 Извънбюджетни приходи.
Сметка 523 се кредитира при изплащане на суми от извънбюджетните сметки на бюджетните предприятия срещу дебитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства, 60 Разходи по икономически елементи, 62 Финансови разходи, 69 Извънредни разходи и сметка 515 Държавни ценни книжа.


Сметка 524 Парични средства по извънбюджетни сметки във валута
Чрез сметка 524 бюджетните предприятия отчитат паричните си средства в чуждестранна валута, чийто източник са извънбюджетни приходи. При постъплението им те се оценяват по централния курс на БНБ за деня, а при закупуване - по курса на придобиване.
Аналитичното отчитане към сметка 524 се организира по видове чуждестранна валута и по отделни банкови сметки.
Сметка 524 се дебитира с постъпилите суми във валута в бюджетните предприятия от различни извънбюджетни източници срещу кредитиране на сметки от групи: 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства, 70 Приходи от продажби, 72 Финансови приходи, 79 Извънредни приходи и сметки 743 Извънбюджетни приходи и 724 Приходи от валутни операции.
Сметка 524 се кредитира при изразходване на парични средства във валута от извънбюджетните сметки на бюджетните предприятия срещу дебитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 50 Парични средства, 60 Разходи по икономически елементи и сметки 624 Разходи по валутни операции - при преоценка.


Сметка 525 Парични средства по набирателни сметки в левове
Чрез сметка 525 бюджетните предприятия отчитат чужди парични средства и резервирани суми в банки по набирателни сметки в левове, отпуснати от бюджета с конкретно целево предназначение.
Сметка 525 се дебитира при постъпване на парични средства по набирателни сметки в левове срещу кредитиране на сметки от групи: 13 Финансирания, 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 50 Парични средства, 74 Бюджетни и извънбюджетни приходи и сметка 521 Парични средства по бюджетни сметки в левове.
Сметка 525 се кредитира при намаление на паричните средства в левове по набирателните сметки срещу дебитиране на сметки от група 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 50 Парични средства и сметка 521 Парични средства по бюджетни сметки в левове.


Сметка 526 Парични средства по набирателни сметки във валута
Чрез сметка 526 бюджетните предприятия отчитат чужди парични средства и резервирани суми в чуждестранна валута по набирателни сметки в банки, отпуснати от бюджета с конкретно целево предназначение. При постъплението им те се оценяват по централния курс на БНБ за деня.
Сметка 526 се дебитира при постъпления на парични средства по набирателни сметки във валута срещу кредитиране на сметки от групи: 13 Финансирания, 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 50 Парични средства, 72 Финансови приходи, 74 Бюджетни и извънбюджетни приходи и сметки 522 Парични средства по бюджетни сметки във валута и 724 Приходи от валутни операции.
Сметка 526 се кредитира при изразходване на парични средства по набирателни сметки във валута срещу дебитиране на сметки от групи: 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 50 Парични средства, 62 Финансови разходи и сметки 522 Парични средства по бюджетни сметки във валута и 624 Разходи по валутни операции.


Група 53
ПРЕДОСТАВЕНИ КРАТКОСРОЧНИ ЗАЕМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ
В групата са включени сметките, предназначени за отчитане на краткосрочни заеми, които банките отпускат на предприятия за текущи нужди, за просрочени заеми, разрешен и неразрешен овърдрафт в левове и във валута.


Сметка 531 Предоставени заеми за текущи нужди
Чрез сметка 531 се отчитат краткосрочните заеми за текущи нужди в левове и във валута, които банките отпускат на предприятията за осъществяване на производствената им дейност, както и разрешеният овърдрафт.
Сметка 531 се дебитира със сумата на предоставените кредити по разплащателните сметки на предприятията срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 50 Парични средства.
Сметка 531 се кредитира при издължаване на част или на целия заем и при отнасяне в просрочие срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, както и сметка 536 Краткосрочни заеми в просрочие.


Сметка 532 Предоставени заеми за внос на материални запаси
Чрез сметка 532 се отчитат предоставените от търговските банки заеми на предприятията за осъществяване на външнотърговска дейност по вноса за собствена сметка или на комисионни начала.
Сметка 532 се дебитира със стойността на внесените стоки и услуги и с всички разходи по вноса на стоките за собствена сметка или на комисионни начала срещу кредитиране на сметки от група 17 Привлечени средства в левове, както и на сметки: 431 Издадени преводи и 456 Разчети за акцизи и с министерства.
Сметка 532 се кредитира с постъпилите суми от продажба на вътрешния пазар на внесените стоки и услуги и с други постъпления, свързани с вносната дейност, както и с неиздължените погасителни вноски, отнесени в просрочие, срещу дебитиране на сметки от група 17 Привлечени средства в левове, както и на сметки: 432 Получени преводи, 456 Разчети за акцизи и с министерства и 536 Краткосрочни заеми в просрочие.


Сметка 533 Предоставени заеми за износ, извършван с правителствен кредит
Чрез сметка 533 се отчитат предоставените от търговските банки заеми в левове за извършен износ на стоки и услуги от външнотърговски предприятия в рамките на правителствени кредитни спогодби. Сметката се води в търговските банки, които обслужват банково сключените междуправителствени кредитни спогодби.
Към сметката се води аналитична отчетност по видове валути, по отделни междуправителствени договори, съгласно които е отпуснат кредитът.
Сметка 533 се дебитира със стойността на изнесените стоки и извършените услуги по правителствени кредитни спогодби в предвидения срок на ползване срещу кредитиране на сметки: 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове, 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута и 503 Разплащателна сметка в левове, 504 Разплащателна сметка във валута, 474 Разчети по междуправителствени спогодби.
Сметка 533 се кредитира при издължаване на кредита срещу дебитиране на сметки: 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове, 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута и 503 Разплащателна сметка в левове, 504 Разплащателна сметка във валута, 474 Разчети по междуправителствени спогодби.
Курсовите разлики, явили се в резултат на изменение на курсовете на чуждестранните валути в периода от осъществяване на износа до фактическото издължаване на последната погасителна вноска, са за сметка на Министерството на финансите.


Сметка 534 Предоставени заеми за износ на материални запаси
Чрез сметка 534 се отчитат предоставените от търговските банки заеми на предприятията за осъществяваната външнотърговска дейност по износа за собствена сметка или на комисионни начала.
Сметка 534 се дебитира със стойността на експедираните стоки за износ или извършените услуги, както и с всички разходи по износа за собствена сметка или на комисионни начала срещу кредитиране на сметки от група 17 Привлечени средства в левове, както и сметки: 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута, 431 Издадени преводи, 456 Разчети за акцизи и с министерства и 481 Разчети с чуждестранни кореспонденти.
Сметка 534 се кредитира при издължаване на заема и с неиздължените погасителни вноски, отнесени в просрочие, срещу дебитиране на сметки 432 Получени преводи, 456 Разчети за акцизи и с министерства, 481 Разчети с чуждестранни кореспонденти, 536 Краткосрочни заеми в просрочие.


Сметка 535 Предоставени заеми за откупуване на валута
Чрез сметка 535 се отчитат предоставените заеми от търговските банки на предприятията за откупуване на валута.
Сметка 535 се дебитира със сумата на предоставените заеми за откупуване на валута срещу кредитиране на сметки от група 17 Привлечени средства в левове.
Сметка 535 се кредитира при издължаване на заемите, както и с отнесените в просрочие неиздължени погасителни вноски срещу дебитиране на сметки от група 17 Привлечени средства в левове и сметка 536 Краткосрочни заеми в просрочие.


Сметка 536 Краткосрочни заеми в просрочие
Чрез сметка 536 се отчитат просрочените краткосрочни заеми, които са редовно дължими, но не са платени от заемополучателя, когато са станали изискуеми на търговски предприятия и на други лица, както и неразрешеният овърдрафт.
Аналитичната отчетност се организира по кредитополучатели, по видове заеми според договора.
Сметка 536 се дебитира със сумите на неиздължените на падежа заеми (погасителни вноски) срещу кредитиране на сметки от група 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия и сметка 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове.
Сметка 536 се кредитира при издължаване на просрочените заеми срещу дебитиране на сметки от група 17 Привлечени средства в левове и сметки 432 Получени преводи, 444 Вземания по съдебни спорове и 445 Присъдени вземания.


Сметка 537 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута
Чрез сметка 537 се отчитат предоставените от търговските банки на предприятията заеми в чуждестранна валута за текущи нужди.
Сметка 537 се дебитира със сумите на извършените плащания към чужбина, със сумите на авалираните документи по открити акредитиви и гаранции (в рамките на предоставените кредити) и със сумите на начислените лихви - срещу кредитиране на сметки от група 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, както и сметки 725 Финансови приходи за бъдещи периоди и 724 Приходи от валутни операции - при преоценка.
Сметка 537 се кредитира при издължаване на заемите и начислените по тях лихви, както и със сумите на отнесените в просрочие неиздължени погасителни вноски срещу дебитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, както и сметки 539 Заеми на предприятия във валута в просрочие и 624 Разходи по валутни операции - при преоценяване.


Сметка 538 Предоставени заеми на чуждестранни лица във валута
Чрез сметка 538 се отчитат предоставените от търговските банки краткосрочни заеми на чуждестранни лица в чуждестранна валута.
Аналитичното отчитане може да се води по видове заеми.
Сметка 538 се дебитира със сумата на предоставените заеми в чуждестранна валута и с начислените по тях лихви срещу кредитиране на сметки от група: 18 Привлечени средства във валута и сметки: 481 Разчети с чуждестранни кореспонденти, 502 Каса във валута, 725 Финансови приходи за бъдещи периоди и 724 Приходи от валутни операции - при преоценка.
Сметка 538 се кредитира със сумите на направените преводи от чужбина и внесените в брой за издължаване на ползваните заеми и лихви срещу дебитиране на сметки от група 18 Привлечени средства във валута и сметки: 481 Разчети с чуждестранни кореспонденти, 502 Каса във валута и 539 Заеми на предприятия във валута в просрочие и 624 Разходи по валутни операции - при преоценяване.


Сметка 539 Заеми на предприятия във валута в просрочие
Чрез сметка 539 се отчитат просрочените заеми на предприятия и чуждестранни лица в чуждестранна валута.
Сметка 539 се дебитира със сумите на неиздължените на падежа заеми (погасителни вноски), както и с начислените лихви по тях срещу кредитиране на сметки 537 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия във валута, 538 Предоставени заеми на чуждестранни лица във валута, 725 Финансови приходи за бъдещи периоди и 724 Приходи от валутни операции - при преоценяване.
Сметка 539 се кредитира при издължаване на просрочените заеми и лихви срещу дебитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти и сметка 502 Каса във валута и сметка 624 Разходи по валутни операции - при преоценяване.


Група 54
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ НА ГРАЖДАНИ
Чрез сметките от тази група се отчитат предоставените от финансовите институции заеми за текущо потребление и стопански нужди на гражданите.


Сметка 541 Предоставени заеми на граждани за текущи нужди
Чрез сметка 541 се отчитат предоставените краткосрочни заеми на граждани за лични потребности от нестопански характер.
Аналитичната отчетност се организира по видове валути, по видове заеми, по длъжници и др.
Сметка 541 се дебитира със сумите на предоставените заеми на гражданите в брой, с направените преводи по други сметки по нареждане на титуляра, както и с начислените лихви в полза на банките срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 50 Парични средства.
Сметка 541 се кредитира със сумите на погасителните вноски за издължаване на заемите, внесени в брой и преведени безкасово, както и с неиздължените погасителни вноски, отнесени в просрочие, срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 50 Парични средства и сметка 543 Заеми на граждани в просрочие.


Сметка 542 Предоставени заеми на граждани за собствено стопанство
Чрез сметка 542 се отчитат предоставените заеми от финансовите институции за текущи стопански нужди; за преустройство, ремонт и ново строителство на стопански сгради, за покупка на животни и селскостопански инвентар и др.
Аналитичното отчитане може да се води по видове валута.
Сметка 542 се дебитира със сумите, изплатени в брой и преведени безкасово по сметки по нареждане на титуляра, както и с начислените лихви срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства и сметка 721 Приходи от лихви.
Сметка 542 се кредитира със сумите на погасителните вноски за издължаване на заемите и лихвите, внесени в брой и преведени безкасово, както и с неиздължените погасителни вноски, отнесени в просрочие, срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 50 Парични средства, както и на сметки 434 Получени преводи на ДСК и 543 Заеми на граждани в просрочие.


Сметка 543 Заеми на граждани в просрочие
Чрез сметка 543 се отчитат просрочените заеми на граждани за текущи нужди и за собствено стопанство, както и заемите, превърнати в изискуеми преди настъпването на падежа.
Аналитичното отчитане се организира по видове валута, по видове заеми, по длъжници и по други.
Сметка 543 се дебитира със сумата на неиздължените погасителни вноски, изискуемите заеми преди настъпването на падежа за издължаването им и лихвите по тях срещу кредитиране на сметки: 541 Предоставени заеми на граждани за текущи нужди, 542 Предоставени заеми на граждани за собствено стопанство и 721 Приходи от лихви.
Сметка 543 се кредитира със сумите, внесени в брой и преведени безкасово за издължаване на заемите и лихвите по тях, срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 50 Парични средства и сметки: 131 Финансиране за дълготрайни активи, 161 Приети депозити в левове, 434 Получени преводи на ДСК, 444 Вземания по съдебни спорове и 445 Присъдени вземания.


Група 55
ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ НА БАНКИ И НА БЮДЖЕТА
Сметките от тази група се използват за отчитане на предоставени заеми на банки и на бюджета.


Сметка 551 Предоставени заеми на банки в левове
Чрез сметка 551 се отчитат предоставените заеми в левове от националната банка на търговските банки, както и заемите, предоставени от едни на други търговски банки.
Аналитичната отчетност може да се организира по заемополучатели, по видове заеми и др.
Сметка 551 се дебитира със сумата на предоставените заеми срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства и сметки 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове и 431 Издадени преводи.
Сметка 551 се кредитира при издължаване на ползваните заеми срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства и сметки 171 Разплащателни сметки на клиенти в левове и 432 Получени преводи.


Сметка 552 Предоставени заеми на банки във валута
Чрез сметка 552 се отчитат предоставените заеми от една финансова институция на местни и чуждестранни банки и финансови институции във валута.
Аналитичното отчитане може да се организира по заемополучатели, по видове валути, по видове заеми и др.
Сметка 552 се дебитира със сумата на предоставения заем във валута срещу кредитиране на сметка 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута, 504 Разплащателна сметка във валута и 724 Приходи от валутни операции - при преоценка.
Сметка 552 се кредитира при издължаване на заеми срещу дебитиране на сметка 181 Разплащателни сметки на клиенти във валута, 504 Разплащателна сметка във валута и 624 Разходи по валутни операции - при преоценка.


Сметка 553 Предоставени заеми на бюджета
Чрез сметка 553 се отчитат предоставените заеми на републиканския бюджет, на местните бюджети и на други звена на бюджетната система от банките и другите финансови институции.
Аналитичното отчитане може да се организира по видове валути, по видове заеми, по бюджетни разпоредители, по вид на обезпечението и др.
Сметка 553 се дебитира със сумата на предоставения заем на бюджета срещу кредитиране на сметка 503 Разплащателна сметка в левове и сметки от група 73 Приходи на държавния бюджет.
Сметка 553 се кредитира при издължаване на заеми срещу дебитиране на сметка 503 Разплащателна сметка в левове и сметки от група 73 Приходи на държавния бюджет.


Раздел 6
СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
В този раздел са включени сметки, чрез които се отчитат направените разходи в предприятията.
Разходите, свързани с дейността на предприятието, се отчитат най-напред по икономически елементи, а след това по функционално предназначение, в т. ч. за строителство по стопански начин и др.
Разходите на бюджетните предприятия се отчитат чрез отделни сметки, след като са записани в сметките от група 60 Разходи по икономически елементи.
Финансовите и извънредните разходи се отчитат чрез отделни сметки, без да се записват преди това по сметките от група 60 Разходи по икономически елементи.


Група 60
РАЗХОДИ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ЕЛЕМЕНТИ
В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат разходите в предприятието, групирани по икономически елементи.
Сметките са операционни и се водят с чисти обороти, за да се осигурят данни за попълване на отчета за приходите и разходите. Промени в първоначално записани суми (върнати неупотребени материали от производството, неправилно начислени възнаграждения и т. н.) се правят само чрез сторнировъчни записвания.
Аналитичното отчитане към сметките от група 60 се организира съобразно конкретните потребности от информация в предприятието за вземане на управленски решения.
В края на отчетния период сметките от група 60 остават без салда.


Сметка 601 Разходи за материали
Чрез сметка 601 се отчита стойността на:
- отпуснатите за нуждите на производството суровини, основни и спомагателни материали (след приспадане на използваемите отпадъци) и готови изделия за комплектуване;
- изразходваните горива и енергия;
- използваните резервни части за ремонт на дълготрайни материални активи;
- използваните семена и посадъчен материал, фуражи, торове, препарати, медикаменти и други.
Сметка 601 се дебитира при предаване в употреба на материали срещу кредитиране на сметки от групи 30 Материали, продукция и стоки и 40 Доставчици и свързани с тях сметки.
Сметка 601 се кредитира при отнасяне на разходите на материали по предназначение срещу дебитиране на сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и сметки от групи: 30 Материали, продукция и стоки, 61 Разходи за дейността, 64 Разходи на бюджетни предприятия, 66 Разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане и 70 Приходи от продажби.


Сметка 602 Разходи за външни услуги
Чрез сметка 602 се отчитат разходите на предприятието за ползвани услуги, извършени от трети лица, в т. ч. разходи за реклама, съобщения и писмени обяви, разходи за печатарски, телеграфо-пощенски услуги и телефонни и телексни такси, абонаментни такси, данъци (сгради, смет и др.), застраховки, наеми за помещения, транспортни и други разходи.
Чрез сметка 602 не се отчитат разходите за външни услуги по придобиване на дълготрайни активи и материални запаси чрез покупка.
Сметка 602 се дебитира при отразяване на разходи за ползвани услуги срещу кредитиране на сметки от групи 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства, 49 Разни дебитори и кредитори и 50 Парични средства.
Сметка 602 се кредитира при отнасяне на разходите по предназначение срещу дебитиране на сметки от групи: 61 Разходи за дейността, 64 Разходи на бюджетни предприятия, 66 Разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане и 70 Приходи от продажби.


Сметка 603 Разходи за амортизация
Чрез сметка 603 се отчитат начислените амортизации на дълготрайни материални и нематериални активи, както и на положителната търговска репутация.
Сметка 603 се дебитира при начисляване на амортизациите срещу кредитиране на сметки от група 24 Амортизация.
Сметка 603 се кредитира при отнасяне на разходите за амортизация по предназначение срещу дебитиране на сметки от групи: 61 Разходи за дейността и 70 Приходи от продажби и сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи.


Сметка 604 Разходи за заплати
Чрез сметка 604 се отчитат разходите за възнаграждения, определени със сключените договори, доплащанията по Кодекса на труда и други нормативни актове.
Сметка 604 се дебитира при начисляване на възнагражденията срещу кредитиране на сметки от група 42 Персонал и съдружници.
Сметка 604 се кредитира при отнасяне на разходите за възнагражденията по предназначение срещу дебитиране на сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и сметки от групи: 61 Разходи за дейността, 64 Разходи на бюджетни предприятия, 66 Разходи за застрахователни плащания по пряко застраховане и 70 Приходи от продажби.


Сметка 605 Разходи за социални осигуровки и надбавки
(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2000 г.)
Чрез сметка 605 се отчитат начислените суми за: задължителните месечни осигурителни вноски по фонд „Обществено осигуряване”, по фонд „Професионална квалификация и безработица”; здравноосигурителните вноски; вноските за доброволното социално (пенсионно) осигуряване и други подобни законно регламентирани вноски, които са за сметка на предприятието работодател. Чрез тази сметка се отчитат и начислените от предприятието суми за надбавки и подпомагане на персонала.
Към сметка 605 може да се открият следните сметки:
6051 Начислени суми за фонд „Пенсии”
6052 Начислени суми за фонд „Трудова злополука и професионална болест”
6053 Начислени суми за фонд „Общо заболяване и майчинство”
6054 Начислени суми за фонд „Професионална квалификация и безработица”
6055 Начислени суми за здравно осигуряване
6056 Начислени суми за допълнително задължително пенсионно осигуряване
6057 Начислени суми за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
6058 Начислени суми за социални надбавки и помощи на персонала
6059 Начислени суми за временна нетрудоспособност на персонала.”
Аналитичното отчитане към сметка 605 може да се организира по видове осигурителни вноски и по социални надбавки и помощи на персонала.
Сметка 605 се дебитира при:
1. Начисляване на суми за социално осигуряване срещу кредитиране на сметка 455 Разчети по социалното осигуряване.
2. Начисляване на социални надбавки и помощи срещу кредитиране на сметки от група 42 Персонал и съдружници.
Сметка 605 се кредитира при отнасяне на начислените разходи по предназначение срещу дебитиране на сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и сметки от групи 61 Разходи за дейността, 64 Разходи на бюджетни предприятия, 66 Разходи на застрахователни плащания по пряко застраховане и 70 Приходи от продажби.


Сметка 609 Други разходи
Чрез сметка 609 се отчитат всички разходи, които не се отнасят по друга сметка от групата, като: разходи за служебни пътувания и командировки, изложби и панаири, стипендии на учащи се и други, както и оценката на материалните запаси по чл. 22 от Закона за счетоводството.
Чрез тази сметка се отчитат начислените разходи за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания от продажби.
Сметка 609 се дебитира при:
1. Отразяване на начислените разходи срещу кредитиране на сметки от групи: 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 42 Персонал и съдружници, 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства и 45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства.
2. Начисляване на разходи под формата на провизии за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания от продажби срещу кредитиране на сметка 252 Провизии за вземания от продажби.
Сметка 609 се кредитира при отнасяне на съответния разход по предназначение срещу дебитиране на сметка 207 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи и сметки от групи 61 Разходи за дейността, 64 Разходи на бюджетни предприятия, 66 Разходи по застрахователни плащания по пряко застраховане и 70 Приходи от продажби.


Група 61
РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА
В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат разходите за основна и спомагателна дейност в предприятието, разходите за бъдещи периоди, за организация и управление и за продажба на продукция.
Разходите за дейността се обобщават при тяхното отчитане в следните основни групи: основни производствени разходи, разходи за организация и управление, разходи за продажба на продукция, разходи за бъдещи периоди. Предприятието само определя критериите за групиране на разходите по посочените групи.
При необходимост от разпределение на разходите базата, начинът и времето се определят от самото предприятие.
Предприятията, които нямат незавършено производство в края на отчетния период и характерът на дейността им позволява, могат да организират отчитането на своите разходи без използването на сметките от тази група.


Сметка 611 Разходи за основна дейност
Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на продукцията, услугите, обращението и експлоатацията.
Основна дейност за предприятието е тази, чрез която то влиза в контакт с останалите физически и юридически лица.
При съставяне на индивидуалния сметкоплан на предприятието наименованието на сметката може да бъде различно от посоченото съобразно видовете дейности: промишлена, търговска, строителна, транспортна, селскостопанска, научноизследователска, съобщения, комунална, банкова, образователна, здравеопазване, култура и др.
Когато в предприятието има повече от един вид дейност, към сметка 611 може да се открият следните сметки:
6111 Разходи за промишлена дейност
6112 Разходи за търговска дейност
6113 Разходи за транспортна дейност
и т. н.
Аналитичното отчитане към сметка 611 може да се организира по видове производства (дейности) и по статии на калкулацията, определени от предприятието.
Себестойността на произведената продукция се установява като разлика между общата сума на разходите и сумата на разходите за незавършеното производство.
Сметка 611 се дебитира с разходите за основната дейност срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи и сметки 612 Разходи за спомагателна дейност и 613 Разходи за бъдещи периоди.
Сметка 611 се кредитира със себестойността на произведената продукция и услуги срещу дебитиране на сметки от групи 30 Материали, продукция и стоки и 70 Приходи от продажби.
В края на отчетния период разходите за незавършеното производство остават като салдо по сметката. Като незавършено производство могат да се отчитат и полуфабрикатите от собствено производство. При необходимост за тях се организира отделно аналитично отчитане.


Сметка 612 Разходи за спомагателна дейност
Чрез сметка 612 се отчитат извършените разходи в спомагателната дейност на предприятието. Спомагателна дейност за предприятието е тази, която е неделима от основната и е предназначена да я обслужва. Такава може да бъде дейността на електро- и пароцентралите, ремонтно-механичните цехове, транспортните звена, помощното стопанство и др.
Аналитичното отчитане към сметка 612 може да се организира по видове спомагателни дейности и по статии на калкулацията, определени от предприятието.
Себестойността на продукцията и услугите в спомагателната дейност се формира от извършените разходи след приспадане на разходите за незавършеното производство, ако има такива.
Сметка 612 се дебитира с разходите за спомагателната дейност срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
Сметка 612 се кредитира със себестойността на произведената продукция и извършените услуги срещу дебитиране на сметки от групи: 30 Материали, продукция и стоки, 61 Разходи за дейността и 70 Приходи от продажби.


Сметка 613 Разходи за бъдещи периоди
Чрез сметка 613 се отчитат разходите, които са извършени през отчетния период, а се отнасят за бъдещи периоди.
При отразяване на разходите по дебита на сметка 613 се определя и срокът за тяхното погасяване (изписване).
Сметка 613 се дебитира при определяне на разходите за бъдещи периоди срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
Сметка 613 се кредитира при отнасяне на съответната част от разходите по предназначение срещу дебитиране на сметки от групи 61 Разходи за дейността, 64 Разходи на бюджетни предприятия и 70 Приходи от продажби.


Сметка 614 Разходи за организация и управление
Чрез сметка 614 се отчитат разходите, които са свързани с общото управление и функциониране на предприятието.
Към сметка 614 може да се открият следните сметки:
6141 Общопроизводствени разходи
6142 Разходи за управление.
Аналитичното отчитане може да се организира по сектори (цехове, отдели, служби и др.) и по разходи, групирани от предприятието.
Сметка 614 се дебитира с разходите за организация и управление срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи и сметка 613 Разходи за бъдещи периоди.
Сметка 614 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби.


Сметка 615 Разходи за продажба на продукция
Чрез сметка 615 се отчитат разходите, пряко свързани с продажбата на продукция, стоки, услуги, и начислените разходи за покриване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания от продажби.
Сметка 615 се дебитира с разходите за продажба на продукция срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
Сметка 615 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметки от група 70 Приходи от продажби.


Сметка 618 Разходи за ликвидация и несъстоятелност
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
Чрез сметка 618 се отчитат всички разходи на предприятията (без финансовите), обявени в ликвидация и в несъстоятелност.
Към сметка 618 може да се открият следните сметки:
6181 Разходи за ликвидация
6182 Разходи за несъстоятелност
Сметка 618 се дебитира с разходите за ликвидация и за несъстоятелност срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
Сметка 618 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация.


Група 62
ФИНАНСОВИ РАЗХОДИ
Чрез сметките от тази група се отчитат финансовите разходи, като: изплатени лихви, отрицателни разлики при продажба на инвестиции и от промяна на валутни курсове, комисиони по левови и валутни операции.
В бюджетните предприятия сметките от тази група се приключват срещу дебитиране на сметки от група 64 Разходи на бюджетни предприятия.


Сметка 621 Разходи за лихви
Чрез сметка 621 се отчитат начислени лихви за всички заеми, лихви по дългове, свързани с дялово участие, лихви, които кредитните предприятия плащат по разплащателните и депозитните сметки на предприятията, лихвите по валутни операции и др.
Към сметка 621 може да се открият следните сметки:
6211 Разходи за лихви в левове
6212 Разходи за лихви по валутни операции
6213 Разходи за лихви по дългове, свързани с дялово участие.
Сметка 621 се дебитира със сумата на начислените лихви срещу кредитиране на сметки от групи: 16 Приети депозити, 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, както и сметки 496 Разчети по лихви и 625 Финансови разходи за бъдещи периоди.
Сметка 621 се кредитира за приключването срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година и сметки от група 64 Разходи на бюджетни предприятия.


Сметка 622 Разходи за провизиране на рискови активи
Чрез сметка 622 се отчитат начислените разходи за провизиране на рискови активи в банките и други финансови институции.
Аналитичното отчитане по сметка 622 може да се организира по видове рискови активи, по видове валута или по други признаци.
Сметка 622 се дебитира със сумата на начислените разходи под формата на провизии срещу кредитиране на сметка 251 Провизии за покриване на рискови активи.
Сметка 622 се кредитира при приключването й срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 623 Разходи по операции с инвестиции
Чрез сметка 623 се отчитат отрицателните разлики от продажби на инвестиции и обезценка на краткосрочни инвестиции.
Към сметка 623 може да се открият следните сметки:
6231 Разходи по операции с краткосрочни инвестиции
6232 Разходи по операции с дългосрочни инвестиции.
Сметка 623 се дебитира с отрицателната разлика срещу кредитиране на сметки от групи 22 Дългосрочни инвестиции и вземания, 50 Парични средства и 51 Краткосрочни инвестиции и сметка 625 Финансови разходи за бъдещи периоди.
Сметка 623 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 624 Разходи по валутни операции
Чрез сметка 624 се отчитат отрицателните разлики от промяна на валутни курсове на чуждестранна валута.
Сметка 624 се дебитира със сумата на установените отрицателни разлики срещу кредитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства.
Сметка 624 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 625 Финансови разходи за бъдещи периоди
Чрез сметка 625 се отчитат разсрочените финансови разходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди.
Аналитичното отчитане към сметка 625 трябва да осигурява информация за вида и произхода на финансовите разходи, периода на възникване, срока на погасяване и др.
Сметка 625 се дебитира със сумата на разсрочените финансови разходи като предплатени лихви, разсрочения финансов разход по лизингови договори и др. срещу кредитиране на сметки от група 50 Парични средства и сметка 159 Други заеми и дългове.
Сметка 625 се кредитира със сумата на признатите финансови разходи за текущи през съответния отчетен период срещу дебитиране на сметки от групи 62 Финансови разходи.


Сметка 629 Други финансови разходи
Чрез сметка 629 се отчитат финансови разходи, които не са отразени по останалите сметки от групата. В банките чрез тази сметка може да се отчитат изплатени такси (порто), комисиони в левове и във валута по валутни операции и други.
Към сметка 629 може да се открият следните сметки:
6291 Комисиони в левове
6292 Комисиони във валута
6293 Порто.
Сметка 629 се дебитира със сумите на платени комисиони и други разходи срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти и 50 Парични средства и сметка 625 Финансови разходи за бъдещи периоди.
Сметка 629 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Група 63
РАЗХОДИ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
В групата са включени сметки, чрез които се отчитат разходите на републиканския и местните бюджети, министерствата, ведомствата и подведомствените им организации, на областните администрации и на съдебната система, както следва:
631 Разходи на републиканския бюджет
632 Разходи на министерства и ведомства
633 Разходи на областни администрации
634 Разходи на местни бюджети
635 Разходи на съдебната система.
Сметките от група 63 се дебитират със сумите, преведени от републиканския и местните бюджети на бюджетните предприятия на издръжка към тези бюджети - министерства и ведомства, областни администрации, организации към общинските съвети, организации в съдебната система и други подобни срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 52 Парични средства на бюджетни предприятия.
Сметките от група 63 се кредитират при приключването им с размера на извършените разходи за сметка на приходите срещу дебитиране на съответните сметки от група 73 Приходи на държавния бюджет.


Група 64
РАЗХОДИ НА БЮДЖЕТНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В тази група са включени сметки, чрез които се отчитат разходите на бюджетни и извънбюджетни средства в предприятията на бюджетна издръжка.


Сметка 641 Разходи на бюджетни средства
Чрез сметка 641 бюджетните предприятия отчитат извършените през отчетния период разходи от бюджетните си средства. Води се с чисти обороти по дебита.
Аналитичното отчитане към сметка 641 се организира по параграфите от единната бюджетна класификация и по видове бюджетни дейности, за които са извършени разходи.
Сметка 641 се дебитира с извършените разходи на бюджетни средства срещу кредитиране на сметки от групи 60 Разходи по икономически елементи, 62 Финансови разходи и 69 Извънредни разходи.
Сметка 641 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 741 Бюджетни приходи.
Когато бюджетни предприятия изразходват средства от получен заем или разсрочено плащане, разходите се отразяват по сметка 613 Разходи за бъдещи периоди. След постъпление на приходи и погасяване на заема тези разходи се записват по дебита на сметка 641 Разходи на бюджетни средства.


Сметка 643 Разходи на извънбюджетни средства
Чрез сметка 643 бюджетните предприятия отчитат разходите, които извършват през отчетния период от извънбюджетните си средства.
Аналитичното отчитане към сметка 643 се организира по видове разходи.
Сметка 643 се дебитира при извършване на разходи от извънбюджетните средства срещу кредитиране на сметки от групи 60 Разходи по икономически елементи, 62 Финансови разходи и 69 Извънредни разходи.
Сметка 643 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 743 Извънбюджетни приходи.


Група 65
(Отм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
РАЗХОДИ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Група 66
РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ ПО ПРЯКО ЗАСТРАХОВАНЕ
Чрез сметките в тази група се отчитат разходите, направени за изпълнение на задълженията на застрахователите по застрахователните полици.
Към група 66 се създават следните сметки:
661 Разходи за застрахователни суми и обезщетения
662 Разходи за участие в резултата
663 Разходи за ликвидация
664 Разходи за комисиони по застраховането
668 Разходи за заделени застрахователни резерви
669 Други застрахователни разходи.
Към сметките от група 66 могат да бъдат разкрити аналитични сметки по видове застраховки.
Сметките от група 66 се дебитират при начисляване на застрахователни разходи срещу кредитиране на сметки от раздел 4 Сметки за разчети, сметки от група 50 Парични средства и сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
Сметките от група 66 се кредитират срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 661 Разходи за застрахователни суми и обезщетения
Чрез сметка 661 се отчитат разходите за застрахователни суми и обезщетения при настъпване на застрахователни събития.
Аналитичното отчитане към сметка 661 може да се организира по видове застраховки и застрахователни полици.


Сметка 662 Разходи за участие в резултата
Чрез сметка 662 се отчитат разходите на застрахователите за върнати части от премията на застрахованите след установяване на резултатите по застрахователните договори.
Аналитичното отчитане по сметка 662 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 663 Разходи за ликвидация
Чрез сметка 663 се отчитат разходите по установяване и отстраняване или компенсиране на щетите, признати от застрахователите.
Аналитичното отчитане по сметка 663 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 664 Разходи за комисиони по застраховането
Чрез сметка 664 застрахователите отчитат разходите за комисиони и други възнаграждения за застрахователни помощници (агенти) и посредници за сключване и поддържане на застраховките.
Аналитичното отчитане по сметка 664 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 668 Разходи за заделени застрахователни резерви
Чрез сметка 668 се отчитат заделените застрахователни резерви, установени по законов ред.
Аналитичното отчитане по сметка 668 може да се организира по видове резерви и по видове застраховки.


Сметка 669 Други застрахователни разходи
Чрез сметка 669 застрахователите отчитат всички разходи по застрахователни плащания, които не се отчитат чрез другите сметки от групата.
Аналитичното отчитане може да се организира по видове застраховки.


Група 67
РАЗХОДИ ПО ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ
Чрез сметките от група 67 се отчитат разходите на застрахователите при отстъпване на части от риска на презастрахователи.
Към група 67 се създават следните сметки:
671 Разходи за отстъпени премии на презастрахователи
678 Разходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
679 Други разходи по пасивно презастраховане.
Сметките от група 67 се дебитират при извършване на разходите срещу кредитиране на сметки от раздел 4 Сметки за разчети и сметки от група 50 Парични средства.
Сметките от група 67 се кредитират срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 671 Разходи за отстъпени премии на презастрахователи
Чрез сметка 671 се отчитат част от премиите, които застрахователите отстъпват на презастрахователите съгласно условията на договорите.
Аналитичното отчитане по сметка 671 може да се организира по видове застраховки и полици.


Сметка 678 Разходи за освободени резерви по пасивно презастраховане
Чрез сметка 678 се отчитат разходите за освободените резерви, задържани от застрахователите през предходен период.
Аналитичното отчитане по сметка 678 може да се организира по видове застраховки и по видове резерви.


Сметка 679 Други разходи по пасивно презастраховане
Чрез сметка 679 застрахователите отчитат други разходи по пасивно презастраховане, които не са включени в другите сметки от групата.
Аналитичното отчитане може да се организира по видове застраховки.


Група 68
РАЗХОДИ ПО АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ
Чрез сметките в тази група презастрахователите отчитат извършените разходи за операции по активно презастраховане съобразно тяхното участие в разпределението на риска.
Към група 68 се създават следните сметки:
681 Разходи за застрахователни обезщетения
682 Разходи за участие в резултата
683 Разходи за участие в ликвидацията
684 Разходи за отстъпени презастрахователни комисиони и такси
688 Разходи за заделени резерви по активно презастраховане
689 Други разходи по активно презастраховане.
Сметките от група 68 се дебитират при отчитане на разходите срещу кредитиране на сметки от раздел 4 Сметки за разчети и сметки от група 50 Парични средства.
Сметките от група 68 се кредитират срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 681 Разходи за застрахователни обезщетения
Чрез сметка 681 презастрахователите отчитат участието си в разходите по компенсиране на щетите, направени от седанта (застрахователя).
Аналитичното отчитане по сметка 681 може да се води по видове застраховки.


Сметка 682 Разходи за участие в резултата
Чрез сметка 682 се отчитат разходите за подлежащата на връщане част от премията на седанта (застрахователя) след установяване на резултата по презастрахователния договор.
Аналитичното отчитане по сметка 682 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 683 Разходи за участие в ликвидацията
Чрез сметка 683 презастрахователите отчитат своя дял в разходите за ликвидация, извършени от седанта (застрахователя).
Аналитичното отчитане по сметка 683 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 684 Разходи за отстъпени презастрахователни комисиони и такси
Чрез сметка 684 презастрахователите отчитат отстъпените презастрахователни комисиони и такси, свързани с операции по активно презастраховане.
Аналитичното отчитане по сметка 684 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 688 Разходи за заделени резерви по активно презастраховане
Чрез сметка 688 презастрахователите отчитат извършените разходи за заделени резерви по активни презастрахователни операции.
Аналитичното отчитане на сметка 688 може да се организира по видове застраховки и по видове резерви.


Сметка 689 Други разходи по активно презастраховане
Чрез сметка 689 презастрахователите отчитат онези разходи по активно презастраховане, които не са включени в другите сметки от групата.
Аналитичното отчитане може да се организира по видове застраховки.


Група 69
ИЗВЪНРЕДНИ РАЗХОДИ
Чрез сметките от тази група се отчитат разходите, които имат случаен, извънреден или необичаен характер.
В бюджетните предприятия сметките от тази група се приключват срещу дебитиране на сметки от група 64 Разходи на бюджетни предприятия.


Сметка 691 Отписани вземания
Чрез сметка 691 се отчитат отписаните вземания на предприятието след изтичане на давностния срок и отхвърлените искове от съда, както и при наличието на други основания за оценка на вземанията като безнадеждни.
Сметка 691 се дебитира при:
1. Отписване на отхвърлени искове от съд срещу кредитиране на сметка 444 Вземания по съдебни спорове.
2. Отписване на несъбираеми присъдени вземания срещу кредитиране на сметка 445 Присъдени вземания.
3. Изтичане на давностния срок срещу кредитиране на сметки от групи: 41 Клиенти и свързани с тях сметки, 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове и 49 Разни дебитори и кредитори.
Сметка 691 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 692 Разходи за глоби и неустойки
Чрез сметка 692 се отчитат всички видове глоби, неустойки и щети, начислени на доставчици, клиенти, транспортни и други предприятия за неизпълнение на договори, както и глобите за просрочени плащания, ако не са по вина на длъжностни лица.
Аналитичното отчитане към сметка 692 може да се организира по отделни видове глоби и неустойки според техния произход.
Сметка 692 се дебитира при отразяване на глобите и неустойките срещу кредитиране на сметки от групи 49 Разни дебитори и кредитори и 50 Парични средства.
Сметка 692 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 693 Липси на активи
Чрез сметка 693 се отчитат установените липси от активи, произтичащи от:
1. Промяна във физико-химичните свойства на материални запаси над нормативни разходи, за които материалноотговорните лица нямат вина.
2. Унищожени или частично унищожени активи от стихийни бедствия, по които застрахователят не носи отговорност - след намаляване на полезните отпадъци.
3. Кражби и ограбвания, установени от съответните органи, когато материалноотговорното лице няма вина и не са открити виновните лица.
4. Липси на активи, за които длъжностните лица нямат вина.
Сметка 693 се дебитира при отразяване на установените липси срещу кредитиране на сметки от раздел 3 Сметки за материални запаси, групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 50 Парични средства и 51 Краткосрочни инвестиции.
Сметка 693 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 699 Други извънредни разходи
Чрез сметка 699 се отчитат разходи, които не са обхванати чрез останалите сметки от групата, като брак на активи, събития от минали отчетни периоди и др.
Аналитичното отчитане към сметка 699 може да се организира по видове разходи.
Сметка 699 се дебитира при отчетени разходи срещу кредитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи, 21 Дълготрайни нематериални активи, 30 Материали, продукция и стоки, 40 Доставчици и свързани с тях сметки и други сметки съобразно характера на операцията.
Сметка 699 се кредитира при нейното приключване срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Раздел 7
СМЕТКИ ЗА ПРИХОДИ
В раздела са включени сметки, чрез които се отчитат постъпленията от продажби на продукция, стоки и услуги; бюджетните и извънбюджетните приходи; финансовите и извънредните приходи.


Група 70
ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБИ
Чрез сметките от тази група се отчитат продажбите на продукция, стоки, услуги, проектно-проучвателни и строително-монтажни работи, извършените транспортни и спедиторски услуги и други. Чрез тях се определя и финансовият резултат от продажбите.
При съставяне на индивидуалния сметкоплан на предприятието наименованието на сметките от групата може да бъде различно от посоченото.
Приходите от продажбите следва да се признават от момента, в който възниква вземането от клиентите по повод на предоставените им продукция, стоки или услуги.
Приходите от продажби, които се осъществяват при определени условия в договора (монтаж, изпитание, проба и др. под.), е подходящо да се признаят в момента на приемане на продажбата от клиента.
По дебита на сметките от тази група се отразяват: себестойността на продадената продукция и услуги; отчетната стойност на продадените стоки, материали и дълготрайни материални и нематериални активи; разходите, свързани със стокообмена; разходите, свързани с продажбите; разходите за организация и управление.
По кредита на сметките се отразява продажната цена на продадената продукция, стоки, материали и дълготрайни материални и нематериални активи и услуги на основание на издадени фактури или друг документ, доказващ предаването на продукцията, стоките или услугите.
За извършени продажби, при които в цената на стоките и услугите е включена конкретна сума за гаранционно обслужване от производителя, в кредита на сметките се отразява продажната цена, намалена със сумата на дадената гаранция. Тази сума се отнася по сметка 704 Приходи за бъдещи периоди и се признава за постъпление (приход) при извършване на разходи за гаранционно поддържане или след изтичане на гаранционния срок.
Авансово получените суми за изпълнение на определени поръчки, за абонаментни и резервирани продажби, за такси, комисиони и др. не следва да се отразяват по кредита на сметки от група 70 Приходи от продажби. Те се посочват по кредита на сметки от група 41 Клиенти и свързани с тях сметки или на сметка 704 Приходи за бъдещи периоди. Тези суми се записват по кредита на сметки 701 Приходи от продажби на продукция, 702 Приходи от продажби на стоки и 703 Приходи от продажби на услуги - след предаването на стоката или услугата на клиента.


Сметка 701 Приходи от продажби на продукция
Чрез сметка 701 се отчитат постъпленията от продажби на продукция, създадена от предприятието, както и формираният резултат от продажбата.
Записванията по дебита на сметка 701 текущо може да се извършват на базата на предварително установена себестойност. В края на отчетния период тя следва да се коригира и да се посочи фактическата себестойност на продадената продукция.
За върнатата от клиента продукция се съставят сторнировъчни счетоводни статии.
Към сметка 701 може да се открият следните сметки:
7011 Приходи от продажби на промишлена продукция
7012 Приходи от продажби на селскостопанска продукция
7013 Приходи от продажби на строителна продукция.
Аналитичното отчитане към сметка 701 може да се организира по начин, който да позволява да се получи необходимата информация за постъпленията от продажбите по изделия или група изделия, по функционални звена и други, както и за отчитане на резултата от продажбите.
Сметка 701 се дебитира:
1. Със себестойността на продадената продукция срещу кредитиране на сметки 303 Продукция, 611 Разходи за основна дейност, 612 Разходи за спомагателна дейност и сметки от група 60 Разходи по икономически елементи.
2. С отчетените разходи за организация и управление на предприятието срещу кредитиране на сметка 614 Разходи за организация и управление.
3. С отчетените разходи за продажба на продукция срещу кредитиране на сметка 615 Разходи за продажба на продукция.
4. При приключване на сметката (при печалба) срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 701 се кредитира:
1. За отразяване на постъпленията от продажби на продукция срещу дебитиране на сметки от групи 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 50 Парични средства.
2. За отразяване на предоставените авансово суми за гаранционно обслужване, комисиони и др. като постъпления срещу дебитиране на сметка 704 Приходи за бъдещи периоди.
3. При приключване на сметката (при загуба) срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 702 Приходи от продажби на стоки
Чрез сметка 702 се отчитат постъпленията от продажби на стоки, както и формираният финансов резултат от продажбите.
Към сметка 702 може да се открият следните сметки:
7021 Приходи от продажби на изкупени селскостопански произведения
7022 Приходи от продажби на стоки на едро
7023 Приходи от продажби на стоки на дребно
7024 Приходи от продажби на стоки за чужбина
7025 Приходи от продажби на стоки от внос.
Аналитичното отчитане към сметка 702 следва да се организира по начин, който позволява да се получи информация за продажбите по обекти, стоки или 12.*.”( групи, както и за отчитане на резултата от тях.
Сметка 702 се дебитира:
1. С отчетната стойност на продадените стоки срещу кредитиране на сметка 304 Стоки.
2. С отчетените разходи за обращението срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи и сметка 611 Разходи за основна дейност.
3. С отчетените разходи за организация и управление на предприятието срещу кредитиране на сметка 614 Разходи за организация и управление.
4. При приключване на сметката (при печалба) срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 702 се кредитира:
1. За отразяване на постъпленията от продажбите на стоки срещу дебитиране на сметки от групи 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 50 Парични средства.
2. При приключване на сметката (при загуба) срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 703 Приходи от продажби на услуги
Чрез сметка 703 се отчитат постъпленията от различни видове услуги, като: транспортни, спедиторски, туристически, проектно-проучвателни, комунално-битови, радиотелевизионни и други ПТТ услуги; извършени услуги на комисионни начала, както и формираният резултат от тях.
Към сметка 703 може да се открият следните сметки:
7031 Приходи от транспортни услуги
7032 Приходи от комунални услуги
7033 Приходи от туристически услуги
7034 Приходи от услуги на съобщения
и т.н.
Аналитичното отчитане към сметка 703 може да се организира по видове услуги и по обекти.
Сметка 703 се дебитира:
1. Със себестойността на оказаните услуги срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи и сметка 611 Разходи за основна дейност.
2. С отчетените разходи за организация и управление на предприятието срещу кредитиране на сметка 614 Разходи за организация и управление.
3. При приключване на сметката (при печалба) срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 703 се кредитира:
1. За отразяване на постъпленията от продажбите на услуги срещу дебитиране на сметки от групи 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 50 Парични средства.
2. При приключване на сметката (при загуба) срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Сметка 704 Приходи за бъдещи периоди
Чрез сметка 704 се отчитат приходите, за които още при получаването им е известно, че се отнасят за бъдещи периоди.
Чрез тази сметка се отчитат и заделените суми за гаранционно поддържане и други приходи от дейността на предприятието, които се разсрочват за следващи отчетни периоди.
Аналитичното отчитане към сметка 704 може да се организира по видове приходи и по други признаци.
Сметка 704 се дебитира при отнасяне на приходи за бъдещи периоди като постъпления през отчетния период срещу кредитиране на сметки: 701 Приходи от продажби на продукция, 702 Приходи от продажби на стоки и 703 Приходи от продажби на услуги.
Сметка 704 се кредитира при отразяване на постъпленията като приходи за бъдещи периоди срещу дебитиране на сметки от групи 49 Разни дебитори и кредитори, 50 Парични средства, 53 Предоставени краткосрочни заеми на предприятия и 54 Предоставени заеми на граждани.


Сметка 705 Приходи от финансирания
Чрез сметка 705 се отчита частта от финансиранията, която се признава за приход за съответния отчетен период.
Към сметка 705 може да се открият следните сметки:
7051 Приходи от финансиране за дълготрайни активи
7052 Приходи от финансиране на текущата дейност.
Сметка 705 се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 705 се кредитира със съответната част от финансирането срещу дебитиране на сметки 131 Финансиране за дълготрайни активи и 132 Финансиране на текущата дейност.


Сметка 708 Приходи от ликвидация и несъстоятелност
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
Чрез сметка 708 се отчитат всички приходи от продажби на активи в предприятията (без финансовите), обявени в ликвидация и в несъстоятелност, както и формираният резултат от продажбите.
Към сметка 708 може да се открият следните сметки:
7081 Приходи от ликвидация
7082 Приходи от несъстоятелност
Сметка 708 се дебитира:
- със стойността на продадените активи срещу кредитиране на сметки от групи 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи и сметки от раздел 3 Сметки за материални запаси;
- при приключване на сметката срещу кредитиране на сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация.
Сметка 708 се кредитира:
- за отразяване на приходите от продажби на активи срещу дебитиране на сметки от групи 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 50 Парични средства;
- при приключване на сметката срещу дебитиране на сметка 124 Резултат при несъстоятелност и ликвидация.


Сметка 709 Приходи от други продажби
Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от различни случайни продажби, които не са свързани с експлоатационната дейност на предприятието. Чрез сметката се отчитат приходите (наемите) и разходите (амортизации, ремонти и други) във връзка с отдадените под наем дълготрайни материални активи. Чрез сметка 709 се отчитат постъпленията от продажби на дълготрайни материални и нематериални активи и на материали.
Сметка 709 се дебитира:
1. При отразяване на себестойността и другите разходи, свързани с продажби, срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи и сметка 611 Разходи за основна дейност.
2. С отчетната стойност на продадените материали, дълготрайни материални и нематериални активи срещу кредитиране на сметки от групи: 20 Дълготрайни материални активи и 21 Дълготрайни нематериални активи и сметка 302 Материали.
3. При приключване на сметката (при печалба) срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 709 се кредитира:
1. При отразяване на постъпленията от продажбите срещу дебитиране на сметки от групи 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 50 Парични средства и сметка 498 Други дебитори.
2. При приключване на сметката (при загуба) срещу дебитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.


Група 71
(Нова - ДВ, бр. 51 от 1999 г.)
ПРИХОДИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
В тази група са включени сметки, чрез които юридическите лица с нестопанска цел отчитат постъпленията на средства от дарения, от спонсорства, от помощи, от членски внос, от отчисления на събрани приходи и от други приходи, използвани за извършване на дейността (нестопанска) и постигане на целите, определени при създаването им.
Към група 71 се създават следните сметки:
711 Приходи от регламентирана дейност
712 Приходи от членски внос
713 Приходи от дарения
714 Приходи от субсидии
719 Други приходи.
Сметките от група 71 се дебитират:
- при отразяване на извършените разходи за нестопанска дейност срещу кредитиране на сметки от група 60 Разходи по икономически елементи;
- при приключване на сметката срещу кредитиране на сметка 125 Резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел.
Сметките от група 71 се кредитират:
- при отразяване на постъпили приходи от нестопанска дейност срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства;
- при приключване на сметката срещу дебитиране на сметка 125 Резултат от дейността на юридически лица с нестопанска цел.


Група 72
ФИНАНСОВИ ПРИХОДИ
Чрез сметките от тази група се отчитат приходите, получени от трети лица за използвани ресурси на предприятието - дивиденти, лихви по предоставени кредити и по банкови сметки, приходи от операции с инвестиции, приходи от валутни операции, комисиони по банкови операции и други.
Финансовите приходи се отразяват по кредита на сметките само когато е налице сигурност относно тяхната измеримост и получаване.
В бюджетните предприятия сметките от тази група се приключват срещу кредитиране на сметки от група 74 Бюджетни и извънбюджетни приходи.


Сметка 721 Приходи от лихви
Чрез сметка 721 се отразяват приходите от лихви за предоставени заеми, парични средства в банки и финансови институции.
Към сметка 721 може да се открият следните сметки:
7211 Приходи от лихви по сметки в банки
7212 Приходи от лихви по предоставени заеми.
Сметка 721 се дебитира при приключване на сметката срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 721 се кредитира при начисляване на лихви срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 18 Привлечени средства във валута, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия, 54 Предоставени заеми на граждани и сметки 496 Разчети по лихви и 725 Финансови приходи за бъдещи периоди.


Сметка 722 Приходи от дялово участие
Чрез сметка 722 се отчитат получените дивиденти от притежавани финансови дълготрайни активи.
Аналитичното отчитане към сметка 722 може да се организира по видове приходи от дялово участие.
Сметка 722 се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 722 се кредитира при отразяване на приходите от дялово участие срещу дебитиране на сметка 424 Вземания от съучастия и сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 723 Приходи от операции с инвестиции
Чрез сметка 723 се отчита положителната разлика между продажната цена и отчетната стойност на инвестиции (акции, облигации, благородни метали, скъпоценни камъни и др.), представляваща печалба от продажбата.
Аналитичното отчитане към сметка 723 може да се организира по видове приходи от операции с инвестиции.
Сметка 723 се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 723 се кредитира при отразяване на установената положителна разлика от продажбата на инвестиции срещу дебитиране на сметки от групи 22 Дългосрочни инвестиции, 50 Парични средства и 51 Краткосрочни инвестиции и сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди.


Сметка 724 Приходи от валутни операции
Чрез сметка 724 се отчитат положителните разлики от промяна на валутните курсове при обмяна на валута и при други валутни операции.
Сметка 724 се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 724 се кредитира при отразяване на положителната разлика срещу дебитиране на сметки от групи: 18 Привлечени средства във валута, 40 Доставчици и свързани с тях сметки, 50 Парични средства и 52 Парични средства на бюджетните предприятия.


Сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди
Чрез сметка 725 се отчитат разсрочените финансови приходи, които се признават за текущи през следващи отчетни периоди.
Аналитичното отчитане към сметка 725 трябва да осигурява информация за вида и произхода на финансовите приходи, периода на възникване, размера и периода на признаване и др.
Сметка 725 се дебитира при признаване на разсрочените финансови приходи като финансови приходи за текущия период срещу кредитиране на сметки от група 72 Финансови приходи.
Сметка 725 се кредитира при получаване или възникване на финансови приходи, които се разсрочват за бъдещи периоди като възникнали лихви при продажби и при лизингови договори, срещу дебитиране на сметки от групи 50 Парични средства, 41 Клиенти и свързани с тях сметки и 22 Дългосрочни инвестиции и вземания.


Сметка 729 Други финансови приходи
Чрез сметка 729 се отчитат финансови приходи, които не се отчитат чрез предходните сметки от групата.
Сметка 729 се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 729 се кредитира при отразяване на финансовите приходи срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 48 Чуждестранни и местни кореспонденти и 50 Парични средства и сметка 725 Финансови приходи за бъдещи периоди.


Група 73
ПРИХОДИ НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ
В групата са включени сметки, чрез които се отчитат приходите на републиканския и местните бюджети, на министерствата, ведомствата и подведомствените им организации, на областните администрации и на съдебната система, както следва:
731 Приходи на републиканския бюджет
732 Приходи на министерства и ведомства
733 Приходи на областни администрации
734 Приходи на местни бюджети
735 Приходи на съдебната система.
Сметките от група 73 се дебитират при приключване на съответните сметки от група 63 Разходи на държавния бюджет.
Сметките от група 73 се кредитират при отразяване на постъпилите приходи на държавния бюджет срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства и 52 Парични средства на бюджетни предприятия.
В края на годината сметките от групата могат да останат с кредитно салдо.


Група 74
БЮДЖЕТНИ И ИЗВЪНБЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ
В групата са включени сметки, чрез които бюджетните предприятия отчитат приходите с бюджетен и извънбюджетен източник, както и бюджетните приходи за разпределение.


Сметка 741 Бюджетни приходи
Чрез сметка 741 предприятията на бюджетна издръжка отчитат приходите, чийто източник е държавният бюджет (републикански или местен).
Аналитичното отчитане към сметка 741 се организира по бюджетни източници и по видове приходи съобразно установена бюджетна класификация.
Сметка 741 се дебитира:
1. При отразяване на извършени бюджетни разходи за сметка на бюджетни приходи срещу кредитиране на сметка 641 Разходи на бюджетни средства.
2. При отразяване на върнати неправилно внесени или преведени в повече суми срещу кредитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 52 Парични средства на бюджетни предприятия.
Сметка 741 се кредитира за отразяване на постъпилите приходи по бюджета срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи, 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия, 72 Финансови приходи и 79 Извънредни приходи и сметка 742 Бюджетни приходи за разпределение.


Сметка 742 Бюджетни приходи за разпределение
Чрез сметка 742 се отчитат бюджетни приходи, които подлежат на разпределение между държавния бюджет, бюджетите на общините и бюджетите на предприятия, в полза на които са постъпили.
Аналитичното отчитане към сметка 742 може да се организира по видове приходи и по предприятия, имащи право на тези приходи.
Сметка 742 се дебитира при разпределение на приходите срещу кредитиране на сметка 741 Бюджетни приходи и сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 52 Парични средства на бюджетни предприятия.
Сметка 742 се кредитира при постъпване на бюджетни приходи за разпределение срещу дебитиране на сметки от групи: 17 Привлечени средства в левове, 43 Разчети по преводи и 52 Парични средства на бюджетни предприятия.


Сметка 743 Извънбюджетни приходи
Чрез сметка 743 се отчитат извънбюджетните приходи на бюджетните предприятия.
Аналитичното отчитане към сметка 743 може да се организира по източници и по предназначение на приходите.
Сметка 743 се дебитира при отразяване на извънбюджетните разходи за сметка на извънбюджетните приходи срещу кредитиране на сметка 643 Разходи на извънбюджетни средства.
Сметка 743 се кредитира при получаване на извънбюджетни приходи срещу дебитиране на сметки от групи: 50 Парични средства, 52 Парични средства на бюджетни предприятия, 72 Финансови приходи и 79 Извънредни приходи.


Група 75
(Отм. - ДВ, бр. 51 от 1999 г.).
ПРИХОДИ НА ОСИГУРИТЕЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ


Група 76
ПРИХОДИ ПО ПРЯКО ЗАСТРАХОВАНЕ
Чрез сметките в група 76 застрахователите отчитат приходите от застрахователни премии, застрахователни комисиони, такси, регреси, освободени застрахователни резерви и други приходи, произтичащи от застрахователните договори.
Към група 76 се създават следните сметки:
761 Приходи от застрахователни премии
764 Приходи от застрахователни комисиони и такси
765 Приходи от застраховане от минали години
766 Приходи от регреси
768 Приходи от освободени застрахователни резерви
769 Други застрахователни приходи.
Сметките от група 76 се дебитират срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметките от група 76 се кредитират срещу дебитиране на сметки от раздел 4 Сметки за разчети и сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 761 Приходи от застрахователни премии
Чрез сметка 761 застрахователите отчитат приходи от премии, дължими от застрахователите по застрахователни договори.
Аналитичното отчитане по сметка 761 може да се организира по видове застраховки и полици.


Сметка 764 Приходи от застрахователни комисиони и такси
Чрез сметка 764 застрахователите отчитат приходи от премии и други постъпления, отстъпени от съзастрахователи и други лица.
Аналитичното отчитане по сметка 764 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 765 Приходи по застраховането от минали години
Чрез сметка 765 застрахователите отчитат пренесени от предходни години приходи по застраховки.
Аналитичното отчитане по сметка 765 може да се води по видове застраховки.


Сметка 766 Приходи от регреси
Чрез сметка 766 застрахователите отчитат приходи от възстановени застрахователни плащания по регресни вземания от трети лица.
Аналитичното отчитане по сметка 766 може да се води по видове застраховки.


Сметка 768 Приходи от освободени застрахователни резерви
Чрез сметка 768 застрахователите отчитат приходи от освободени застрахователни резерви, заделени през предходен период.
Аналитичното отчитане по сметка 768 може да се организира по видове застраховки и по видове резерви.


Сметка 769 Други застрахователни приходи
Чрез сметка 769 застрахователите отчитат тези приходи, които не са включени в другите сметки от група 76.
Аналитичното отчитане по сметка 769 може да се организира по видове застраховки.


Група 77
ПРИХОДИ ПО ПАСИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ
Чрез сметките в група 77 се отчитат приходите, произтичащи от участието на презастрахователите в риска.
Към група 77 се създават следните сметки:
771 Приходи от получени обезщетения от презастрахователи
772 Приходи от участие в резултата на презастрахователи
774 Приходи от комисиони от презастрахователи
775 Приходи от пасивно презастраховане от минали години
778 Приходи от заделени резерви по презастраховане
779 Други приходи по пасивно презастраховане.
Сметките от група 77 се дебитират срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметките от група 77 се кредитират срещу дебитиране на сметки от раздел 4 Сметки за разчети и сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 771 Приходи от получени обезщетения от презастрахователи
Чрез сметка 771 се отчитат приходите на застрахователите, получени от презастрахователите за тяхното участие в разходите по възстановяване или компенсиране на щетите.
Аналитичното отчитане на сметка 771 може да се организира по видове застраховки и полици.


Сметка 772 Приходи от участие в резултата на презастрахователи
Чрез сметка 772 се отчитат приходите от преотстъпването на част от премията, която презастрахователят дава на застрахователя след установяване на резултата по договорите.
Аналитичното отчитане на сметка 772 може да се организира по видове застраховки и полица.


Сметка 774 Приходи от комисиони от презастрахователи
Чрез сметка 774 се отчита отстъпената част от презастрахователната премия, която презастрахователят дава на седанта (застрахователя).
Аналитичното отчитане на сметка 774 може да се организира по видове застраховки и полици.


Сметка 775 Приходи от пасивно презастраховане от минали години
Чрез сметка 775 се отчитат приходи по пасивни презастрахователни операции, осъществени през минали години, които се отразяват през отчетния период.
Аналитичното отчитане по сметка 775 може да се организира по видове застраховки и полици.


Сметка 778 Приходи от заделени резерви по презастраховане
Чрез сметка 778 се отчитат приходите на застрахователите при заделяне на частта на презастрахователите в брутните застрахователни резерви на застрахователите.
Аналитичното отчитане на сметка 778 може да се организира по видове застраховки и по видове резерви.


Сметка 779 Други приходи по пасивно презастраховане
Чрез сметка 779 се отчитат онези приходи по пасивни операции на застрахователите, които не са обхванати в другите сметки от група 77.
Аналитичното отчитане може да се организира по видове застраховки.


Група 78
ПРИХОДИ ОТ АКТИВНО ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ
Чрез сметките от група 78 презастрахователите отчитат своите приходи от операции по активно презастраховане, свързани с поетите рискове и отговорности.
Към група 78 се създават следните сметки:
781 Приходи от презастрахователни премии
785 Приходи от активно презастраховане от минали години
786 Приходи от регреси по активно презастраховане
788 Приходи от освободени резерви по активно презастраховане
789 Други приходи от активно презастраховане.
Сметките от група 78 се дебитират срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметките от група 78 се кредитират срещу дебитиране на сметки от раздел 4 Сметки за разчети и сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 781 Приходи от презастрахователни премии
Чрез сметка 781 презастрахователите отчитат своите приходи от отстъпени премии от седанта (застрахователя).
Аналитичното отчитане по сметка 781 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 785 Приходи от активно презастраховане от минали години
Чрез сметка 785 се отчитат приходите на презастрахователите от активни презастрахователни операции, осъществени през минали години, но отнесени в текущия период.
Аналитичното отчитане по сметка 785 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 786 Приходи от регреси по активно презастраховане
Чрез сметка 786 презастрахователите отчитат своя дял от възстановени застрахователни плащания към застрахователи по регресни вземания от трети лица.
Аналитичното отчитане по сметка 786 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 788 Приходи от освободени резерви по активно презастраховане
Чрез сметка 788 презастрахователите отчитат своите приходи от освободени застрахователни резерви, заделени през предходни години.
Аналитичното отчитане по сметка 788 може да се организира по видове застраховки.


Сметка 789 Други приходи по активно презастраховане
Чрез сметка 789 презастрахователите отчитат онези приходи, които не са обхванати в останалите сметки от група 78.
Аналитичното отчитане по сметка 789 се организира по видове застраховки.


Група 79
ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ
Чрез сметките от тази група се отчитат приходи, получени в резултат на текущото управление на предприятието, като: отписани задължения, получени глоби и неустойки, излишъци на активи, постъпления от предоставено право за ползване на патенти, лицензии, фирмени марки, концесии, дарения и други.
В бюджетните предприятия сметките от тази група се приключват срещу кредитиране на сметки от група 74 Бюджетни и извънбюджетни приходи.


Сметка 791 Отписани задължения
Чрез сметка 791 се отчитат отписаните задължения с изтекъл срок на погасителна давност, както и тези по предявени искове, отхвърлени с влезли в сила окончателни решения.
Сметка 791 се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 791 се кредитира при отписване на задължения срещу дебитиране на сметки от раздел 4 Сметки за разчети.


Сметка 792 Приходи от глоби и неустойки
Чрез сметка 792 се отчитат начислените суми от глоби, неустойки, вреди и други подобни.
Към сметка 792 може да се открият следните сметки:
7921 Приходи от глоби
7922 Приходи от неустойки.
Сметка 792 се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 792 се кредитира при начисляване на глоби, неустойки, вреди и др. срещу дебитиране на сметки от групи: 44 Вземания по липси, начети и съдебни спорове, 49 Разни дебитори и кредитори и 50 Парични средства.


Сметка 793 Излишъци на активи
Чрез сметка 793 се отчитат установените в предприятието излишъци на дълготрайни активи, материални запаси и парични средства.
Към сметка 793 може да се открият следните сметки:
7931 Излишъци от материални запаси
7932 Излишъци от дълготрайни активи
7933 Излишъци на други ценности.
Сметка 793 се дебитира при нейното приключване срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 793 се кредитира при установяване на излишъци срещу дебитиране на сметки от раздели 2 Сметки за дълготрайни активи и 3 Сметки за материални запаси и на сметки от група 50 Парични средства.


Сметка 799 Други извънредни приходи
Чрез сметка 799 се отчитат всички приходи, които не се отчитат по предходните сметки от групата, като: постъпления от предоставено право за ползване на патенти, лицензии и фирмени марки; арендни вноски. Тук се отчитат и безвъзмездно получените активи.
Сметка 799 се дебитира при приключване на сметката срещу кредитиране на сметка 123 Печалби и загуби от текущата година.
Сметка 799 се кредитира при:
1. Получаване на приходи срещу дебитиране на сметки от група 50 Парични средства и сметка 498 Други дебитори.
2. Отразяване на положителния резултат от ликвидацията на дълготрайни материални активи срещу дебитиране на сметка 208 Ликвидация на дълготрайни материални активи.
3. Отразяване като приходи отчетените премии от емисия на акции срещу дебитиране на сметка 108 Премии, свързани с дружествен капитал.
4. Отразяване на удържани от персонала суми за допуснат производствен брак срещу дебитиране на сметка 421 Персонал.
5. Безвъзмездно получаване на активи срещу дебитиране на сметки от раздели 2 Сметки за дълготрайни активи и 3 Сметки за материални запаси.


Раздел 9
ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
Чрез задбалансовите счетоводни сметки предприятията отчитат включените в стопанския им оборот активи, които са чужда собственост; собствените активи и пасиви, които по определени причини са изключени от стопанския им оборот; условните вземания и задължения.
В рамките на посочените по-долу групи от сметки предприятията могат да откриват необходимите им задбалансови сметки с три-, четири- и повече цифрени номера, като определят наименованието им съобразно отчитаните в тях обекти.


Група 91
ЧУЖДИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
В групата може да се включат сметки, чрез които предприятията отчитат дълготрайни материални и нематериални активи, които участват в стопанския им оборот, но са чужда собственост - наети дълготрайни материални активи, чужд инвентарен амбалаж и т.н.


Група 92
ЧУЖДИ ФИНАНСОВИ АКТИВИ
В групата може да се включат сметки, чрез които предприятията отчитат използваните в стопанския им оборот финансови активи, които са чужда собственост: банкноти, монети и чекове в чуждестранна валута на търговски банки, които се намират в националната банка, иззета валута на предприятия за неизпълнени договорни задължения и т.н.


Група 93
ЧУЖДИ МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ
В групата може да се включат сметки, чрез които предприятията отчитат материални запаси и други ценности, които са чужда собственост, но са постъпили в предприятието за преработка на ишлеме или за продажба на консигнация; материали и стоки, приети на отговорно пазене; чужд неинвентарен амбалаж; държавни ценни материали, съхранявани от банките, и други. В тази група се включват сметки, чрез които предприятията отчитат съхраняваните от тях материални запаси, собственост на Държавния резерв.


Група 94
ДЕБИТОРИ ПО УСЛОВНИ ВЗЕМАНИЯ
В групата може да се включат сметки, чрез които предприятията отчитат евентуални вземания, които може да възникнат след изпълнение на определени предварителни условия: документи, изпратени от банката за инкасо в чужбина, гаранционни документи на съхранение и т.н.


Група 95
КРЕДИТОРИ ПО УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
В групата може да се включат сметки за отчитане на евентуални задължения, които биха възникнали при спазване на определени предварителни условия: поети гаранции и поръчителства; блокирана от банката валута за плащане по акредитиви и гаранции и т.н.


Група 96
СОБСТВЕНИ АКТИВИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В СТОПАНСКИ ОБОРОТ
В групата може да се включат сметки за отчитане на собствени активи, които по различни причини не участват в стопанския оборот: отпечатани, но непродадени собствени акции и облигации; резервни емисии на банката и т.н.


Група 97
СОБСТВЕНИ ПАСИВИ, НЕВКЛЮЧЕНИ В СТОПАНСКИ ОБОРОТ
В групата може да се включат сметки, чрез които предприятията отчитат собствени пасиви, невключени в стопанския им оборот - приходи, които се очаква да постъпят през бъдещи периоди, и т.н.


Група 98
РАЗНИ АКТИВНИ ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
В групата може да се включат сметки, които кореспондират с пасивните задбалансови сметки, и сметки за активи, подлежащи на задбалансово отчитане, но невключени в предходните групи. Обикновено се използва само една сметка - 980 Разни активни задбалансови сметки.


Група 99
РАЗНИ ПАСИВНИ ЗАДБАЛАНСОВИ СМЕТКИ
В групата може да се включат сметки, които кореспондират с активните задбалансови сметки, и сметки за пасиви, подлежащи на задбалансово отчитане, но невключени в предходните групи от задбалансови сметки. Обикновено се използва само една сметка - 990 Разни пасивни задбалансови сметки.


ЧАСТ ТРЕТА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРИЛАГАТ ДВУСТРАННО ИЛИ ЕДНОСТРАННО СЧЕТОВОДНО ЗАПИСВАНЕ
А. Организация на счетоводството при двустранно счетоводно записване
1. Предприятията, които осъществяват счетоводство за своята дейност на основание чл. 2, ал. 2 от Закона за счетоводството, когато прилагат двустранно счетоводно записване, избират един от следните варианти на индивидуален сметкоплан:
I вариант. Индивидуалният сметкоплан се разработва, като се използват всички сметки от Националния сметкоплан.
II вариант. Индивидуалният сметкоплан се разработва, като групите на счетоводните сметки от Националния сметкоплан се използват за счетоводни сметки с трицифрени номера. За целта към номера на групата отдясно се записва цифрата 1, например: група 20 Дълготрайни материални активи - сметка 201 Дълготрайни материални активи.
III вариант. Индивидуалният сметкоплан се разработва с двуцифрени шифри на сметките и има следното съдържание:
10 Капитал
11 Сметка на собственика
12 Финансови резултати
15 Получени заеми
20 Дълготрайни активи
24 Амортизация на дълготрайни активи
25 Провизии за вземания от продажби
30 Материали, продукция и стоки
31 Млади животни и животни за угояване
40 Дебитори и кредитори
41 Разчети със съдружници
42 Разчети с персонала
44 Разчети по липси, начети и съдебни спорове
45 Разчети с бюджета, социалното осигуряване и с ведомства
50 Каса
51 Разплащателна сметка
52 Краткосрочни инвестиции
60 Разходи за дейността
62 Финансови разходи
69 Извънредни разходи
70 Приходи от дейността
72 Финансови приходи
79 Извънредни приходи.
2. Ръководителят на предприятието утвърждава избрания индивидуален сметкоплан.


Б. Организация на счетоводството при едностранно счетоводно записване
Едностранното счетоводно записване представлява нормативно предвиден и конкретно определен от предприятието подход на организация, методология и методика на счетоводството в него. Осъществява се при спазване на основните принципи на счетоводството и използване на регламентираните със Закона за счетоводството регистри.
Предприятията, които прилагат едностранно счетоводно записване, спазват следните изисквания:
1. В обхвата на организацията на счетоводството при прилагане на едностранните счетоводни записвания се включват:
а) формата на счетоводството;
б) системата на документиране на стопанските операции;
в) оценката на активите и пасивите, включително методите за амортизация на дълготрайните активи и методите за оценка на потреблението на материалните запаси;
г) класификацията на приходите и разходите;
д) редът за провеждане на инвентаризациите;
е) посочването на финансовите резултати и на реда за представяне на счетоводните отчети;
ж) други елементи от организацията на счетоводството.
2. Организацията на счетоводството се определя чрез специална заповед на ръководителя на предприятието, в която отделно се посочва списъкът на първичните и вторичните счетоводни документи и книгите, които се използват, както и описание на реда за документиране на стопанските операции.
3. Формата на счетоводството се определя от книгите, които се използват за отчитане дейността на предприятието, от информационните връзки между тях, както и от взаимните им информационни връзки и зависимости от първичните и вторичните счетоводни и други документи с управленски характер.
4. Основните книги (регистрите) с минималния брой реквизити, които трябва да се съдържат в тях, са:
4.1. КНИГА ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ с реквизити:
- регистрационен номер на документа от папката за прихода и разхода;
- документ - вид, номер и дата;
- нетен размер на приходите от продажби;
- приходи от финансирания;
- други приходи;
- финансови приходи;
- извънредни приходи;
- разходи за материали;
- разходи за външни услуги;
- разходи за заплати и други възнаграждения;
- разходи за социални осигуровки;
- разходи за амортизации;
- други разходи;
- отчетна стойност на продадените материали, стоки, млади животни и животни за угояване и дълготрайни материални и нематериални активи;
- финансови разходи;
- извънредни разходи;
- разходи за данъци;
- обща сума на приходите;
- обща сума на разходите;
- разлика между получените приходи и извършените разходи.
4.2. ИНВЕНТАРНА КНИГА с реквизити:
- № по ред;
- документ - вид, номер и дата;
- наименование и техническа характеристика на дълготрайния актив;
- инвентарен номер;
- описание на произхода;
- година на въвеждане в експлоатация;
- отчетна стойност;
- амортизационна норма;
- сума на годишна амортизация.
4.3. КНИГА ЗА МАТЕРИАЛНИТЕ ЗАПАСИ с реквизити:
- регистрационен номер на документа от папката за прихода и разхода;
- документ - вид, номер и дата;
- откъде е получен или на кого е отпуснат;
- мярка;
- единична цена;
- приход - количество, сума;
- разход - количество, сума;
- остатък - количество, сума.
4.4. КНИГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА И КУРСОВИТЕ РАЗЛИКИ с информация за всяко постъпление и за всяко намаление на паричните средства в левове или във валута.
Книгата за паричните средства и курсовите разлики съдържа следните основни реквизити:
- регистрационен номер на документа в папка;
- документ - вид, номер и дата;
- операция;
- вид валута;
- приход - валута, курс, лева;
- разход - валута, курс, лева;
- курсови разлики в левове:
- положителни;
- отрицателни.
4.5. КНИГА ЗА ОТЧИТАНЕ НА РАЗЧЕТИТЕ В ЛЕВОВЕ ИЛИ ВЪВ ВАЛУТА с информация за всеки контрагент по дати на възникване и уреждане, както и за положителните и отрицателните курсови разлики.
Книгата за отчитане на разчетите в левове или във валута съдържа следните реквизити:
- регистрационен номер на документа в папка;
- документ - вид, номер и дата;
- наименование и адрес на контрагента (клиент, доставчик);
- вид на валутата;
- възникнали разчети - валута, курс, лева;
- уредени (погасени) разчети:
- документ - вид, номер и дата;
- валута, курс, лева.
4.6. КНИГА ЗА ОТЧИТАНЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ПЕЧАЛБАТА (ДОХОДА) с информация за конкретните направления на разпределението на печалбата (дохода).
Книгата за разпределението на печалбата (дохода) съдържа следните основни реквизити:
- № по ред;
- вид на печалбата (дохода);
- основание за разпределение;
- обща сума за разпределение;
- направление на разпределението:
- покриване на загуби от предходни периоди;
- дивиденти;
- основен капитал;
- допълнителен капитал;
- резерви;
- неразпределена печалба.
4.7. КНИГА ЗА ДАНЪЧНИТЕ ОБЛЕКЧЕНИЯ с информация за вида на данъчните облекчения и сроковете за тяхното погасяване.
Книгата за данъчните облекчения съдържа следните реквизити:
- № по ред;
- вид на облекчението;
- основание;
- сума на облекчението;
- срок за погасяване;
- сума на облекчението, за което е загубено право.
4.8. КНИГА ЗА ВРЕМЕННИТЕ РАЗЛИКИ И ДАНЪЧНИЯ ЕФЕКТ ВЪРХУ ТЯХ с информация за вида на временните разлики, данъчния ефект върху тях, като се посочват отделно данни за възникналите и признатите данъчни временни разлики съгласно данъчното законодателство.
Водят се отделни книги по видове временни разлики и данъчни ефекти върху тях.
5. В предприятията, които прилагат едностранно счетоводно записване, активите и пасивите при тяхното придобиване се оценяват съобразно изискванията в Закона за счетоводството.
Амортизацията на дълготрайни материални и нематериални активи се отчита съобразно изискванията на чл. 20 от Закона за счетоводството; част втора от Националния сметкоплан; НСС 4 - Отчитане на дълготрайните материални активи, и НСС 5 - Отчитане на дълготрайните нематериални активи.
Материалните запаси при потреблението се оценяват съгласно изискванията в чл. 21, ал. 2 от Закона за счетоводството.
Възприетите методи за оценки на потреблението на активите и за амортизация се запазват през отчетната година.
При отчитане на сделки с чуждестранна валута се прилагат изискванията на НСС 21 - Отчитане на влиянието на промените във валутните курсове.
6. Внесените суми за имуществени данъци, данъци за разходи, местни и държавни такси и застраховки се отчитат като разходи за външни услуги, а внесените суми от удържания от персонала данък - като разходи за заплати и други възнаграждения.
7. В края на всеки месец паричните средства, вземания и задължения в чуждестранна валута и краткосрочните инвестиции в акции, облигации и държавни ценни книжа се преоценяват съгласно изискванията на Закона за счетоводството.
8. Дълготрайните материални активи се преоценяват по реда на чл. 33 от Закона за счетоводството.
9. В края на отчетната година материалните запаси и дългосрочните инвестиции се оценяват съгласно изискванията на чл. 22 и 25 от Закона за счетоводството. Резултатите от оценките се оформят, като се съставя справка за резултатите от извършените оценки, която съдържа информация за вида на активите, тяхната стойност преди и след оценката, разликите.
10. Разликите от преоценката по прилагането на чл. 24 и 31 от Закона за счетоводството се посочват в отчета за приходите и разходите като финансови приходи и финансови разходи, а тези от прилагането на чл. 22 - като други разходи.
Разликите от преоценката на активите и пасивите се отразяват в регистрите за хронологично и систематично записване.
11. Въз основа на информация от регистрите, от първичните и вторичните счетоводни документи се изготвят отчет за приходите и разходите (приложение № 2 към чл. 40, ал. 1, т. 2 от Закона за счетоводството) и данъчната декларация.
12. Дължимият данък върху печалбата/дохода се определя въз основа на годишната данъчна декларация. Сумата на този данък се записва в отчета за приходите и разходите на реда „Данък върху печалбата”. Сумата на внесения данък, която се отнася за предходни данъчни периоди, не се посочва като разход за годината на внасянето му.
13. Изплатените суми от резервите, съответно от заделените средства за други цели, не се записват като разходи за предприятието.
14. Предприятията, които прилагат едностранно счетоводно записване, спазват предвидените правила и норми на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти и Националния сметкоплан.