ЗАКОН ЗА АКЦИЗИТЕ И ДАНЪЧНИТЕ СКЛАДОВЕ
(обн.,ДВ,бр.91 от 15 ноември 2005 г.; изм. и доп.,бр.105 от 2005 г.; изм.,бр.30 и 34 от 2006 г.изм. и доп.,бр.63, 81, 105 от 2006 г.; изм.,бр.31 от 13 април 2007 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Приложно поле

Чл.1. Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз.

Раздел II
Предмет на облагане с акциз и данъчнозадължени лица

Чл.2. На облагане с акциз подлежат:
1. алкохолът и алкохолните напитки;
2. тютюневите изделия;
3.
(доп.,бр.105 от 2006 г.) енергийните продукти и електрическата енергия;
4. кафето и екстрактите от кафе;
5. автомобилите.
Чл.3. Данъчнозадължени лица са:
1.
(изм.,бр.105 от 2006 г.) лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица;
2.
(изм.,бр.105 от 2006 г.) лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки;
3. лица, които в нарушение на този закон са произвели акцизни стоки извън данъчен склад или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз;
4.
(доп.,бр.105 от 2006 г.) освободените от акциз крайни потребители и нерегистрираните търговци.
5.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) данъчните представители на лица, регистрирани по ДДС в друга държава членка, които извършват доставки на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;
6.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) лицата, които получават на територията на страната акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка, с изключение на случаите по т.5, когато задължен за заплащането на акциза е данъчният представител.

Раздел III
Понятия

Чл.4. По смисъла на този закон:
1. "Акцизни стоки" са стоките, посочени в чл.2.
2. "Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
3. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон.
4. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.
5.
(изм.,бр.105 от 2006 г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) No 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа. За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г..
6. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.
7. "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.
8.
(доп.,ДВ,бр.63 от 2006 г.; изм.,бр.81 от 2006 г.) "Специализиран малък обект за дестилиране" е обект за дестилиране, в който се произвежда етилов алкохол (ракия) от грозде и плодове - собствено производство на физически лица, за тяхно лично и семейно потребление до 30 литра етилов алкохол (ракия) годишно на семейство.
9. "Обект за винопроизводство на малък винопроизводител" е обект, в който се произвеждат не повече от 1000 хектолитра вино на година.
10.
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) "Енергиен продукт с двойно предназначение" е продукт, който се използва едновременно както за гориво за отопление, така и за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление; използването на енергийни продукти за химическа редукция и при електролитни и металургични процеси се смята за двойно предназначение..
11. "Маркиране" е действие, при което към газьола и керосина се прибавя маркер, който отговаря на изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.
12. "Денатуриране" е действие, при което към етиловия алкохол се прибавят отровни или неприятни за вкуса или за обонянието вещества (примеси), което го прави опасен за здравето или негоден за пиене.
13. "Техническа спецификация" е документ на производителя, съдържащ описание на стоката относно технологията на производство и предназначението й, техническите изисквания, нормираните стойности на определени показатели и методите за изпитването им, опаковката и означаването, съхраняването и транспорта й.
14.
(изм.,бр.105 от 2006 г.) "Освободен от акциз краен потребител" е едноличен търговец или юридическо лице, което има право да получава енергийни продукти, които се използват за освободени от акциз цели, въз основа на получено удостоверение за освобождаване от акциз.
15. "Частни развлекателни полети и плаване" е използването на плавателен съд или въздухоплавателно средство от неговия собственик или от физическото или юридическо лице за цели, различни от транспортирането на пътници или стоки, или предоставяне на услуги срещу заплащане, или за нуждите на държавни органи.
16.
(изм.,бр.105 от 2006 г.) "Нов автомобил" е автомобил, за който към датата на внасяне, съответно към датата на подаване на декларацията по чл.76г пред митническите органи, е налице едно от следните условия:
а) не са изминали повече от 6 месеца от датата на първата му регистрация (включително в чужбина), или
б) е изминал не повече от 6000 км.
17. "Повторно" е нарушението, извършено в срок една година от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
18.
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) "Тежко" е нарушението, за което има влязло в сила наказателно постановление с наложена имуществена санкция над 15 000 лв.
19. "Действително алкохолно съдържание по обем (алкохолно съдържание)" са обемите чист етилов алкохол, съдържащи се при температура 20 °C в 100 обема продукт при същата температура.
20.
(изм.,бр.105 от 2006 г.) "% vol" и "% mas" са означения за алкохолното съдържание съответно по обем и по маса.
21. "Чист алкохол" е етилов алкохол с действително алкохолно съдържание по обем 100 % vol (абсолютен алкохол).
22. "Биодизел" е метилов естер, произведен от растителни масла или животински мазнини, с качество на дизелово гориво, предназначено за използване като моторно гориво за дизелови двигатели, произведен от биологично разградими фракции от продукти, отпадъци и остатъци от селското стопанство (включително растителни или животински субстанции), от горското стопанство, както и биоразградими фракции от индустриални или битови отпадъци.
23.
(нова,ДВ,бр.81 от 2006 г.) "Биоетанол" е етанол, произведен от биомаса и/или биологично разграждащата се част от отпадъците, който е предназначен за използване като биогориво.
24.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Територия на страната" е географската територия на Република България, континенталният шелф и изключителната икономическа зона.
25.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Територия на държава членка" е територията на всяка държава членка, на която се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, посочена за всяка държава членка в чл.299 от този договор, като:
а) в тази територия не се включват:
аа) за Федерална република Германия: Остров Хелиголанд и територията на Бюсинген;
бб) за Кралство Испания: Цеута, Мелила и Канарските острови;
вв) за Република Италия: Ливиньо, Кампионе диталия и италианските води на езерото Лугано;
гг) за Република Гърция: планината Атон;
дд) за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия: Англо-нормандските острови и Гибралтар;
ее) за Република Франция: Задморски департаменти;
б) движението на акцизни стоки до или от:
аа) Княжество Монако - ще бъде третирано като движение до или от Република Франция;
бб) остров Ман - ще бъде третирано като движение до или от Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия;
вв) Юнгхолц и Мителберг (Клайнес Валзертал) - ще бъде третирано като движение до или от Федерална република Германия;
гг) Сан Марино - ще бъде третирано като движение до или от Република Италия.
26.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Общността" и "територия на Общността" е територията на държавите членки.
27.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Трета страна" или "трета територия" е всяка територия, различна от територията на държавите членки.
28.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Регистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получава акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Регистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
29.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Нерегистриран търговец" е лице, което не е лицензиран складодържател, но при определени условия има право да получи конкретно количество акцизни стоки от друга държава членка под режим отложено плащане на акциз. Нерегистрираният търговец не може да складира или изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
30.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Вносител" е лицето - длъжник за заплащане на вносните митни сборове, както и лицето, получило стоки на територията на страната от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.
31.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Стандартни резервоари" (нормален резервоар) са:
а) резервоарите, които са трайно закрепени от производителя към всички моторни превозни средства и чието трайно закрепване позволява директното снабдяване с гориво както за целите на задвижването, така и където е необходимо, за работата на хладилни системи или други системи по време на транспортирането; газовите резервоари, прикрепени към моторните превозни средства, предназначени за прякото използване на газ като гориво, и резервоарите, прикрепени към други системи, с които може да е оборудвано превозното средство, също се считат за стандартни резервоари;
б) резервоарите, трайно закрепени от производителя към всички контейнери и чието трайно закрепване позволява по време на транспортирането директно снабдяване с гориво за работата на хладилни системи или други системи, с които са оборудвани специалните контейнери.
32.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Специален контейнер" е всеки контейнер, оборудван със специално проектиран агрегат за охладителни системи, кислородни системи, системи за топлинна изолация или други системи.
33.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Минералогични процеси" са процесите, класифицирани според NACE (Общата номенклатура на икономическите дейности в Европейската общност) с код DI 26 "производство на други неметални минерални продукти" в Регламент (ЕИО) No 3037/90 на Съвета относно статистическото класифициране на икономическите дейности в Европейската общност.
34.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Стойност на продукта" е себестойността на продукта по смисъла на счетоводното законодателство. Тази стойност се изчислява като осреднена за единица.
35.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Стойност на електрическата енергия" е действителната изкупна стойност на електрическата енергия или стойността на производството на електрическата енергия, ако тя се генерира от дейността.
36.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Изнасяне" е движение на акцизни стоки от територията на страната до територията на трета страна или трета територия.

Глава втора
АКЦИЗНИ СТОКИ

Раздел I
Алкохол и алкохолни напитки

Чл.5. "Бира" е всеки продукт, включен в код по КН 2203, или всеки продукт, представляващ смес от бира и безалкохолни напитки, включен в код по КН 2206, и в двата случая с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 0,5 % vol.
Чл.6. (1) "Тихи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на ал.2, които са със:
1. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация, или
2. действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol, но непревишаващо 18 % vol, при условие че са били произведени без каквото и да е обогатяване и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) "Шумящи вина" са всички продукти, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 и 2205, които са:
1. в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или които имат свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и
2. с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.
Чл.7. "Други ферментирали напитки", различни от бирата и виното, са:
1. тихите ферментирали напитки, включени в кодове по КН 2204 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл. 6, както и продуктите, включени в код по КН 2206, но непопадащи в обхвата на т.2, които са със:
а) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 10 % vol, или
б) действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 10 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация;
2.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) шумящите ферментирали напитки, включени в код по КН 2206 00 91, както и продуктите, включени в кодове по КН 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 и 2205, но непопадащи в обхвата на чл.6, които са:
а) в бутилки със "запушалки-гъбки", задържани от скоби или връзки или имат свърхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, равно на три бара или повече, и
б) с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 13 % vol, или са с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13 % vol, но непревишаващо 15 % vol, и при условие че алкохолът, съдържащ се в крайния продукт, се дължи изцяло на ферментация.
Чл.8. "Междинни продукти" са всички продукти с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, но непревишаващо 22 % vol, и включени в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, но непопадащи в обхвата на чл.5, 6 и 7.
Чл.9. "Етилов алкохол (алкохол)" е всеки продукт:
1. включен в кодове по КН 2207 и 2208, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1,2 % vol, дори когато този продукт е част от продукт, попадащ в друга глава от Комбинираната номенклатура на Република България;
2. включен в кодове по КН 2204, 2205 и 2206, с действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol.
3.
(нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) получен чрез дестилация и годен за пиене, съдържащ други продукти в разтворено или неразтворено състояние.

Раздел II
Тютюневи изделия

Чл.10. (1) "Пури и пурети" са пригодени за пушене цилиндрични тела от тютюн, които:
1. са съставени изцяло от естествен тютюн, или
2. са обвити изцяло с покриващ лист от естествен тютюн, или
3. имат ситно нарязан пълнеж и покриващ и обвиващ лист, и двата от възстановен тютюн, като покриващият лист е с нормалния цвят на пурите и обвива изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 1,2 г и покриващият лист е спирално навит под остър ъгъл не по малък от 30 градуса спрямо надлъжната ос на изделието, или
4. имат ситно нарязан пълнеж и покриващ лист от възстановен тютюн с нормалния цвят на пурите, обвиващ изцяло цилиндричното тяло, включително филтъра, но не и мундщука, ако има такива, при условие че единичното тегло на изделието, без филтъра и мундщука, е равно или по-голямо от 2,3 г и техният периметър поне в една трета от дължината на изделието е равен или по-голям от 34 мм.
(2) За "пури и пурети" се смятат и изделия, съставени частично от вещества, различни от тютюна, но отговарящи на изискванията на ал. 1, при условие че са снабдени съответно със:
1. един покриващ лист от естествен тютюн;
2. един покриващ и един обвиващ лист - и двата от възстановен тютюн;
3. един покриващ лист от възстановен тютюн.
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Не се смятат за "пури и пурети" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.
Чл.11. (1) "Цигари" са:
1. годни за пушене цилиндрични тела от тютюн, които не отговарят на изискванията за пури и пурети по чл.10;
2. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са вкарани в цигарени хартиени рула;
3. цилиндрични тела от тютюн, които чрез проста неиндустриална обработка са увити в цигарена хартия.
(2) За "цигари" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията по ал.1.
(3) За целите на облагането с акциз продуктите за пушене по ал.1 и 2 се смятат като две цигари, ако без филтъра и мундщука са по-дълги от 90 мм, но не по-дълги от 180 мм, съответно като три цигари, ако без филтъра и мундщука са по-дълги от 180 мм, но не по-дълги от 270 мм, и така нататък.
(4) Не се смятат за "цигари" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.
Чл.12. (1) "Тютюн за пушене (за лула и цигари)" е:
1. тютюн, който е нарязан или раздробен по друг начин, усукан или пресован на плочки и може да се пуши без допълнителна индустриална обработка;
2. отпадъци от тютюн, годни за пушене и пригодени за продажба на дребно, при условие че не отговарят на изискванията за пури, пурети и цигари по чл.10 и 11;
3. фино нарязан тютюн за свиване на цигари, отговарящ на изискванията на т.1 и 2, при който повече от 25 на сто тегловно от тютюневите частици имат широчина на нарязване, по-малка от 1 мм.
(2) За "тютюн за пушене" се смятат и изделия, съставени изцяло или частично от вещества, различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за тютюн за пушене по ал.1.
(3) Не се смятат за "тютюн за пушене" изделия, които не съдържат тютюн и се използват изключително за медицински цели.

Раздел III
Енергийни продукти и електрическа енергия
(загл. доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Чл.13. (изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
"Енергийни продукти" са продуктите, включени във:
1. кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;
2. кодове по КН от 2701, 2702 и от 2704 до 2715;
3. кодове по КН от 2901 и 2902;
4. код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;
5. код по КН 3403;
6. код по КН 3811;
7. код по КН 3817;
8. код по КН 3824 90 99, включително биодизел, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво.
(2) "Електрическа енергия" е продукт, включен в код по КН 2716.
Чл.14.
(изм.,ДВ,бр.63, 105 от 2006 г.)
(1)
Разпоредбите на глава четвърта се прилагат по отношение на следните енергийни продукти:
1. включените в кодове по КН от 1507 до 1518, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или за моторно гориво;
2. включените в кодове по КН 2707 10, 2707 20; 2707 30 и 2707 50;
3. включените в кодове по КН от 2710 11 до 2710 19 69; за енергийните продукти с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 разпоредбите на закона относно движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и контролът върху тях се прилагат само когато са в наливно състояние;
4. включените в кодове по КН 2711 с изключение на кодове по КН 2711 11, 2711 21 и 2711 29;
5. включените в кодове по КН 2901 10;
6. включените в кодове по КН 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 и 2902 44;
7. включените в код по КН 2905 11 00, които не са от синтетичен произход, ако са предназначени за употреба като гориво за отопление или моторно гориво;
8. включените в код по КН 3824 90 99, ако са предназначени за използване като гориво за отопление или за моторно гориво, включително биодизел.
(2) Разпоредбите на глава четвърта се прилагат и за енергийни продукти, непосочени в ал.1, когато те са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като моторно гориво, като гориво за отопление, като добавка към или за разреждане на моторно гориво.

Раздел IV
Кафе

Чл.15. "Кафе" е всеки продукт, включен в кодове по КН 0901 11, 0901 12, 0901 21 и 0901 22.
Чл.16. "Екстракти от кафе" са всички продукти, включени в код по КН 2101 11.
Чл.17. "Прахообразни смеси, съдържащи повече от 10 на сто екстракти от кафе" са всички продукти, включени в код по КН 2101 12.

Раздел V
Автомобили

Чл.18. "Автомобили" са новите и употребяваните пътнически, товаро-пътнически и състезателни автомобили за транспорт до 9 лица, включително водачът, с мощност на двигателя, превишаваща 120 киловата (kW) по система DIN или 126 киловата (kW) по система SAE, включени в код по КН 8703.

Глава трета
ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

Раздел I
Възникване на задължение за заплащане на акциз

Чл.19. (изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Стоките по чл.2 подлежат на облагане с акциз, освен когато са поставени под режим отложено плащане на акциз:
1. при тяхното производство на територията на страната;
2. при тяхното въвеждане на територията на страната от територията на друга държава членка;
3. при тяхното внасяне на територията на страната.
(2) Внасяне на акцизни стоки означава въвеждането на необщностни акцизни стоки на територията на страната, както и въвеждането на общностни акцизни стоки от трети територии, които са част от митническата територия на Общността.
(3) Независимо от ал.2, когато с въвеждането им на територията на страната стоките са поставени под митнически режим, внасянето им се смята за осъществено, когато те са допуснати за свободно обращение.
Чл.20. (1) Задължението за заплащане на акциз възниква от датата на освобождаване на акцизните стоки за потребление.
(2) Освобождаване за потребление е:
1. извеждането на акцизни стоки от данъчен склад, освен когато при условията и по реда на този закон от момента на извеждането стоките се движат под режим отложено плащане на акциз;
2. неспазването на условията за движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
3. потреблението на акцизни стоки в данъчен склад, освен ако са вложени като суровини в производството на акцизни стоки;
4. производството на акцизни стоки извън режим отложено плащане на акциз;
5. внасянето, включително в нарушение на митническото законодателство, освен когато акцизните стоки са поставени под режим отложено плащане на акциз;
6. извеждането от данъчен склад на акцизни стоки, облепени с бандерол;
7. изтичането на 60-дневен срок от получаване на бандеролите за стоки, за които акцизът не е станал дължим на друго основание;
8.
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) установяването на липси на стоки, за които се дължи акциз, включително липси на въглища, кокс, електрическа енергия или природен газ, установени при лицата по чл.57а, ал.1, т.1 и 2;
9. прекратяването на действието на лиценза за управление на данъчен склад - за всички стоки, които към момента на прекратяването са под режим отложено плащане на акциз.
10.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) прекратяването на регистрацията на лицата - за наличните стоки, които не са били обложени с акциз;
11.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) получаването на акцизни стоки от регистриран търговец под режим отложено плащане на акциз;
12.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) получаването на акцизни стоки от нерегистриран търговец под режим отложено плащане на акциз;
13.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) получаването на акцизни стоки, освободени за потребление в друга държава членка;
14.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) получаването на акцизни стоки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност;
15.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) продажбата на въглища и кокс на лица, различни от регистрираните по чл.57а, ал.1, т.1, с изключение на продажбата на физически лица, които не са еднолични търговци;
16.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) потреблението на кокс и въглища от лицата по чл.57а, ал.1, т.1 за свои собствени нужди;
17.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) продажбата на електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови и стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;
18.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) потреблението на електрическа енергия или природен газ от лицата по чл.57а, ал.1, т.3 за свои собствени нужди, с изключение на случаите на потреблението на електрическа енергия за производство или поддържане на производство на електрическа енергия;
19.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) потреблението на енергийни продукти от освободени от акциз крайни потребители за цели, различни от посочените в удостоверението.
(3) В случаите, в които моментът на освобождаване за потребление не може да бъде установен, за такава се приема датата на установяване от контролните органи на действията, фактите или обстоятелствата по ал.2.

Раздел II
Освобождаване и възстановяване

Чл.21. (1) От плащане на акциз се освобождават:
1. акцизни стоки, когато са предназначени за дипломатически и консулски представителства и представителства на международни организации и членовете на техния персонал;
2.
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) акцизни стоки, за които в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила по съответния ред, е предвидено освобождаване от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък;
3. акцизни стоки, които са предназначени за въоръжените сили на всяка друга държава, която е страна по Организацията на Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили; за нуждите на цивилния персонал, който ги придружава, или за снабдяване на техните офицерски трапезарии или столови;
4.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) акцизни стоки, които се внасят с международни пощенски и други пратки, както и с личния багаж на пътниците в рамките на разрешения безмитен внос съгласно митническото законодателство.
5.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) тютюневи изделия, алкохол, алкохолни напитки и кафе, закупени в друга държава членка от физически лица за лични нужди и превозвани от тях в количества, определени с правилника за прилагане на закона;
6.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) акцизни стоки, които са предназначени за институциите на Европейската общност;
7.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на електрическа енергия и природен газ;
8.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) етилов алкохол, съдържащ се във внасяните или въведените на територията на страната продукти, които по своите характеристики не са предназначени за консумация като храни или напитки или които не са предназначени като добавки при производството на храни или напитки;
9.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) внасянето или въвеждането от друга държава членка на кокс и въглища от лица по чл.57а, ал.1, т.1.
(2) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Когато за стоките по ал.1, т.1 и 3 е платен акциз, освобождаването се извършва чрез възстановяване.
(3)
(пред.ал.2,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Редът за прилагане на ал.1 се определя, както следва:
1. по т.1 - с наредба на министъра на финансите и министъра на външните работи;
2.
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) по т.2 и 6 - с правилника за прилагане на закона;
3. по т.3 - с наредба на министъра на финансите и министъра на отбраната.
(4)
(пред.ал.3,ДВ,бр.63 от 2006 г.; изм.,бр.105 от 2006 г.) Не се дължи акциз или платеният акциз се възстановява за моторни превозни средства, които са противозаконно отнети или откраднати и дължимите вносни митни сборове за тях са възстановени или опростени по реда на митническото законодателство.
Чл.22. (1)
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Освобождава се от облагане с акциз напълно денатурираният етилов алкохол.
(2) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Възстановява се платеният акциз за етилов алкохол, който едновременно е специално денатуриран и вложен в производството на продукти, които не са за човешка консумация.
(3)
(пред.ал.2,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, вложени в производството на:
1. оцет с код по КН 2209;
2.
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.; изм.,бр.31 от 2007 г.) лекарства по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и ветеринарномедицински продукти по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност;
3.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) ароматични продукти с алкохолно съдържание до 1,2 % vol за добавки към хранителни стоки и безалкохолни напитки;
4. полуготови продукти за производството на хранителни стоки (чрез пряко влагане или като съставка, като пълнеж или по друг начин), при условие че алкохолното съдържание не надвишава 8,5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за шоколадови изделия, и 5 литра чист алкохол на 100 кг от полуготовия продукт - за други изделия.
(4)
(пред.ал.3,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Възстановява се платеният акциз за алкохола и алкохолните напитки, когато те са използвани:
1. за медицински цели в лечебни заведения и аптеки;
2. като проби за анализ, за необходими производствени изпитвания или за научни цели;
3. за научни изследвания;
4. в производствен процес, при условие че крайният продукт не съдържа алкохол.
(5) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Възстановява се платеният акциз за ароматични продукти с алкохолно съдържание над 1,2 % vol, вложени като добавки при производството на хранителни стоки и безалкохолни напитки с алкохолно съдържание не по-високо от 1,2 % vol.
(6)
(пред.ал.4,изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.; пред.ал.5,изм.,бр.105 от 2006 г.) Платеният акциз по ал.2-5 се възстановява след реализацията на произведените стоки по ал. 2, 3 и 5, съответно след използването им по ал.4.
Чл.23.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Възстановява се платеният акциз на лицата по чл.76а, ал.4, когато едновременно са налице следните условия:
1. лицата са изпълнили задълженията си по чл.76б;
2. лицата разполагат с третия екземпляр на опростения придружителен документ, заверен от получателя в другата държава членка;
3. лицата разполагат с документа по чл.76а, ал.9.
(2) Възстановяване по ал.1 се извършва чрез подаване на писмено искане за възстановяване на акциз до компетентното митническо учреждение по чл.76б, ал.1, т.1.
(3) Към искането по ал.2 се прилагат документи, определени с правилника за прилагане на закона.
(4) Началникът на компетентното митническо учреждение в 30-дневен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.
(5) Решението по ал.4 може да се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.24. (1) Освобождават се от облагане с акциз енергийните продукти:
1. за въздухоплавателни и плавателни средства, освен когато се използват за частни развлекателни полети и плаване;
2.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) в стандартните резервоари на моторните превозни средства и в контейнерите за специална употреба - при влизането на превозните средства на територията на страната;
3.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) с кодове по КН 2710 11 21, 2710 11 25 и 2710 19 29 - в потребителски опаковки по смисъла на Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия до 3 литра;
4.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) с кодове по КН 2705, 2707 40, 2707 60, от 2707 99 30 до 2708 20, от 2710 19 81 до 2710 19 99, 2712, 2713, 2714, 2715 от 2902 50 до 2902 90, 3403, 3811 21, 3811 29, когато се използват за цели, различни от моторно гориво и гориво за отопление.
(2) Освобождават се от облагане с акциз енергийни продукти:
1.
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) с двойно предназначение;
2. използвани за впръскване в доменни пещи с цел химическа редукция като добавка към каменните въглища, използвани като основно гориво;
3.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) използвани при производство на електрическа енергия.
4.
(нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) използвани за цели, различни от моторно гориво или гориво за отопление.
5.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) използвани в минералогични процеси;
6.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) използвани в данъчен склад за производство на енергийни продукти, при условие че използваните енергийни продукти са произведени в същия данъчен склад.
(3) Освобождаването по ал.1, т.1 и ал.2 се прилага само за освободени от акциз крайни потребители.
(4) Редът за освобождаване и за издаване на удостоверение на крайните потребители се определя с правилника за прилагане на закона.
(5) За издадените удостоверения по ал.4 Агенция "Митници" води регистър.
(6) Формата и съдържанието на регистъра по ал.5 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл.24а.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Възстановява се платеният акциз за електрическа енергия:
1. на лицата - потребители на електрическа енергия, използвана за химическа редукция или в електролитни, металургични или минералогични процеси;
2. на лицата - потребители на електрическа енергия, използвана при производство на продукти, при условие че стойността на енергията представлява повече от 50 на сто от стойността на продукта;
3. на лицензираните железопътни превозвачи и управителите на железопътната инфраструктура - за ползваната от тях тягова и нетягова електрическа енергия при осъществяването на тяхната дейност.
(2) Възстановяването по ал.1 се извършва въз основа на писмено искане, което се подава до 30 април на годината, следваща потреблението на електрическата енергия по ал.1.
(3) Искането по ал.2 се подава до началника на митницата по седалище на лицата по ал.1.
(4) Към искането се подават документи, определени с правилника за прилагане на закона.
(5) Началникът на компетентната митница в тримесечен срок от постъпване на искането и необходимите документи се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично.
(6) Решението по ал.5 се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от датата на издаване на решението по ал.5 за възстановяване.
Чл.25. (1)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицензираните складодържатели и регистрираните лица не дължат акциз или платеният акциз се възстановява при:
1. унищожаване под административен контрол на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол, както и при бракуване и унищожаване на бандероли при условията на чл.27, ал.7, 8 и 10;
2. липси и безвъзвратна загуба вследствие на непреодолима сила на акцизни стоки, включително когато са облепени с бандерол;
3. загуби от естествени фири вследствие на промяна на физико-химичните свойства при съхраняването и транспортирането на акцизни стоки, определени в рамките на установените норми за пределните размери на естествените фири с наредбата по ал.2;
4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност.
(2) Нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки се определят с наредба на министъра на финансите.
Чл.26.
(1) (пред.чл.26,изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) В случаите на изнасяне на акцизни стоки внесеният в републиканския бюджет акциз се възстановява.
(2) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) С изключение на случаите по чл.24, ал.1, т.1, доставката на енергийните продукти за зареждане на плавателни съдове и въздухоплавателни средства се смята за изнасяне и обезпеченият/платеният за стоките акциз се освобождава/възстановява по ред и в срокове, определени с правилника за прилагане на закона. Това не се отнася за плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
Чл.27. (1) Недължимо платен акциз или подлежащ на възстановяване акциз се възстановява или прихваща срещу дължим акциз въз основа на писмено искане, подадено до началника на митницата по седалището на лицето или по местонахождението на данъчния склад, в случаите, когато лицето е лицензиран складодържател.
(2) Към искането се прилагат документите, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) Органът по ал.1 в 30-дневен срок от постъпване на искането, съответно от отстраняване на нередовностите в него, се произнася с мотивирано решение, с което уважава или отказва искането - изцяло или частично. Срокът за произнасяне в случаите по чл.26 е 14 дни. Непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ изцяло по направеното искане.
(4)
(изм.,ДВ,бр.30, 105 от 2006 г.) Решението или отказът по ал.3 може да се обжалва пред директора на регионалната митническа дирекция, който се произнася по жалбата в 14-дневен срок. Непроизнасянето в този срок се смята за потвърждение изцяло на решението в обжалваната част. Решението или непроизнасянето на директора на регионалната митническа дирекция се обжалва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(5) Акцизът се възстановява в 14-дневен срок от влизане в сила на акта за възстановяване.
(6)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Заявените и получени бандероли от лицата по чл.64, ал.1, 2 и 3 могат да бъдат върнати на съответното компетентно митническо учреждение само в случаите, когато с тях не са облепвани бутилирани напитки или тютюневи изделия, като се съставя констативен протокол, в който се отразяват видът, емисията или серията, общият брой, поредността на номерацията, както и други характерни белези за съответните бандероли.
(7) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Бандеролите, получили дефекти в процеса на производство на тютюневи изделия и бутилирани алкохолни напитки, се бракуват с двустранно подписан протокол между лицата по чл.64 и компетентната митница и се предават на нея.
(8) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Когато по обективни причини акцизните стоки или потребителските опаковки не отговарят на нормативни изисквания или на техническите и качествените стандарти на производителя, поради което не могат да бъдат реализирани на пазара, поставените върху опаковките бандероли се бракуват и унищожават в присъствието на митнически орган по ред и начин, определени в правилника за прилагане на закона.
(9)
(пред.ал.7,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Акцизът по ал.6 се прихваща или възстановява по реда на този член въз основа на искане за възстановяване, което се подава не по-късно от 30 дни от датата на съставяне на констативния протокол по ал.6.
(10) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) В случаите по ал.7 и 8 акцизът се прихваща или възстановява по реда на този член въз основа на искане за възстановяване, което се подава не по-късно от 30 дни от датата на съставяне на протокола по ал.7 и 8 и при условие че видимите реквизити и защити удостоверяват по безспорен начин автентичността на бандерола.

Раздел III
Данъчна основа

Чл.28. Данъчната основа за облагане с акциз е, както следва:
1. за бирата - количеството хектолитри за градусите Плато;
2. за виното - количеството хектолитри завършен продукт;
3. за другите ферментирали напитки - количеството хектолитри завършен продукт;
4. за междинните продукти - количеството хектолитри завършен продукт;
5. за етиловия алкохол - количеството хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С;
6. за бензина, газьола и керосина - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С;
7. за тежкото гориво и втечнения нефтен газ (LPG) - количеството тежко гориво и втечнен нефтен газ (LPG), измерени в тонове;
8. за природния газ - топлотворна способност, измерена в гигаджаули;
9. за кафето, екстрактите от кафе и прахообразните смеси със съдържание на екстракт от кафе над 10 на сто - количеството, измерено в килограми;
10. за пурите и пуретите - количеството късове;
11.
(доп.,ДВ,бр.81 от 2006 г.) за биодизел и биоетанол - количеството литри, приведени към сравнителна температура 15 °С.
12.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) за кокса и въглищата - топлотворна способност, измерена в гигаджаули;
13.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) за електрическата енергия - количеството, измерено в мегаватчаса.
Чл.29. (1) Акцизът върху цигарите се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството късове, а на пропорционалния акциз - продажната цена.
(2) Акцизът върху тютюна за пушене (за лула и цигари) се определя като сума от специфичен и пропорционален акциз. Данъчната основа за определяне на специфичния акциз е количеството килограми, а за пропорционалния акциз - продажната цена.
(3) Продажната цена по ал.1 и 2 е:
1.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) определената от Министерския съвет, съответно регистрираната по установения ред към момента по чл.20, ал.2, т.1-5, 8 и 9;
2. изписаната върху бандерола - в случаите по чл.20, ал.2, т.6 и 7;
3.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под режим отложено плащане на акциз, с изключение на случаите по т.4;
4.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) регистрираната по установения ред към момента на поставяне на стоките под митнически режим с отложено плащане или временно складиране;
5.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) определената в правилника за прилагане на закона - в случаите, когато за съответното тютюнево изделие по ал.1 и 2 не е регистрирана продажна цена по установения ред.
6.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) регистрираната или определената в правилника към момента на установяване от контролните органи на нарушенията по глава девета.
Чл.30. Данъчната основа за автомобилите е, както следва:
1. за употребяваните автомобили - брой киловати в зависимост от мощността на двигателя;
2. за новите автомобили - брой киловати в зависимост от мощността на двигателя за разликата над 120 киловата (kW) по системата DIN, съответно за разликата над 126 киловата (kW) по системата SAE.

Раздел IV
Акцизна ставка

Чл.31. Акцизната ставка за алкохола и алкохолните напитки е, както следва:
1. за бира - 1,50 лв. за 1 хектолитър за градус Плато;
2. за вино - 0 лв. за 1 хектолитър;
3. за други ферментирали напитки - 0 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;
4. за междинни продукти - 90 лв. за 1 хектолитър завършен продукт;
5. за етилов алкохол - 1100 лв. за 1 хектолитър чист алкохол;
6.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) за етилов алкохол (ракия), произведен в специализиран малък обект за дестилиране - 550 лв. за 1 хектолитър чист алкохол.
Чл.32. (1)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Акцизните ставки върху моторните горива са, както следва:
1. за оловосъдържащ бензин с кодове по КН 2710 11 31 , 2710 11 51 и 2710 11 59 - 830 лв. за 1000 литра;
2. за безоловен бензин с кодове по КН 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 и 2710 11 49 - 635 лв. за 1000 литра;
3. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 535 лв. за 1000 литра;
4. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 485 лв. за 1000 литра;
5. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00, включително за енергийните продукти с код по КН 2901, 2711 29, от 2902 11 до 2902 44 - 340 лв. за 1000 килограма;
6. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за 1 гигаджаул;
7. за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00 - 0 лв. за 1000 литра.
(2)
(изм.,ДВ,бр.63, 105 от 2006 г.) Акцизните ставки върху моторните горива, използвани за обработка на земеделска земя от земеделски производители, одобрени за финансово подпомагане по Закона за подпомагане на земеделските производители, са, както следва:
1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;
2. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;
3. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;
4. за биодизел с код по КН 3824 90 99 и биоетанол с код по КН 2207 20 00 - 0 лв. за 1000 литра.
(3) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Акцизните ставки по ал.2, т.1 и 2 се прилагат чрез възстановяване на разликата между съответната ставка по ал.1 и ставката по ал. 2 за количество, изчислено на база годишна разходна норма 7,3 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя.
(4) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Всяка година до 1 юли министърът на земеделието и горите предоставя на директора на Агенция "Митници" следната информация от регистъра на земеделските производители:
1. идентификационни данни на земеделския производител;
2. правно-организационна форма, име (наименование), постоянен адрес (седалище и адрес на управление), телефон, факс, електронен адрес;
3. данни за обработваната земеделска земя (в декари) съгласно идентификацията на земеделските парцели.
(5) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Правото на възстановяване се упражнява от земеделските производители еднократно за закупените от тях моторни горива през текущата година. Искането за възстановяване се подава от 1 юли до 31 декември на текущата година.
(6) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Възстановяването по ал.3 се извършва в двумесечен срок от подаване на искането по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(7) (нова,ДВ,бр.105 от 2007 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 11, различни от тези по ал.1 и 2, както и за енергийни продукти с кодове по КН 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2709, е 635 лв. за 1000 литра.
(8) (нова,ДВ,бр.105 от 2007 г.) Акцизната ставка за енергийни продукти с кодове по КН от 2710 19, различни от тези по ал.1 и 2, е 535 лв. за 1000 литра.
(9) (нова,ДВ,бр.105 от 2007 г.) Акцизната ставка на енергийните продукти, предназначени за добавяне или разреждане на моторни горива, е ставката по ал.1, т.2-5 в зависимост от това за какъв вид гориво са предназначени. Когато не може да се определи за какъв вид гориво са предназначени тези продукти, ставката за тях е 635 лв. за 1000 литра.
Чл.33. (1)
(изм.,ДВ,бр.63, 105 от 2006 г.) Акцизните ставки върху енергийните продукти за отопление са, както следва:
1. за газьол с кодове по КН от 2710 19 41 до 2710 19 49 - 50 лв. за 1000 литра;
2. за тежки горива с кодове по КН от 2710 19 61 до 2710 19 69 и за енергийни продукти с кодове по КН 2706, 2707 91, 2707 99 11, 2707 99 19, 2710 91 и 2710 99 - 30 лв. за 1000 кг;
3. за керосин с кодове по КН 2710 19 21 и 2710 19 25 - 50 лв. за 1000 литра;
4. за втечнен нефтен газ (LPG) с кодове по КН от 2711 12 11 до 2711 19 00 - 0 лв. за 1000 кг;
5. за природен газ с кодове по КН 2711 11 00 и 2711 21 00 - 0 лв. за гигаджаул;
6. за биодизел с код по КН 3824 90 99 - 0 лв. за 1000 литра;
7. за въглищата и кокса с кодове по КН 2701, 2702 и 2704 - 0,30 лв. за гигаджаул.
(2) Ставката по ал.1, т.4 се прилага за втечнен нефтен газ (LPG) в съдове, използвани за отопление и за битови нужди и отговарящи на изискванията, определени в правилника за прилагане на закона.
Чл.34.
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Ставките за газьол и керосин по чл.32, ал.2 и чл.33 се прилагат само за маркирани горива.
Чл.34а.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716, с изключение на случаите по ал.2, е 1,00 лв. за мегаватчас.
(2) Акцизната ставка върху електрическата енергия с код по КН 2716 за потребители на електрическа енергия за битови нужди по смисъла на Закона за енергетиката е 0 лв. за мегаватчас.
Чл.35. (1) Енергийните продукти по чл.13, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като гориво за отопление или моторно гориво и за които в чл.33, ал.1 не е определен размер на акцизната ставка, се облагат със ставката, определена за еквивалентното гориво за отопление или моторно гориво.
(2)
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Освен енергийните продукти по чл.13 и биоетанолът, всички други продукти, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като моторно гориво, като добавка или за разреждане на моторни горива, се облагат със ставката, определена за еквивалентното моторно гориво в чл.32, ал.1.
(3) Освен енергийните продукти по чл.13, всички други въглеводороди, с изключение на торфа, които са предназначени за използване, предлагат се за продажба или се използват като гориво за отопление, се облагат със ставката, определена за еквивалентното гориво за отопление по чл.33, ал.1.
Чл.36. Акцизната ставка за кафето е, както следва:
1. за кафе печено всички видове - 1,00 лв. за 1 кг;
2. за кафе сурово (непечено) всички видове - 0,70 лв. за 1 кг;
3. за екстракти от кафе - 1,50 лв. за 1 кг;
4. за прахообразни смеси със съдържание на екстракт от кафе над 10 на сто - 1,00 лв. за 1 кг.
Чл.37. Акцизната ставка за пури и пурети е 270 лв. за 1000 къса.
Чл.38. Акцизната ставка за тютюн за пушене (за лула и цигари) е, както следва:
1. на специфичния акциз - 4,50 лв. за 100 г;
2. на пропорционалния акциз - 10 на сто от продажната цена.
Чл.39. Акцизната ставка за цигарите е, както следва:
1.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) на специфичния акциз - 6,50 лв. на 1000 къса;
2.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) на пропорционалния акциз - 54 на сто от продажната цена.
Чл.40. (1) Акцизната ставка за употребяваните автомобили е, както следва:
1. за автомобили с мощност на двигателя над 120 kW до 150 kW по системата DIN - 35 лв. за 1 kW;
2. за автомобили с мощност на двигателя над 150 kW по системата DIN - 60 лв. за 1 kW;
3. за автомобили с мощност на двигателя над 126 kW до 157,5 kW по системата SAE - 33,33 лв. за 1 kW;
4. за автомобили с мощност на двигателя над 157,5 kW по системата SAE - 57,14 лв. за 1 kW.
(2) Акцизната ставка за новите автомобили е:
1. седемстотин лева + 90 лв. за 1 kW за разликата над 120 kW по системата DIN;
2. седемстотин лева + 85,71 лв. за 1 kW за разликата над 126 kW по системата SAE.

Раздел V
Определяне и заплащане на акциза

Чл.41. Размерът на дължимия акциз се изчислява, като данъчната основа се умножи по акцизната ставка.
Чл.42. В случаите по чл.20, ал.2, т.5 акцизът се определя и се взема под отчет по реда, определен за митническото задължение.
Чл.43. (1)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Извън случаите по чл.42 акцизът се начислява от:
1. лицензирания складодържател, регистрираното лице по чл.57, чл.57б, ал.3 и чл.57в на датата, на която е станал дължим - с издаване на данъчен документ по чл.84, ал.1;
2. регистрираното лице по чл. 57а, ал. 1, т. 1, 2 и 3 - с издаване на данъчен документ по чл.84, ал.1 по реда на чл.84, ал.3 за стоките, за които акцизът е станал дължим съгласно чл.20, ал.2, т.15, 16, 17 и 18;
3. регистрираното лице по чл.57а, ал.1, т.1 и 2 - на датата на установяване на липсата по чл.20, ал.2, т.8 с издаване на данъчен документ по чл.84, ал.1.
(2) Лицата по ал.1 са длъжни да декларират начисления за данъчния период акциз с подаване на акцизна декларация.
(3) Данъчният период е едномесечен и съвпада с календарния месец.
(4) Първият данъчен период обхваща времето от датата на връчването на лиценза или удостоверението за регистрация по този закон до последния ден на календарния месец, през който е извършено лицензирането или регистрацията.
(5) Последният данъчен период обхваща времето от началото на календарния месец, през който е прекратен лицензът или регистрацията, до датата на прекратяването им.
Чл.44. (1) Дължимият акциз се внася в републиканския бюджет, както следва:
1.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) в случаите по чл.20, ал.2, т.5 - по сметката или в брой на касата на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците, когато длъжникът е физическо лице, което не е едноличен търговец;
2.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) в случаите по чл.20, ал.2, т.5 - по сметката на компетентното митническо учреждение от вносителя в сроковете за заплащане на митническото задължение, определени в Закона за митниците;
3.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) в случаите по чл.20, ал.2, т.12 и 13 - по сметката на компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето, получило стоките, в 14-дневен срок от получаването им;
4.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) в случаите по чл.20, ал.2, т.19 - по сметка на компетентното митническо учреждение от освободения от акциз краен потребител в 14-дневен срок от потреблението на енергийните продукти за цели, различни от посочените в удостоверението;
5.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) в случаите по чл.76г - по сметката на компетентната митница по постоянен адрес, съответно седалище, от лицето в 14-дневен срок от датата, на която то е уведомено за размера на акциза;
6.
(пред.т.3,ДВ,бр.105 от 2006 г.) във всички останали случаи - по сметката на компетентното митническо учреждение от лицензирания складодържател или от регистрираното лице в срока за подаване на акцизната декларация.
(2) Акцизът може да бъде заплатен и от друго лице, различно от лицето по ал.1, с писменото съгласие на длъжника.
(3) Акцизът се смята за внесен в републиканския бюджет от датата, на която сумата е постъпила по сметката или в касата на компетентното митническо учреждение по ал.1.
(4) Когато акцизът не е внесен в републиканския бюджет в сроковете по този член, задължено за заплащането му е лицето по ал.1.
(5) Митническите органи разрешават вдигането на стоките след заплащане или обезпечаване на дължимия акциз по реда, определен за митническото задължение.
Чл.45. (1) При влизане в сила на нов размер на акцизната ставка лицата по чл.64, ал.1 и 2 декларират наличните количества тютюневи изделия и алкохолни напитки с код по КН 2208, облепени с бандерол, в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(2) За наличните количества по ал.1 се извършва допълнително облагане, като допълнително дължимият акциз се внася в сроковете по чл.44.

Глава четвърта
РЕЖИМ ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ НА АКЦИЗ

Раздел I
Общи положения

Чл.46. (1) (изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) При режим отложено плащане на акциз по смисъла на този закон временно се отлага облагането с акциз на стоки при тяхното производство, въвеждане или внасяне на територията на страната.
(2) Режим отложено плащане на акциз се прилага от лицензиран складодържател при:
1. производството на акцизни стоки в данъчен склад;
2. складирането на акцизни стоки в данъчен склад;
3. движението на акцизни стоки.
(3) Отложеното плащане на акциз не се отнася до другите данъчни задължения на данъчнозадълженото лице.

Раздел II
Лицензиране

Чл.47. (1) (пред.чл.47,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицензиран складодържател може да бъде лице, което:
1.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт - в случаите, когато лицето е производител на акцизни стоки, или капиталово търговско дружество с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв. - в случаите, когато лицето не е производител на акцизни стоки;
2. не е в производство по несъстоятелност или ликвидация;
3. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за престъпление от общ характер;
б) не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
4. няма ликвидни и изискуеми митнически задължения, данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
5.
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) не е извършило тежко или повторно нарушение по този закон;
6. притежава лиценз или разрешение или е регистрирано за осъществяване на дейността, когато това е предвидено с друг закон;
7. разполага със собствени или наети помещения за извършване на дейностите по чл.46, ал.2, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона;
8. използва автоматизирани системи за отчетност, които позволяват извършването в реално време на контрол на суровините, произведените или складираните акцизни стоки и гарантират, че лицето е в състояние да изпълнява изискванията за режима.
(2) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Търговците по смисъла на законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, осъществяват дейност като лицензиран складодържател чрез клон в Република България.
Чл.48. (1) За издаване на лиценз за управление на данъчен склад се подава писмено заявление до директора на Агенция "Митници", което съдържа:
1. описание на операциите, които ще се извършват в данъчния склад;
2. вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират;
3. годишния прогнозен обем за произвежданите и/или складираните акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз съгласно бизнес плана по ал.2, т.13;
4. годишния прогнозен обем за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;
5.
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) описание на системите по чл.47, ал.1, т.8;
6. точно местонахождение, описание и предназначение на помещенията на данъчния склад;
7. вида на обезпечението, което ще бъде предоставено;
8. имената на служителите, упълномощени да подписват придружителни административни документи.
(2) Към заявлението по ал.1 се прилагат следните документи:
1.
(изм.,ДВ,бр.34 от 2006 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър;
2.
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) свидетелство за съдимост за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.3, буква "а", а ако лицата не са български граждани - декларация;
3.
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) декларация за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.3, буква "б";
4. удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
5.
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) декларации за обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.5;
6. лиценз, разрешение или регистрация за осъществяване на дейност, когато това се изисква по закон;
7. документ за собственост или договор за наем на помещенията на данъчния склад;
8. скица на недвижимия имот;
9. план на помещенията на данъчния склад;
10. годишните финансови отчети за предходните три години, заверени от регистриран одитор или от специализирано одиторско предприятие по смисъла на Закона за независимия финансов одит, в случай че лицето осъществява дейност повече от две години, и междинен финансов отчет, съставен към края на месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението;
11. техническа документация за използваните автоматизирани системи за отчетност;
12. технологична схема на производствения процес, разходни норми, максимални стойности на технологични загуби, техническа спецификация;
13. бизнес план, който съдържа информация за:
а) вида на акцизните стоки, които ще се произвеждат или съхраняват в данъчния склад;
б) средномесечното прогнозно количество на акцизните стоки, които ще се складират - по видове стоки и акцизни ставки;
в) максималното прогнозно количество на акцизните стоки, които в един и същ момент ще бъдат в движение под режим на отложено плащане - по видове стоки и акцизни ставки;
г) производствения капацитет за акцизни стоки и максималния складов капацитет за съхраняване на акцизни стоки - по видове стоки и акцизни ставки;
д) средномесечния прогнозен размер на дължимия акциз - по видове стоки и акцизни ставки;
14. спесимени на подписите на лицата по ал.1, т.8.
15.
(нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) заверено копие от документ, удостоверяващ единния идентификационен код на лицето.
(3) С едно заявление може да се поиска издаването на лицензи за управление на повече от един данъчен склад.
Чл.49.
(1) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Когато условията за издаване на лиценз за управление на данъчен склад са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по чл.48, ал.1 се произнася по заявлението в едномесечен срок от датата на подаването му.
(2)
(пред.ал.1,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Когато представените документи по чл.48, ал.2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл.48, ал.1 в 14-дневен срок от получаване на заявлението уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни считано от получаването на уведомлението.
(3)
(пред.ал.2,изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) В срока, определен по ал.2, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по чл.48, ал.1 отказва искания лиценз.
(4)
(пред.ал.3,изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) В едномесечен срок от отстраняване на нередовностите или предоставяне на исканата допълнителна информация органът по чл.48, ал.1 разглежда заявлението и приложените към него документи и се произнася по заявлението.
Чл.50. (1)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) В сроковете по чл.49 директорът на Агенция "Митници" издава лиценз за управление на данъчен склад за производство и/или за складиране на акцизни стоки или мотивиран отказ.
(2) За всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.
(3)
(изм.,ДВ,бр.30 от 2006 г.) Издаденият лиценз или отказът за издаване на лиценз подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на лиценз.
Чл.51. (1) Лицензът съдържа:
1. наименованието на органа, който го издава;
2. идентификационния номер на лицензирания складодържател;
3. идентификационния номер на данъчния склад;
4. фактическите и правните основания за издаването му;
5.
(изм.,ДВ,бр.34, 63 от 2006 г.) фирмата, седалището и адреса на управление, единния идентификационен код на лицензирания складодържател;
6. адреса на данъчния склад;
7. описание на дейностите, които ще се осъществяват в данъчния склад, и вида на акцизните стоки;
8. вида и размера на обезпечението;
9. трите имена и единния граждански номер на лицата, представляващи лицензирания складодържател, както и на други лица, упълномощени да подписват придружителните административни документи;
10. датата на издаване и подпис на лицето, издало лиценза.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицензът за управление на данъчен склад се връчва след представяне на обезпечението.
(3) Правото за прилагане на режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчването на лиценза.
Чл.52.
(1) (пред.чл.52,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицензираният складодържател е длъжен да:
1. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение;
2. уведомява митническите органи за всички промени в обстоятелствата, при които е издаден лицензът за управление на данъчния склад, в 14-дневен срок от настъпването им, като представя необходимите документи;
3. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършването на проверките;
4. спазва всички специфични изисквания за производството, складирането и движението на акцизните стоки;
5. води отделна документална отчетност по видове дейности и по видове акцизни стоки.
(2) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) При промяна на обстоятелства, които подлежат на вписване в издадения лиценз, директорът на Агенция "Митници" издава решение, което е неразделна част от издадения и връчен лиценз.
Чл.53. (1) Действието на лиценза за управление на данъчен склад се прекратява:
1. при прекратяване на юридическото лице или при смърт на физическото лице - едноличен търговец;
2. по писмено искане от лицензирания складодържател;
3. при отнемане на лиценза.
(2) Лицензът за управление на данъчен склад се отнема, когато:
1. лицензираният складодържател престане да отговаря на условията по чл.47, или
2. в определените срокове не се представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.
(3)
(изм.,ДВ,бр.30 от 2006 г.) Лицензът се прекратява с решение на директора на Агенция "Митници", което подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл.54. (1) В Агенция "Митници" се води регистър на лицензираните складодържатели и на данъчните складове.
(2) Регистърът съдържа:
1. идентификационен номер на лицензирания складодържател;
2. идентификационен номер на данъчния склад;
3.
(изм.,ДВ,бр.34, 63 от 2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицензирания складодържател;
4. адрес на данъчния склад;
5. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани и/или съхранявани в данъчния склад;
6. дата на издаване на лиценза;
7. дата на прекратяване действието на лиценза.
(3) На вписване в регистъра подлежат и всички настъпили последващи промени в обстоятелствата по ал.2.
(4) Формата на регистъра по ал.1 се определя с правилника за прилагане на закона.
Чл.55. Всеки лицензиран складодържател има право да получава информация от регистрите по чл.24, ал.5 и чл.54 по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Раздел III
Регистрация на специализирани малки обекти за дестилиране и на обекти за винопроизводство на малки винопроизводители

Чл.56. (1) На задължителна регистрация по този закон подлежат:
1. специализираните малки обекти за дестилиране;
2. обектите за винопроизводство на малки винопроизводители.
(2) За регистрираните обекти по ал. 1 Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:
1. идентификационен номер на обекта;
2.
(изм.,ДВ,бр.34, 63 от 2006 г.) наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето;
3. адрес на обекта;
4. видовете акцизни стоки, които могат да бъдат произвеждани;
5. дата на регистрация;
6. дата на прекратяване на регистрацията.
(3) Формата на регистъра по ал.2 се определя с правилника за прилагане на закона.
Чл.57. (1)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Собственици или наематели на обект по чл. 56, ал. 1 могат да бъдат само лица по чл.40в от Закона за виното и спиртните напитки.
(2) Лицата по ал.1 подават искане за регистрация на обекта до началника на митницата по местонахождение на обекта преди започване на дейността.
(3) Към искането по ал.2 се прилагат:
1.
(изм.,ДВ,бр.34 от 2006 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;
2.
(изм.,ДВ,бр.81 от 2006 г.) техническа справка за откритите и закритите производствени обекти или складове с посочена квадратура и местонахождението им, пълно описание на технологичното оборудване, включително съдовете, техния обем;
3. оригинал или нотариално заверено копие на документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, издаден по реда на Закона за устройство на територията;
4.
(отм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
5.
(изм.,ДВ,бр.34, 63 от 2006 г.) заверено от лицето копие на картата за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
6. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
7. декларация, че обектът отговаря на изискванията на чл.4, т.8 и 9;
8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които водят производствения процес (отговорници на обектите) и отговарят на изискванията на Закона за виното и спиртните напитки и нормативните актове за прилагането му.
(4) Въз основа на искането и приложените документи по ал.3 началникът на митницата в срок 14 дни от подаването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за издаване на акта.
(5) Регистрираното лице е длъжно да уведоми писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й.

Раздел IIIа
Задължителна регистрация
(загл. и разд. нови,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Чл.57а. (нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
На задължителна регистрация по този закон подлежат лицата:
1. които произвеждат, внасят или въвеждат на територията на страната кокс или въглища, както и лицата, които извършват сделки с кокс или въглища;
2. получили лиценз по Закона за енергетиката, които продават електрическа енергия или природен газ на потребители на електрическа енергия или природен газ за битови или стопански нужди по смисъла на Закона за енергетиката;
3. получили лиценз по Закона за енергетиката за производство на електрическа енергия, за пренос или разпределение на електрическа енергия или природен газ, за търговия с електрическа енергия, за обществена доставка на електрическа енергия или природен газ или за снабдяване от крайни снабдители на електрическа енергия или природен газ, които потребяват собствена електрическа енергия или природен газ за свои собствени нужди;
4. регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, които въвеждат акцизни стоки на територията на страната за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност.
(2) За регистрираните по ал.1 лица Агенция "Митници" води регистър, който съдържа следната информация:
1. наименование, седалище и адрес на управление, единен идентификационен код на лицето;
2. видовете акцизни стоки, подлежащи на облагане с акциз от лицето;
3. дата на регистрация и номер на удостоверението за регистрация;
4. дата на прекратяване на регистрацията и номер на решението за прекратяване на регистрацията;
5. компетентно митническо учреждение.
Чл.57б.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Лицата по чл.57а, ал.1, т.1-3 подават искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността.
(2) Лицата по чл.57а, ал.1, т.4 подават искане за регистрация до началника на митницата по постоянен адрес, съответно по седалище и адрес на управление на данъчния представител.
(3) Данъчен представител на чуждестранно лице, регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, може да бъде само дееспособно физическо лице с постоянен адрес в страната или постоянно пребиваващо, или местно юридическо лице, което не е в процедура по ликвидация или не е обявено в несъстоятелност и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.
(4) Данъчният представител представлява чуждестранното лице по всички негови данъчни правоотношения, възникнали на основание на този закон, и отговаря солидарно и неограничено за задълженията по този закон на регистрираното чуждестранно лице.
(5) Искането по ал.1 и 2 трябва да съдържа:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие, ако лицето подлежи на такова вписване;
2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
4. вид на акцизните стоки;
5. средномесечно количество на акцизни стоки, доставяни при условията на дистанционни продажби;
6. вида на предоставеното обезпечение - за лицата по ал.3.
(6) Въз основа на искането и приложените документи по ал.5 началникът на митницата в срок 14 дни от постъпването на документите, съответно от отстраняването на непълнотите по тях, издава удостоверение за регистрация или отказва с мотивирано решение издаването му. Непроизнасянето в срок се смята за изричен отказ за регистрация.
(7) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Удостоверението за регистрация по ал.6 се връчва на данъчния представител след представяне на обезпечението по чл.83а.
(9) Регистрираното лице е длъжно да:
1. уведоми писмено началника на компетентната митница за всяка промяна на данните в искането в 14-дневен срок от настъпването й;
2. води документация и отчетност съгласно изискванията, определени с правилника за прилагане на закона.

Раздел IIIб
Регистрирани търговци
(загл. и разд. нови,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Чл.57в. (нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Право да се регистрира като регистриран търговец има лице - капиталово дружество по Търговския закон, с регистриран и изцяло внесен капитал не по-малко от 500 хил. лв.
(2) Лицето по ал.1 подава искане за регистрация до началника на митницата по седалище и адрес на управление преди започване на дейността, което съдържа:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;
2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
4. местонахождение и план на обектите, в които се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на тези обекти;
5. вид на получаваните акцизни стоки;
6. средномесечно количество на получаваните акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз;
7. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват придружителни административни документи, и спесимени на подписите им;
8. вида на предоставеното обезпечение.
(3) Когато условията за регистрация са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал.2 се произнася по искането в едномесечен срок от датата на постъпването му.
(4) Когато представените документи по ал.2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал.2 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява заявителя и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни, считано от получаването на уведомлението.
(5) В срока, определен по ал.4, заявителят трябва да отстрани нередовностите или да представи необходимата допълнителна информация, като при неизпълнение на това задължение органът по ал.2 отказва регистрацията.
(6) В едномесечен срок от отстраняването на нередовностите или предоставянето на исканата допълнителна информация органът по ал.2 разглежда искането и приложените към него документи и се произнася по него.
Чл.57г.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
В сроковете по чл.57в началникът на компетентната митница издава удостоверение за регистрация на регистрирания търговец или мотивирано отказва регистрация. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за регистрация.
(2) Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Удостоверението за регистрация се връчва на лицето след представяне на обезпечението по чл.83а.
(4) Правото на регистрирания търговец да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква от датата на връчване на удостоверението за регистрация.
Чл.57д.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Регистрираният търговец е длъжен да:
1. води отделна документална отчетност по видове акцизни стоки и да съхранява получените под режим отложено плащане на акциз стоки отделно от другите съхранявани стоки;
2. уведомява писмено началника на митницата за всяка промяна на данните в искането за регистрация в 14-дневен срок от настъпването й;
3. осигурява безпрепятствен достъп на митническите органи до всички помещения и цялата територия на данъчния склад и да им осигури помещение за извършване на проверките;
4. не допуска пълният размер на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение.
Чл.58.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Органът по чл.57, ал.2, чл.57б, ал.1 и 2 и чл.57в, ал.2 прекратява регистрацията:
1. по молба на регистрираното лице, когато не са налице основанията за задължителна регистрация;
2. при прекратяване или ликвидация на регистрираното лице;
3. по своя инициатива, когато:
а) регистрираното лице не отговаря на изискванията по този закон, или
б) в определените срокове регистрираният търговец или данъчният представител не представи ново обезпечение, изисквано в случаите, когато е определен нов размер на обезпечението или когато обезпечението е престанало да бъде валидно.

Раздел IIIв
Нерегистрирани търговци
(загл. и разд. нови,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Чл.58а. (нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Право да получава конкретно количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в друга държава членка има лице - търговец по смисъла на Търговския закон, което е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност и е получило разрешение по реда на този раздел за всяка конкретна доставка на акцизни стоки.
(2) За получаване на разрешение лицето по ал.1 подава искане до началника на митницата по седалище и адрес на управление не по-късно от 30 дни преди датата на получаване на стоките, което съдържа:
1. актуално удостоверение за вписване в търговския регистър - оригинал или нотариално заверено копие;
2. заверено от лицето копие на документ, удостоверяващ единния му идентификационен код;
3. лиценз, разрешение или регистрация, когато това се изисква по закон;
4. местонахождение на обекта, в който се получават стоките, както и документ за собственост или договор за наем на този обект;
5. вид и количество на получаваните акцизни стоки;
6. договор за доставка на акцизните стоки;
7. наименование/име и идентификационен номер на лицензирания складодържател - изпращач;
8. списък с трите имена и единния граждански номер на лицата, които са упълномощени да подписват придружителния административен документ, и спесимени на подписите им.
(3) Когато условията за издаване на разрешение са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, органът по ал.2 в 7-дневен срок от постъпването им определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер.
(4) Когато представените документи по ал.2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по ал.2 в 7-дневен срок от постъпване на искането отказва издаването на разрешение. Непроизнасянето в срок се смята за отказ за издаване на разрешение.
(5) Отказът по ал.4 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл.58б.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
В 7-дневен срок от предоставяне на обезпечението или заплащането на дължимия акциз началникът на компетентната митница издава разрешение на нерегистрирания търговец, с което се разрешава лицето да получи конкретното количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз.
(2) Правото на нерегистрирания търговец да получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз възниква след датата на връчване на разрешението.

Раздел IV
Производство на акцизни стоки

Чл.59. (1) (доп.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Производство на акцизни стоки е всякакъв вид обработка или преработка, включително добиване, извличане и смесване, на всякакъв вид суровини, материали и/или продукти, в резултат на което се получават или опаковат акцизни стоки.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) За производство на акцизни стоки се смята и производството на продукти, които съдържат етилов алкохол над 1,2 % vol (1 % mas), които по своите характеристики са предназначени за консумация като храни или напитки или като добавки при производството на храни или напитки.
(3) Не се смятат за производство на акцизни стоки дейностите и операциите по ал.1 със стоки по чл.2, т.4 и 5, за които е заплатен акциз.
Чл.60. (1) (изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Производството на стоки по чл.2, т.1 и 2 и по чл.14 се извършва само в данъчен склад.
(2) Алкохолни напитки с код по КН 2208 (ракии) могат да се произвеждат и в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране.
(3) Вино може да се произвежда и в регистрирани обекти за винопроизводство на малки винопроизводители.
(4) (изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Алинеи 1 и 3 не се прилагат за производството на вино и други ферментирали напитки от плодове и грозде - собствено производство, предназначени само за лично потребление на физическото лице или на неговото семейство.
(5)
(отм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.)
(6)
(отм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.)
Чл.61. (1)
Производителите на стоки по чл.2 са длъжни да използват в производството средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му.
(2) Специфичните изисквания и контролът върху средствата за измерване по ал.1 се определят от министъра на финансите.
Чл.62. (1) Производителите на бензин, газьол и керосин са длъжни за всяка произведена партида да:
1. определят обема в литри;
2. издават анализен сертификат, съдържащ показателя плътност при 15 °С (кг/м3).
(2) При внасянето на стоки по ал.1 анализният сертификат по ал.1, т. 2 се представя за всяка партида.
(3) Обемът се привежда към сравнителна температура 15 °С чрез измерване на теглото в килограми и преизчисляването му в литри на базата на плътността при 15 °С.
(4) Плътността при 15 °С се определя в съответствие с методите БДС EN ISO 3675 или БДС EN ISO 12185 и с таблиците съгласно БДС ISO 91-1.
(5) Стойностите на началното екстрактно съдържание, изразено в градуси Плато, на бутилираното и наливното пиво се удостоверяват с анализен сертификат.
Чл.63. Лицата, лицензирани да осъществяват дейностите по чл.59, ал.2, са длъжни да използват уреди, отговарящи на изискванията на Закона за енергетиката и нормативните актове по прилагането му.
Чл.64. (1) Производителите на тютюневи изделия и на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, предназначени за реализация на вътрешния пазар, са длъжни да поставят бандерол върху потребителската опаковка. Поставянето на бандерола се извършва в данъчен склад на производителя.
(2) Лицата, които внасят на територията на страната стоки по ал.1, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по един от следните начини:
1. при производителя - извън територията на страната, или
2. в данъчен склад, или
3. в склад под митнически контрол.
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицата, които въвеждат на територията на страната стоки по ал.1 от друга държава членка, са длъжни да осигурят поставянето на бандерол върху потребителската опаковка по реда на ал.2.
(4)
(пред.ал.3,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Бандеролът се поставя върху потребителската опаковка по начин, който да гарантира, че употребата на стоката е невъзможна без неговото унищожаване чрез разкъсване.
(5)
(пред.ал.4,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Върху бандерола са обозначени серията, номерът, други трайни знаци и символи. Върху бандерола на тютюневите изделия се обозначава и продажната цена.
(6)
(пред.ал.5,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Образците на бандерол се утвърждават със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник".
(7)
(пред.ал.6,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Бандеролите се заявяват, отпечатват, закупуват, разпространяват и поставят по ред и начин, определени от министъра на финансите.
(8)
(пред.ал.7,изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицата по ал.1, 2 и 3 заявяват необходимото количество бандероли пред компетентното митническо учреждение, което предава бандеролите на заявителите в срок 30 дни от заявяването им.
(9)
(пред.ал.8,изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Бандеролите за тютюневите изделия се заявяват по последната регистрирана цена съгласно установения ред.

Раздел V
Складиране на акцизни стоки

Чл.65. (1) Складирането на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва поставянето и съхраняването на акцизни стоки в данъчен склад.
(2) В данъчен склад могат да бъдат складирани акцизни стоки, които са:
1. произведени в същия данъчен склад;
2.
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим с отложено плащане на акциз;
3.
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) транспортирани под режим отложено плащане на акциз от друг данъчен склад на територията на страната или от данъчен склад на територията на друга държава членка.
(3) Складиране се допуска само за акцизни стоки, собственост на:
1. лицензиран складодържател, или
2. лице - вложител, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност.
Чл.66. (1) Лицензираният складодържател е длъжен да складира стоките, като ги разграничава по видове и вложители, включително разграничение на стоките, за които е заплатен или не е заплатен акциз.
(2) Складиране в данъчен склад на акцизни стоки, които не са предмет на облагане с акциз, не се допуска, с изключение на получените при производство на енергийни продукти.
(3) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Лицензираните складодържатели са длъжни да използват средства за измерване, отговарящи на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му.
(4) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Специфичните изисквания и контролът върху средствата за измерване по ал. 3 се определят по реда на чл.61, ал.2.

Раздел VI
Движение на акцизни стоки

Чл.67. (изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз включва:
1. транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до друг данъчен склад на територията на страната, до друг данъчен склад на територията на друга държава членка, до регистриран или нерегистриран търговец в друга държава членка или до лицата по чл.21, ал.1, т.1 и 3;
2. транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на страната до изходно митническо учреждение или до трети територии - в случаите на изнасяне;
3. транспортирането на акцизни стоки, допуснати за свободно обращение с едновременно поставяне под режим отложено плащане на акциз, до данъчен склад на територията на страната;
4. транспортирането на акцизни стоки от данъчен склад на територията на друга държава членка до данъчен склад на територията на страната, до регистриран или нерегистриран търговец на територията на страната или до лицата по чл.21, ал.1, т.1, 3 и 6.
Чл.68. (1) При движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз стоките задължително се съпровождат от придружителен административен документ.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Придружителният административен документ се издава в 5 екземпляра, както следва:
1. от лицензирания складодържател-изпращач - при извеждането на стоките от данъчния склад на територията на страната до:
а) друг данъчен склад на територията на страната, или
б) друг данъчен склад на територията на друга държава членка, или
в) регистриран търговец в друга държава членка, или
г) нерегистриран търговец в друга държава членка, или
д) лицата по чл.21, ал.1, т.1 и 3;
2. от лицензирания складодържател-изпращач - при извеждането на стоките от данъчния склад на територията на страната с цел изнасяне към изходно митническо учреждение или към трети територии;
3. от лицензирания складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение - при поставянето на стоките под митнически режим допускане за свободно обращение.
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) При движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз до нерегистриран търговец в друга държава членка стоките задължително се съпровождат и от документ, издаден от компетентната администрация на държавата членка на получателя, удостоверяващ, че акцизът за стоките в държавата членка на получаване е заплатен или обезпечен.
(4) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Задължителните реквизити на документа по ал.3 се определят с правилника за прилагане на закона.
(5) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) При движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз до лицата по чл.21, ал.1, т.1 и 3 стоките задължително се съпровождат и от удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на акциз по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
(6) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Когато движението на акцизни стоки е свързано с напускане на територията на страната преди извеждането им от данъчния склад, лицензираният складодържател представя за заверка пред компетентното митническо учреждение издадените екземпляри на придружителния административен документ.
Чл.69. (1) В случаите по чл.68, ал.2, т.1 първият екземпляр на придружителния административен документ се съхранява от изпращача, вторият, третият и четвъртият екземпляр съпровождат стоките, а петият екземпляр се изпраща до компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада на изпращача.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Вторият, третият и четвъртият екземпляр на придружителния административен документ се заверяват при получаването на стоките от лицензирания складодържател-получател, от регистрирания или нерегистрирания търговец в друга държава членка или от лицата по чл.21, ал.1, т.1 и 3.
(3)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Вторият екземпляр се съхранява от лицето по ал.2, третият екземпляр се връща на изпращача, а четвъртият екземпляр се изпраща до компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния склад, съответно до компетентното митническо учреждение по седалище на получателя.
(4) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Когато получателят на стоките е установен в друга държава членка, третият екземпляр на придружителния административен документ по ал.3 трябва да бъде заверен от компетентната администрация на тази държава членка.
Чл.70. (1) В случаите по чл.68, ал.2, т.2 първият екземпляр на придружителния административен документ се съхранява от изпращача, вторият, третият и четвъртият екземпляр съпровождат стоките, а петият екземпляр се изпраща до компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Вторият, третият и четвъртият екземпляр на придружителния административен документ се заверяват от изходното митническо учреждение, което задържа четвъртия екземпляр.
(3)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Вторият екземпляр се съхранява от лицето, посочено в клетка 7 на придружителния административен документ, а третият екземпляр се връща на изпращача и се съхранява от него.
Чл.71. (1) В случаите по чл.68, ал.2, т.3 първият екземпляр на придружителния административен документ се съхранява от лицето - титуляр на режима допускане за свободно обращение, а вторият, третият и четвъртият екземпляр съпровождат стоките. Петият екземпляр се задържа от митническото учреждение, оформило режима.
(2) Вторият, третият и четвъртият екземпляр на придружителния административен документ се заверяват от лицензирания складодържател при получаването на стоките в склада.
(3)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Вторият екземпляр се съхранява от лицето по ал.2. Третият екземпляр се изпраща до митническото учреждение, оформило режима, а четвъртият екземпляр - до компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада.

Чл.71а. (нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
В случаите на движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз по чл.67, т.4 вторият, третият и четвъртият екземпляр, издадени от лицензирания складодържател в друга държава членка, съпровождат стоките.
(2) Вторият, третият и четвъртият екземпляр на придружителния административен документ се заверяват от получателя на стоките по чл.67, т.4.
(3) Вторият екземпляр се задържа от получателя, а четвъртият екземпляр се изпраща на компетентното митническо учреждение по местонахождение на данъчния склад, съответно до компетентното митническо учреждение по седалище на регистрирания, нерегистрирания търговец или лицето по чл.21, ал.1, т.1 и 3.
(4) Третият екземпляр се връща на изпращача, заверен и от компетентното митническо учреждение на получателя.
Чл.72. (1) Поправки и добавки в придружителен административен документ не се разрешават. Погрешно съставен придружителен административен документ се анулира и се съставя нов.
(2) Образецът, формата и реквизитите на придружителния административен документ се определят с правилника за прилагане на закона.
(3) Придружителният административен документ се отразява в регистъра "Дневник за складовата наличност" в данъчния период, за който е издаден, съответно получен.
(4) Придружителният административен документ се съхранява от издателя му и от получателя и е на разположение на контролните органи за срок 5 години.
Чл.73. Екземплярите на придружителния административен документ се представят в компетентното митническо учреждение на изпращача, съответно на получателя, в 15-дневен срок от напускането, съответно от получаването на стоките.
Чл.74.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение, е задължен за дължимия акциз за изпратените или внесените стоки, посочени в придружителния административен документ, с изключение на следните случаи:
1. при движение на стоките по чл.67, т.1 - когато до 15-о число на месеца, следващ месеца на извеждането на стоките от склада, складодържателят е получил третия екземпляр на придружителния административен документ, заверен от получателя;
2. при движение на стоките по чл.67, т.2 - когато до 15-о число на месеца, следващ месеца на извеждането на стоките от склада, вторият екземпляр е получен в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада;
3. при движение на стоките по чл.67, т.3 - когато до 15-о число на месеца, следващ месеца на допускането на стоките за свободно обращение, третият екземпляр е получен в митническото учреждение, оформило режима.
Чл.75.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Получателите по чл.67, т.4, с изключение на лицата по чл.21, ал.1, т.1 и 3, са задължени за дължимия акциз за получените стоки, посочени в придружителния административен документ.
Чл.76.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Когато екземплярите на придружителния административен документ се получат след сроковете по чл.74, лицензираният складодържател-изпращач или лицензираният складодържател, в чийто данъчен склад ще постъпят стоките - собственост на титуляря на режима допускане за свободно обращение, коригира размера на дължимия акциз, възникнал вследствие на прилагането на чл.75 през данъчния период, в който е получил придружителния административен документ, по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

Глава четвърта "а"
ДВИЖЕНИЕ НА АКЦИЗНИ СТОКИ, ОСВОБОДЕНИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩНОСТТА
(загл. и гл. нови,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Раздел I
Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на страната
(загл. и разд. нови,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Чл.76а. (нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
При движение на акцизни стоки по чл.2, т.1, 2 и 3 от територията на страната до територията на друга държава членка, които са освободени за потребление на територията на страната, стоките се съпровождат от опростен придружителен документ.
(2) При движение на напълно денатуриран етилов алкохол в съответствие с Регламент (ЕО)
No 3199/93 на Европейската комисия от територията на страната до територията на друга държава членка стоките се съпровождат от опростен придружителен документ.
(3) При движението по ал.1 и 2 акцизните стоки се придружават и от документ, издаден от компетентната администрация на държавата членка, за която стоките се изпращат, удостоверяващ, че размерът на акциза за стоките, които ще бъдат изпратени, е заплатен, обезпечен или не подлежи на плащане в тази държава членка.
(4) Опростеният придружителен документ по ал.1 и 2 се издава в три екземпляра от изпращача на стоките.
(5) Първият екземпляр се съхранява от лицето по ал.4, а вторият и третият съпровождат стоките.
(6) Лицето по ал.4 има право на възстановяване на платения за стоките акциз по реда на чл.23.
(7) Образецът, формата и реквизитите на опростения придружителен административен документ се определят с правилника за прилагане на закона.
(8) Опростен придружителен документ може да не се издава, когато стоките се придружават от търговски документ (фактура, документ за доставка, транспортен документ и други), при условие че този търговски документ съдържа реквизитите на опростения придружителен документ и тези реквизити отговарят по съдържание и номер на реквизитите в опростения придружителен документ.
(9) Документът по ал.3 задължително трябва да съдържа реквизитите на документа по чл.83з, ал.1.
Чл.76б.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Лицето по чл.76а, ал.4 има право на възстановяване на акциза, платен за стоките, когато са налице следните условия:
1. лицето е уведомило писмено компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да изпрати акцизните стоки по чл.76а до друга държава членка преди изпращането на акцизните стоки от територията на страната;
2. лицето е осигурило безпрепятствен достъп на митническите органи за евентуална проверка;
3. лицето е предоставило на компетентното митническото учреждение копие от документ, удостоверяващ заплащането или обезпечаването на акциз в страната членка, където стоките се изпращат.
(2) Писменото уведомление по ал.1 съдържа:
1. име/наименование, адрес, единен идентификационен код на лицето по ал.1;
2. дата на изпращане на акцизните стоки от територията на страната;
3. описание на маршрута от територията на страната до територията на държавата членка на получаване;
4. описание на видовете акцизни стоки и тяхното количество;
5. име/наименование и адрес на получателя и превозвача;
6. място на получаване на акцизните стоки на територията на другата държава членка;
7. срока, в който акцизните стоки трябва да бъдат получени на територията на другата държава членка.

Раздел II
Движение на акцизни стоки, освободени за потребление на територията на друга държава членка
(загл. и разд. нови,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Чл.76в. (нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
При движение на акцизни стоки по чл.2, т.1, 2 и 3 от територията на друга държава членка до територията на страната, които са освободени за потребление на територията на другата държава членка, стоките се съпровождат от опростен придружителен документ, издаден от изпращача в другата държава членка.
(2) При движение на напълно денатуриран етилов алкохол в съответствие с Регламент (ЕО)
No 3199/93 на Европейската комисия от територията на друга държава членка до територията на страната, който е освободен за потребление на територията на другата държава членка, стоките се съпровождат от опростен придружителен документ, издаден от изпращача в другата държава членка.
(3) При движението по ал.1 акцизните стоки се придружават и с документа по чл.83з, ал.1.
(4) Лицето по чл.3, т.6, което получава стоки по ал.1 и 2, е длъжно да:
1. уведоми писмено преди изпращането на акцизните стоки от другата държава членка компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно седалище, че възнамерява да получи акцизни стоки;
2. представи обезпечение или да заплати размера на дължимия акциз пред компетентното митническо учреждение, преди акцизните стоки да са изпратени от другата държава членка, с изключение на случаите на освобождаване от акциз по този закон;
3. получи акцизните стоки в сроковете, посочени в уведомление по т.1;
4. представи на компетентното митническо учреждение копие от третия екземпляр на опростения придружителен документ, заверен от получателя, не по-късно от 7 дни от получаването на стоките на територията на страната, включително датата на получаване;
5. информира незабавно компетентното митническо учреждение, ако не получи стоките в сроковете, посочени в уведомлението, както и за причините за забавянето или неполучаването.
(5) Писменото уведомление по ал.4, т.1 съдържа:
1. име/наименование, адрес, единен идентификационен код на лицето по ал.2;
2. дата на изпращане на акцизните стоки от другата държава членка;
3. описание на маршрута от държавата членка на изпращане до Република България;
4. описание на видовете акцизни стоки и тяхното количество;
5. име/наименование и адрес на изпращача и превозвача;
6. място на получаване на акцизните стоки на територията на страната;
7. срока, в който акцизните стоки трябва да бъдат получени на територията на страната.
(6) В 7-дневен срок от постъпване на уведомлението по ал.4, т.1, съответно в 7-дневен срок от отстраняване на непълнотите в него, началникът на компетентната митница определя дължимия акциз и уведомява лицето за неговия размер.
Чл.76г.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Всяко лице, което въвежда на територията на страната акцизни стоки по чл.2, т.4 и 5 от територията на друга държава членка, е длъжно да подаде декларация по образец, определен с правилника за прилагане на закона.
(2) Декларацията се подава пред компетентното митническо учреждение по постоянен адрес, съответно по седалище, на лицето в 30-дневен срок от придобиването на стоките в другата държава членка.
(3) Митническите органи имат право да изискат заедно с декларацията по ал.2 да бъдат представени и стоките.
(4) Въз основа на подадената декларация компетентното митническо учреждение определя размера на дължимия акциз и го съобщава на лицето.

Глава пета
ОБЕЗПЕЧЕНИЯ

Раздел I
Обезпечение при режим отложено плащане на акциз

Чл.77. (1) Лицензираният складодържател трябва да предостави обезпечение пред митническите органи, за да осигури заплащането на акциза, който може да възникне за стоките под режим отложено плащане на акциз.
(2)
(доп.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Размерът на обезпечението трябва да бъде определен така, че във всеки момент да покрива пълния размер на акциза, който е възникнал или би могъл да възникне при прилагането на режима отложено плащане на акциз, с изключение на случаите по чл.78, ал.3.
Чл.78. (1) Размерът на обезпечението по чл.77 се определя като сума от:
1. тридесет на сто от размера на акциза за средномесечното количество на складираните стоки - по видове стоки;
2. десет на сто от размера на акциза за средномесечното количество на складираните стоки:
а)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) за количествата съхраняван суров дестилат, включен в код по КН 2208 20 40, произведен в същия склад, или
б) за задължителните количества по Закона за задължителните запаси от нефт и нефтопродукти, складирани в лицензиран данъчен склад;
3. сто и петдесет на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на освободените за потребление стоки;
4. двадесет на сто от размера на акциза за средномесечното количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз.
(2) Показателите "средномесечно количество на складираните стоки", "средномесечно количество на освободените за потребление стоки" и "средномесечно количество стоки в движение под режим отложено плащане на акциз" се изчисляват по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(3) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Размерът на обезпечението за данъчен склад за производство и складиране на акцизни стоки не може да надвишава 30 млн. лв.
(4)
(пред.ал.3,ДВ,бр.63 от 2006 г.) По искане на лицензирания складодържател може да бъде определен размер на обезпечението, по-висок от размера по ал.1.
Чл.79. При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, може да бъде определен нов размер на обезпечението.
Чл.80. (1) (изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Обезпечението по чл.77 може да бъде учредено с депозит в пари или с банкова гаранция по реда на митническото законодателство.
(2) Обезпеченията се приемат в български левове.
(3) Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари.
Чл.81. (1) Промяна на вида или размера на обезпечението се извършва с решение на директора на Агенция "Митници", което е неразделна част от издадения лиценз за управление на данъчния склад.
(2)
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицензираният складодържател е длъжен в 30-дневен срок от връчването на решението по ал.1, но не по-късно от изтичането на срока на предходното обезпечение да предостави новото обезпечение.
(3)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Предходното обезпечение се освобождава с решение на директора на Агенция "Митници" в 30-дневен срок, считано от датата на предоставяне на новото обезпечение по ал.2.
(4)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) В случаите на прекратяване действието на лиценза обезпечението се освобождава с решение на органа по ал.1, след като задължението за заплащане на акциз е погасено.

Раздел II
Обезпечения, предоставяни при митнически режими или при получаване на бандероли
(загл. изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Чл.82. (1) (изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) При поставяне на стоки под митнически режим с отложено плащане или при временно складиране на стоки пълният размер на дължимия акциз се обезпечава с депозит в пари или с банкова гаранция по определения с митническото законодателство ред за обезпечаване на митните сборове.
(2) При транзит на стоки акцизът се обезпечава в размерите и по реда за обезпечаване на митните сборове.
(3)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицето, получило разрешение за откриване и управление на склад под митнически контрол (складодържател) по смисъла на митническото законодателство, е солидарно отговорно с вложителя на стоките в склада за дължимия акциз при отклонение на стоките от митническия режим по време на тяхното съхраняване в склада.
Чл.83. (1) Лицата, заявили бандероли за чуждестранни стоки, представят пред митническите органи обезпечение в пълния размер на акциза преди получаването на бандеролите.
(2) Разпоредбата на ал.1 не се прилага за лицензираните складодържатели.
(3) Обезпечението по ал.1 може да бъде учредено с депозит в пари или с банкова гаранция. Обезпеченията се приемат в български левове.
(4) Когато обезпечението по ал.1 е учредено с банкова гаранция, тя трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 90 дни, считано от датата на получаване на бандеролите.
(5) Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари.
(6) След изтичането на 60 дни, считано от датата на получаване на бандеролите по ал.1, митническите органи предприемат действия за усвояване на представеното обезпечение в размера на дължимия акциз.
(7) В 30-дневен срок обезпечението по ал.1 се освобождава при заплащане на пълния размер на акциза за получените бандероли.
(8) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицата по ал.1 имат право да заплатят пълния размер на дължимия акциз за заявените бандероли преди тяхното получаване.

Раздел III
Обезпечения, предоставяни от регистрирани търговци или данъчни представители
(загл. и разд. нови,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Чл.83а. (нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Данъчните представители по чл.57б, ал.3 и регистрираните търговци по чл.57в предоставят обезпечение пред митническите органи, за да осигурят заплащането на акциза, който може да възникне за стоките, получени от чуждестранното лице по чл.57а, ал.1, т.4, съответно за получените стоки под режим отложено плащане на акциз, от данъчен склад на територията на друга държава членка.
(2) Размерът на обезпечението трябва да бъде определен така, че във всеки момент да покрива пълния размер на акциза за получените стоки, който е възникнал или би могъл да възникне.
Чл.83б.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Размерът на обезпечението по чл.83а е в размер 150 на сто от размера на акциза, дължим за средномесечното количество на получените стоки.
(2) Показателят "средномесечно количество на получените стоки" се изчислява по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
(3) По искане на лицето обезпечението може да бъде определено в по-висок размер от този по ал.1.
Чл.83в.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.) При промяна на обстоятелствата, които са от значение за определяне размера на обезпечението, може да бъде определен нов размер на обезпечението.
Чл.83г.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Обезпечението по чл.83а може да бъде учредено с депозит в пари или с банкова гаранция по реда на митническото законодателство.
(2) Обезпеченията се приемат в български левове.
(3) Не се дължи лихва върху обезпечението, учредено с депозит в пари.
Чл.83д.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Определянето на размера на обезпечението се извършва с решение на началника на компетентната митница по регистрация на лицето.
(2) Промяна на вида или размера на обезпечението се извършва с решение на органа по ал.1.
(3) Решенията по ал.1 и 2 се издават в сроковете по чл.57б, ал.6, съответно чл.57в, ал.3 и 4 и се връчват на лицата.
(4) Решенията по ал.1 и 2 са неразделна част от издаденото удостоверение за регистрация.
(5) Лицето е длъжно в 30-дневен срок от връчването на решението по ал.2 да предостави новото обезпечение, но не по-късно от изтичането на срока на предходното обезпечение.
(6) Предходното обезпечение се освобождава с решение на началника на компетентната митница в 30-дневен срок, считано от датата на предоставяне на новото обезпечение по ал.5.
(7) В случаите на прекратяване на регистрацията обезпечението се освобождава с решение на началника на компетентната митница, след като задължението за заплащане на акциз е погасено.

Раздел IV
Обезпечения, предоставяни от нерегистрирани търговци или от лица, които получават акцизни стоки на територията на страната, освободени за потребление на територията на друга държава членка
(загл. и разд. нови,ДВ,бр.105 от 2006 г.)

Чл.83е. (нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Нерегистрираните търговци по чл.58а и лицата по чл.76в, ал.4 предоставят обезпечение пред митническите органи или внасят пълния размер на дължимия акциз за стоките, които са освободени за потребление на територията на друга държава членка и които ще бъдат получени на територията на страната.
(2) Обезпечението по ал.1 се учредява с депозит в пари по реда на митническото законодателство.
(3) Обезпечението се приема в български левове, като не се дължи лихва върху него.
Чл.83ж.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Определянето на размера на обезпечението, както и определянето на размера на акциза, който трябва да бъде внесен, се извършва с решение на началника на компетентната митница в сроковете по чл.58а, ал.3, съответно чл.76в, ал.6.
(2) Решенията по ал.1 могат да се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл.83з.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
След предоставяне на обезпечението или внасянето на акциза началникът на компетентната митница издава на лицето документ, удостоверяващ, че размерът на акциза за стоките, които ще бъдат получени, е заплатен, обезпечен или че стоките са освободени от заплащане на акциз.
(2) Задължителните реквизити на документа по ал.1 се определят с правилника за прилагане на закона.
Чл.83и.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Обезпечението се освобождава с решение на началника на компетентната митница в 30-дневен срок, считано от датата, на която задължението за заплащане на акциз е погасено.
(2) Когато размерът на дължимия акциз за получените стоки е по-малък от размера на внесения акциз по чл.83з, недължимо внесеният акциз се възстановява по реда на чл.27.

Глава шеста
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ

Раздел I
Данъчни документи

Чл.84. (1) Данъчни документи по смисъла на този закон са:
1. акцизен данъчен документ;
2. известие към акцизен данъчен документ.
(2)
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Акцизен данъчен документ се издава на датата, на която акцизът е станал дължим по смисъла на чл.20, ал.1, с изключение на случаите по чл.20, ал.2, т.5, 15, 16, 17 и 18.
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) В случаите на освобождаване за потребление по чл.20, т.15-18 акцизен данъчен документ се издава общо за всички извършени продажби, съответно за цялото потребено количество кокс, въглища, електрическа енергия или природен газ, на 10-о число на месеца, следващ месеца, през който са извършени продажбите/потреблението.
(4)
(пред.ал.3,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Данъчните документи се издават най-малко в два екземпляра.
(5)
(пред.ал.4,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Издадените данъчни документи се отразяват в счетоводството и в регистъра на издателя за данъчния период, през който са издадени.
(6)
(пред.ал.5,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Поправки и добавки в данъчни документи не се разрешават. Погрешно съставени или поправени данъчни документи се анулират. Тези документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при лицето, издало документа.
(7)
(пред.ал.6,изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) В случаите по ал.6 се издават нови данъчни документи.
(8)
(пред.ал.7,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Данъчните документи, издавани по реда на този закон, се съхраняват за срок 5 години от изтичането на данъчния период, за който се отнасят.
(9)
(пред.ал.8,ДВ,бр.105 от 2006 г.) При кражба, загубване, повреждане или унищожаване на данъчни документи лицето незабавно уведомява писмено съответното компетентно митническо учреждение за тези обстоятелства.
(10)
(пред.ал.9,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Данъчните документи могат да се издават ръчно и автоматизирано.
Чл.85. (1) Данъчните документи са частни писмени документи, издавани от лицензиран складодържател или от регистрирано по този закон лице, за удостоверяване възникването на задължение за заплащане и за начисляване на акциз.
(2) Освен реквизитите по чл.7 от Закона за счетоводството данъчните документи задължително съдържат:
1. десетразряден номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. гриф "оригинал" на първия екземпляр;
3. вид на акцизната стока, количество, основа за облагане с акциз и акцизната ставка;
4. размер на начисления акциз - на отделен ред;
5. основание за възникване на задължението за начисляване на акциз.
Чл.86. (1) Изменението на размера на начисления акциз по издаден акцизен данъчен документ се документира с известие към документа, като се посочва и основанието за изменение. Известие се издава само към издаден акцизен данъчен документ.
(2) Известието е:
1. акцизно дебитно известие - данъчен документ, с който се отразява увеличението на начисления акциз по издаден акцизен данъчен документ;
2. акцизно кредитно известие - данъчен документ, с който се отразява намалението на начисления акциз по издаден акцизен данъчен документ.
(3) Реквизитите, които трябва да съдържа данъчното известие, са:
1. всички задължителни реквизити за акцизния данъчен документ;
2. допълнително отбелязване "акцизно дебитно известие" или "акцизно кредитно известие";
3. основание за изменението, както и номерът и датата на акцизния данъчен документ, към който е издадено известието.

Раздел II
Други документи

Чл.87. (1) Акцизната декларация е документ, в който лицензираният складодържател или регистрираното лице декларира за всеки данъчен период определена информация, свързана с неговата дейност, която е основание за възникване на права и задължения.
(2) Декларацията по ал.1 се подава за всеки данъчен склад, съответно за всеки специализиран малък обект за дестилиране или обект за винопроизводство на малък винопроизводител, в компетентното митническо учреждение по местонахождението на склада или обекта в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася.
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Декларацията по ал.1 за регистрираните лица по чл.57а и 57в се подава в компетентното митническо учреждение по регистрация на лицата в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, за който се отнася.
(4)
(пред.ал.3,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицензираните складодържатели и регистрираните лица подават акцизна декларация и в случаите, когато не е начислен акциз за данъчния период.
(5)
(пред.ал.4,ДВ,бр.105 от 2006 г.) При наличие на извънредни обстоятелства и по искане на лицензирания складодържател или регистрираното лице компетентното митническо учреждение може да удължи срока за подаване на акцизната декларация до изтичането на следващия данъчен период.
Чл.88. (1)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лицензираният складодържател води задължително регистър "Дневник на складовата наличност".
(2) В регистъра по ал.1 се отразяват произведените и/или складираните акцизни стоки, стоките, поставени под режим движение с отложено плащане на акциз, и стоките, освободени за потребление.
(3) Лицензираният складодържател е длъжен да подава заедно с акцизната декларация за данъчния период информацията от регистъра по ал.2 на магнитен носител по параметри, определени в правилника за прилагане на закона, както и копие от регистъра по ал.1, освен в случаите, предвидени в правилника за прилагане на закона.
(4)
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Лицензираният складодържател може да подаде акцизната декларация и информацията от регистъра по ал.2 за съответния данъчен период и по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. В този случай ал.3 не се прилага.
(5) Данните в регистъра "Дневник на складовата наличност" трябва да бъдат счетоводно отчетени по установения ред в счетоводната система на лицата по ал.1.
(6) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Регистрираните по закона лица водят отчетност по отношение на акцизните стоки, определена с правилника за прилагане на закона.
Чл.89.
(1) (пред.чл.89,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Удостоверение за освобождаване от акциз е документ, издаден от компетентното митническо учреждение, с който се удостоверява, че определено лице е освободен от акциз краен потребител.
(2) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Удостоверението за регистрация е документ, издаден от компетентното митническо учреждение, с който се удостоверява, че определено лице е регистрирано по този закон.
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Разрешението за инцидентно получаване на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз е документ, издаден от компетентното митническо учреждение, с който се удостоверява, че нерегистриран търговец има право да получи инцидентно определен вид и количество акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в друга държава членка.
Чл.90. Образецът, формата и реквизитите на документите по тази глава се определят с правилника за прилагане на закона.

Глава седма
ОГРАНИЧЕНИЯ И ЗАБРАНИ

Чл.91. Забранява се производството на акцизните стоки по чл.2, т.1, 2 и 3 извън данъчен склад, освен когато този закон предвижда друго.
Чл.92. (1) Забранява се продажбата на дребно на акцизни стоки от данъчен склад.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Алинея 1 не се прилага за лицензирани складодържатели, които извършват зареждане на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, различни от бутилките за газови уредби на автомобили, или за лицензирани складодържатели, които извършват зареждане на втечнен нефтен газ (LPG) на газови инсталации и съоръжения за отопление в общественообслужващи, административни, жилищни и офис сгради, захранвани от съдове за втечнени въглеводородни газове с обем до 10 m3.
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Алинея 1 не се прилага за лицензирани складодържатели, които предоставят вино и/или етилов алкохол (ракия) на лица, регистрирани като производители на винено грозде, вино и продукти от грозде и вино за семейна консумация, които са предоставили гроздето за преработка на лицензирания складодържател.
Чл.93. (1) Лицензираните складодържатели на енергийни продукти са длъжни да маркират всички видове газьол с кодове по КН от 2710 19 41 0 до 2710 19 49 0 и керосин с кодове по КН 2710 19 21 0 и 2710 19 25 0, които се облагат със ставка, по-ниска от ставката за моторно гориво.
(2) Маркирането по ал.1 на митническата територия на страната се извършва само в данъчен склад в присъствието на митнически орган при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
Чл.94. (1) Забранява се тежки горива и маркиран газьол и керосин да се съдържат във:
1. резервоара за гориво на моторни превозни средства, на частни плавателни съдове и частни въздухоплавателни средства;
2. резервоари на станции за зареждане с горива, помпи за зареждане на моторни превозни средства или на частни плавателни съдове и частни въздухоплавателни средства.
(2)
(отм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.)
Чл.95. (1)
Забранява се пълненето на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, различни от бутилките за газови уредби за автомобили, в станции за зареждане на моторни превозни средства.
(2) Продажбата и съхраняването на втечнен нефтен газ (LPG) в бутилки, различни от бутилките за газови уредби за автомобили, в станции за зареждане на моторни превозни средства се допуска само когато бутилките са напълнени в съответни заводи за пълнене на бутилки и/или в самостоятелни, оторизирани пунктове за пълнене на бутилки с втечнен нефтен газ (LPG) извън териториите на станциите за зареждане на моторни превозни средства. Бутилките трябва да са защитени с термосвиваеми капачки, които се разрушават преди употреба и носят фирмения знак на съответния производител.
Чл.96. Забраняват се всякакви действия, вследствие на които се намалява или премахва действието на маркера.
Чл.97. (1)
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Пълното денатуриране на етилов алкохол на митническата територия на страната се извършва само в данъчен склад.
(2) Денатурирането по ал.1 се извършва в присъствието на митнически орган при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) Видът и количеството на веществата за денатуриране се определят в правилника за прилагането на закона.
Чл.98. Забранява се извличането изцяло или частично на денатуриращи средства, както и всякакви други действия, вследствие на които се намалява или премахва действието на денатуриращите вещества.
Чл.99. (1) Забранява се облепването на бутилирани алкохолни напитки с код по КН 2208 с бандероли, на които е указано количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С, по-ниско от действителното количество хектолитри чист алкохол, измерено при температура 20 °С в съответната бутилка.
(2) Забранява се продажбата на тютюневи изделия на цена, различна от продажната цена, изписана върху бандерола.
(3) Забранява се етикетирането на бира с етикети, на които е указано начално екстрактно съдържание, измерено в градуси Плато, по-ниско от действителното.
Чл.100. (1) Бутилираните алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, и тютюневите изделия, предназначени за местния пазар, се продават само облепени с бандерол.
(2) Редът и начинът за въвеждане на бандеролите се определят от Министерския съвет.
Чл.101. (1) Забранява се продажбата на наливни (небутилирани) алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol.
(2) Разпоредбата на ал.1 не се отнася за продажба между лицензирани складодържатели на алкохолни напитки.
(3) Забранява се продажбата на алкохолни напитки с код по КН 2208 и с алкохолно съдържание, превишаващо 15 % vol, в пластмасови опаковки (бутилки).
(4) Разпоредбата на ал.3 не се прилага за продажба на алкохолни напитки в опаковки (бутилки) до 0,5 литра.

Глава осма
КОНТРОЛ

Чл.102. (1) Контролът върху акцизните стоки, включително върху тези под режим отложено плащане на акциз, се осъществява от митническите органи.
(2) Контролът включва проверки на лицензираните складодържатели, регистрираните по закона лица, освободените от акциз крайни потребители, както и всички други лица, извършващи дейности с акцизни стоки.
(3) Митническите органи имат право да инсталират технически устройства за осъществяване на контрол върху движението и използването на акцизни стоки.
(4) Митническите органи имат право да вземат проби от горивото в резервоарите на моторните превозни средства.
Чл.103. Контролът се осъществява чрез физическа проверка на количеството и другите данни и показатели, имащи значение за акцизното облагане, както и на счетоводната и търговската документация на проверяваните лица.
Чл.104.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г.)
(1)
За производствата по установяване, обезпечаване и събиране на задължения за акциз се прилага Данъчно-осигурителният процесуален кодекс, доколкото не е предвидено друго в този закон. Митническите органи имат правомощията на органи по приходите, а в случаите по чл.121 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - и на публични изпълнители.
(2) За целите на ал.1 митническите учреждения, определени в Закона за митниците, имат компетенциите на териториални дирекции на Националната агенция за приходите, директорът на Агенция "Митници" има правомощията на изпълнителен директор на Националната агенция за приходите, а началниците на митническите учреждения имат правомощията на териториален директор.
(3) Правомощията по чл.112, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се упражняват от началника на компетентното териториално митническо управление.
(4) Правомощията на решаващ орган по смисъла на чл.152, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс се упражняват от директора на съответната регионална митническа дирекция.
Чл.105. Държавните и местните органи са длъжни при поискване от страна на орган на митническата администрация да оказват своевременно съдействие при проверката и издирването на обстоятелства или установяването на факти, пряко свързани с правата или задълженията на данъчнозадължените по този закон лица.
Чл.106. (1)
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Митническата администрация има право да използва информация от приходна или митническа администрация на друга страна, получена в резултат на официално запитване, при определяне задълженията на лицата, извършващи дейности с акцизни стоки, както и да използва тази информация като доказателство в административни и съдебни производства.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г.) Събраната по реда на ал.1 информация се смята за ново обстоятелство при определянето на правата и задълженията на данъчнозадължените по този закон лица и може да послужи за преразглеждане на влезли в сила акцизни данъчни задължения, когато не са изтекли сроковете за образуване на производството по издаване на ревизионни актове, предвидени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.107. Министърът на финансите издава наредба за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки.

Глава девета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.108. (1) Лице, което е задължено и не се регистрира по този закон, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв.
(2) В случаите по ал.1 освен наказанието лицето дължи и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.
Чл.109. (1) Лице, което наруши разпоредбата на чл.60, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. - за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в размер от 2000 до 6000 лв., а имуществената санкция - от 4000 до 12 000 лв.
(3) В случаите по ал.1 и 2 освен наказанието лицето дължи и сумата на неначисления акциз за произведените акцизни стоки до датата на установяване на нарушението.
Чл.110. (1) Лице, което не подаде акцизна декларация в срока по чл.87, ал.2, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал.1 имуществената санкция е в размер от 1000 до 5000 лв.
(3) Лице, което не спази срока за уведомяване по чл.57, ал.5, се наказва с имуществена санкция в размер от 300 до 2000 лв.
(4) При повторно нарушение по ал.3 имуществената санкция е в размер от 600 до 4000 лв.
Чл.111. (1)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лице, което не спази срока за уведомяване при промени в обстоятелствата, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.
(2) Лице, което не спази срока по чл.73, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2500 лв.
(3) При повторно нарушение по ал.1 и 2 имуществената санкция е в размер от 1000 до 5000 лв.
Чл.112. (1) Лице, което, като е задължено, не начисли акциз, се наказва с имуществена санкция в двоен размер на неначисления акциз, но не по-малко от 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал.1 имуществената санкция е в двойния размер на неначисления акциз, но не по-малко от 1000 лв.
(3) При нарушение по ал.1 и 2, когато лицето е начислило данъка в периода, следващ периода, през който акцизът е следвало да бъде начислен, имуществената санкция е в размер 25 на сто от акциза, но не по-малко от 200 лв.
Чл.112а.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Лице, което, като е задължено, не издаде опростен придружителен документ, се наказва с глоба, съответно с имуществена санкция, в размер 100 лв.
(2) При повторно нарушение по ал.1 размерът на глобата/санкцията е 300 лв.
Чл.113. (1) Лице, което не отрази издаден или получен данъчен документ или придружителен административен документ в счетоводството си или в регистъра "Дневник за стоковите наличности", или в акцизната декларация за съответния данъчен период, или използва в счетоводството си документи с невярно съдържание, подправени или неистински документи, водещи до определяне на дължимия акциз в по-малък размер или на акциза за възстановяване в по-голям размер, се наказва с имуществена санкция в размер от 200 до 10 000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал.1 размерът на имуществената санкция е от 500 до 20 000 лв.
Чл.114. Лице, което наруши разпоредбата на чл.61, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 50 000 лв.
Чл.115. Лице, което наруши разпоредбата на чл.92, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 4000 до 10 000 лв.
Чл.116. Лице, което наруши разпоредбата на чл.93, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 50 000 лв.
Чл.117. (1) Лице, което наруши разпоредбата на чл.94, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв. - за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в размер от 200 до 600 лв., а имуществената санкция - от 6000 до 20 000 лв.
Чл.118. (1) Лице, което наруши разпоредбата на чл.95, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. - за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в размер от 2000 до 6000 лв., а имуществената санкция - от 6000 до 20 000 лв.
Чл.119. (1) Лице, което наруши разпоредбите на чл.96, 97 и 98, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв. - за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в размер от 200 до 600 лв., а имуществената санкция - от 6000 до 20 000 лв.
Чл.120. (1) Лице, което наруши разпоредбата на чл. 99, ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 5000 до 10 000 лв., а при повторно нарушение - от 10 000 до 20 000 лв.
(2) Лице, което наруши разпоредбата на чл.99, ал.2, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв. - за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лице, което наруши разпоредбата на чл.99, ал.3, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - от 5000 до 10 000 лв.
(4)
(пред.ал.3,ДВ,бр.105 от 2006 г.) При повторно нарушение по ал.2 глобата е в размер от 200 до 600 лв., а имуществената санкция - от 6000 до 20 000 лв.
Чл.121. (1)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Лице, което наруши разпоредбата на чл.64, ал.1, 2 и 3, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв. - за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 2000 до 6000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в размер от 2000 до 6000 лв., а имуществената санкция - от 4000 до 12 000 лв.
(3) Лице, което произвежда или внася акцизни стоки и ги облепва с неистински или подправени бандероли или с бандероли с изтекъл срок на валидност, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 5000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 10 000 лв.
(4) Лице, което наруши реда или начина за въвеждане на бандероли, се наказва с имуществена санкция в размер 2000 лв., а при повторно нарушение - 4000 лв.
Чл.122. (1) Лице, което наруши разпоредбата на чл.101, се наказва с глоба в размер от 100 до 300 лв. - за физическите лица, и с имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. - за юридическите лица и едноличните търговци.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в размер от 200 до 600 лв., а имуществената санкция - от 6000 до 20 000 лв.
Чл.123. (1) Физическо лице, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.
(2) На юридическо лице или едноличен търговец, което държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, се налага имуществена санкция в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 4000 лв.
(3) Алинеи 1 и 2 не се прилагат за акцизни стоки, необлепени с бандерол или облепени с бандерол с изтекъл срок на валидност, поставени под режим движение с отложено плащане на акциз.
(4) Когато юридическо лице или едноличен търговец, който държи, предлага, продава или превозва акцизни стоки, установи при получаване на доставката наличието на акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, облепени с неистински или подправен бандерол или с бандерол с изтекъл срок на валидност, изготвя опис на стоките по образец, утвърден от министъра на финансите, и писмено уведомява в тридневен срок, считано от датата на приемането или получаването на стоката, компетентното митническо учреждение по местонахождението на обекта. В този случай на лицето, уведомило компетентния орган, санкцията по ал.2 не се налага.
(5) Санкциите по ал.1 и 2 се налагат на лицето, което държи на склад или превозва акцизни стоки без бандерол, когато такъв е задължителен, или акцизни стоки, облепени с неистински или подправен бандерол или бандерол с изтекъл срок на валидност, в случаите, когато не може да се открие собственикът.
(6) Лице, което продава или съхранява в търговско помещение, различно от търговските обекти за безмитна търговия, алкохолни напитки и тютюневи изделия, облепени с бандерол DUTY FREE, съответно с надпис, който задължително съдържа думите DUTY FREE, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.
(7) При установяване на тютюневи изделия без бандерол или облепени с неистински или подправен бандерол, или с бандерол с изтекъл срок на валидност, или с бандерол, съответно с надпис по ал.6, в автомати за продажба на тютюневи изделия, санкциите по ал.1 и 2 се налагат на лицето, което е получило разрешение за търговия с тютюневи изделия от тези автомати, съгласно българското законодателство.
Чл.123а.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.)
(1)
Който избегне пълното или частичното заплащане или обезпечаване на дължимия по този закон акциз, се наказва с глоба в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в двойния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 2000 лв., а имуществената санкция - в тройния размер на избегнатия акциз, но не по-малко от 4000 лв.
Чл.124. (1)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) В случаите на нарушения по чл.115, 116, 117, чл.120, ал.1, чл.121, ал.1, 2 и 3, чл.122 и 123 стоките - предмет на нарушението, се отнемат в полза на държавата, независимо от това чия собственост са.
(2) (нова,ДВ,бр.105 от 2006 г.) ) Средствата - собственост на нарушителя, послужили за извършване на умишлено нарушение по този закон, се отнемат в полза на държавата, освен ако стойността им явно не съответства на тежестта на нарушението.
(3)
(пред.ал.2,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Министърът на финансите издава наредба, с която определя условията и реда за разпореждане с отнетите в полза на държавата акцизни стоки.
Чл.125. (1)
(доп.,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Освободен от акциз краен потребител, който е получил енергийни продукти и ги е употребил за цели, различни от указаните в удостоверението за освобождаване от акциз и не е заплатил дължимия за стоките акциз по реда на този закон, се наказва с имуществена санкция в двойния размер на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид, но не по-малко от 5000 лв.
(2) При повторно нарушение удостоверението се отнема, а имуществената санкция по ал.1 е не по-малка от 10 000 лв.
(3) В случаите по ал.2 лицето заплаща и размера на акциза, дължим за моторни горива от съответния вид, за наличните към момента на отнемането на удостоверението количества.
(4) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Санкциите по ал.1, 2 и 3 се налагат и на земеделски производител, който използва моторни горива с намалени ставки в нарушение на чл.32.
Чл.126. Лице, което произвежда, държи на склад или в търговско помещение, или в превозно средство, предлага, продава или превозва акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза, се наказва с глоба в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение - не по-малко от 2000 лв.
Чл.126а.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.) Всяко нарушение на разпоредбите на този закон, установено от митническите органи, ако не е предвидено друго, се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 500 до 2000 лв.
Чл.126б.
(нов,ДВ,бр.105 от 2006 г.) За маловажни случаи на нарушения по чл.118, 122 и 123, установени при извършването им, митническите органи могат да налагат глоби с фиш по реда и в размерите, установени в чл.39, ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.127. (1) Митнически орган, който не издаде в 7-дневен срок удостоверение за наличие или липса на задължения по този закон, се наказва с глоба до 250 лв., а при повторно нарушение - до 500 лв.
(2) Актовете за нарушения се съставят от длъжностните лица от инспектората към министъра на финансите, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите.
Чл.128. (1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
(2) Актовете за нарушения се съставят от митническите органи, а наказателните постановления се издават от директора на Агенция "Митници" или от упълномощено от него длъжностно лице.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. (1) Този закон отменя Закона за акцизите (обн.,ДВ,бр.19 от 1994 г.; изм.,бр.58 и 70 от 1995 г., бр.21, 56 и 107 от 1996 г., бр.51 от 1997 г., бр.15, 89 и 153 от 1998 г., бр.103 от 1999 г., бр.102 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.45 и 118 от 2002 г.; попр.,бр.9 от 2003 г.; изм.,бр.37, 103 и 112 от 2003 г., бр.53 и 113 от 2004 г.), с изключение на чл.11, ал.9 и 10, чл.12в, чл.17а, ал.10, § 2, т.25 от допълнителните разпоредби, § 26 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите (ДВ,бр.110 от 2001 г.) и § 20 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите (ДВ,бр.118 от 2002 г.), които се прилагат до приемането на закон за безмитната търговия.
(2) Лицата по § 20, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите
(ДВ,бр.118 от 2002 г.) с разрешения, чиито срок е изтекъл след 31 юли 2005 г., продължават дейността си на безмитни оператори до приемането на закон за безмитната търговия.
(3) Продажбата на стоки в обектите по чл.12в от Закона за акцизите и § 3а от преходните и заключителните разпоредби на Указ
No 2242 за свободните зани (ДВ,бр.55 от 1987 г.; изм.,бр.4 от 1989 г., бр.84 от 1993 г., бр.26 от 1996 г., бр.15, 89 и 153 от 1998 г., бр.53 и 113 от 2004 г.) се смята за износ и обезпеченият, съответно платеният акциз се възстановява в срок до 30 дни, считано от датата, на която е подадена справката декларация за възстановяване на акциз, заедно с документите, удостоверяващи износа по реда на правилника за прилагане на закона.
§ 2. (1)
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Започналите към 30 юни 2006 г. включително производства по установяване и събиране на задължения за акциз, както и започналите до тази дата производства по възстановяване на акциз се довършват от органите на Националната агенция за приходите.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г., бр.63 от 2006 г.) Начисленият акциз до 30 юни 2006 г. включително се декларира и внася по реда и в сроковете по Закона за акцизите и правилника за прилагането му.
(3) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) За задълженията за акциз, възникнали до 30 юни 2006 г. включително, се прилагат разпоредбите на Закона за акцизите, като установяването, обезпечаването и събирането се извършват по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс от органите на Националната агенция за приходите.
(4) (нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Предоставените до 30 юни 2006 г. включително обезпечения по Закона за акцизите, се освобождават или усвояват от органите на Националната агенция за приходите по реда и при условията на Закона за акцизите и правилника за прилагането му.
§ 2а.
(нов,ДВ,бр.63 от 2006 г.)
(1)
Лицензираните складодържатели имат право да си възстановят платения до 30 юни 2006 г. акциз за:
1. етилов алкохол (алкохолосъдържащи суровини), вложен при производството на алкохолни напитки;
2. предназначени за преработка газове с кодове по КН 290124100, 271114000, 290122000 и 290121000, претърпели специфична или химическа преработка в крайни акцизни продукти;
3. предназначени за преработка тежки масла с кодове по КН 271019710 и 271019750 и за предназначени за преработка тежки горива с кодове по КН 271019510 и 271019550, претърпели специфична или химическа преработка в крайни акцизни продукти;
4. нискооктанов бензин, вложен в производството на етилен;
5. етилен, вложен в производството на етилендихлорид.
(2) Възстановяването се извършва след освобождаването за потребление на акцизните стоки, в които са вложени стоките по ал. 1, съответно след реализацията на етилендихлорида, но не по-късно от 1 юли 2007 г.
§ 2б.
(нов,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Годишната разходна норма по чл.32, ал.3 за 2006 г. е 4,4 литра на декар за регистрирана обработваема земеделска земя.
§ 3. Документите, за които с този закон е предвиден образец, се определят с правилника за прилагане на закона.
§ 4. Министърът на финансите издава правилник за прилагане на закона в срок 6 месеца от обнародването му в "Държавен вестник".
§ 5.
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) Наредбите по чл.21, ал.3, чл.25, ал.2, чл.107 и чл.124, ал.2 се издават в срок три месеца от влизането в сила на този закон.
§ 6. Министърът на финансите:
1. определя със заповед информацията от регистрите по чл.24, ал.5, чл.54, ал.1 и чл.56, ал.2, която е публична;
2. може да определи съвместно с управителя на Българската народна банка специален ред за внасянето на данъка.
§ 7. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн.,ДВ,бр.115 от 1997 г.; попр.,бр.19 от 1998 г.; изм.,бр.21 и 153 от 1998 г., бр.12, 50, 51, 64, 81, 103, 110 и 111 от 1999 г., бр.105 и 108 от 2000 г., бр.34 и 110 от 2001 г., бр.45, 61, 62 и 119 от 2002 г., бр.42 и 109 от 2003 г., бр.18, 53 и 107 от 2004 г., бр.39 от 2005 г.) се правят следните допълнения:
1. Създава се чл.2г:
"Чл.2г. (1) Лицата, които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино, вместо с корпоративен данък за печалбите и/или с окончателен данък по чл.2а за хазартните игри с хазартен игрален автомат, съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка в игрално казино за игрална маса и други игрални съоръжения в казино, се облагат с окончателен данък върху съответното съоръжение.
(2) Лицата по ал.1 начисляват и внасят данъка в съответната териториална данъчна дирекция по място на данъчната си регистрация на авансови тримесечни вноски и изпращат копие от платежното нареждане до териториалната данъчна дирекция по местонахождението на игралната зала, обекта за осъществяване на залаганията или казиното и до контролния орган по хазарта. Вноските се внасят за всеки обект за хазартна дейност с отделно платежно нареждане, в което се посочват местонахождението и адресът на обекта. Лицата по ал.1 подават декларация за съответното тримесечие по образец, утвърден от министъра на финансите, в сроковете за внасяне на данъка.
(3) Данъкът по ал.1 се внася съответно до 3 януари за първото тримесечие на календарната година, до 1 април - за второто тримесечие, до 1 юли - за третото тримесечие, и до 1 октомври - за четвъртото тримесечие на календарната година.
(4) За всички останали дейности облагането на лицата по ал.1 се извършва по общия ред."
2. Създава се чл.46г:
"Чл.46г. Данъкът по чл.2г е в размер, както следва:
1. за хазартен игрален автомат или за съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета - 300 лв. на тримесечие за всяко съоръжение;
2. за рулетка в казино за игрална маса - 18 000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение;
3. за друго игрално съоръжение в казино - 3000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение."
3. В чл.67а се създават ал.7, 8 и 9:
"(7) Лице, което провежда хазартни игри или използва игрални автомати и игрални съоръжения по чл.2г, без да е заплатило дължимия данък, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия данък, но не по-малко от 3000 лв.
(8) При повторно нарушение по ал.7 размерът на глобата или на имуществената санкция е в двойния размер на дължимия данък, но не по-малко от 5000 лв.
(9) Санкциите по ал.7 и 8 се прилагат независимо от санкциите, предвидени в други закони, като в тридневен срок от установяването на нарушението се уведомяват контролните органи по Закона за хазарта."
§ 8. В Закона за митниците (обн.,ДВ,бр.15 от 1998 г.; изм.,бр.89 и 153 от 1998 г., бр.30 и 83 от 1999 г., бр.63 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.76 от 2002 г., бр.37 и 95 от 2003 г., бр.38 от 2004 г., бр.45 и 86 от 2005 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл.7, ал.8 се създава изречение второ: "Длъжностните лица от инспектората при министъра на финансите имат право на достъп до всички сведения и документи в митническата администрация във връзка с извършваните от тях проверки."
2. В чл.17, ал.1, т.6, изречение първо след думите "предвидено със закон" се добавя "по искане на длъжностните лица от инспектората към министъра на финансите".
§ 9. До влизане в сила на акта за издаване на лиценз за управление на данъчен склад или на отказа за неговото издаване, заварените към 1 януари 2006 г. производители на акцизни стоки, които подадат до 1 март 2006 г. искане за лицензиране, продължават дейността си по реда на този закон като лицензирани складодържатели.
§ 10. В Закона за тютюна и тютюневите изделия (обн.,ДВ,бр.101 от 1993 г.; изм.,бр.19 от 1994 г., бр.110 от 1996 г., бр.153 от 1998 г., бр.113 от 1999 г., бр.33 и 102 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.20 от 2003 г., бр.57 и 70 от 2004 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. Член 29 се изменя така:
"Чл.29. (1) Цигари местно производство и от внос се продават на вътрешния пазар по цени, при условия и по ред, определени от Министерския съвет.
(2) Условията и редът за регистриране на цените на тютюневите изделия, освен тези по ал. 1, местно производство и от внос, търговията с тютюневи изделия и контролът върху тях се определят с наредба на Министерския съвет."
2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3а:
"§ 3а. Министерският съвет в срок до 1 януари 2006 г. приема необходимите изменения и допълнения в подзаконовите нормативни актове по прилагането на закона."
§ 11. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите.
§ 12. Законът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на:
1.
(изм.,ДВ,бр.63 от 2006 г.) разпоредбите на чл.1-31, чл.32, чл.33, ал.1, т.2, 4, 5 и 6 и ал.2, чл.34-46, чл.59-128, § 1, ал.1 относно отмяната на Закона за акцизите, както и § 1, ал.3, които влизат в сила от 1 юли 2006 г.;
2. разпоредбите на § 1, ал.2, § 4 и § 10, т.2, които влизат в сила от датата на обнародването на закона в "Държавен вестник".
3.
(нова,ДВ,бр.63 от 2006 г.) разпоредбите на чл.33, ал.1, т.1 и 3, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.
Законът е приет от ХL Народно събрание на 2 ноември 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Георги Пирински

Бележки по прилагането на закона:

1. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове (ДВ,бр.105 от 22 декември 2006 г.):
(§ 77) (1) Лицата по чл.57а, ал.1, т.1, 2 и 3, които осъществяват дейност към 1 януари 2007 г., подават заявления за регистрация в срок до 14 януари 2007 г.
(2) До връчване на удостоверението за регистрация лицата по ал.1 имат всички права и задължения на регистрирани лица по този закон.
(§ 78) За стоките, за които са налице обстоятелствата по приложение V, глава IV "Митнически съюз" от Протокола към Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз, се прилага разпоредбата на чл.19, ал.1, т.3 към датата на извършване на митническите формалности.
(§ 79) Държавните помощи, предвидени в чл.32, ал.1, т.7, ал.2, т.4 и чл.33, ал.1, т.6, се предоставят след произнасяне на Европейската комисия с положително решение относно съвместимостта им с Общия пазар.
(§ 81) Измененията и допълненията на закона влизат в сила от 1 януари 2007 г.

* край на документа *