ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ
(обн.,ДВ, бр.115 от 5 декември 1997 г.;попр.,бр.19 от 1998 г.; изм., бр.21,153 от 1998 г.,бр.12,50,51,64, 81, 103, 110, 111 от 1999 г., бр.105, 108 от 2000 г., бр.34, 110 от 2001 г., бр.45 от 2002 г.; доп.,бр.61, 62 от 2002 г.; изм. и доп., бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.42 от 2003 г.; изм. и доп.,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.18 от 2004 г.; изм. и доп.,бр.53, 107 от 2004 г., бр.39 от 2005 г.; изм.,бр.88 от 2005 г.; доп.,бр.91 от 2005 г.; изм. и доп.,бр.102, 103 от 2005 г., бр.105 от 2005 г.; изм.,бр.34 от 2006 г., бр.59 от 21 юли 2006 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I
Обекти на облагане, видове данъци, данъчни субекти и данъчно задължени лица

Чл.1. (1) Този закон урежда облагането на:
1. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) печалбата и доходите на местните и чуждестранните юридически лица, включително бюджетните предприятия, както и на местните и чуждестранни дружества, които не са юридически лица (неперсонифицираните дружества);
2. доходи на местни и чуждестранни физически лица, посочени в този закон.
(2) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) За целите на този закон бюджетните предприятия се смятат за юридически лица.
Чл.2. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Печалбите се облагат с корпоративен данък.
(2) Доходите се облагат с данъци, установени по този закон.
(3) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.,бр.119 от 2002 г.; отм.,бр.107 от 2004 г.)
(4) (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г., бр.119 от 2002 г.) Лицата по чл.6, ал.1, т.1 и 4 се облагат с окончателен годишен данък (патентен данък), когато осъществяват дейностите, посочени в Закона за облагане на доходите на физически лица и при условията на същия закон. За останалите дейности тези лица се облагат по реда на този закон.
(5) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Данъчно задължени лица, извършващи морско търговско корабоплаване, за дейността си от опериране на кораби вместо с корпоративен данък могат да се облагат с данък върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация, когато отговарят едновременно на следните условия:
1. са дружества, регистрирани по Търговския закон;
2. оперират със собствени, с наети кораби или управляват кораби въз основа на договори за управление, както и отдават под наем кораби;
3. не отказват обучението на стажанти на борда на корабите, с изключение на случаите, когато броят на стажантите в рамките на една година превишава 1 на 15 офицери, плаващи на корабите;
4. комплектоват екипажите си с български граждани;
5. най-малко 60 на сто от нетния тонаж на оперираните кораби е от кораби, които плават под български флаг.
(6) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.; изм.,бр.88 от 2005 г.) Данъчно задължените лица упражняват правото си на избор по ал.5 чрез подаване на декларация по образец, утвърден от министъра на финансите и съгласуван с министъра на транспорта.
(7) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Данъчно задължените лица, избрали реда за облагане по ал.5, го прилагат за срок не по-кратък от 5 данъчни периода.
(8) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Данъчно задължените лица нямат право да прилагат реда по ал.5 за:
1. морски кораби с нетен тонаж под 100 тона;
2. риболовни кораби;
3. кораби за развлечения, с изключение на пътническите кораби;
4. инсталации за добив на подземни богатства, нефтени платформи и кораби, извършващи драгажни дейности и дейности по теглене и влачене;
5. кораби, които данъчно задължените лица са предоставили за управление или по договор за беърбоут чартър, с изключение на случаите, когато са предоставени на държавата.
(9) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) За дейностите извън тези по ал.5 данъчно задължените лица, извършващи морско търговско корабоплаване, се облагат по общия ред.
Чл.2а. (нов,ДВ,бр.153 от 1998 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
Организаторите на хазартните игри: лотарии, томболи, тото и лото, залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития, числови лотарийни игри, Бинго и Кено, вместо с корпоративен данък се облагат с окончателен данък върху стойността на получените за всяка игра залози, както следва:
1. (доп.,ДВ,бр.105 от 2000 г.) за хазартните игри тото и лото, залагане върху резултатите от спортни състезания и върху случайни събития данъкът се декларира преди определяне на резултатите от всяка игра с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник" и се внася:
а) за игри със седмичен цикъл - в срок 3 работни дни след определяне на резултатите, но преди определянето на резултатите от следващата игра; при ежедневно провеждане на игрите - в срок 3 работни дни след определяне на резултатите за предходните седем календарни дни;
б) за игри с по-голям цикъл - в 7-дневен срок след определяне на резултатите;
2. за хазартните игри лотария, Бинго и Кено данъкът се събира върху номинала на залога, посочен във фишове, талони и билети или други документи за участие;
3. (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.) за хазартни игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка, данъкът се събира върху увеличението в цената, като данъкът се декларира и внася в срок до 20-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите.
(2) (изм.,ДВ,бр.103 от 1999 г., бр.105 от 2000 г., бр.105 от 2005 г.) Организаторите на хазартните игри по ал.1, т.2 начисляват и внасят данъка по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си преди получаване на документите за участие или осъществяване на вноса им. Предприятията, определени от министъра на финансите или от друг орган, посочен със закон, отпечатващи документи за участие или осъществяващи вноса им, предоставят документите за участие само след представяне на документите за платения данък. Организаторите на хазартните игри по ал.1, т.2 подават ежемесечно до 10-о число на следващия месец декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. Когато дейността на организатора е прекратена на основание чл.81, ал.2 от Закона за хазарта, събраният данък върху неизползваните документи се връща от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията на лицето, като към искането за връщане се прилагат решението за прекратяване на дейността и неизползваните документи за участие.
(3) (изм.,ДВ,бр.103 от 1999 г., бр.105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.105 от 2005 г.) Данъкът по ал.1, т.3 се удържа и внася от лицензирания от държавата телефонен или телекомуникационен оператор. Телефонният или телекомуникационният оператор е длъжен да се увери, че организаторът на хазартната игра е получил разрешение, и да представи пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите договора, въз основа на който приема залозите, с вписана клауза за увеличението в цената на телефонна или телекомуникационна връзка. В срока по ал.1, т.3 организаторът на хазартната игра и телефонният или телекомуникационният оператор декларират направените залози в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си.
(4) (изм.,ДВ,бр.51 от 1999 г., бр.119 от 2002 г.) Приходите от спомагателна дейност по смисъла на Закона за хазарта вместо с корпоративен данък се облагат с окончателен данък върху стойността им, определен за съответния вид хазартни игри. Данъкът се начислява и внася до седмо число на месеца, следващ този на получаването на приходите.
Чл.2б. (нов,ДВ,бр.110 от 2001 г.; отм.,бр.107 от 2004 г.)
Чл.2в. (нов,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
Бюджетните предприятия се облагат с данък върху приходите от дейностите по чл.4, ал.1 вместо с корпоративен данък.
Чл.2г.
(нов,ДВ,бр.91 от 2005 г.)
(1)
Лицата, които организират хазартни игри с хазартни игрални автомати, съоръжения за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка и други хазартни съоръжения в игрално казино, вместо с корпоративен данък за печалбите и/или с окончателен данък по чл.2а за хазартните игри с хазартен игрален автомат, съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета, рулетка в игрално казино за игрална маса и други игрални съоръжения в казино, се облагат с окончателен данък върху съответното съоръжение.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г.) Лицата по ал.1 начисляват и внасят данъка в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрацията си на авансови тримесечни вноски и изпращат копие от платежното нареждане до териториалната дирекция по местонахождението на игралната зала, обекта за осъществяване на залаганията или казиното и до контролния орган по хазарта. Вноските се внасят за всеки обект за хазартна дейност с отделно платежно нареждане, в което се посочват местонахождението и адресът на обекта. Лицата по ал.1 подават декларация за съответното тримесечие по образец, утвърден от министъра на финансите, в сроковете за внасяне на данъка.
(3) Данъкът по ал.1 се внася съответно до 3 януари за първото тримесечие на календарната година, до 1 април - за второто тримесечие, до 1 юли - за третото тримесечие, и до 1 октомври - за четвъртото тримесечие на календарната година.
(4) За всички останали дейности облагането на лицата по ал.1 се извършва по общия ред.
Чл.3. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Местните юридически лица и местните неперсонифицирани дружества се облагат за печалбата им от всички източници в страната и в чужбина с корпоративен данък.
(2) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Чуждестранните юридически лица и чуждестранните неперсонифицирани дружества се облагат с корпоративен данък за стопанската си дейност в страната, включително чрез място на стопанска дейност.
Чл.4. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Юридическите лица, които не са търговци, включително бюджетните предприятия и организациите на вероизповеданията, се облагат за печалбата и доходите им, получени от сделки по чл.1 от Търговския закон, извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество.
(2) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Бюджетните предприятия могат да предоставят правото на мероприятията, производствата и дейностите, които са обособени на самостоятелен баланс или изведени на отделни извънбюджетни приходно-разходни сметки, да се разчитат за дължимите данъци и вноски от тяхно име и за тяхна сметка.
Чл.5. (1) Данъчни субекти по реда на този закон са местните и чуждестранните лица и местните и чуждестранните неперсонифицирани дружества.
(2) Данъчните субекти са носители на данъчното задължение.
(3) (нова,ДВ,бр.111 от 1999 г.) Данъчните субекти са задължени да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път.
(4) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.; доп.,бр.119 от 2002 г.) Организаторите на хазартни игри са длъжни да водят ежедневен и ежемесечен отчет за получените и изплатените суми за участие в хазартните игри по чл.2а по образци, утвърдени от министъра на финансите.
(5) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) Алинея 4 не се прилага за хазартните игри, при които стойността на залога за участие се изразява в увеличената цена на телефонна или друга телекомуникационна връзка и когато за провеждането на игрите е осигурена компютърна система за проследяване провеждането на тиражите и постъпленията, както и за контрол върху формирането и разпределението на печалбите, осигуряваща предаването на необходимите данни на Националната агенция за приходите.
Чл.6. (1) Данъчно задължени лица по реда на този закон са:
1. местните юридически лица;
2. (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; доп.,бр.105 от 2000 г.) местните юридически лица които не са търговци, когато извършват стопанска дейност или отдават под наем движимо и недвижимо имущество;
3. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.109 от 2003 г.) бюджетните предприятия, когато извършват стопанска дейност или отдават под наем движимо и недвижимо имущество;
4. (доп.,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) местните неперсонифицирани дружества и осигурителните каси, създадени на основание чл.8 от Кодекса за социално осигуряване;
5. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност;
6. чуждестранните неперсонифицирани дружества, когато осъществяват стопанска дейност в страната, включително и чрез място на стопанска дейност.
(2) Платци и вносители на данъка са данъчно задължените лица по ал.1, освен ако законът предвижда друго.

Раздел II
Печалби и доходи от източници в страната

Чл.7. (1) Печалбите и доходите на местните юридически лица и местните неперсонифицирани дружества се смятат, че са от източник в страната, освен ако законът не предвижда друго.
(2) Печалбата и доходите са от източници в страната и когато произхождат от стопанска дейност чрез:
1. място на стопанска дейност или определена база на територията на страната;
2. прокурист, търговски пълномощник или друг зависим представител.
(3) Печалбата и доходите от инвестирани капитали на територията на България са от източник в страната без оглед на произхода на капитала.
(4) Печалбата и доходите от продажба, износ и друга реализация на стоки, услуги и права на и от територията на България са от източници в страната. Когато чуждестранни лица купуват в страната и внасят и изнасят стоки и услуги, без да имат място на стопанска дейност, не се смята, че печалбите и доходите са с източник в страната.
(5) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.) Независимо от разпоредбата на ал.4 следните доходи, платени от местно лице или от място на стопанска дейност на чуждестранно лице в страната, се смятат, че са от източник в страната:
1. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) възнаграждения за лица, работещи на свободна практика - при условие, че сумата на възнаграждението се приспада при изчисляването на дохода на платеца или би се приспаднала, ако платецът не е освободен от корпоративен данък или от данък върху дохода;
2. възнаграждения, различни от работна заплата, изплащани на служител или член на управителен или контролен орган на българско юридическо лице, клон на чуждестранно лице, служител в търговско представителство на чуждестранно лице или на друго лице, изпълняващо идентични или подобни функции;
3. дивиденти и ликвидационни дялове от участие в търговски и неперсонифицирани дружества;
4. лихви;
5. (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.) доходи от използване на движимо или недвижимо имущество, възнаграждения по договори за лизинг, франчайзинг и факторинг;
6. авторски и лицензионни възнаграждения;
7. възнаграждения за технически услуги.
8. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) възнаграждения по договори за управление.
(6) Доходи от селско и горско стопанство, доходи от използване на недвижима собственост и положителни разлики от продажби на недвижима собственост, намираща се на територията на страната, са от източници в страната.
(7) За целите на ал.6 "недвижима собственост" включва и притежаване на идеална част или ограничено вещно право върху недвижима собственост.
(8) Доходи от сделки с дялово участие в местни дружества, както и от сделки с ценни книги по ал.9 са от източник в страната.
(9) Доходи от ценни книги, издадени от държавата, общините и местни юридически лица, са от източник в България.
Чл.8. Когато дейността се осъществява частично на територията на България или в границите на нейната изключителна икономическа зона и континенталния шелф и е невъзможно на базата на изискуемите от Закона за счетоводството и другите нормативни актове документи на данъчно задълженото лице да се определи пряко частта от печалбата, произхождаща от източници в страната, за такава се счита частта от общата печалба, съответстваща на относителния дял от дейността, осъществявана в страната.

Раздел III
Данъчна основа

Чл.9. (отм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
Чл.10. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
Основа за определяне на корпоративния данък е облагаемата печалба, установена по глава втора.
Чл.11. (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; отм.,бр.107 от 2004 г.)
Чл.11а. (нов,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
Основата за облагане на дейностите по чл.4, ал.1 на бюджетните предприятия е размерът на приходите, произтичащи от осъществяване на посочените дейности.
Чл.11б. (нов,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
(1)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Основа за облагане по чл.36, ал.2 са пряко свързаните с поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозните средства разходи, начислени през календарния месец за: горива, гориво-смазочни материали и други консумативи, резервни части и труд за ремонт, включително за бояджийски и тенекеджийски услуги, технически прегледи, козметика и аксесоари, паркинг, намалени с начислените приходи от застрахователни обезщетения, свързани със съответните превозни средства, до размера на извършените разходи за ремонт (отстраняване на щетите), за които се отнася обезщетението.
(2)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Когато с превозни средства се извършва едновременно дейност по занятие и управленска дейност, при определяне на данъчната основа по ал.1:
1.
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) разходите за експлоатация се отнасят към управленската дейност на базата на изминатите за тази дейност километри през текущия месец;
2.
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) разходите за поддръжка и ремонт се отнасят към управленската дейност на базата на изминатите за тази дейност километри към общите изминати километри от съответното превозно средство за последните 12 месеца, в т.ч. текущия месец.
(3) Когато основата за облагане по ал.1 е отрицателна величина, тя се приспада последователно от данъчната основа за следващите месеци.
Чл.11в.
(нов,ДВ,бр.107 от 2004 г.)
(1)
Основата за облагане на дейността от опериране на кораб по чл.2, ал.5 се определя за всеки ден в експлоатация през съответния календарен месец.
(2) Основата за облагане на дейността от опериране на кораб по чл.2, ал.5 за един ден в експлоатация се определя, както следва:
1. за кораб с нетен тонаж до 1000 т - 3,50 лв. за всеки започнати 100 т;
2. за кораб с нетен тонаж от 1001 до 10 000 т - 35 лв. плюс 3,00 лв. за всеки започнати 100 т над 1000 т;
3. за кораб с нетен тонаж от 10 001 до 25 000 т - 305 лв. плюс 2,50 лв. за всеки започнати 100 т над 10 000 т;
4. за кораб с нетен тонаж над 25 001 т - 680 лв. плюс 1 лв. за всеки започнати 100 т над 25 000 т.
Чл.12. (1) (доп.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) Основа за облагане на доходите от дивиденти и ликвидационни дялове, начислени (персонифицирани) в полза на местни и чуждестранни лица, е брутният размер на тези доходи, с изключение на разпределението на източниците на собствения капитал под формата на дялове и акции по смисъла на чл.12, ал.1, т.13 и 14 от Закона за облагане доходите на физическите лица.
(2) Основа за облагане на доходите, начислени (персонифицирани) в полза на чуждестранните физически и юридически лица, както и на чуждестранните неперсонифицирани дружества, освен доходите по ал.1 е брутният размер на доходите от:
1. лихви, включително и лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
2. авторски и лицензионни възнаграждения;
3. възнаграждения за технически услуги;
4. (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.) доходи от използване на движимо или недвижимо имущество, възнаграждения по договори за експлоатационен лизинг, франчайзинг и факторинг от източници в Република България.
5. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) възнаграждения по договори за управление;
6. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) възнаграждения, реализирани в качеството на членове на управителни и контролни органи на български юридически лица.
(3) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.; доп.,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от разпоредителни действия с дялови участия, ценни книги и финансови активи е положителната разлика между продажната им цена, съответно пазарната цена на насрещната престация и тяхната документално доказана цена на придобиване.
(4) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г., бр.102 от 2005 г.) Основата за облагане на доходите от лихви на чуждестранни лица по договори за финансов лизинг в случаите, когато в договора не е изрично определен размерът й, се определя на базата на пазарната лихва.
(5) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г., бр.102 от 2005 г.) Основа за облагане на доходите на чуждестранните лица от разпореждане с недвижима собственост е положителната разлика между продажната цена и актуализираната цена на придобиване. За цена на придобиване се приема по-високата цена между цената, определена по реда на чл.46 от Закона за местните данъци и такси, и действително платената цена, увеличена с инфлацията.

Раздел IV
Предотвратяване на отклонението от данъчно облагане

Чл.13. Когато свързани лица осъществяват търговските и финансовите си взаимоотношения при условия, които оказват влияние върху размера на печалбата и доходите, отличаващи се от условията между несвързани лица, печалбата и доходите им се установяват и се облагат с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.
Чл.14. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Когато една или повече сделки са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, дължимият данък на лицата се определя, без да се взема под внимание частично или изцяло резултатът от тези сделки.
(2) Дължимият данък в случаите по ал.1 се определя в размерите, които биха възникнали при обичайния вид сделки, сключвани при ценови условия на борси, при фиксирани и наблюдавани цени, както и въз основа на статистическа информация за цени.
(3) (попр.,ДВ,бр.19 от 1998 г.) Когато чрез привидна сделка се прикрива друга сделка, данъчното задължение се определя при условията, които биха възникнали, ако е осъществена прикритата сделка.
Чл.15. (1) В случаите по чл.13 и 14, когато брутният размер на доходите, начислени в полза на данъчните субекти е намален, при определяне на данъчната основа се вземат предвид сумите, произтичащи от търговските и финансовите взаимоотношения.
(2) В случаите по чл.13 и 14, когато резултатът за отчетния период на данъчно задължените лица е намален или е отчетена загуба, при определяне на дължимия данък се увеличава финансовият резултат преди данъчното преобразуване със сумите, произтичащи от тези търговски и финансови взаимоотношения или от тези сделки.
(3) Разпоредбата по ал.2 се отнася и при прилагането на трансферни цени, търговски и икономически взаимоотношения, когато е налице:
1. (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г., бр.119 от 2002 г.) увеличаване или намаляване на цени при извършване на сделки по предоставянето на стоки и услуги, които се отличават от пазарните цени;
2. заплащане на възнаграждения или обезщетения за услуги, без те да са реално осъществени;
3.
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) получаване или предоставяне на кредити с лихвен процент, отличаващ се от пазарната лихва към момента на сключване на сделката, както и опрощаване на кредити или изплащане за своя сметка на кредити, несвързани с дейността;
4. заплащане на разходи за проучвания, изследвания и развитие, извършени от свързано лице, неотговарящи по размери или разпределени несъобразно на резултатите или обема на дейността, както и неотговарящи по стойност на разходите при несвързани лица;
5. извършване на разходи, свързани с възлагане на управление и трудова дейност, начислени в полза на съдружници и персонал, без съответно равностойно предоставяне на трудова престация;
6. определяне на разходите за контрол, координация, реклама и други административни дейности между свързаните лица, несъответстващо на условията при несвързани лица;
7. определяне на разходите за заготовка, транспорт, амбалаж, пласмент и други между свързаните лица, несъответстващо на условията при несвързани лица.
Чл.16. (1) За целите на този раздел пазарните цени се определят чрез:
1. метода на сравнимите неконтролирани цени между независими търговци;
2. метода на пазарните цени, където обичайната пазарна цена е цената, използвана в процеса на продажба на стоки и услуги в непроменена форма на независим партньор, намалена с разходите на търговеца и с обичайната печалба;
3. метода на увеличената стойност, при който обичайната пазарна цена се определя, като себестойността на продукцията се увеличи с обичайната печалба.
(2) Когато на пазара се налага нов продукт или се увеличава пазарният дял, за целите на чл.13 и 14 се допуска договарянето на цена, по-висока или по-ниска от обичайната пазарна цена.
(3) Редът и начинът за прилагане на методите по ал.1 и 2 се определя с наредба от министъра на финансите.
Чл.16а. (нов,ДВ,бр.110 от 2001 г.) Разпоредбите на този раздел се прилагат и за трансферите между мястото на стопанска дейност и други части на предприятието на чуждестранното лице, разположени извън територията на страната, съобразно спецификата на мястото на стопанска дейност като част от предприятието.

Раздел V
Приоритетно прилагане на международни спогодби

Чл.17. (1) Когато в спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или в друг международен договор, влязъл в сила, ратифициран от България, обнародван в "Държавен вестник", се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, се прилагат разпоредбите на съответната международна спогодба или договор.
(2) (отм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.)
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.; отм.,бр.42 от 2003 г.)

Раздел VI
Избягване на международното двойно данъчно облагане

Чл.18. Когато няма сключена спогодба или друг международен договор за избягване на двойното данъчно облагане, се прилагат разпоредбите на този закон.
Чл.19. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) При определяне на корпоративния данък местните юридически лица и местните неперсонифицирани дружества ползват данъчен кредит за всеки идентичен или подобен данък, наложен в чужбина от съответните компетентни органи.
(2) Местните юридически лица и местните неперсонифицирани дружества ползват данъчен кредит за данъка върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от чуждестранни източници.
(3) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Данъчният кредит по ал.1 и 2 се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на българския корпоративен данък и данък върху доходите, които биха били дължими, ако се определяха за местна печалба или доход.
Чл.20. При прилагането на чл.19 министърът на финансите има право:
1. да уточнява произхода и конкретния размер на местните или чуждестранните печалби и доходи, произхождащи от съответен източник или формиран финансов резултат;
2. да не признава ползването на данъчен кредит за онези чуждестранни данъци, с които кредитът е неправомерно увеличен;
3. да определи, че чуждестранна печалба от една държава произхожда от друга държава;
4. да извърши други преизчисления, свързани с установяване на източника и размера на печалбата и доходите.

Глава втора
ОБЛАГАЕМА ПЕЧАЛБА

Раздел I
Общи правила за определяне на облагаемата печалба

Чл.21. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Облагаемата печалба е положителната величина, определена на основата на финансовия резултат (счетоводна печалба/загуба), установен като разлика между приходите и разходите преди определяне на данъците за сметка на печалбата и преобразуван по реда на този закон.
Чл.22. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.102 от 2005 г.) При установяване на облагаемата печалба за данъчни цели се определя данъчно признат размер на разходите за амортизации.
(2) За данъчни цели амортизируемите активи се разпределят в следните категории:
1. (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) категория I - масивни сгради, в т.ч. сгради, отчитани като инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; доп.,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.119 от 2002 г.) категория II - машини, производствено оборудване, апаратура;
3. категория III - транспортни средства, без автомобили, покритие на пътища и на самолетни писти;
4. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.109 от 2003 г.) категория IV - компютри, периферни устройства за тях, софтуер и право на ползване на софтуер;
5. (пред.т.4,изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.109 от 2003 г.) категория V - автомобили и амортизируемия актив по § 1, т.55, буква "е" от допълнителните разпоредби;
6. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) категория VI - всички останали амортизируеми активи.
7. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) категория VII - дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива.
(3) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.) За данъчни цели амортизационните норми се определят еднократно за календарната година и не могат да превишават следния размер:
Категория
активи
Годишни амортизационни норми (%)
I 4
II 30
III 10
IV 50
V 25
VI 15
VII Определя се съобразно срока на правното ограничение за ползване,
но не по-висок от 25 на сто

(4) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.; отм.,бр.119 от 2002 г.; нова,бр.107 от 2004 г.) За активите от II категория годишната амортизационна норма не може да превишава 50 на сто, когато едновременно са налице следните условия:
1. активите са част от първоначална инвестиция;
2. активите са фабрично нови и не са били експлоатирани преди придобиването им.
(5) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г., бр.107 от 2004 г.) Лицата, които формират облагаема печалба/облагаем доход по реда на тази глава, изготвят и водят данъчен амортизационен план. При изготвяне на начален данъчен амортизационен план в него се включват амортизируемите активи по смисъла на този закон по амортизируемата им стойност и признатата до момента данъчна амортизация. Активите, за които признатата до момента данъчна амортизация е равна или превишава амортизируемата им стойност, не се включват в началния данъчен амортизационен план.
(6) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) Данъчният амортизационен план задължително съдържа информация за:
1. наименование на актива, амортизируема стойност, годишна амортизационна норма, годишна амортизационна квота (годишен данъчно признат размер на разходите за амортизация), данъчно признат размер на разходите за амортизация и данъчна балансова стойност;
2. лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план през 2003 г.:
а) формирания преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2003 г., с който през предходни данъчни периоди не е увеличен финансовият резултат за данъчни цели и който е довел до увеличаване на данъчно признатия размер на разходите за амортизации и/или води до увеличаване на данъчната балансова стойност, намален със сумата и в случаите по ал.13;
б) преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) по ал.11, намален със сумата и в случаите по ал.13;
3. лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г.:
а) частта от формирания преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) за периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 2003 г., която до датата на изготвяне на началния данъчен амортизационен план не е увеличила счетоводно начислените разходи за амортизации и която е довела до увеличаване на данъчната балансова стойност, намален със сумата и в случаите по ал.13;
б) преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) по ал.11, намален със сумата и в случаите по ал.13.
(7) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.) Начисляването на амортизация в данъчния амортизационен план започва не по-рано от:
1. датата на изготвяне на началния данъчен амортизационен план - за амортизируемите активи, налични към датата на изготвянето му;
2. най-късната от: датата на придобиване, датата на въвеждане в експлоатация или датата на признаване на актива като дълготраен - за амортизируемите активи, придобити след датата на изготвяне на началния данъчен амортизационен план ;
3. датата на завършването на разходите - за активите по § 1, т.55, буква "г" и т.56, буква "г" от допълнителните разпоредби.
(8) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.107 от 2004 г.) Годишният данъчно признат размер на разходите за амортизации се определя, като амортизируемата стойност на актива се умножи по годишната амортизационна норма, определена по реда на ал.3 и 4, пропорционално на дните през съответната година, през които амортизируемият актив е наличен в данъчния амортизационен план и за него не е преустановено начисляването на данъчни амортизации по реда на ал.13. Активите, които се използват изцяло за дейност, за която данъчно задълженото лице не формира облагаема печалба/облагаем доход по реда на тази глава, не се отписват от данъчния амортизационен план, но за тях се преустановява начисляването на данъчни амортизации към 1 януари на годината, през която дейността не се облага по реда на тази глава. Данъчно признатият размер на разходите за амортизации не може да превишава амортизируемата стойност на актива.
(9) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Първоначално определената амортизируема стойност, с която амортизируемите активи са заведени в данъчния амортизационен план, не може да бъде коригирана освен в случаите по ал.10. При трансформиране на амортизируем актив в друг амортизируем актив не се извършват корекции в стойностите на актива в данъчния амортизационен план.
(10) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.102 от 2005 г.) В случаите на коригиране на положителна търговска репутация и произтичащите от осъществена бизнескомбинация корекции в амортизируемите стойности на амортизируеми активи се извършва корекция в данъчния амортизационен план. Корекциите на амортизируемата стойност и данъчно признатия размер на разходите за амортизации се отразяват в данъчния амортизационен план към началото на периода, през който са установени корекциите. Корекциите се правят, като се приема, че обстоятелствата, довели до тези корекции, са били известни към датата на възникване на търговската репутация. Ефектът от корекцията (положителен или отрицателен), довел до изменение в данъчно признатия размер на разходите за амортизации за предходни периоди, се включва при преобразуването на финансовия резултат към сумата по чл.23, ал.3, т.11 за текущия период. Този ред се прилага и в случаите на коригиране на стойността на дарение, обвързано с амортизируем актив, който е включен в данъчния амортизационен план с амортизируема стойност, определена по реда на § 1, т. 57, буква "г" от допълнителните разпоредби.
(11) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) При преобразуване по Търговския закон, вследствие на което не е осъществена бизнескомбинация, определена като придобиване съгласно приложимите счетоводни стандарти, приемащите или новоучредените дружества завеждат в данъчния си амортизационен план получените при преобразуването амортизируеми активи по амортизируема стойност, данъчно признат размер на разходите за амортизации, данъчна балансова стойност и сумата на резерва по ал. 6 по стойности, равни на стойностите в данъчния амортизационен план на преобразуващото се дружество към датата на преобразуването по чл.263ж, ал.1 от Търговския закон.
(12) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Амортизируемите активи се отписват от данъчния амортизационен план на по-ранната от двете дати:
1. датата на отписване от счетоводния амортизационен план;
2. датата, на която данъчната балансова стойност на амортизируемия актив стане нулева величина; активите, отписани от счетоводния амортизационен план поради промяна в стойностния праг на същественост или поради факта, че предприятието не очаква икономически изгоди от тях, в т.ч. случаите на брак, се отписват от данъчния амортизационен план на датата, на която данъчната им балансова стойност стане нулева величина.
(13) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) Активите, заведени в данъчния амортизационен план, не се отписват от него, но се преустановява начисляването на данъчни амортизации за тях за периода, през който не се употребяват или данъчно задълженото лице е прекратено, когато: временно не се употребяват в обичайната дейност (не носят икономическа изгода) за период повече от 12 месеца; са изведени от употреба и няма да носят бъдеща икономическа изгода от използване в дейността; са класифицирани като държани за продажба или са част от група за освобождаване, класифицирана като държана за продажба; данъчно задълженото лице е прекратено поради ликвидация или несъстоятелност. Не се преустановява начисляването на данъчни амортизации за активи, които са отписани от счетоводния амортизационен план поради факта, че данъчно задълженото лице не очаква икономическа изгода от тях, в това число случаите на брак. Активите, които се използват изцяло за дейност, за която данъчно задълженото лице не формира облагаема печалба/облагаем доход по реда на тази глава, не се отписват от данъчния амортизационен план, но за тях се преустановява начисляването на данъчни амортизации към 1 януари на годината, през която дейността не се облага по реда на тази глава. Частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки) за тези активи, която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно ал. 6, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации, се отписва от данъчния амортизационен план към датата, на която е преустановено начисляването на амортизация.
(14) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Амортизируеми активи, които не се използват изцяло само за дейност, за която данъчно задълженото лице формира облагаема печалба/доход по реда на тази глава, се завеждат и отчитат в данъчния амортизационен план по общия ред на закона, като се водят с пълната стойност на данъчните показатели, определени в ал.6. Финансовият резултат за текущия данъчен период се намалява по реда на чл.23, ал.3, т.11 с частта от годишната данъчна амортизационна квота, съответстваща на дейността, за която данъчно задълженото лице формира облагаема печалба/доход по реда на тази глава. Частта по изречение второ се определя на базата на възприетия счетоводен подход за разпределяне на разходите за амортизация за съответния амортизируем актив по видове дейности, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице. При отписване на амортизируем актив от данъчния амортизационен план, който не се използва изцяло само за дейност, за която данъчно задълженото лице формира облагаема печалба/доход по реда на тази глава, финансовият резултат се намалява по реда на чл.23, ал.3, т.12 с частта от данъчната му балансова стойност, определена пропорционално на признатите за данъчни цели разходи за амортизация при определяне на облагаемата печалба през текущия и предходни периоди към данъчно признатия размер на разходите за амортизация за амортизируемия актив, определен по реда на § 1, т.60 от допълнителните разпоредби.
Чл.23. (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
Размерът на облагаемата печалба се получава, като финансовият резултат (счетоводна печалба/загуба) от отчета за приходите и разходите (печалба или загуба) се преобразува чрез неговото увеличаване или намаляване за данъчни цели.
(2) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) за данъчни цели се увеличава със:
1. дневните пари за командировки, превишаващи двукратния размер на определените с нормативни актове;
2. начислените глоби, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове, лихвите по чл.58, ал.2, както и лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания;
3.
(доп.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) разходите, несвързани с дейността, включително и разходите, удовлетворяващи частично или напълно лични потребности на съдружниците, акционерите, персонала, едноличните собственици, членовете на управителните и контролните органи и на трети лица, които не са с характер на социални и/или представителни разходи;
4. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) неразпределяемите разходи, отчетени в намаление на финансовия резултат за дейностите по чл.4, ал.1, осъществявани от лицата по чл.6, ал.1, т.2;
5. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) дивидентите, начислени от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел в полза на данъчно задълженото лице, когато инвестицията се отчита по метода на собствения капитал;
6. разходите от липси на налични пари в брой и от липси и брак на стоково-материални запаси без начисления данък върху добавената стойност, с изключение на произтичащи от:
а) технологичен брак;
б) промяна на физико-химичните свойства, съответстващи на установените с нормативен акт или с фирмени стандарти норми за пределни размери на естествените фири и липси на стоково-материални запаси при тяхното съхраняване и транспортиране;
в) изтичане срока на годност съгласно нормативни актове и фирмени стандарти;
г)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) унищожението или частичното унищожение от непреодолима сила;
д) липсите на стоки до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби, произтичащи от търговска дейност на дребно в обекти с над 100 кв. м нетна търговска площ, само в случаите, когато клиентите имат пряк физически достъп до предлаганите стоки;
7. (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) разходите от липси на дълготрайни активи без начисления данък върху добавената стойност; по този ред не се извършва преобразуване в случаите на непреодолима сила;
8.
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) разходите, които представляват скрито разпределение на печалбата;
9. разходите за лихви по предоставени кредити от съдружници и акционери, които не са направили съответните вноски по записани дялове или акции, като не се прилага регулиране на слабата капитализация по чл.26;
10. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г., бр.107 от 2004 г.) разходите, довели до намаляване на финансовия резултат (счетоводната печалба/загуба), които данъчно задължените лица не могат да докажат документално по реда, определен в съответните нормативни актове, с първични документи, включително придружени с фискален бон или с касова бележка от кочан, издадена в предвидени от нормативен акт случаи, или отчетени в нарушение на счетоводното законодателство или на принципа "документална обоснованост";
11. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) положителната разлика между приходите и разходите, отнасящи се за и неотчетени в текущия отчетен период съгласно реда, определен в съответните нормативни актове;
12.
(отм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.)
13.
разходите, съответно приходите, произтичащи от сделки или трансфери, съгласно глава първа, раздел IV;
14. частта от сумата на разходите за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие, превишаваща определените с нормативните актове средства;
15. отчетените като разход от операции за минали години производствени и потребителски дивиденти;
16. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) разходите от последващи счетоводни оценки на амортизируеми активи по смисъла на този закон, извършени след 31 декември 2003 г., които водят до намаляване на финансовия резултат за текущия период;
16а. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) всички приходи на преобразуващо се дружество, произтичащи от прилагането на чл.42, ал.1, невключени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;
16б. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) всички разходи на новоучредено или приемащо дружество, отчетени в нарушение на чл.42, ал.1 и включени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;
16в.
(нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) разходите за дарения:
а) по чл.35, ал.2, т.1-19, които превишават 10 на сто от положителния финансов резултат преди данъчно преобразуване;
б) по чл.35, ал.2, т.20, които превишават 50 на сто от положителния финансов резултат преди данъчно преобразуване;
в
) (нова,ДВ,бр.103 от 2005 г.) за безвъзмездно предоставена помощ при условията и по реда на Закона за меценатството, които превишават 15 на сто от положителния финансов резултат преди данъчно преобразуване;
г)
(пред.б."в",изм.,ДВ,бр.103 от 2005 г.) по реда на букви "а" и "в" не се преобразува финансовият резултат с разходите за дарения на компютри и периферни устройства за тях, които са произведени до две години от датата на дарението, направени в полза на български училища, в т.ч. и висши училища;
д
) (нова,ДВ,бр.103 от 2005 г.) по букви "а" - "г" не могат да превишават 65 на сто от положителния финансов резултат преди данъчно преобразуване;
е
) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.; пред.б."г",бр.103 от 2005 г.) разходите, отчетени в резултат на коригиране стойността на дарение, обвързано с амортизируем актив, който е включен в данъчния амортизационен план с амортизируема стойност, определена по реда на § 1, т.57, буква "г" от допълнителните разпоредби, в случай че дарението стане възстановимо;
17.
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) отрицателната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми по сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа;
18. сумите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди, които са отразени през текущия отчетен период съгласно раздел III от тази глава;
19. счетоводно начислените разходи за амортизации за текущия период;
19а. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) балансовата стойност, определена по реда на действащото счетоводно законодателство, на отписаните амортизируеми активи към момента на отписването на актива от счетоводния амортизационен план на предприятието по § 1, т.59 от допълнителните разпоредби, с изключение на случаите по т.7, отписването на актива за сметка на собствения капитал и преобразуване по реда на Търговския закон; балансовата стойност се намалява с остатъчната стойност по смисъла на счетоводното законодателство, когато последната не е включена в амортизируемата стойност в данъчния амортизационен план;
20. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) разходите, отчетени като текущи съгласно счетоводната политика на предприятието, когато са извършени за придобиване на амортизируем актив по смисъла на този закон;
21. разходите от обезценка и преоценка на активи (нереализирани загуби), които водят до намаляване на финансовия резултат за текущия период, включително:
а) (отм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.; нова,бр.102 от 2005 г.) намаление на стойността вследствие на преоценка или обезценка на неамортизируеми дълготрайни материални и нематериални активи и неамортизируеми инвестиционни имоти;
б) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) намаление на стойността на стоково-материалните запаси;
в) (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) загуби от инвестиции в дъщерни предприятия, асоциирани предприятия и смесени предприятия, които са резултат от прилагане метода на собствения капитал с изключение на финансовите предприятия;
г) обезценка на финансови активи, с изключение на финансовите предприятия;
д) намаление на стойността на финансови активи от преоценка (без тези по буква "е" и тези по ал.14), с изключение на финансовите предприятия;
е) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) намаление стойността на вземанията, включително отписването им като несъбираеми, с изключение на случаите на отписването им при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на длъжника или при изтичането на давностния срок от момента, в който вземането е станало изискуемо, с изключение на финансовите предприятия;
ж) намаление на стойността на биологичните активи от първоначална и последваща оценка по справедлива стойност;
з) обезценка при последваща оценка или намаление на стойността на селскостопанската продукция при първоначално признаване по справедлива стойност;
22. (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) разходите от преоценки и обезценки на активи, които водят до намаление на финансовия резултат за текущия период, когато за тях е приложена разпоредбата на ал.3, т.14 или чл.29а, ал.2, т.1 или чл.29б за предходен период от същия тип операция за съответния актив, включително:
а) (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) загуби от инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани предприятия и смесени предприятия, които са резултат от прилагане на метода на собствения капитал с изключение на финансовите предприятия;
б) намаление на стойността на финансови активи от преоценка (без тези по ал.14), с изключение на финансовите предприятия;
в) (отм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
г)
(доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) намаление на стойността на биологичните активи, отчитани по справедлива стойност;
д) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) намаляване стойността на селскостопанска продукция;
23. разходите за провизии за задължения, които водят до намаляване на финансовия резултат;
23а. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; отм.,бр.107 от 2004 г.)
24.
(изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) формираният преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки) в следните случаи:
а) когато данъчната балансова стойност на амортизируемите активи стане нулева величина - целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл.22;
б) при липса по т.7 или отписване на амортизируем актив за сметка на собствения капитал - частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл.22, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации до момента на установяване на липсата или отписването на актива, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";
в) при отписване на неамортизируемите активи от имуществото на предприятието, в т.ч. прехвърляне на предприятието по реда на чл.15 от Търговския закон - целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), с изключение на случаите на преобразуване по Търговския закон или когато с този резерв е увеличен финансов резултат за данъчни цели в предходни периоди, или когато неамортизируемият актив е отписан за сметка на собствения капитал;
г) при преобразуване по Търговския закон, в резултат на което е осъществена бизнескомбинация, определена като придобиване съгласно приложимите счетоводни стандарти - частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл.22, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации към датата на прекратяването, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";
д) при прехвърляне на предприятие по реда на чл.15 от Търговския закон - целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл.22, към датата на вписване на прехвърлянето, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";
е) в случаите по чл.22, ал.13 - частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл.22, съответстваща на увеличението в данъчно признатия размер на разходите за амортизации към датата, на която е преустановено начисляването на амортизации, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";
ж) при всички останали случаи, с изключение на случаите на преобразуване по Търговския закон, вследствие на което не е осъществена бизнескомбинация, определена като придобиване съгласно приложимите счетоводни стандарти, когато амортизируемите активи се отписват от данъчния амортизационен план - целият преоценъчен резерв (резерв от последващи оценки), който е следвало да бъде включен в данъчния амортизационен план съгласно чл.22;
з) в случаите по буква "б", когато лицето през предходни години не е формирало данъчна основа по реда на тази глава - частта от преоценъчния резерв (резерв от последващи оценки), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл.22, съответстваща на увеличението в разходите за амортизации в данъчния амортизационен план до датата на установяване на липсата или отписването на актива, с изключение на случаите, когато е приложена буква "а";
и
) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) при отписване от данъчния амортизационен план на амортизируеми активи по чл.22, ал.14 - частта от преоценъчния резерв (резерва от последваща оценка), която е следвало да бъде включена в данъчния амортизационен план съгласно чл.22, съответстваща на намалението на облагаемата печалба през текущия и предходните данъчни периоди чрез увеличение на данъчно признатия размер на разходите за амортизации и данъчната балансова стойност;
25. частта от лихвите над определения размер по реда на чл.26;
26. отчетените очаквани разходи по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски към 31 декември на същата година, както и начислените суми за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях;
27. (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) невъзстановените суми вследствие на прилагането на т.22 и ал.3, т.14 или на т.22 и чл.29а, ал.2, т.1, или на т.22 и чл.29б в случаите на отписване на съответните активи;
28. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г., бр.102 от 2005 г.) невъзстановените суми вследствие на прилагането на т.22 и ал.3, т.14 или на т.22 и чл.29а, ал.2, т.1, или на т.22 и чл.29б в случаите на ликвидация - към датата на подаване на искането за заличаване и в случаите на несъстоятелност - към датата на заличаване, и при прекратяване на лицата по чл.42, ал.3 - към датата на прекратяване.
(3) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) за данъчни цели се намалява със:
1.
(отм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.)
2.
(изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) сумите, определени по реда на чл.60 ал.2.
3.
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми по сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа;
4. (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г., бр.53 от 2004 г.) изплатените суми за трудово възнаграждение, както и внесените дължими вноски за фондовете на държавното обществено осигуряване и Националната здравноосигурителна каса за сметка на работодателите през първите 12 месеца от наемането за всяко наето лице по трудово правоотношение за не по-малко от 12 последователни месеца, което към момента на наемането му е регистрирано като безработно за повече от една година или е регистрирано безработно лице на възраст над 50 години, или е безработно лице с намалена работоспособност; данъчното облекчение се ползва еднократно в годината, през която изтича 12-месечният период; по този ред не се извършва преобразуване за сумите, получени по Закона за насърчаване на заетостта; по този ред не се преобразува финансовият резултат, когато за наетите лица е приложена т.2.
5. производствените и потребителските дивиденти, изплатени от кооперациите на член-кооператорите по реда на раздел V от тази глава;
6. (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.107 от 2004 г., бр.102 от 2005 г.) приходите до размера на разходите, начислени във връзка с активи, за които е приложена ал.2, т.6 или 7; по този ред не се извършва преобразуване в случаите на непреодолима сила;
7. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) начислените приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни лица и неперсонифицирани дружества; по този ред не се преобразува финансовият резултат с начислените приходи в резултат на разпределение на дивиденти от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел.
7а. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.) дивидентите, разпределени от местни лица и неперсонифицирани дружества в полза на финансови предприятия, когато инвестицията се отчита по метода на собствения капитал и за тези дивиденти не е приложена т.7 в предходни периоди; по този ред не се преобразува финансовият резултат с разпределените дивиденти от печалби за отчетни периоди преди придобиване на инвестицията;
7б. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.) дивидентите, разпределени от местни лица и неперсонифицирани дружества през целия период на притежаване на инвестицията, когато последната се отчита по метода на собствения капитал и за тези дивиденти не е приложена т.7 и/или т.7а в предходни периоди - в случаите на отписване на съответните инвестиции; по този ред не се преобразува финансовият резултат с разпределените дивиденти от печалби за отчетни периоди преди придобиване на инвестицията;
8.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г.) прихода от лихви, изплатени от Националната агенция за приходите за надвнесени данъци;
9. (отм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
10.
сумите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди, които са отразени през текущия отчетен период по реда на раздел III от тази глава;
10а. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) частта от загубите, пренесена от минали години по реда на глава четвърта;
10б. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) частта от неразпределяемите разходи, определена по реда на чл.25а, ал.1;
10в. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) приходите от последващи счетоводни оценки на амортизируеми активи по смисъла на този закон, извършени след 31 декември 2003 г., които водят до увеличаване на финансовия резултат за текущия период;
10г. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) всички разходи на преобразуващо се дружество, произтичащи от прилагането на чл.42, ал.1, невключени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;
10д. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) всички приходи на новоучредено или приемащо дружество, отчетени в нарушение на чл.42, ал.1 и включени във финансовия му резултат (счетоводна печалба/загуба) за периода;
10е.
(нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.; доп.,бр.102 от 2005 г.) историческата цена на дълготрайни нематериални активи, отчетени съгласно счетоводното законодателство, придобити през текущия данъчен период, формирани в резултат на научноизследователска и развойна дейност, която е извършена във връзка с дейността по занятие на данъчно задълженото лице чрез възлагане на поръчка при пазарни условия на научноизследователски институт или висше училище; Прилагането на разпоредбата е по избор на данъчно задълженото лице.
10ж.
(нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) приходите от финансиране по повод на дарения, обвързани с амортизируеми активи, които са включени в данъчния амортизационен план с амортизируема стойност, определена по реда на § 1, т.57, буква "г" от допълнителните разпоредби;
11. данъчно признатия размер на разходите за амортизации, определен по реда на чл.22 за текущия период и отразен в данъчния амортизационен план;
12. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) данъчната балансова стойност на отписаните амортизируеми активи от данъчния амортизационен план, към датата на отписване на актива от данъчния амортизационен план, с изключение на случаите по ал.2, т.7, на отписване на актива за сметка на собствения капитал и на преобразуване по реда на Търговския закон;
13. (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) приходите след обезценки и преоценки на активи (нереализирани печалби), които водят до увеличаване на финансовия резултат за текущия период и са получени в резултат на прилагането на ал.2, т.21 или на чл.29а, ал.1, т.1, или на чл.29б, включително:
а) (отм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.; нова,бр.102 от 2005 г.) приходи след обезценка или увеличение на стойността на неамортизируеми дълготрайни материални и нематериални активи и неамортизируеми инвестиционни имоти;
б) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) увеличение на стойността на стоково-материалните запаси;
в) (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) печалби от инвестиции в дъщерни предприятия, асоциирани предприятия и смесени предприятия, които са резултат от прилагането на метода на собствения капитал с изключение на финансовите предприятия;
г) приходи след обезценка на финансови активи, с изключение на финансовите предприятия;
д) увеличение на стойността на финансови активи от преоценка ( без тези по буква "е" и тези по ал.14), с изключение на финансовите предприятия;
е) приходи вследствие увеличение стойността на вземанията, с изключение на финансовите предприятия;
ж) увеличение на стойността на биологичните активи от последваща оценка по справедлива стойност;
з) възстановяване на загуба от обезценка или увеличение на стойността от преоценка на селскостопанска продукция;
14. приходите от преоценки на активи, които водят до увеличаване на финансовия резултат за текущия период, включително:
а) (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) печалби от инвестиции в дъщерни дружества, асоциирани предприятия и смесени предприятия, които са резултат от прилагането на метода на собствения капитал с изключение на финансовите предприятия;
б) увеличение на стойността на финансовите активи от преоценка (без тези по ал.14), с изключение на финансовите предприятия;
в) (отм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
г)
(доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) увеличение на стойността на биологичните активи, отчитани по справедлива стойност;
д) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) приходите от първоначално признаване на селскостопанска продукция по справедлива стойност, налична към края на данъчния период;
15. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г., бр.107 от 2004 г.) невъзстановените суми вследствие на прилагането на т.13, буква "е" и ал.2, т.21, буква "е", в случаите, когато през текущия отчетен период длъжникът е обявен в несъстоятелност или в ликвидация или при изтичането на давностния срок от момента, в който вземането е станало изискуемо или при прехвърляне на вземането;
16. (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) обложената част от провизиите на вземанията (по действащото до 31 декември 2001 г. счетоводно законодателство) в нефинансовите предприятия, когато провизията се реинтегрира в печалбата или когато през текущия отчетен период длъжникът е обявен в несъстоятелност или в ликвидация или при изтичането на давностния срок - от момента, в който вземането е станало изискуемо;
17. (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) обложените по ал.2 провизии за задължения и невключените в амортизируемата стойност на амортизируемите активи провизии за задължения в случаите на реинтегриране в печалбата или при изплащане на задълженията, за които са направени провизиите;
18. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.; отм.,бр.107 от 2004 г.)
19.
отрицателните разлики, произтичащи от признаването на начислените лихви при прилагането на чл.26;
20. обложените разходи по ал.2, т.26 по натрупващи се неизползвани (компенсируеми) отпуски и начислените суми за задължително обществено и здравно осигуряване, свързани с тях в отчетния период, през който отпуските реално са изплатени на персонала;
20а. (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.107 от 2004 г.) невъзстановените суми по чл.29а, ал.1, т.1 или по чл.29б в случаите по т.15-20;
21. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.) невъзстановените суми вследствие на прилагането на т.13 и ал.2, т.21 или на т.13 и чл.29а, ал.1, т.1, или на т.13 и чл.29б в случаите на отписване на съответните активи, с изключение на случаите по ал.2, т.6, 7 и 21, буква "е"; когато обезценени материали се вложат в готова продукция, намалението по реда на изречение първо се признава в годината на продажба на продукцията; за амортизируеми активи намалението по реда на изречение първо се признава в годината на отписване на актива от данъчния амортизационен план;
22. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г., бр.102 от 2005 г.) невъзстановените суми вследствие на прилагането на т.13 и ал.2, т.21 или на т.13 и чл.29а, ал.1, т.1, или на т. 13 и чл. 29б в случаите на ликвидация - към датата на подаване на искането за заличаване, и в случаите на несъстоятелност - към датата на заличаване, и при прекратяване на лицата по чл.42, ал.3 - към датата на прекратяване.
(4)
(отм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.)
(5)
(отм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.)
(6)
(отм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.)
(7)
(отм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.)
(8) (доп.,ДВ,бр.102 от 2005 г.)
Разходите за престой в страната, които местните юридически лица извършват в полза на чуждестранни физически лица в качеството им на съдружници, управители, членове на съвета на директорите и на надзорните съвети при осъществяване на управленски функции на територията на страната, не се регулират за данъчни цели. Разходите се доказват документално по реда на действащото законодателство.
(9) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Отчетените от търговските дружества, неперсонифицираните дружества, юридическите лица с нестопанска цел (в случаите, когато извършват стопанска дейност) и кооперациите разходи за командировки на съдружниците, едноличните собственици, управителите и членовете на управителните и контролните органи, както и на лица, наети по извънтрудови правоотношения, не се регулират за данъчни цели, когато командировката е извършена във връзка с дейността, с изключение на дневните пари за командировки, с които финансовият резултат се преобразува по реда на ал.2, т.1. Разходите за командировки се доказват документално по реда на действащото законодателство.
(10) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) Отчетените разходи за командировки за едноличния търговец и за лицата, наети от него по извънтрудови правоотношения, не се регулират за данъчни цели, когато командировката е извършена във връзка с дейността, с изключение на дневните пари за командировки, с които финансовият резултат се преобразува по реда на ал.2, т.1. Разходите за командировки се доказват документално по реда на действащото законодателство.
(11) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) Отчетените разходи за групов превоз на персонала, включително на наетите по договори за управление и контрол, извършен със собствени или наети автомобили, от местоживеене до месторабота и обратно, с изключение на случаите, в които транспортът се осъществява с леки автомобили, не се регулират за данъчни цели и не подлежат на облагане по реда на чл.36. В случаите, когато превозът се извършва с наети автомобили, за доказване на отчетените разходи лицата следва да разполагат с писмен договор, съдържащ данни за вида и характеристиките на транспортните средства, с които се извършва превозът, както и с копие от свидетелствата за регистрация на моторните превозни средства.
(12) (пред.ал.9,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) Отчетените разходи за транспортно обслужване на персонала, включително на наетите по договор за управление и контрол, от местоживеене до месторабота и обратно, осъществено чрез железопътния транспорт и чрез трамвайния, тролейбусния, градския и междуселищния автобусен транспорт по утвърдена транспортна схема, с изключение на допълнителните автобусни линии, не се регулират за данъчни цели и не подлежат на облагане по реда на чл.36. Разходите се доказват документално по реда на действащото законодателство.
(13) (пред.ал.10,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) С разходите, включени в основата за облагане по чл.36, ал.1 след 31 декември 2003 г., не се преобразува финансовият резултат по реда на ал.2, т.19а-26 и ал.3, т.12-20.
(14) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Финансовият резултат не се преобразува с начислените приходи и разходи, представляващи валутни разлики от преоценки на паричните позиции в чужда валута по централния курс на Българската народна банка.
(15) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.; отм.,бр.107 от 2004 г.)
(16) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
По реда на този член не се преобразува финансовият резултат, когато:
1.
(доп.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) е отказано правото на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност, при условие че са изпълнени изискванията на този закон;
2. при международен въздушен транспорт разходите са документирани чрез оригиналния отрязък от пътническия купон заедно с бордните карти от прелетения самолетен билет, придружени от фактура, издадена от превозвача, или протокол, издаден от лицето, което извършва продажбата на билета от името и за сметка на превозвача; протоколът задължително съдържа реквизитите по чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството, като издател на документа за целите на чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството е лицето, което извършва продажбата на билета от името и за сметка на превозвача.
3.
(нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.; отм.,бр.102 от 2005 г.)
Чл.24. (1) (изм.,ДВ,бр.111 от 1999 г., бр.109 от 2003 г.) Финансовият резултат преди данъчното преобразуване не може да се намалява със създадените резерви, освен ако те са установени със закон като разход при формиране на финансовия счетоводен резултат.
(2) Сумата на предоставените данъчни облекчения не може д превишава положителния финансов резултат преди данъчното преобразуване по съответния отчет за приходите и разходите.
(3) (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.; отм.,бр.110 от 2001 г.)
Чл.25. (1) По реда на този раздел се определя и облагаемата печалба на място на стопанска дейност.
(2) Когато чуждестранно лице извършва дейността си чрез прокурист, търговски пълномощник или друг зависим представител на територията на страната и този представител има и обичайно упражнява права за сключване на търговски договори от името на чуждестранното лице, се счита, че то има място на стопанска дейност в България за дейностите, които предприема, освен ако не са от подготвителен или спомагателен характер.
(3) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.) Не се счита за място на стопанска дейност покупката на стоки за лични цели за или от името на чуждестранно лице.
Чл.25а. (нов,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
(1)
Частта от неразпределяемите разходи, съответстваща на дейностите по чл.4, ал.1, осъществявани от лицата по чл.6, ал.1, т.2, се определя, като съотношението между приходите от дейностите по чл.4, ал.1 и всички приходи се умножи по общия размер на неразпределяемите разходи.
(2) За целите на преотстъпването на данъка по глава десета частта от неразпределяемите разходи/приходи, съответстваща на дейностите, за които се ползва преотстъпването, се определя, като съотношението между нетните приходи от продажби от дейностите, за които се ползва преотстъпването, и всички нетни приходи от продажби се умножи по общия размер на неразпределяемите разходи/приходи.
(3) За целите на преотстъпване на данъка по глава десета частта от сумите по чл.23, ал.2 и 3, които не могат да се отнесат само към определена дейност и са свързани с осъществяване на дейностите, за които се ползва преотстъпването, се разпределят на базата на съотношението по ал.2.

Раздел II
Регулиране на слабата капитализация

Чл.26. (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г., бр.107 от 2004 г.)
При определяне на облагаемата печалба максималният размер на разходите за лихви по заеми от търговци, съдружници и други лица, както и по финансов лизинг и банкови заеми, намалени с всички приходи от лихви (с изключение на лихвите по чл.23, ал.3, т.8), не може да превишава 75 на сто от счетоводната печалба, без влиянието на всички разходи и приходи за лихви. Когато финансовият резултат, без влиянието на всички разходи и приходи за лихви, е отрицателна величина, се регулира целият размер на компенсирания разход за лихви. Разходите за лихви по финансов лизинг и банкови заеми се регулират само в случаите, в които лизингополучателят, съответно кредитополучателят, и лизингодателят, съответно кредитодателят, са свързани лица.
(2)
(изм.,ДВ,бр.53 от 2004 г.) Алинея 1 не се прилага за банките.
(3) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Разходите за лихви, с които е увеличен финансовият резултат при данъчното му преобразуване, подлежат на приспадане от облагаемата печалба през следващите три данъчни години до размера на намалението по ал.1. По отношение на разходите за лихви, възникнали през следващите три данъчни години, се прилагат разпоредбите на чл.26, като се спазва поредността им. За всеки от случаите на слаба капитализация тригодишният срок започва да тече от момента на възникването им.
(4) Алинеи 1 и 2 не се прилагат, когато за съответния данъчен период размерът на привлечения капитал е равен или по-малък от двукратния размер на собствения капитал.
(5) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) Алинеи 1-4 не се прилагат за разходите за лихви, с които следва да се преобразува финансовият резултат за данъчни цели на друго основание по реда на чл.23.

Раздел III
Данъчно третиране на грешки от минали отчетни периоди и промени в счетоводната политика
(загл.изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.102 от 2005 г.)

Чл.27. (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г., бр.119 от 2002 г., бр.107 от 2004 г.) Увеличението на финансовия резултат преди данъчното преобразуване по реда на чл.23, ал.2, т.18 се извършва със следните разходи, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди, които са довели до неговото намаляване:
1. (доп.,ДВ,бр.119 от 2002 г.; отм.,бр.102 от 2005 г.)
2. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) разходи от минали отчетни периоди, които са възникнали преди повече от 5 години преди текущия период.
Чл.28. (отм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.)
Чл.28а. (нов,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
(1)
(доп.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се коригира с разходите, съответно приходите, произтичащи от фундаментални/съществени грешки, отчетени съгласно алтернативния подход на приложимите счетоводни стандарти по реда на чл.23, ал.2, т.18 - за разходите, съответно чл.23, ал.3, т.10 - за приходите.
(2) За сумите по ал.1 и произтичащата от тях корекция на корпоративния данък (данък върху печалбата и данък за общините) или загубата за пренасяне за съответния минал период се прилагат разпоредбите на чл.29б.
Чл.29. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.) Финансовият резултат преди данъчното преобразуване се намалява по реда на чл.23, ал.3, т.10 с положителната разлика между приходите и разходите, отчетени в резултат на събития от минал отчетен период, включени във финансовия резултат за текущия данъчен период, върху която са начислени данъчни задължения или е намалила загубата за пренасяне за съответния минал данъчен период.
Чл.29а. (нов,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.)
(1)
Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се намалява със сумите (съответстващи на стойността на разходите за съответния минал отчетен период и/или начислените в по-малко разходи, или начислените в повече приходи за съответния минал отчетен период), произтичащи от промени в счетоводната политика, отчетени съгласно препоръчителния подход на приложимите счетоводни стандарти, както следва:
1. по реда на чл.23, ал.3, т.20а, 21 и 22 - в случаите по чл.23, ал.2, т.21, 23, 25 и 26;
2.
(изм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.) по реда на чл.23, ал.3, т.10 - за всички останали случаи, с изключение на тези по чл.23, ал.2, т.1-20 и т.22 и 24.
(2) Финансовият резултат (счетоводната печалба/загуба) се увеличава със сумите (съответстващи на стойността на приходите за съответния минал отчетен период и/или начислените в повече разходи, или начислените в по-малко приходи за съответния минал отчетен период), произчитащи от промени в счетоводната политика, отчетени съгласно препоръчителния подход на приложимите счетоводни стандарти, както следва:
1. по реда на чл.23, ал.2, т.27 и 28 - в случаите по чл.23, ал.3, т.14;
2. по реда на чл.23, ал.2, т.18 - във всички останали случаи.
Чл.29б. (нов,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
(1)
(доп.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) При отчитане на фундаментални/съществени грешки по препоръчителния подход на приложимите счетоводни стандарти данъчните задължения за съответния минал отчетен период се коригират съобразно изискванията на чл.23, действащи за съответния минал период, и данъчните размери за периода, за който се отнася грешката.
(2) В случаите, когато вследствие на корекцията възникне загуба или се увеличи загубата за съответния минал период, се прилагат разпоредбите на глава четвърта, като за година на възникване на загубата се счита годината, през която е следвало да бъде отчетен съответният разход, и облагаемите печалби за данъчните периоди от годината на възникване на разхода до отчитането на грешката не се коригират.
(3) В случаите, когато в резултат на корекцията се намали загубата за съответния минал период, в който е следвало да бъде отчетен приходът, с размера на грешката се коригира частта от загубата, която не е пренесена по реда на чл.38 до текущия период, а когато тази част от загубата е недостатъчна, върху разликата се дължи данък, определен по реда на ал.1.
(4) С корекцията на корпоративния данък (данък върху печалбата и данък за общините) за предходен отчетен период, изчислена по реда на ал.1, се коригира годишният корпоративен данък по годишна данъчна декларация за текущия отчетен период.
(5)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) За сумите, съответстващи на стойността на разходите и/или начислените в по-малко разходи, или начислените в повече приходи за съответния минал отчетен период, произтичащи от корекции на фундаментални/съществени грешки, се прилагат разпоредбите на този член, когато са изпълнени условията на чл.27.
Чл.29в.
(нов,ДВ,бр.102 от 2005 г.)
(1)
Членове 29а и 29б не се прилагат за сумите, произтичащи от промени в стойностите на амортизируеми активи при промяна на приложимите счетоводни стандарти за изготвяне и представяне на годишните финансови отчети.
(2) Членове 29а и 29б не се прилагат за сумите, произтичащи от промени в стойностите на амортизируеми активи във връзка със събития, настъпили след датата на изготвяне на началния данъчен амортизационен план.

Раздел IV
Данъчно третиране на наемните (лизинговите) договори

Чл.30. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) За целите на данъчното облагане критериите за класификация на лизинговите договори се определят в съответствие със счетоводното законодателство.
Чл.31. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
(1)
В случаите, когато под формата на договор за експлоатационен лизинг се прикрива договор за финансов лизинг, сключеният договор се счита за договор за финансов лизинг.
(2) В случаите, когато под формата на договор за финансов лизинг се прикрива договор за експлоатационен лизинг, сключеният договор се счита за договор за експлоатационен лизинг.

Раздел V
Специфични правила за определяне на облагаемата печалба на кооперациите

Чл.32. (1) От облагаемата печалба на кооперациите се намаляват производствените и потребителските дивиденти, изплатени на член-кооператорите до 25 март следващата година.
(2) Производствените дивиденти се разпределят за произведената от член-кооператорите и продадена на кооперацията продукция. Те се определят на базата на печалбата, съответстваща на продадената продукция, включително и след преработката й.
(3) Потребителските дивиденти се разпределят за потребителски стоки, които член-кооператорите закупуват от кооперацията. Те се определят на базата на печалбата, произтичаща от разликата между продажната цена, по която кооперацията е продала стоките, намалена с разходите за тяхната реализация, и цената, която е заплатена от кооперацията за придобиването им.
(4) Текущо изплащаните през отчетния период производствени и потребителски дивиденти на член-кооператорите не участват при формирането на финансовия резултат преди данъчното преобразуване, а се отчитат като разчети (вземания) съгласно счетоводното законодателство.
(5) (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г., бр.119 от 2002 г.) Финансовият резултат преди данъчното преобразуване се намалява с размера на изплатените и покрити при разпределяне на печалбата производствени и потребителски дивиденти по реда на чл.23, ал.3, т.5. Преобразуването се извършва с изготвянето на годишната данъчна декларация за облагане на юридическите лица.
(6) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.110 от 2001 г., бр.119 от 2002 г.) Когато за годината кооперацията е отчела загуба или недостатъчна печалба за покриване на изплатените през годината производствени и потребителски дивиденти, сумата на изплатените през годината производствени и потребителски дивиденти се отчита като разход и финансовият резултат преди данъчното преобразуване се увеличава по реда на чл.23, ал.2, т.15.
Чл.33. (1) Получените от член-кооператорите производствени дивиденти се облагат като доходи на физически лица по реда на Закона за облагане доходите на физическите лица.
(2) Получените от член-кооператорите потребителски дивиденти не се облагат с подоходни данъци.

Глава трета
ДАНЪЦИ, УДЪРЖАНИ ПРИ ИЗТОЧНИКА, И ДАНЪЦИ ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ
(загл.изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.)

Чл.34. (1) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; доп.,бр.109 от 2003 г.) Дивидентите и ликвидационните дялове, начислени от местни юридически лица и от неперсонифицирани дружества в полза на местни физически лица, местни юридически лица, които не са търговци (в т.ч. на общините), и чуждестранни лица, се облагат с данък, който се удържа при източника и е окончателен.
(2) (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) Когато дивидентите са начислени в полза на държавно юридическо лице (учреждение), което участва в капитала на дружеството на собствено основание (не като представител на държавата), данъкът по ал.1 се удържа на общо основание.
(3) (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) Разпоредбите на ал.1 и 2 не се прилагат, когато източниците на собствения капитал се разпределят под формата на дялове и акции по смисъла на чл.12, ал.1, т.13 и 14 от Закона за облагане доходите на физическите лица.
(4) (пред.ал.2,доп.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.105 от 2000 г., бр.119 от 2002 г.; бр.109 от 2003 г.) Когато юридическите лица, неперсонифицираните дружества и бюджетните предприятия, независимо дали извършват стопанска дейност, както и едноличните търговци и чуждестранните лица чрез място на стопанска дейност, начисляват на чуждестранни лица и на чуждестранни неперсонифицирани дружества доходите, изброени в чл.12, ал.2, 3 и 5, и те не са реализирани чрез място на стопанска дейност по смисъла на този закон или определена база по смисъла на § 1, т.24 от допълнителната разпоредба на Закона за облагане доходите на физическите лица, данъкът, удържан при източника, е окончателен. Лицата удържат данъка при източника, когато начисляват посочените доходи. Когато платецът на доходите не е задължен да удържа и внася данъка, той се внася от получателя на дохода.
(5) (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) Не се облагат с данък при източника доходите от сделки с акции на публични дружества, търгуеми права на акции на публични дружества и дялове на колективни инвестиционни схеми, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа.
(6) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) За целите на този закон при преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличния собственик по реда на чл.265 от Търговския закон се счита, че към датата на вписването по чл.265б от Търговския закон е начислен ликвидационен дял в полза на едноличния собственик, който се облага по реда на ал.1.
(7) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Разпоредбата на ал.4 се прилага и когато чуждестранно лице чрез място на стопанска дейност начислява доходи по чл.12, ал.2, 3 и 5 на други части на предприятието си, разположени извън територията на страната.
(8) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Не подлежат на облагане с данък при източника по ал.1 дивиденти и ликвидационни дялове, начислени от местно лице в полза на чуждестранно лице, местно на държава - членка на Европейския съюз, при условие че чуждестранното лице:
1. съгласно данъчното законодателство на страната - членка на Европейския съюз, се смята за местно лице на тази страна за данъчни цели и по силата на спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с трета държава не се смята за местно лице на държава извън общността;
2. се облага с корпоративен данък или подобен на корпоративния данък върху печалбата съгласно местното законодателство на съответната държава, без да има право на избор или освобождаване от облагане с този данък;
3. е действителен притежател на дохода и притежава най-малко 20 на сто от дяловете/акциите на местното лице;
4. към момента на начисляване на дивидентите или ликвидационните дялове е притежавало дяловете/акциите по т.3 непрекъснато за период не по-малък от една година.
(9) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Не се облагат с данък при източника лихвите по облигации, приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната и/или в държава - членка на Европейския съюз.
(10) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Не се облагат с данък при източника лихвите по заем, предоставен от емитента на облигациите на едноличния си собственик на капитала, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. емитентът е местно лице на държава - членка на Европейския съюз;
2. едноличен собственик на капитала на емитента е българско юридическо лице;
3. емитентът е издал облигациите за предоставяне постъпленията от тях на заем на едноличния си собственик на капитала;
4. облигациите са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа в страната и/или в държава - членка на Европейския съюз.
Чл.35.
(1) (доп.,ДВ,бр.105 от 2000 г.; пред.чл.35,бр.107 от 2004 г.) Разходите за тържества, представителни и развлекателни цели, както и за подаръци, които не носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице, даренията и спонсорството, отчетени като разходи, се облагат с данък, който е окончателен.
(2) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.; доп.,бр.103 от 2005 г.) Разходите за дарения не се облагат с данък по реда на ал.1, когато са безвъзмездно предоставена помощ при условията и по реда на Закона за меценатството или са направени в полза на:
1. здравни и лечебни заведения;
2. специализирани институции за предоставяне на социални услуги, съгласно Закона за социално подпомагане;
3. домове за медико-социални грижи за деца и домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, съгласно Закона за лечебните заведения, съответно Закона за здравето;
4. детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии;
5. бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
6. законно регистрирани в страната вероизповедания;
7. фондове за подпомагане на хора с увреждания;
8. специализирани предприятия или кооперации за хора с увреждания;
9. подпомагане на лица с увреждания, както и за технически помощни средства за тях;
10. пострадали от природни бедствия, аварии или катастрофи или на семействата им;
11. Българския Червен кръст;
12. подпомагане на социално слаби;
13. подпомагане на деца с увредено здраве или без родители;
14.
(отм.,ДВ,бр.103 от 2005 г.)
15.
културни институти или за целите на културния, образователния или научния обмен по спогодбите, по които Република България е страна;
16.
(доп.,ДВ,бр.103 от 2005 г.) юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
17. учредени и предоставени стипендии за обучение на ученици и студенти в български училища;
18. общини;
19. фонд "Енергийна ефективност";
20. център "Фонд за лечение на деца".
(3) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Алинея 2 се прилага, когато са налице следните условия:
1. с даренията не се облагодетелстват ръководителите, които ги отпускат, или тези, които се разпореждат с тях;
2. доказателства, че предметът на дарението е получен.
Чл.36. (1) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.111 от 1999 г., бр.105 от 2000 г.; доп.,бр.119 от 2002 г.) Социалните разходи, направени от работодателите и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност, включително за лицата, на които е възложено управлението, се облагат при източника с данък, който е окончателен.
(2) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.102 от 2005 г.) Разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства, когато с тях не се осъществява дейност по занятие, се облагат с данък при източника, който е окончателен.
(3) (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) Разходите за гориво и смазочни материали на превозните средства, които се облагат по ал.2, се документират по общия ред независимо от това, дали е издаден пътен лист.
(4) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.110 от 2001 г., изм.,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.102 от 2005 г.) Разходите за вноски (премии) за доброволно пенсионно и здравно осигуряване и доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация и/или застраховка "Живот" и застраховка "Живот", ако е свързана с инвестиционен фонд, отчетени от предприятията и търговските представителства, независимо дали извършват стопанска дейност, превишаващи 40 лв. месечно за всяко осигурено лице, се облагат при източника с данък, който е окончателен. В случаите, когато предприятията и търговските представителства имат ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на извършване на разходите, цялата сума на извършените разходи подлежи на облагане с данък при източника, който е окончателен.
(5) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) Не се облагат разходите за застраховки, определени като задължителни с нормативен акт, за работници и служители, извършващи работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.
Чл.36а. (нов,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
(1)
Не се облагат с окончателен данък разходите в размер до 40 лв. месечно, предоставени под формата на ваучери за храна на работници и служители, включително и на тези по договори за управление, когато са налице едновременно следните условия:
1. месечното брутно възнаграждение на лицето в месеца на предоставяне на ваучерите не е по-малко от средномесечното брутно възнаграждение на лицето за предходните 3 месеца;
2. работодателят няма изискуеми и ликвидни данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски към момента на предоставяне на ваучерите;
3. ваучерите са предоставени на работодателя от лице, получило разрешение за осъществяване на дейност като оператор от министъра на финансите въз основа на конкурс;
4. сумите по предоставените ваучери, изплатени от работодателя на оператора, могат да се използват само за разплащане по банков път с лицата, сключили договор за обслужване с оператора или за възстановяване на работодателя, до размера на номиналната стойност на ваучерите, в случаите, когато същите не са използвани;
5. лицата, с които операторът е сключил договор за обслужване на работниците и служителите, са регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност;
6. дължимият данък върху добавената стойност по доставките между работодател, оператор и лицата по т.5 се превежда задължително по ДДС-сметка, независимо от разпоредбата на чл.55а от Закона за данък върху добавената стойност.
(2) Право да осъществява дейност като оператор има само местно юридическо лице - търговско дружество, получило разрешение от министъра на финансите, което:
1. има изцяло внесен уставен капитал не по-малко от 2 млн. лв. към момента на подаване на документите за разрешение от министъра на финансите;
2. е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност;
3. не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация;
4. няма изискуеми и ликвидни данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски;
5. няма влезли в сила наказателни постановления за нарушаване на данъчното и осигурителното законодателство с наложена глоба или имуществена санкция над 1000 лв.;
6. се представлява от лица, които:
а) не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;
б) не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за откриване на производство по несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори.
(3) Разрешението се издава въз основа на конкурс от министъра на финансите и се отнема, когато лицето престане да отговаря на изискванията на ал.2.
(4) Издаването, отказът за издаване на разрешение или отнемането на издаденото разрешение се извършва с писмена заповед на министъра на финансите.
(5) Отказът за издаване на разрешението и отнемането му може да се обжалва по реда на Закона за Върховния административен съд.
(6) Редът за провеждане на конкурса, за издаване и отнемане на разрешението, условията и редът за отпечатване на ваучери, броят на издаваните ваучери, условията за организирането и контрола върху осъществяването на дейност като оператор се определят с наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите.
Чл.37. Данъкът по чл.35 и 36 представлява разход за дейността на предприятието и с него не се преобразува финансовият резултат по реда на глава втора.

Глава четвърта
ПРЕНАСЯНЕ НА ЗАГУБИТЕ В СЛЕДВАЩИ ДАНЪЧНИ ПЕРИОДИ

Чл.38. (1) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г., бр.53 от 2004 г.) Загубата се пренася през следващите 5 данъчни години.
(2) (доп.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.107 от 2004 г.) Загубите се приспадат при определяне на облагаемата печалба до размера на положителния финансов резултат след данъчно преобразуване, с изключение на чл.23, ал.3, т.10а през следващата данъчна година, включително при определяне на авансовите тримесечни вноски и ако той е недостатъчен, разликата от загубите се приспада през следващите години в рамките на посочените в ал.1 срокове от възникването им.
(3)
(изм.,ДВ,бр.53 от 2004 г.) За нови загуби се прилагат разпоредбите на ал.1 и 2, като се спазва поредността на възникването им. За всяка от нововъзникналите загуби петгодишният срок започва да тече от момента на възникването им.
(4) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Загубите, възникнали през предходни данъчни години, за които данъчно задълженото лице не е имало задължение да формира облагаема печалба по реда на глава втора, не подлежат на пренасяне.
Чл.39.
(изм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.)
(1)
При преобразуване по смисъла на чл.261 от Търговския закон (без преобразуване по чл.264 и 265 от същия закон) приемащите и/или новоучредените дружества нямат право да пренасят загубите, формирани от преобразуващите се дружества.
(2) При продажба на предприятие по смисъла на чл.15 от Търговския закон правоприемникът няма право да пренася загубите, формирани от отчуждителя.
Чл.40.
(1) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.; пред.чл.40,бр.102 от 2005 г.) В случаите, когато данъчно задълженото лице е формирало загуба и тази загуба или част от нея е от източници извън България, последната се приспада при спазване изискванията на чл.38 последователно само от положителния финансов резултат след данъчно преобразуване от източника извън страната, от който е възникнала, през следващите пет данъчни години. Когато загубата е от няколко източника, тя се разпределя за целите на изречение първо между източниците, от които е възникнала, пропорционално на загубата от всеки източник към сумата на загубите от съответните източници.
(2) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Алинея 1 не се прилага за загуби с източник от държава - членка на Европейския съюз.

Глава пета
ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ И ПРЕОБРАЗУВАНЕ

Раздел I
Данъчно третиране при прекратяване с ликвидация и при несъстоятелност

Чл.41. (1) (изм.,ДВ,бр.34 от 2006 г.) В случаите на прекратяване с ликвидация на местни юридически лица дължимите по този закон данъци се установяват за периода от началото на годината до датата на вписването в търговския регистър на прекратяването.
(2) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Установяването на данъците по ал.1 се извършва независимо от задължението за съставяне на годишен финансов отчет и подаването на годишна данъчна декларация. През периода на ликвидацията до заличаването им прекратените юридически лица изпълняват задълженията си по този закон по общия ред.
(3) Дължимите по този закон данъци от прекратените юридически лица се установяват и внасят независимо от това, дали са уредени взаимоотношенията им с трети лица или със съдружниците и акционерите, като се имат предвид правата за предпочтително удовлетворение на държавата за вземанията й за данъци и лихви върху тях.
(4) (отм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.)
(5)
(изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) След датата на вземане на решение за прекратяване с ликвидация се преустановява ползването на данъчни облекчения.
(6)
(изм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Дължимите данъци към момента на вписването на прекратяването се внасят като извънредни авансови вноски след приспадането на текущите авансови вноски.
(7) Извънредните авансови вноски се правят в 30-дневен срок от момента на вписване на прекратяването.
(8) Правилата по предходната алинея се прилагат и при прекратяване поради несъстоятелност.
(9) (отм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.)
(10) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.)
Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено поради ликвидация, обхваща времето от началото на календарната година, в която е подадено искането за заличаване по чл.273, ал.1 от Търговския закон, до датата на подаването му.
(11) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) В случай че данъчно задълженото лице продължи дейността си след подаване на искането за заличаването му, то изпълнява задълженията си по общия ред на този закон. Ликвидаторът отговаря солидарно с данъчно задълженото лице за данъчните му задължения, възникнали във връзка с продължаването на дейността.
(12) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено поради несъстоятелност, обхваща времето от началото на календарната година, в която е извършено заличаването, до датата на заличаването му.

Раздел II
Данъчно третиране при преобразуване

Чл.42. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
(1)
За целите на данъчното облагане всички действия за периода от датата по чл.263ж, ал.2 от Търговския закон до датата по чл.263ж, ал.1 от Търговския закон се считат за извършени от преобразуващите се дружества.
(2) За периода по ал.1 преобразуването на финансовия резултат по реда на чл.23, произтичащо от действията по ал.1, се извършва от преобразуващите се дружества.
(3) Преобразуващи се дружества, които се прекратяват при преобразуването чрез разделяне, сливане, вливане или прехвърляне на имуществото върху едноличния собственик, се облагат с корпоративен данък за периода от началото на годината до датата на преобразуването, определена по реда на чл.263ж, ал.1 или чл.265а, ал.1 от Търговския закон.
(4) Данъчното облагане по ал.3 е окончателно. Новоучреденото или приемащото дружество/дружества внася разликата между начислените данъци с натрупване и направените авансови вноски в 30-дневен срок от датата на преобразуването, определена по реда на чл.263ж, ал.1 или чл.265а, ал.1 от Търговския закон.
(5) За останалия период до края на годината корпоративният данък на новоучреденото дружество/дружества се установява и внася по общия ред.
(6) За целите на данъчното облагане при преобразуване по Търговския закон чрез промяна на правната форма всички действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия период и за предходни периоди, в т.ч. преобразуванията на финансовия резултат по реда на чл.23, се считат за извършени от новоучреденото дружество.
Чл.42а.
(нов,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Разпоредбите на този закон по отношение на преобразуването на търговски дружества се прилагат и в случаите на преустройство на кооперативни организации.
Чл.43. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
(1)
При преобразуване на търговски дружества или при преустройство на кооперативни организации новоучредените или приемащите дружества/кооперативни организации са солидарно отговорни за данъчните задължения на преобразуващите се дружества или кооперативни организации до размера на получените права.
(2) При прехвърляне на предприятие по чл.15 от Търговския закон правоприемникът е солидарно отговорен за данъчните задължения на отчуждителя до размера на получените права.
(3) В случаите по ал.1 и 2 се прилагат разпоредбите на Търговския закон.

Глава шеста
ДАНЪЧНИ РАЗМЕРИ

Чл.44. (1) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.111 от 1999 г., бр.105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г., бр.107 от 2004 г.) Корпоративният данък е в размер 15 на сто.
(2) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.; отм.,бр.110 от 2001 г.)
Чл.45. (отм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
Чл.46. (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.111 от 1999 г., бр.105 от 2000 г.; отм.,бр.107 от 2004 г.)
Чл.46а. (нов,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.119 от 2002 г., бр.107 от 2004 г.)
Данъкът по чл.2а, ал.1, т.1 е 8 на сто върху направените залози, а данъкът по чл.2а, ал.1, т.2 и 3 е 12 на сто върху номинала на залога, посочен във фишовете, талоните и билетите или в други документи за участие.
Чл.46б. (нов,ДВ,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) Данъкът по чл.2в е в размер 4 на сто, а за общините - 3 на сто.
Чл.46в.
(нов,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Данъкът на лицата по чл.2, ал.5 е в размер 15 на сто.
Чл.46г.
(нов,ДВ,бр.91 от 2005 г.) Данъкът по чл.2г е в размер, както следва:
1. за хазартен игрален автомат или за съоръжение за осъществяване на залагания върху резултати от надбягвания с коне или кучета - 300 лв. на тримесечие за всяко съоръжение;
2. за рулетка в казино за игрална маса - 18 000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение;
3. за друго игрално съоръжение в казино - 3000 лв. на тримесечие за всяко съоръжение.
Чл.47.
(изм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Данъкът по чл.34, ал.1 е в размер 7 на сто, а по чл.34, ал.4 - 15 на сто.
Чл.48. (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.107 от 2004 г., бр.102 от 2005 г.)
Данъкът по чл.35, ал.1 и по чл.36, ал.2 е в размер 10 на сто.
(2) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.; отм.,бр.107 от 2004 г.)
(3) (пред.ал.2,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.107 от 2004 г., бр.102 от 2005 г.)
Данъкът по чл.36, ал.1 е в размер 15 на сто.
(4) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Данъкът по чл.36, ал.1 за социалните разходи по чл.294, т.1 и 4 от Кодекса на труда, предоставени в натура, и данъкът по чл.36, ал.4 са в размер 12 на сто.
Чл.49. (отм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.)

Глава седма
ВНАСЯНЕ НА ДАНЪКА

Раздел I
Вносители на данъка

Чл.50. (1) (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.; отм.,бр.102 от 2005 г.)
(2) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г., бр.102 от 2005 г.)
Когато данъкът по чл.34, ал.1 и 4 не е удържан и внесен по съответния ред, той се дължи солидарно от данъчните субекти по този закон и лицата, задължени да удържат данъка при източника.

Раздел II
Данъчна декларация

Чл.51. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.109 от 2003 г.) Годишната облагаема печалба (загуба), дължимият годишен корпоративен данък и всички други алтернативни корпоративни данъци и данъци, удържани при източника, се установяват по реда на този закон и се посочват в левове в данъчна декларация по образец, утвърден от министъра на финансите. В данъчната декларация се посочва задължението за извършване на финансов одит съгласно Закона за счетоводството и корекциите по чл.29 и 29б.
(2) (изм.,ДВ,бр.103 от 1999 г., бр.119 от 2002 г., бр.107 от 2004 г., бр.105 от 2005 г.) Данъчната декларация се подава от данъчно задължените лица в в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрация до 31 март на следващата календарна година. Данъчна декларация подават и лицата, които не извършват стопанска дейност или подлежат на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, когато дължат данъци при източника. Заедно с годишната данъчна декларация се представя годишният финансов отчет, включително приложенията към него. Предприятията, чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителен финансов одит съгласно Закона за счетоводството, подават и копие от доклада по Закона за независимия финансов одит. Ако независимият финансов одит не е завършил до 31 март, одиторският доклад се подава допълнително, но не по-късно от един месец от датата на доклада заедно с копие от годишния финансов отчет, заверен от регистриран одитор.
(3) Когато на местно лице е удържан данък в чужбина, заедно с годишната данъчна декларация местното лице представя удостоверение от компетентните власти на чуждата държава за размера на удържания в чужбина данък заедно с легализирания му превод.
(4) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Лицата по чл.42, ал.3 подават данъчна декларация за дължимия данък в 30-дневен срок от датата на преобразуването съгласно чл.263ж, ал.1 или чл.265а, ал.1 от Търговския закон.
(5)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Данъчната декларация по чл.55, ал.4 се подава в сроковете за внасяне на данъците по чл.55, ал.1 и 3.
(6) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г., бр.107 от 2004 г., бр.102 от 2005 г.) Данъчната декларация за данъчния период по чл.41, ал.10 се подава на датата на подаване на искането за заличаване заедно с копие от него.
(7) (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) В случаите по чл.41, ал.11 и 12 лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор/синдик, подава данъчна декларация за периода от по-късната от двете дати - началото на календарната година, в която е извършено заличаването, или датата на подаване на искането за заличаване до датата на заличаване на данъчно задълженото лице, в 30-дневен срок от датата на заличаването заедно с копие от съдебното решение за заличаване. В случай че датата на заличаването е преди 31 март и годишната данъчна декларация за предходната данъчна година не е подадена, лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор/синдик, подава годишната данъчната декларация за предходната данъчна година в 30-дневен срок от датата на заличаването.
(8) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.102 от 2005 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) В срок до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, лицата по чл.2в подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си декларация за предходното тримесечие по образец. За четвъртото тримесечие на календарната година декларация не се подава. В срок до 31 март на календарната година лицата по чл.2в подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си декларация за предходната календарна година по образец. В случаите, когато сумата на месечните данъчни основи за календарната година се различава от годишната данъчна основа, определена по реда на чл.11а, разликата се посочва като корекция в годишната данъчна декларация.
(9) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.107 от 2004 г., бр.105 от 2005 г.) Лицата по чл.2, ал.5 до 1 декември на предходната календарна година подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си декларация по чл.2, ал.6.
(10) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) До 30-о число на месеца, следващ тримесечието, лицата по чл.2, ал.5 подават в в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си декларация за предходното тримесечие по образец. За четвъртото тримесечие на календарната година декларация не се подава. До 31 март на календарната година лицата по чл.2, ал.5 подават в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си декларация за предходната календарна година по образец.
(11) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; пред.ал.10,бр.107 от 2004 г.) Образците на декларациите по този закон се утвърждават със заповед на министъра на финансите и се обнародват в "Държавен вестник".
Чл.51а.
(нов,ДВ,бр.53 от 2004 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) Правото да ползва намалението по чл.60, ал.1 или преотстъпването по чл.61г или чл.61д има лице, подало уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, към което е приложен подробен инвестиционен проект, преди да започне инвестирането.

Раздел III
Срокове за внасяне на данъка

Чл.52. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) Данъчно задължените лица внасят данъците по този закон в приход на републиканския бюджет. Дължимите по този закон данъци се смятат за внесени на датата, на която сумите са постъпили в републиканския бюджет по сметката на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
(2) (отм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
Чл.53. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Корпоративният данък за съответната година се внасят в срок до 31 март следващата календарна година, след като се приспаднат сумите на платените авансови вноски.
(2) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Надвнесеният корпоративен данък може да се приспада от данъчно задължените лица от следващи авансови и годишни вноски за същия данък, считано от 1 януари на отчетния период, следващ периода, за който корпоративният данък се явява надвнесен. В случаите, когато след подаването на годишната данъчна декларация по реда на чл.51 се установи, че данъчно задълженото лице без основание приспада корпоративния данък, за невнесените авансови вноски се дължат лихви по реда на чл.58, ал.1.
(3) (отм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
(4) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Дължимите по този закон данъци за данъчния период по чл.41, ал.10 се внасят до датата на подаване на искането за заличаване на данъчно задълженото лице. Данъкът е окончателен.
(5) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) В случаите по чл.41, ал.11 и 12 дължимите по този закон данъци за периода от по-късната от двете дати - началото на календарната година, в която е извършено заличаването, или датата на подаване на искането за заличаване до датата на заличаване на данъчно задълженото лице, се внасят до датата на заличаване на данъчно задълженото лице. В случай че датата на заличаването е преди 31 март и корпоративният данък за предходната данъчна година не е внесен, данъчно задълженото лице внася корпоративния данък за предходната данъчна година до датата на заличаване.
Чл.54.
(изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; отм.,бр.107 от 2004 г.)
Чл.54а. (нов,ДВ,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.)
Данъкът, дължим от лицата по чл.2в, се внася ежемесечно до 15-о число на следващия месец. Данъкът от корекцията по чл.51, ал.8 се внася до 31 март на следващата календарна година или се приспада от вноски, следващи подаването на годишната данъчна декларация.
Чл.54б.
(нов,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Лицата по чл.2, ал.5 внасят данъка по чл.46в ежемесечно в срок до края на следващия месец.
Чл.55. (1) (пред.чл.55,изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.105 от 2000 г.; доп.,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) Платците на еднократните данъци при източника по чл.34, ал.4 са длъжни да удържат дължимите данъци и да ги внасят в бюджета в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването. В случаите по чл.34, ал.4, когато получателят на дохода е длъжен сам да внесе дължимия данък, срокът за внасянето му е 30-дневен от датата на получаването на дохода. Дължимият данък се внася в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си или където подлежи на регистрация платецът на дохода. Когато платецът на дохода не подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, данъкът се внася в Териториалната дирекция - София.
(2) (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.105 от 2000 г.) Платците на еднократни данъци при източника по чл.35 и 36 са длъжни да начисляват дължимите данъци и да ги внасят в бюджета до 15-о число на месеца, следващ месеца на начисляването.
(3) (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.) Платците на еднократни данъци при източника по чл.34 са длъжни да удържат дължимите данъци и да ги внасят до края на месеца, следващ месеца, през който е взето решението за разпределяне на дивиденти и ликвидационни дялове.
(4) (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.103 от 1999 г., бр.102, 105 от 2005 г.) Лицата, удържали и внесли данък при източника за начислени доходи по ал.1 и 3 на чуждестранни лица, декларират това обстоятелство пред териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по място на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на доходите. В случаите по чл.34, ал.4, когато платецът на дохода не подлежи на регистрация, данъчната декларация се подава в Териториалната дирекция - София. Въз основа на декларацията териториалната дирекция издава удостоверение за платени данъци на чуждестранното лице. Образецът на удостоверението и декларацията се одобряват от министъра на финансите.

Глава осма
АВАНСОВИ ВНОСКИ

Чл.56. (1) (доп.,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.119 от 2002 г.) Данъчно задължените лица правят месечни авансови вноски за корпоративния данък на основата на една дванадесета част от годишната облагаема печалба, декларирана за предходната година, коригирана с коефициент, отразяващ промените в икономическите условия за текущата година. Коефициентът се утвърждава със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.
(2) Месечните авансови вноски по ал.1 се определят за периода от 1 април до 31 декември на базата на облагаемата печалба за предходната година, а за периода от 1 януари до 31 март - на основата на облагаемата печалба за годината преди предходната година.
(3) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Приемащите/новоучредените чрез преобразуване търговски дружества или чрез преустройство кооперативни организации правят авансови вноски, както следва:
1. при преобразуване на търговски дружества чрез промяна на правната форма или при прехвърляне на имущество върху едноличния собственик - авансови вноски по реда на ал.1, 2 или 5 въз основа на облагаемата печалба на преобразуващите се дружества;
2. във всички останали случаи на преобразуване на търговски дружества или преустройство на кооперативни организации - тримесечни авансови вноски по реда на ал.5.
(4) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г., бр.107 от 2004 г.) Месечните авансови вноски за корпоративния данък по реда на ал.1 се правят при данъчна ставка 15 на сто.
(5) (доп.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.105 от 2000 г., бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г., бр.107 от 2004 г.) Данъчно задължените лица, приключили с облагаема печалба - отрицателна или нулева величина през предходната година, правят авансови тримесечни вноски на базата на облагаемата си печалба за съответния период на текущата година с натрупване в размер 15 на сто.
(6) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.103 от 1999 г.; доп.,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) Юридическите лица и неперсонифицираните дружества уведомяват с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си за намаляване на авансовите вноски за периода от 1 януари до 31 декември, ако считат, че те надвишават или ще надвишат дължимия годишен данък. По този ред могат да намаляват авансовите си вноски и лицата, които формират данъчната си основа по реда на чл.21, ал.1 от Закона за облагане доходите на физическите лица. Намалението на авансовите вноски се ползва след подаването на декларацията. При извършено намаление по реда на тази алинея размерът на последващите авансови вноски не може да превишава размера на авансовата вноска, определен по реда на ал.1 и 2.
(7) Месечните авансови вноски се изплащат до 15-о число на текущия месец, а тримесечните - до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, като за четвъртото тримесечие не се прави авансова вноска.
(8) (доп.,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.; доп.,бр.102 от 2005 г.) Новообразуваните през годината лица, данъчно задължените лица, които през предходната година не са имали задължение да формират облагаема печалба по реда на този закон, и лицата по чл.41 правят тримесечни авансови вноски по реда на ал.5. Лицата по чл.30, ал.4 от Закона за облагане доходите на физическите лица правят тримесечни авансови вноски по реда на ал.5 за всички дейности, считано от тримесечието, през което оборотът им е превишил 50 000 лв. Направените от данъчно задължените лица вноски по чл.53 от Закона за облагане доходите на физическите лица и по реда на този член се приспадат от следващите се авансови и годишни вноски за корпоративен данък.
(9) (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.) Авансовите вноски на лицата по чл.36, ал.4 от Закона за облагане доходите на физическите лица са в размер 15 на сто.
Чл.57. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.; пред.чл.57,бр.109 от 2003 г.) Местните юридически лица - преработватели на селскостопанска продукция и тютюн, не правят авансови вноски за корпоративен данък за периода от април до септември включително.
(2) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) На лицата, на които се преотстъпва корпоративен данък за текущата година по реда на глава десета и по реда на отменения чл.20 от Закона за чуждестранните инвестиции, се преотстъпва и съответната част от дължимите авансови вноски за корпоративния данък, пропорционална на размера на преотстъпването.
(3) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.107 от 2004 г., бр.105 от 2005 г.) Лицата по ал.2 уведомяват с декларация по образец, утвърден от министъра на финансите, териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си за размера на подлежащите на преотстъпване авансови вноски в сроковете по чл.56, ал.7. При промяна на декларираните обстоятелства се подава нова декларация в същите срокове.

Глава девета
ЛИХВИ ЗА ПРОСРОЧИЕ

Чл.58. (1) (доп.,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) За неудържаните и невнесените в срок дължими данъци, включително и за авансовите вноски, се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. За невнесени данъци се считат и платените в по-малко авансови вноски в резултат на неточното прилагане на чл.53, ал.2, изречение второ и на чл.55 и 56.
(2) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.) В случаите по чл.56, ал.6 и когато действително дължимият годишен данък надвиши с повече от 10 на сто дължимите авансови вноски, определени по реда на чл.56, върху разликата между:
1. по-ниското от действително дължимия годишен данък или сумата на определените авансови вноски по реда на чл.56, ал.1, 2 и 5, и
2. дължимите авансови вноски, определени по реда на чл.56, се дължи лихва, равна на основния лихвен процент, увеличен с 10 пункта към 31 декември на съответната календарна година; разликата се разпределя в съответните месеци/тримесечия по чл.56, за които е ползвано намалението, като ефективното намаление за съответния месец/тримесечие се умножи по съотношението между разликата по предходното изречение и общата сума на ефективното намаление за целия данъчен период.

Глава десета
ПРЕОТСТЪПВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ
(загл. изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.)

Чл.59. (1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.107 от 2004 г.) Корпоративният данък се преотстъпва на юридическите лица - специализирани предприятия, кооперации и обособени производствени единици, членуващи в националните организации на хора с увреждания и организации за хора с увреждания, в които трудоустроените лица и хората с увреждания са не по-малко от:
1. за слепи и слабо зрящи - 30 на сто от общия брой на персонала, зает в основната дейност;
2. за всички останали заболявания - 50 на сто от общия брой на персонала, зает в основната дейност.
(2) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.) В случаите по ал.1 данъчно задължените лица начисляват, но не внасят корпоративен данък. Преотстъпеният данък се отчита като резерви.
(3) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Корпоративният данък на юридическите лица се преотстъпва и когато броят на трудоустроените лица и инвалидите е под нормите по ал.1. Преотстъпването се извършва пропорционално на увредените лица към общия брой на персонала.
(4) Преотстъпените средства по предходните алинеи се разходват за рехабилитация и социална интеграция на инвалидите. Планирането, разходването и отчитането им се извършват с наредби на националните организации на и за инвалиди, съгласувано с министъра на финансите.
Чл.60. (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.)
(1) (доп.,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г., бр.53 от 2004 г.)
Когато са налице условията по чл.61е, дължимият корпоративен данък се намалява с 10 на сто от стойността на придобитите активи, определени в чл.22, ал.2, т.1, 2, 4 и 5 (с изключение на леките автомобили). Правото се ползва за годината на придобиване на активите, като с разрешеното намаление се намалява годишният данък по годишната данъчна декларация на лицето. За следващите данъчни години лицата ползват намалението при определянето и на авансовите вноски.
(2) (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г., бр.53 от 2004 г.) Когато са налице условията по чл.61ж, финансовият резултат преди данъчно преобразуване се намалява по реда на чл.23, ал.3, т.2 с внесените задължителни осигурителни вноски за текущата данъчна година за сметка на работодателя за новоразкритите работни места. Намалението се ползва еднократно в годината, през която са назначени лицата.
(3) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.; пред.ал.2,изм.,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.) Намаленията по ал.1 или 2 се ползват само когато изпълнението на предвидените в тях условия е осъществено изцяло в административните граници на общини, в които за предходната година преди текущата има безработица 50 на сто по-висока от средната за страната за същия период съгласно списък, утвърден със заповед на министъра на финансите, която се обнародва в "Държавен вестник. Списъкът се актуализира след изтичането на всяка календарна година по предложение на министъра на труда и социалната политика.
(4) (пред.ал.3,ДВ,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.119 от 2002 г.) Размерът на намалението по ал.1 се отчита като резерви. Когато размерът на намалението е по-голям от дължимия корпоративен данък за съответната година, с разликата се намалява изцяло или на части дължимият данък през следващите 5 данъчни години.
(5) (пред.ал.4,изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.) За инвестициите и разходите по ал.1, извършени през повече от една данъчна година, разпоредбите на ал.4 се прилагат, като се спазва поредността на възникването им.
Чл.61. (1) (пред.чл.61, изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.; доп.,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.) Петдесет на сто от корпоративния данък и данъка по чл.2в се преотстъпват на създадените със закон социални и здравноосигурителни фондове, научноизследователски бюджетни предприятия, държавни висши училища, държавни и общински училища от системата на народната просвета за стопанската им дейност, която е пряко свързана със или е помощна за осъществяване на основната им дейност.
(2) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.; доп.,бр.110 от 2001 г., бр.62 от 2002 г.; изм.,бр.119 от 2002 г.) Сто на сто от корпоративния данък се преотстъпва на Българския Червен кръст.
(3) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Двадесет на сто от корпоративния данък се преотстъпва на частните висши училища и частните училища от системата на народната просвета.
(4) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.119 от 2002 г.; пред.ал.3,изм.,бр.109 от 2003 г.) Преотстъпеният данък по ал.1 за социални и здравноосигурителни фондове и по ал.2 и 3 се отчита като резерви. Данъкът се преотстъпва, когато отчетените като резерви преотстъпени средства се инвестират в основната дейност и за осъществяване на целите, за които са създадени лицата. За научноизследователските бюджетни предприятия, държавните висши училища, държавните и общинските училища от системата на народната просвета по ал.1 преотстъпването на данъка се отразява като отписано задължение към държавата.
Чл.61а. (нов,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.) Шестдесет на сто от корпоративния данък се преотстъпват на земеделските производители - юридически лица, за непреработената растителна и животинска продукция, в това число от пчеларство, бубарство, сладководно рибовъдство от изкуствени водоеми и оранжерийно производство без декоративното. Преотстъпеният данък се отчита като резерви. Преотстъпването на данъка е валидно, ако отчетените като резерви преотстъпени средства се инвестират в посочените по-горе дейности в срок до края на календарната година, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
Чл.61б. (нов,ДВ,бр.34 от 2001 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
На Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" се преотстъпва шестдесет на сто от корпоративния данък за основния му предмет на дейност.
(2) Преотстъпеният данък се отчита като резерв. Преотстъпването на данъка е валидно, когато отчетените като резерви преотстъпени средства се инвестират и разходват за изпълнение на европейските програми за интегриране и хармонизиране на националните системи за управление на въздушното движение на европейските страни и за поддържане на паричния резерв, определен в Закона за гражданското въздухоплаване.
Чл.61в. (нов,ДВ,бр.110 от 2001 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
Корпоративният данък се преотстъпва на юридическите лица, чието производство по несъстоятелност е прекратено с влязло в сила съдебно решение за утвърждаване на план за оздравяване. Преотстъпването се отнася за корпоративния данък върху частта от финансовия резултат, възникнала в резултат на плана за оздравяване.
(2) Преотстъпеният данък се отчита като резерви. Преотстъпването е валидно при условие, че се изпълняват задълженията по плана за оздравяване. Неизпълнението се установява с решение по чл.709 от Търговския закон.
Чл.61г. (нов,ДВ,бр.45 от 2002 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.102 от 2005 г.)
На кооперациите и образуваните от тях предприятия, членуващи в национални кооперативни съюзи, шестдесет на сто от корпоративния данък се преотстъпва за срок до 31 декември 2010 г.
(2) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Кооперациите и образуваните от тях предприятия превеждат 50 на сто от преотстъпения корпоративен данък в инвестиционните фондове на националните кооперативни съюзи в сроковете за внасянето му в бюджета.
(3) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.53 от 2004 г.) Преотстъпеният корпоративен данък се отчита като резерви. Преотстъпването е валидно, ако преотстъпеният данък се инвестира в дълготрайни материални и нематериални активи и са изпълнени условията по чл.61е.
(4) (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Националните кооперативни съюзи ежегодно до 31 март отчитат пред Министерството на финансите набирането и целевото разходване на преотстъпения корпоративен данък. Когато се установи, че не са изпълнени условията за преотстъпване, постъпилият в националните кооперативни съюзи преотстъпен данък се възстановява от тях в републиканския бюджет със съответната лихва.
Чл.61д. (нов,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
(1)
Сто на сто от корпоративния данък се преотстъпва на данъчно задължени лица за извършваната от тях производствена дейност, включително производство на ишлеме, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г., бр.53 от 2004 г.; доп.,бр.107 от 2004 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) обектите, подлежащи на деклариране по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, и активите по смисъла на Закона за счетоводството предназначени за производствена дейност (с изключение на парични средства по сметки в банки и притежавани акции и дялове в други предприятия) на данъчно задълженото лице се намират изцяло в административните граници на общините съгласно списъка по чл.60, ал.3;
2. (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.; отм.,бр.53 от 2004 г.)
3.
за календарната година, за която се ползва преотстъпването на данъка, данъчно задълженото лице няма ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, както и лихви за невнасяне в срок на посочените задължения.
(2) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г., бр.53 от 2004 г.) Преотстъпеният корпоративен данък се отчита като резерви. Преотстъпването е валидно, когато са изпълнени условията по чл.61е и преотстъпеният данък е вложен в придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, необходими за извършване на производствената дейност за срок до три години след годината, за която се ползва преотстъпването.
(3) (доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) Изпълнението на условията по ал.1 се удостоверява чрез справки, изготвени от данъчно задълженото лице към момента на подаване на годишната данъчна декларация и удостоверения за липса на ликвидни и изискуеми данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, издадени от съответния компетентен орган.
(4) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) В случаите, когато в резултат на увеличената трудова заетост районът отпадне от списъка по чл.60, ал.3, лицето, придобило правото на преотстъпване по ал.1, запазва това право през следващите 5 последователни години, считано от годината, през която районът отпадне от списъка при спазване на условията и по реда на ал.1-3, като през този период за целите на изпълнение на условията по ал.1, т.1 и 2 се счита, че районът е в списъка по чл.60, ал.3.
(5) (нова,ДВ,бр.109 от 2003 г.) В случаите, когато данъчно задължено лице е отговаряло на условията по ал.1 в предходната година преди районът да отпадне от списъка по чл.60, ал.3, но не е осъществявало производствена дейност през този период поради извършването на подготвителни работи и производствената дейност започне през следваща година, правото на преотстъпване на данъка възниква от годината на започване на производствената дейност и се запазва през следващите четири последователни години, при спазване на условията по ал.1-3. През този период се счита, че районът е в списъка по чл.60, ал.3.
Чл.61е.
(нов,ДВ,бр.53 от 2004 г.)
(1)
Намалението по чл.60, ал.1 или преотстъпването по чл.61г и 61д са валидни, когато са налице изискванията за предоставяне на държавна помощ за регионално развитие, съгласно Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане, включително:
1. придобитите активи по чл.60, ал.1 са част от първоначална инвестиция или преотстъпеният данък по чл.61г и 61д е вложен за придобиване на активи, които са част от първоначална инвестиция в рамките на следващите три години след годината, за която е ползвано преотстъпването;
2. нематериалните активи по т.1 трябва да са:
а) използвани единствено от данъчно задълженото лице, и
б) амортизируеми активи;
3. стойността на нематериалните активи от първоначалната инвестиция е не повече от 25 на сто от стойността на дълготрайните материални активи от първоначалната инвестиция;
4. поне 25 на сто от стойността на активите от първоначалната инвестиция е финансирана със собствени средства, включително заеми на данъчно задълженото лице; не се смятат за собствени средства преотстъпеният данък, както и други средства, определени като държавна помощ или съдържащи елемент на държавна помощ;
5. активите по т.1 са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица;
6. собствеността върху активите по т.1 не може да се прехвърля до 5 години от датата на придобиването им, с изключение на случаите на преобразуване на търговски дружества по реда на Търговския закон.
(2) В случаите, когато намалението по чл.60, ал.1 или преотстъпването по чл.61г и 61д, което е вложено или следва да бъде вложено в първоначалната инвестиция, включително друга държавна помощ за регионално развитие, свързана с първоначалната инвестиция, е над 75 млн. лв., намалението или преотстъпването е валидно, когато са налице изискванията на ал.1 и данъчно задълженото лице е получило разрешение от Комисията за защита на конкуренцията за допустимост при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
(3) Разпоредбите на чл.60, ал.1, чл.61г и 61д не се прилагат от данъчно задължени лица, които:
1. извършват дейност в отраслите въгледобив, стоманодобив, автомобилостроене, корабостроене, земеделие, рибовъдство и производство на синтетични влакна, или
2. са в производство по несъстоятелност, ликвидация или в производство по оздравяване, или
3. се определят като предприятия в затруднение.
(4) Намалението по чл.60, ал.1 или преотстъпването по чл.61г и 61д е валидно независимо дали са налице условията по ал.1 в случаите, когато общата сума на получените минимални помощи (без намалението или преотстъпването, за които са приложени чл.61е, ал.1 или чл.61ж) през последните три данъчни години, включително текущата, не превишава 200 000 лв. Това обстоятелство се декларира в годишната данъчна декларация по чл.51, ал.1.
(5) Изпълнението на условията по ал.1, т.1-5, стойността на първоначалната инвестиция и периодът на нейното изпълнение се декларират с годишната данъчна декларация за данъчната година, в която всички тези условия са изпълнени.
(6) В случаите по ал.2 данъчно задълженото лице уведомява Министерството на финансите преди придобиването на активи - част от първоначалната инвестиция, като предоставя необходимата информация за попълване на уведомление от Министерството на финансите за предоставяне на държавна помощ по Закона за държавните помощи.
Чл.61ж.
(нов,ДВ,бр.53 от 2004 г.)
(1)
Намалението по чл.60, ал.2 се ползва, когато са налице условията за предоставяне на държавна помощ за заетост, съгласно Закона за държавните помощи и правилника за неговото прилагане, включително:
1. държавната помощ по чл.60, ал.2, заедно с други държавни помощи за насърчаване на заетост за същите новоразкрити работни места, не трябва да превишава 50 на сто или процента, съгласно приложимата регионална карта за държавна помощ (приложение No 1), от разходите за заплати и задължителни осигурителни вноски за новоразкритите работни места за две години;
2. държавната помощ по чл.60, ал.2, заедно с други държавни помощи за регионално развитие и за насърчаване на заетост, не трябва да превишава 50 на сто или процента, съгласно приложимата регионална карта за държавна помощ (приложение No 1), от сумата на първоначалната инвестиция и разходите за заплати и задължителни осигурителни вноски за новоразкрити работни места за две години, свързани с първоначалната инвестиция;
3. е налице увеличение в средносписъчния брой на персонала за текущата спрямо предходната година и на новоразкритите работни места са назначени по трудов договор лица, регистрирани като безработни;
4. данъчно задълженото лице няма изискуеми данъчни задължения или задължения за задължителни осигурителни вноски към 31 декември на текущата данъчна година;
5. данъчно задълженото лице не е в производство по несъстоятелност, ликвидация или в производство по оздравяване;
6. данъчно задълженото лице не се определя като предприятие в затруднение;
7. лицата не извършват дейност в отраслите въгледобив, стоманодобив, транспорт и корабостроене;
8. създадените нови работни места ще бъдат поддържани най-малко три години.
(2) В случаите, когато държавната помощ за насърчаване на заетост по чл.60, ал.2, включително други държавни помощи за заетост, превишава 30 млн. лв. за три години, намалението е валидно, когато са изпълнени условията по ал.1, т.1-8 и данъчно задълженото лице е получило разрешение от Комисията за защита на конкуренцията за допустимост при условията и по реда на Закона за държавните помощи.
(3) Изпълнението на условията по ал.1, т.1-8 се декларира с годишната данъчна декларация.
Чл.61з.
(нов,ДВ,бр.53 от 2004 г.) Общата сума на намалението по чл. 60, ал. 1 или преотстъпването по чл.61г и 61д, което е инвестирано или ще бъде инвестирано в първоначалната инвестиция, включително получените други държавни помощи за регионално развитие, свързани с първоначалната инвестиция, не трябва да превишава 50 на сто или процента, съгласно приложимата регионална карта за държавна помощ (приложение No 1), от стойността на първоначалната инвестиция - за първоначална инвестиция до 100 млн. лв.
Чл.61и.
(нов,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Лицата, които изготвят и представят годишните си финансови отчети на базата на Международните стандарти за финансови отчети, отчитат преотстъпения данък по реда на тази глава в собствения капитал.

Глава единадесета
ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА КОЛЕКТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, ИНВЕСТИЦИОННИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И ДРУЖЕСТВА СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
(загл.доп.,ДВ,бр.109 от 2003 г., бр.39 от 2005 г.; загл.изм.,бр.102 от 2005 г.)

Чл.62. (отм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.)
Чл.62а. (нов,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
(1)
(изм.,ДВ,бр.39, 102 от 2005 г.)
Колективните инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, и лицензираните инвестиционни дружества от затворен тип по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не се облагат с корпоративен данък.
(2)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) Разпределените дивиденти от лицата по ал.1 се облагат по общия ред.
(3) (нова,ДВ,бр.39 от 2005 г.; отм.,бр.102 от 2005 г.)
(4) (нова,ДВ,бр.39 от 2005 г.; отм.,бр.102 от 2005 г.)
Чл.62б. (нов,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
Лицензираните дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел не се облагат с корпоративен данък.

Глава дванадесета
СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.63. (отм.,ДВ,бр.12 от 1999 г.)

Глава тринадесета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.64. (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г.)
(1)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.)
На данъчно задължено лице, ликвидатор/синдик или лицето, изпълнявало длъжността ликвидатор/синдик, което не подаде декларация по този закон, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на дължимия данък в по-малък размер или до неоснователно преотстъпване на данък или освобождаване от данък, се налага имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 1000 лв.
(2)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) При повторно нарушение по ал.1 имуществената санкция или глобата е в размер от 200 до 2000 лв.
Чл.65. (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.)
(1)
За неподаване на декларация, за неподаването й в срок, както и за посочване на неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер или до неоснователното му преотстъпване или освобождаване, на управителя или на счетоводителя на предприятието се налага глоба в размер от 100 до 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал.1 глобата е в размер от 200 до 1000 лв.
Чл.66. (1) (пред.чл.66,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.110 от 2001 г.) За неиздаване на фактура за отчитане на приходи, ако не подлежи на по-тежко наказание, се налага санкцията по чл.136 от Закона за данък върху добавената стойност.
(2) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.) За неизпълнение на задълженията по чл.5, ал.3 и 4 се налагат санкциите по чл.137 от Закона за данък върху добавената стойност.
Чл.67. (отм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.)
Чл.67а. (нов,ДВ,бр.153 от 1998 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.)
Предприятие по чл.2а, ал.2, отпечатващо документи за участие или осъществяващо вноса им, което предостави документите за участие без представяне на документите за платения данък, се наказва с имуществена санкция в размер на невнесения данък.
(2) При повторно нарушение по ал.1 имуществената санкция се събира в двоен размер, а министърът на финансите отнема правото на предприятието да отпечатва или внася документите за участие в игрите по чл.2а, ал.1.
(3) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.) Организатор на хазартни игри по чл.2а, ал.1, който провежда такива игри, без да е заплатил пълния размер на дължимия данък, се наказва с имуществена санкция в двукратния размер на дължимия данък, но не по-малко от 1000 лв. и не повече от 5000 лв.
(4) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) Санкцията по ал.3 се налага и на организатор на хазартни игри по чл.2а, ал.1, който предлага, продава или предоставя на участник в хазартната игра документ за участие, неотговарящ на нормативно определените изисквания за отпечатването, формата, вида и себестойността, или на по-висока цена от отпечатания номинал на съответния документ за участие. Санкция не се налага, когато преоценката на документите за участие по отношение на сериите и номинала е извършена с опис-протокол, заверен от представител на Министерството на финансите, представител на предприятието, отпечатващо документите, и органа по приходите от съответната териториална дирекция по регистрация на организатора.
(5) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.) При повторно нарушение по ал.3 и 4 се налага:
1. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) имуществена санкция в двукратния размер на дължимия данък, но не по-малка от 3000 лв. и не повече от 15 000 лв., и лишаване от право да се упражнява дейността по реда на чл.67б, когато повторното нарушение е по ал.3
2. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.) имуществена санкция в двукратния размер на дължимия данък, но не по-малка от 6000 лв. и не повече от 30 000 лв., и лишаване от право да се упражнява дейността по реда на чл.67б, когато повторното нарушение е по ал.4.
(6) (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.) Санкциите по ал.1-5 се налагат независимо от санкциите, предвидени в други закони, като за установените нарушения се уведомяват контролните органи по хазарта.
(7) (нова,ДВ,бр.91 от 2005 г.) Лице, което провежда хазартни игри или използва игрални автомати и игрални съоръжения по чл.2г, без да е заплатило дължимия данък, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в двойния размер на дължимия данък, но не по-малко от 3000 лв.
(8) (нова,ДВ,бр.91 от 2005 г.) При повторно нарушение по ал.7 размерът на глобата или на имуществената санкция е в двойния размер на дължимия данък, но не по-малко от 5000 лв.
(9) (нова,ДВ,бр.91 от 2005 г.) Санкциите по ал.7 и 8 се прилагат независимо от санкциите, предвидени в други закони, като в тридневен срок от установяването на нарушението се уведомяват контролните органи по Закона за хазарта.
Чл.67б. (нов,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
(1)
Административното наказание лишаване от право да се упражнява дейност се налага за срок от 1 до 6 месеца.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г.) В случаите по чл.67а, ал.4 органите по приходите изземват и унищожават документите за участие, неотговарящи на нормативно определените изисквания за отпечатването, формата, вида и себестойността или на по-висока цена от отпечатания номинал на съответния документ за участие. Разноските са за сметка на данъчния субект.
(3) В случаите на налагане на административно наказание лишаване от право да се упражнява дейност се налага и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите и забрана на достъпа до тях.
Чл.67в. (нов,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
(1)
Изпълнението на административното наказание лишаване от право да се упражнява дейност се прекратява от органа, който го е наложил, по молба на наказания по административен ред субект и след като от него бъде доказано, че наложената имуществена санкция или глоба е заплатена изцяло.
(2)
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г.) В случаите по ал.1 органът по приходите постановява и разпечатване на обекта, което се извършва при задължение за съдействие от страна на данъчния субект.
Чл.67г. (нов,ДВ,бр.119 от 2002 г.) Наказателните постановления в частта, с която се налага административното наказание лишаване от право да се упражнява дейност и принудителна административна мярка запечатване на обекта или обектите и забрана на достъпа до тях, както и постановленията по чл.67в подлежат на предварително изпълнение, освен ако съдът разпореди друго.
Чл.67д. (нов,ДВ,бр.119 от 2002 г.) На лице, което не изпълни задължението си по чл.61г, ал.4, се налага имуществена санкция в размер 1000 лв., а при повторно извършване на нарушението - в размер 2000 лв.
Чл.67е. (нов,ДВ,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.109 от 2003 г.; изм.,бр.107 от 2004 г.) На лице, което не изпълни задълженията по чл.51, ал.2, се налага имуществена санкция в размер 2000 лв., а при повторно извършване на нарушението - в размер 4000 лв., за всяко неизпълнено задължение, с изключение на случаите, когато е приложен чл.64.
Чл.67ж.
(нов,ДВ,бр.107 от 2004 г.)
(1)
Лицата, приложили реда на облагане по чл.2, ал.5, които не отговарят на условията, даващи им право на избор, се наказват с имуществена санкция в размер от 20 000 до 30 000 лв., а при повторно извършване на нарушението - в размер от 40 000 до 60 000 лв.
(2) Лицата по ал.1 нямат право да прилагат реда за облагане с данък върху нетния тонаж на корабите за срок 5 години.
Чл.68. (1) (изм.,ДВ,бр.103 от 1999 г., бр.105 от 2005 г.) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от органите по приходите при териториалните дирекции на Националната агенция за приходите, а наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от упълномощено от него длъжностно лице.
(2) (изм.,ДВ,бр.103 от 1999 г., бр.110 от 2001 г.) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Чл.69. (отм.,ДВ,бр.105 от 2000 г.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Корпоративно облагане" е облагане на печалба и доходи на юридически лица и неперсонифицирани дружества.
2. "България или страната" означава Република България, а когато се употребява в географски смисъл, включва територията, върху която Република България упражнява своя държавен суверенитет, както и континенталния шелф и изключителната икономическа зона, в пределите на които Република България упражнява суверенни права в съответствие с международното право.
3.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г.) "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т.3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
4. "Обичайна печалба" е печалбата, която би получило несвързано лице при упражняване на същата дейност.
5.
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) "Доходи" включва доходите от: дивиденти, дялово участие, лихви, положителната разлика от разпореждане с недвижима собственост, движими ценности и финансови активи, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и от наем.
6. "Дивидент" означава:
а) доход от акции;
б) доход от дялови участия, включително и в неперсонифицирани дружества, и от други корпоративни права, третирани като доходи от акции, невключващи доходите от вземания за дълг;
в)
(доп.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) извършеното разпределение от юридическо лице в полза на акционер или съдружник, произтичащо от неговия собствен дял в капитала на същото юридическо лице, независимо дали то има текущи или натрупани (акумулирани) приходи и печалби, вследствие на което намалява собственият капитал на юридическото лице.
г) (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.) извършено скрито разпределение на печалбата съгласно т.15.
7. (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.) "Лихва" е: доход от всякакъв вид вземания за дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или с клауза за участие в печалбата на длъжника, включително лихвите по депозити в банки и особено доходите от облигации, бонове и други финансови инструменти, свързани с тези ценни книжа.
8. (изм.,ДВ,бр.81 от 1999 г.) "Авторски и лицензионни възнаграждения" означава: плащания от всякакъв вид, получени за използването или за правото на използване на всяко авторско право за литературно, художествено или научно произведение, включително кинофилми или записи на радио- или телевизионно предаване; на всеки патент, топологии на интегралните схеми, марка, промишлен дизайн или полезен модел, план, секретна формула или процес или за използване на или за правото на използване на промишлено, търговско или научно оборудване, или за информация, отнасяща се до промишлен, търговски или научен опит.
9. (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; доп.,бр.153 от 2000 г.; изм.,бр.119 от 2002 г.; доп.,бр.102 от 2005 г.) "Възнаграждения за технически услуги" означава плащания с източник Република България за всякакви услуги от консултантско и техническо естество, включително поддръжка и инсталиране, както и маркетингови проучвания, извършени от чуждестранно лице, освен ако извършителят на услугата не е служител на лицето, плащащо възнаграждението, или услугата е извършена чрез място на стопанска дейност. Отчетените разходи за обучение и професионална квалификация по реда и при условията на глава единадесета от Кодекса на труда не се смятат за възнаграждения за технически услуги.
10.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г.) "Пазарна цена" е цената по смисъла на § 1, т.8 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
11. "Чуждестранно физическо лице" се определя съгласно Закона за облагане доходите на физическите лица.
12. (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.119 от 2002 г.) "Данъчен кредит" е правото при определените по този закон условия да се признае вече платен в чужбина корпоративен данък или дохода от определения корпоративен данък на данъчно задълженото лице от източници в страната и в чужбина.
13.
(изм.,ДВ,бр.105 от 2005 г.) "Място на стопанска дейност" е мястото на стопанска дейност по смисъла на § 1, т.5 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
14. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.102 от 2005 г.) "Социални разходи" са: отчетените като разходи социални придобивки (в пари или в натура), определени съгласно чл.293 и 294 от Кодекса на труда или по ред и начин, определени от ръководството на предприятието и достъпни за всички работници и служители, включително на лицата, на които е възложено управлението, и на лицата, наети по правоотношения, приравнени към трудовите по смисъла на § 1, т.2 от допълнителната разпоредба на Закона за облагане доходите на физически лица, с изключение на разходите, регламентирани като задължителни с нормативен акт. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура в случаите на възстановяване на разходи на лицата под каквато и да е форма.
15. (изм.,ДВ,бр.119 от 2002 г., бр.102 от 2005 г.) "Скрито разпределение на печалбата" са начислените разходи от данъчно задължените лица в полза на съдружниците, акционерите, управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите, на управителните и на надзорните съвети, на едноличните собственици и на трети лица, без да са свързани с осъществяваната стопанска дейност.
16. (отм.,ДВ,бр.119 от 2002 г.)
17. (изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.) "Повторно"
е нарушението, извършено в двегодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за същото по вид нарушение.
18.
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) "Преотстъпване на данъка" е правото на данъчно задълженото лице да не внася в бюджета определените по реда на този закон суми за данъка, които остават в патримониума на данъчно задълженото лице или се разходват за цели, определени със закон.
19. (изм.,ДВ,бр.105 от 2000 г., бр.110 от 2001 г., бр.45, 119 от 2002 г., бр.107 от 2004 г.) "Облекчения" по смисъла на чл.24 са тези по чл.23, ал.3, т.2, 3, 4 и 5.
20. "Спонсорство" е сделка, при която спонсорираното лице извършва или не извършва действия, имуществено нееквивалентни на даденото от страна на спонсора. Когато спонсорираното лице е длъжно да осигури насрещна престация - реклама, еквивалентна на предоставеното от спонсора, се прилагат правилата за търговска сделка съгласно чл.286 от Търговския закон.
21. "Разходи за реклама" са разходите за популяризиране на стоки и услуги посредством материали, публикации (списания, вестници, каталози, алманаси, проспекти, указатели, справочници), радиопредавания, обяви, телевизионни клипове, рекламни предавания и др.).
22. "Франчайз" е съвкупност от права на индустриална или интелектуална собственост, отнасяща се до търговски марки, търговски имена, фирмени знаци, изработени модели, дизайни, авторско право, ноу-хау или патенти, за да се използват за препродажба на стоки и/или за предоставяне на услуги за крайни потребители.
23. "Франчайз-договор" е договор, при който предприятие - франчайзодател, дава на друго - франчайзополучател, в замяна на пряко или непряко финансово възнаграждение правото да използва франчайз за определени видове стоки и услуги.
24. "Факторинг" е сделка, при която едно лице (фактор) купува по силата на договор за цесия еднократни или периодични парични вземания, произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги, като поема риска от събирането на тези вземания срещу заплащането на определено възнаграждение.
25. (доп.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; отм.,бр.109 от 2003 г.)
26. (доп.,ДВ,бр.153 от 1998 г.; отм.,бр.102 от 2005 г.)
27. (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.110 от 2001 г., бр.119 от 2002 г., бр.102 от 2005 г.)
"Дейност по занятие" във връзка с прилагането на чл.36, ал.2 е извършването на производствена или търговска (включително услуги и сервизна) дейност, доколкото превозните средства не се използват за обслужване на управленска дейност.
28. (нова,ДВ,бр.153 от 1998 г.; изм.,бр.110 от 2001 г.) "Собствен капитал" във връзка с прилагането на чл. 26 е определеният от Закона за счетоводството и нормативните актове по прилагането му. "Привлечен капитал" във връзка с прилагането на чл. 26 е сумата от дългосрочни и краткосрочни пасиви, с изключение на приходите за бъдещи периоди и финансиранията.
29. (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.; изм.,бр.102 от 2005 г.) "Пазарна лихва" е лихвата, която би била платена при същите условия за предоставен или получен кредит под каквато и да е форма по сделка между лица, които не са свързани. Пазарната лихва се определя според условията на пазара, като се отчитат всички количествени и качествени характеристики на сделката - форма, размер и валута на предоставените средства, срок на предоставянето им, вид, размер и ликвидност на обезпечението, кредитният риск и други рискове, свързани със сделката, профил на кредитополучателя/лизингополучателя, както и всички други условия и обстоятелства, влияещи върху размера на лихвата.
30. (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.) "Лек автомобил" е този, в който броят на местата за сядане без мястото на водача не превишава 5.
31. (нова,ДВ,бр.105 от 2000 г.) "Непреработена растителна и животинска продукция във връзка с прилагането на чл.61а" е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на никаква технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения в състава.
32. (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) "Ликвидационни дялове" по смисъла на чл.34 е частта от собствения капитал на предприятието, съответстваща на дела на съдружника/акционера в регистрирания капитал или на договореното съотношение по реда на Търговския закон, намален с частта от резерва от последваща оценка (преоценъчния резерв), формиран по реда на счетоводното законодателство, която не е довела до увеличаване на счетоводно начислените разходи за амортизации и документално доказаната цена на придобиване на дяловете/акциите, с изключение на случаите по чл.34, ал.3.
33. (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; отм.,бр.102 от 2005 г.)
34. (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г., бр.105 от 2005 г.)
"Документална обоснованост" е документирането чрез съдържащи необходимите реквизити по Закона за счетоводството и отразяващи вярно и точно всяка стопанска операция документи. Не е налице документална обоснованост, когато е използван неистински документ, документ с невярно съдържание или преправен документ, които обстоятелства са установени със съдебен акт, както и когато е използван документ, издаден от лице, което не съществува, установено със справка от съответния публичен регистър или от лице, което осъществява търговска дейност без регистрация в Националната агенция за приходите.
35. (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; изм.,бр.119 от 2002 г., бр.109 от 2003 г.) "Периферни устройства" са всички устройства, които се включват към системното осигуряване на компютър или се управляват от компютър, но той може да работи и без тях.
36. (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; отм.,бр.119 от 2002 г.)
37. (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; отм.,бр.119 от 2002 г.)
38. (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; отм.,бр.119 от 2002 г.)
39. (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.; отм.,бр.119 от 2002 г.)
40. (нова,ДВ,бр.110 от 2001 г.)
"Залагане върху резултати от спортни състезания и случайни събития" са такива хазартни игри, за които не се заплаща акциз.
41. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; отм.,бр.102 от 2005 г.)
42. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.)
"Трансфер между място на стопанска дейност и друга част на същото предприятие" е по смисъла на § 1, т.6 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
43. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.109 от 2003 г.) "Компенсиран разход за лихви" е положителната разлика между разходите за лихви и приходите от лихви, определени по реда на чл.26, ал.1.
44. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) "Загуба" по смисъла на глава четвърта е отрицателната величина, получена вследствие на коригирането на годишния финансов резултат (счетоводната печалба/загуба) със сумите по чл.23, ал.2 и 3.
45. (нова,ДВ,бр.61 от 2002 г.; пред.т.41,бр.119 от 2002 г.) "Сделки, извършени на регулиран български пазар на ценни книжа" са сделките:
а) сключени на официалния и неофициалния регулиран пазар в страната по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, без блоковите и други сделки с ценни книжа, които съгласно правилника на регулирания пазар подлежат единствено на регистриране на регулирания пазар;
б)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) сключени при условията и по реда на търгово предлагане по глава единадесета, раздел II, както и сделките при условията и по реда на обратно изкупуване от колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
46. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) "Нетна търговска площ" е тази, определена в т.18 от допълнителните разпоредби на Закона за облагане доходите на физическите лица.
47. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.; изм.,бр.102, 103 от 2005 г., бр.59 от 2006 г.) "Финансови предприятия" са банковите и финансови институции по Закона за кредитните институции, колективни инвестиционни схеми, които са допуснати за публично предлагане в Република България, лицензирани инвестиционни дружества от затворен тип, управляващи дружества, инвестиционни посредници по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, застрахователи и презастрахователи и чуждестранни лица за застрахователна и презастрахователна дейност, извършена чрез място на стопанска дейност по Кодекса за застраховането, и дружества, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване.
48. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) "Оператор" по смисъла на чл.36а е лице, получило разрешение от министъра на финансите, което се занимава с дейностите по отпечатването, организирането, контрола и разплащането във връзка с ваучерите за храна по ред, определен с наредба на министъра на финансите.
49. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) "Ваучерите за храна" са вид книжа за замяна, предоставена чрез работодателя на работниците и служителите, включително и на тези по договори за управление, които се използват като разплащателно средство в ресторанти, заведения за бързо обслужване и обекти за търговия с храни, съгласно сключен договор за обслужване с оператор.
50. (нова,ДВ,бр.119 от 2002 г.) По смисъла на т.49 "ресторанти" и "заведения за бързо обслужване" са определените в § 1, т.36 и 37 от допълнителните разпоредби на Закона за облагане доходите на физическите лица, а "обекти за търговия с храни" са тези по чл.19 от Закона за храните.
51. "Неразпределяеми разходи" са всички разходи за продажби, административни, финансови и извънредни разходи, които не се отнасят само към определена дейност и са свързани с осъществяване на дейностите по чл.4, ал.1 или на дейностите, за които се ползва преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава десета.
52.
(изм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.) "Неразпределяеми приходи" са всички финансови и извънредни приходи, които не произтичат от осъществяването само на определена дейност и са свързани с осъществяване на дейностите, за които се ползва преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава десета.
53.
(доп.,ДВ,бр.107 от 2004 г.) "Дълготрайни материални активи" са активите, които отговарят на определението за дълготраен материален актив съгласно счетоводното законодателство, отчетени в съответствие със счетоводната политика на предприятието, и са със стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две величини:
а) възприетия съгласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост за дълготрайни активи;
б) петстотин лева.
54.
(доп.,ДВ,бр.107 от 2004 г.) "Дълготрайни нематериални активи" са придобити нефинансови ресурси, с изключение на сумите, за които е приложен чл.23, ал.3, т.10е, които:
а) нямат физическа субстанция;
б) са със стойност, която е равна или превишава по-ниската от следните две величини:
аа) възприетия съгласно счетоводната политика на предприятието стойностен праг на същественост за дълготрайни активи;
бб) петстотин лева;
в) се използват през повече от 12-месечен период;
г) дълготрайни нематериални активи по смисъла на този закон са и: маркетингови или аналогични на тях проучвания, бизнес планове и фирмени стратегии, разходи, водещи до увеличаване на икономическата изгода на наети или предоставени за ползване дълготрайни активи.
55. "Амортизируеми активи" за лицата, които са изготвили начален данъчен амортизационен план през 2003 г., са:
а) активите, включени в данъчния амортизационен план към 31 декември 2003 г., с изключение на определените като неамортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г.;
б) инвестиционните имоти и дълготрайните активи по т.53 и 54, с изключение на определените като неамортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., придобити след 31 декември 2003 г.;
в) инвестиционните имоти, отчитани по справедлива стойност, с изключение на земята;
г) последващите разходи за амортизируемите активи по букви "а", "б" и "в", които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени след 31 декември 2003 г.; за целите на чл.22, ал.2 тези активи се отнасят към категорията, към която се отнася активът, за който са извършени тези разходи;
д) положителната търговска репутация, възникнала след 31 декември 2003 г.;
е) сумата от:
аа) непризнатата за данъчни цели през 2002 г. част от балансовите стойности на отписаните през 2002 г. дълготрайни активи по реда на Националните счетоводни стандарти поради промяна в стойностния праг на същественост, отчетени съгласно алтернативния подход, или
бб) непризнатата за данъчни цели през 2002 г. част от балансовите стойности на отписаните през 2002 г. дълготрайни активи по реда на Националните счетоводни стандарти поради промяна в стойностния праг на същественост, отчетени съгласно препоръчителния подход, намалена с частта от преоценъчния им резерв, която не е довела до увеличаване на данъчно признатия размер на разходите за амортизации.
56. "Амортизируеми активи" за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г., са:
а) активите, включени в счетоводния амортизационен план, в т.ч. положителната търговска репутация, към датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план, които са определени като амортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., и активите, за които поради временното им изваждане от употреба съгласно счетоводното законодателство е преустановено начисляването на амортизация;
б) инвестиционните имоти и дълготрайните активи по т.53 и 54, с изключение на определените като неамортизируеми активи в Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., придобити след датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план;
в) инвестиционните имоти, отчитани по справедлива стойност, с изключение на земята;
г) последващите разходи за амортизируемите активи по букви "а", "б" и "в", които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени след датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план; за целите на чл.22, ал.2 тези активи се отнасят към категорията, към която се отнася активът, за който са извършени тези разходи;
д) положителната търговска репутация, възникнала след датата на изготвяне на начален данъчен амортизационен план.
57. "Амортизируема стойност" е:
а) за лицата, които са изготвили начален данъчен амортизационен план през 2003 г.:
аа) за активите по т.55, буква "а" - стойността на активите в данъчния амортизационен план към 31 декември 2003 г.; не се включва в амортизируемата стойност ефектът от промяната в стойностите на амортизируемите активи в резултат на прилагането на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и ефектът от извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност;
бб) за активите по т.55, букви "б" и "г" - историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;
вв) за активите по т.55, буква "в", придобити до 31 декември 2003 г. - отчетната стойност към 31 декември 2003 г., намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
гг) за активите по т.55, буква "в", придобити след 31 декември 2003 г. - историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;
дд) за активите по т.55, буква "д" - историческата цена;
ее) за актива по т.55, буква "е" - сумата, определена съгласно т.55, буква "е";
б) за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Националните счетоводни стандарти:
аа) за активите по т.56, буква "а", придобити до 31 декември 2003 г. - отчетната стойност в счетоводния амортизационен план към 31 декември 2003 г., определена съгласно Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена; не се включва в амортизируемата стойност ефектът от извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност;
бб) за активите по т.56, буква "а", придобити в периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на началния данъчен амортизационен план - историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
вв) за активите по т.56, букви "б" и "г" - историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;
гг) за активите по т.56, буква "в", придобити до 31 декември 2003 г. - отчетната стойност към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
дд) за активите по т.56, буква "в", придобити след 31 декември 2003 г. - историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
ее) за активите по т.56, буква "д" - историческата цена;
в) за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Международните стандарти за финансови отчети:
аа) за активите по т.56, буква "а", придобити до 31 декември 2003 г. - отчетната стойност към 31 декември 2003 г., определена съгласно Международните стандарти за финансови отчети, действащи към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена; не се включва в амортизируемата стойност ефектът от промяната в стойностите на амортизируемите активи в резултат на прилагането на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и ефектът от извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност;
бб) за активите по т.56, буква "а", придобити в периода от 1 януари 2004 г. до изготвянето на началния данъчен амортизационен план - историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
вв) за активите по т.56, букви "б" и "г" - историческата цена, намалена с начислените провизии, включени в нея;
гг) за активите по т.56, буква "в", придобити до 31 декември 2003 г. - отчетната стойност към 31 декември 2003 г., увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
дд) за активите по т.56, буква "в", придобити след 31 декември 2003 г. - историческата цена, увеличена с последващите разходи, които увеличават бъдещите икономически изгоди от актива, извършени до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, и намалена с начислените провизии, включени в историческата цена;
ее) за активите по т.56, буква "д" - историческата цена.
г
) (нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) амортизируемата стойност се намалява със стойността на даренията, обвързани с актива;
58. "Призната до момента данъчна амортизация" е:
а) за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Националните счетоводни стандарти - натрупаната амортизация към 31 декември 2003 г., определена съгласно Националните счетоводни стандарти, действащи към 31 декември 2003 г., коригирана с ефекта върху натрупаната амортизация в резултат на извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност, и увеличена с разходите за амортизации за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, определени върху амортизируемата стойност на активите, определена по реда на т.57, буква "б";
б) за лицата, които изготвят начален данъчен амортизационен план след 31 декември 2003 г. и изготвят и представят годишните си финансови отчети за 2003 г. на базата на Международните стандарти за финансови отчети - натрупаната амортизация към 31 декември 2003 г., определена съгласно Международните стандарти за финансови отчети, действащи към 31 декември 2003 г., коригирана с ефекта върху натрупаната амортизация в резултат на прилагането на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за счетоводството, както и ефекта върху натрупаната амортизация в резултат на извършена последваща оценка на активите след 1 януари 2002 г. при избран препоръчителен подход за последваща оценка на активите, която е довела до увеличаване на балансовата им стойност, и увеличена с разходите за амортизации за периода от 1 януари 2004 г. до датата на изготвянето на началния данъчен амортизационен план, определени върху амортизируемата стойност на активите, съгласно т.57, буква "в".
59. "Отписване от счетоводния амортизационен план" за целите на този закон е налице в случаите:
а) при отписване на амортизируем актив от имуществото на данъчно задълженото лице, в т.ч. в случаите на прехвърляне на предприятие по реда на чл.15 от Търговския закон;
б) при трансформиране на амортизируем актив в неамортизируем по смисъла на този закон, с изключение на случаите по чл.22, ал.13;
в) при отписване на амортизируеми активи поради промяна в стойностния праг на същественост съгласно приложимите счетоводни стандарти;
г) за активите по чл.22, ал.13 - при отписване от имуществото на данъчно задълженото лице, при трансформиране в друг неамортизируем актив по смисъла на този закон и при отписване поради промяна в стойностния праг на същественост съгласно приложимите счетоводни стандарти.
60.
(доп.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) "Данъчно признат размер на разходите за амортизации" е сумата от признатата до момента данъчна амортизация и начислените разходи за амортизация съгласно данъчния амортизационен план. В данъчно признатия размер на разходите за амортизации се включва и начислената съгласно счетоводното законодателство амортизация за периода, през който амортизируеми активи се използват изцяло за дейност, за която данъчно задължено лице не формира облагаема печалба/облагаем доход по реда на глава втора.
61. "Данъчна балансова стойност" е амортизируемата стойност на актива, намалена с данъчно признатия размер на разходите за амортизации.
62. "Ефективно намаление" по смисъла на чл.58, ал.2 е разликата между дължимите авансови вноски, определени по реда на чл.56, ал.1-5, и декларираните по реда на чл.56, ал.6.
63. "Документално доказаната цена на придобиване на продадена акция" е цената на придобиване на съответната акция, която лицето е доказало документално по реда, определен в съответните нормативни актове. Когато акции на едно дружество са придобити на различни документално доказани цени на придобиване и впоследствие се продава част от тях и не може да бъде доказано кои от тях се продават, документално доказаната цена на придобиване на всяка от продадените акции е средно претеглената цена, определена въз основа на документално доказаната цена на придобиване на държаните акции към датата на продажбата.
64. "Разходи за провизии за задължения" са отчетените в съответствие със счетоводното законодателство, в т.ч. очакваните превишения на общата сума на разходите над приходите и очакваните загуби по договори за строителство, доходите при и след напускане, доходите под формата на акции или дялове на собствения капитал и други дългосрочни доходи на персонала, начислени като разход в текущия период съгласно счетоводното законодателство, които отговарят на критериите за признаване на провизия съгласно приложимите счетоводни стандарти.
65. "Производствена дейност" за целите на чл.61д е процесът на създаване на нов продукт чрез механично, физично или химично преобразуване (обработка или преработка) на суровини и материали с цел последваща реализация.
66.
(изм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.) "Дейности от опериране на кораби" са:
а) осъществяването на морски превоз с кораби с нетен тонаж над 100 т, отдаването им под наем, както и продажбата на кораби, предмет на тонажно облагане, които са придобити не по-малко от пет години преди продажбата им;
б) превози по суша, свързани с морския превоз, административни и застрахователни услуги и други услуги, предоставени на клиентите във връзка с осъществяване на морския превоз;
в) финансови операции и курсови разлики, свързани с управлението на оборотния капитал, използван за оперирането на кораби;
г) извънредни дейности, свързани с оперирането на корабите, които не попадат в обхвата на букви "а"-"в" и оборотът от които не надхвърля 0,25 на сто от оборота от дейностите по букви "а" и "б".
67.
(изм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.) "Дни в експлоатация" са дните, през които корабът извършва превоз и/или изпълнява дейности, свързани с превоз. Дните в експлоатация не включват времето за ремонти или престой на кораба, както и времето, през което корабът поради задържане или форсмажорни обстоятелства не извършва превоз и/или не изпълнява дейности, свързани с превоза.
68.
(изм.,ДВ,бр.107 от 2004 г.) "Нетен тонаж" е мярката в тонове на полезната (товарната) вместимост на кораб, удостоверена със свидетелство за тонаж на кораба.
69. "Дълготрайни нематериални активи, за които има правни ограничения за периода на ползване на актива" са: лицензии, патенти, концесии, ограничени вещни права, подобрения на наети или предоставени за ползване дълготрайни материални активи и други нематериални активи, които имат ограничен срок на ползване съгласно договорни отношения или законово задължение.
70. "Бизнескомбинация" е тази, определена в приложимите счетоводни стандарти.
71.
(нова,ДВ,бр.53 от 2004 г.) "Първоначална инвестиция" е инвестиция във:
а) дълготрайни материални активи за създаване на ново предприятие, за разширяване на съществуващо предприятие или за започване на дейност, водеща до съществени промени на произвеждания продукт или на производствения процес на съществуващо предприятие, свързана с рационализация, диверсификация (разнообразяване) или модернизация; не е първоначална инвестиция инвестицията в актив, който замества съществуващ актив със сходни употреба и характеристики, както и придобиването на транспортни средства от данъчно задължени лица в отрасъл транспорт;
б) патенти, лицензии и ноу-хау.
72.
(нова,ДВ,бр.53 от 2004 г.) "Предприятие в затруднение" е предприятие, за което са налице едновременно следните критерии:
а) в случаите на дружество с ограничена отговорност или акционерно дружество, когато регистрираният му капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;
б)
(изм.,ДВ,бр.102 от 2005 г.) за всички останали дружества, когато собственият им капитал намалее с повече от 50 на сто, като повече от 25 на сто е през последните 12 месеца;
в) или са налице условията на Търговския закон или на законодателството по място на регистрация за откриване на процедура по несъстоятелност.
73.
(нова,ДВ,бр.53 от 2004 г.) "Минимална помощ" е определената по смисъла на чл.1, ал.6 от Закона за държавните помощи за периода след 31 декември 2004 г.
74.
(нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) "Научноизследователска и развойна дейност" е дейност за разработване, проектиране, изграждане и изпитване на нови стоки, материали, технологии за производство и индустриални системи и други обекти на индустриалната собственост, както и за усъвършенстване на съществуващи продукти и технологии.
75.
(нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) "Загуба от източник извън България" за целите на чл.40 е сумата от загубите от всички източници от съответната чужда държава.
76.
(нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) "Превозни средства" за целите на чл.36, ал.2 са тези, посочени в глава втора, раздел четвърти от Закона за местните данъци и такси, независимо дали са вписани в регистър, воден съгласно българското законодателство.
77.
(нова,ДВ,бр.102 от 2005 г.) "Допълнителни автобусни линии" са автобусни линии по утвърдена транспортна схема с режим на движение, осигуряващ възможност за спиране, слизане и качване по желание на пътниците на разрешените за това места, допълващи основните линии на градския транспорт, без да ги дублират напълно.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. (1) (изм.,ДВ,бр.153 от 1998 г., бр.105 от 2005 г.) Данъчно задължените лица са длъжни при поискване от страна на органите по приходите да декларират наличието на обстоятелства по § 1, т.3.
(2) (изм.,ДВ,бр.103 от 1999 г.) Данъчно задължените лица са длъжни в срок до 31 март 1998 г. да декларират в териториалните данъчни дирекции по местоседалище притежаваните акции и дялово участие в задгранични дружества, дъщерни дружества и място на стопанска дейност в чужбина, както и недвижима собственост. При възникване или промяна на всяко едно от тези обстоятелства данъчно задължените лица са длъжни да подават декларация в едномесечен срок от възникването на тези обстоятелства.
§ 3.
(1) (пред. § 3,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Лицата, ползващи облекченията по чл.58, 59 и 60 и по § 3, 8 и 15 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху печалбата (обн.,ДВ,бр.59 от 1996 г.; изм.,бр.110 от 1996 г., бр.6, 49, 86 и 89 от 1997 г.), продължават да ги ползват до изтичането на срока, за който са предоставени, при спазване на определените в тези разпоредби условия. Условието за инвестиции в материални дълготрайни активи се смята за изпълнено, ако инвестициите са направени до подаването на годишната данъчна декларация.
(2) (нова,ДВ,бр.107 от 2004 г.) Чуждестранните лица, осъществяващи дейност в свободните зони по Указ No 2242 за свободни зони, за осъществяваната дейност се облагат по реда, при условията и с данъчните размери по този закон, независимо от правния им статут и независимо от дейностите им извън свободните зони.
§ 4. При определяне на авансовите вноски за първото тримесечие на 1998 г. за база се взема размерът на облагаемата печалба за първото тримесечие на 1997 г.
§ 5. Разпоредбата на чл.22, ал.4 се прилага за активи, придобити след 31 декември 1997 г.
§ 6. Алинея 9 на чл.23 се прилага само за банков капитал, увеличен през периода от 1 януари 1998 г. до 31 декември 1999 г.
§ 7. Положителните временни разлики, формирани през 1997 г. при прилагането на чл.21 от Закона за данък върху печалбата, се приспадат по реда на ал.3 на същия член през 1998 г.
§ 8. Начислените през 1998 г. дивиденти за сметка на печалбата по годишния счетоводен отчет за 1997 г. на лицензираните инвестиционни дружества и приватизационни фондове се вземат под внимание при ползването на данъчното облекчение по чл.28 от Закона за данък върху печалбата през 1997 г.
§ 9. Държавни банки, в които е продадено повече от половината акционерно участие на недържавни институции, се освобождават от данък върху печалбата, реализирана в резултат на курсови разлики по валутни активи за 1997 г.
§ 10. Този закон отменя Закона за данък върху печалбата (обн.,ДВ,бр.59 от 1996 г.; изм.,бр.110 от 1996 г., бр.16, 49, 86 и 89 от 1997 г.).
§ 11. В Закона за данъчното производство (обн.,ДВ,бр.61 от 1993 г.; изм.,бр.20 от 1996 г. и бр.51 от 1997 г.) се създава чл.5а:
"Чл.5а.. Неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица по отношение на данъчната регистрация и данъчното облагане.
§ 12. В § 5, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за защита на земеделските производители (обн.,ДВ,бр.57 от 1995 г.; попр.,бр.67 от 1995 г.; изм.,бр.110 от 1996 г.) думите "до 31 декември 2000 г." се заменят със "за непреработената земеделска продукция".
§ 13. Министърът на финансите издава наредби за прилагането на отделни разпоредби на закона.
§ 14. Изпълнението на закона се възлага на министъра на финансите.
§ 15. Законът влиза в сила от 1 януари 1998 г., с изключение на чл.26, ал.2, която влиза в сила от 1 януари 1999 г.
§ 15а. (нов,ДВ,бр.64 от 1999 г.) Разпоредбата на чл.23, ал.3, т.15 се прилага от 1 януари 2000 г.
Законът е приет от XXXVIII Народно събрание на 26 ноември 1997 г. и е подпечатан с държавния печат.
Председател на Народното събрание: Йордан Соколов

Приложение към чл.60, ал.3
(изм.,ДВ,бр.110 от 2001 г.; отм.,бр.119 от 2002 г.)

Приложение No 1 към чл.61ж и 61з
(ново,ДВ,бр.53 от 2004 г.)

Регионална карта за държавна помощ

1. Цялата територия на Република България се разглежда като зона, приемлива за регионална помощ, идентична с тези зони на Европейската общност, описани в чл.87, параграф 3, буква "а" от Договора за създаване на Европейската общност.
2.1. Таваните на интензитета на регионалната помощ, приложими на цялата територия на България, се ограничават до 50 на сто нетен еквивалент на помощта.
2.2. Тези тавани може да бъдат повишени с 15 процентни точки брутен еквивалент за помощ, отпусната за малки и средни предприятия. Те представляват горните граници за общия размер на помощта, когато се предоставя съвместно подпомагане по няколко регионални схеми, и независимо дали тя е от местни, регионални, национални източници или от източници на Общността.
3. Министерският съвет с решение определя:
а) съответните райони в страната, съгласно статистическите данни, подадени за годините от 1998 до 2000, в които брутният вътрешен продукт и стандартите на покупателна способност на глава от населението не надвишават 60 на сто от средните за Европейската общност;
б) максималните интензитети на помощта, приложими във всеки един от районите по буква "а";
в) други критерии и изисквания, приложими във всеки един от районите по буква "а".

Бележки по прилагането на закона:

1. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ,бр.153 от 23 декември 1998 г.):
(§ 27)
(доп.,ДВ,бр.53 от 2004 г.) Данъчнозадължените лица, ползващи данъчни облекчения по отменени разпоредби на този закон, имат право да изберат за следващи данъчни години дали да продължат използването на данъчните облекчения по отменените разпоредби, или облекчението по чл.60. Параграфът се прилага до датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
(§ 28) Заварените от този закон лица, ползващи облекчението по чл.87, ал.6 от Указ No 56 за стопанската дейност (отм., ДВ, бр. 59 от 1996 г.) и по глава пета от Закона за данък върху печалбата (отм., ДВ, бр. 115 от 1997 г.), прилагат разпоредбите на закона до изчерпване на загубите или до изтичане на петгодишния срок от възникването им.
(§ 29) Дължимият данък, определен по реда на Указ No 56 за стопанската дейност (отм., ДВ, бр. 59 от 1996 г.), във връзка с необложените резерви в лицата по чл.2, ал.3, отчетени като разход при формиране на финансовия резултат преди данъчното преобразуване, се внася на 7 равни части до 2005 г. включително, като върху него не се начисляват лихви по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Разсрочване на данъчните задължения не се прилага за дружества, които се преобразуват или се прекратяват с ликвидация или при несъстоятелност.
(§ 51) Измененията и допълненията на чл.26, обнародвани в ДВ,бр.153 от 23 декември 1998 г., не се прилагат за договорите, сключени преди 1 януари 1999 г., по които изпълнението е започнало.
(§ 52) Измененията и допълненията на закона, обнародвани в ДВ,бр.153 от 23 декември 1998 г. влизат в сила от 1 януари 1999 г., с изключение на измененията и допълненията на посочените текстове - чл.22, ал.2, т.2, чл.23, чл.32, ал.6, чл.34, ал.2 и 3, чл.36, чл.38 и § 1, т.12, които се прилагат от 1 януари 1998 г.;
2. Съгласно Закона за закрила и развитие на културата (ДВ,бр.50 от 1 юни 1999 г.) новите т.13 и 14 на ал.3 на чл.23 се прилагат от 1 януари 2000 г.
3. Съгласно Данъчния процесуален кодекс (ДВ,бр.103 от 30 ноември 1999 г.) измененията на закона, обнародвани в посочения брой на ДВ, влизат в сила от 1 януари 2000 г.
4. Съгласно Кодекса за задължително обществено осигуряване (ДВ,бр.110 от 17 декември 1999 г.) новите т.16 и 17 към ал.3 на чл.23 се прилагат от 1 януари 2000 г.
5. Всички суми в български левове са деноминирани.
6. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за облагане доходите на физическите лица (ДВ,бр.111 от 21 декември 1999 г.) измененията и допълненията на закона, обнародвани в посочения брой на ДВ, влизат в сила от 1 януари 2000 г.
7. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ,бр.105 от 19 декември 2000 г.) измененията и допълненията на закона, обнародвани в посочения брой на ДВ, влизат в сила от 1 януари 2001 г. с изключение на чл.23, ал.2, т.24 във връзка с провизиите за кредити на банките, която се прилага от 1 януари 2000 г.
8. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ,бр.110 от 21 декември 2001 г.):
(§ 34) Член 61в се прилага за лицата, за които съдебното решение за утвърждаване на плана за оздравяване е влязло в сила след 1 януари 2000 г., като обхваща неизплатената част от задълженията им.
(§ 35) (отм.,ДВ,бр.45 от 2002 г.)
(§ 36) Измененията и допълненията на закона, обнародвани в посочения брой на ДВ, влизат в сила от 1 януари 2002 г.
9. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ДВ,бр.119 от 27 декември 2002 г.):
(§ 57) Разпоредбата на чл. 26, ал. 1 не се прилага спрямо лихвите по договори за банкови заеми, сключени през периода от 1 януари до 31 декември 2002 г., по които изпълнението е започнало.
(§ 58) Дължимите и невнесени за минали години данък върху печалбата, данък за общините, алтернативни данъци и данъци при източника се внасят в приход на републиканския бюджет.
(§ 59) Надвнесените данък върху печалбата и данък за общините по годишна данъчна декларация за минали години, включително за 2002 г., могат да се приспадат от данъчно задължените лица от следващи авансови и годишни вноски за корпоративния данък.
(§ 60)
(доп.,ДВ,бр.53 от 2004 г.) Лицата, преотстъпващи 50 на сто от данъка върху печалбата по реда на отменения чл.20 от Закона за чуждестранните инвестиции, преотстъпват 30 на сто от корпоративния данък. Параграфът се прилага до датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.
(§ 61) Загубите от обезценка (разходите от преоценка) на активи, които водят до намаляване на финансовия резултат и непризнати по реда на чл.23, ал.2 през 2002 г., се третират като непризнати разходи по реда на чл.23, ал.2, т.21 от този закон.
(§ 62) При формиране размера на облагаемата печалба за 2002 г. разходите за провизии, които водят до намаляване на финансовия резултат по смисъла на чл.23, ал.2, са тези, определени по реда на счетоводното законодателство, а за банките и клоновете на чуждестранни банки в страната - тези по реда на чл.27 от Закона за банките.
(§ 63)
(отм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.)
(§ 64) (изм.,ДВ,бр.109 от 2003 г.) За целите на този закон, при изготвянето на начален данъчен амортизационен план, амортизируемите активи се завеждат по тяхната амортизируема стойност и призната до момента данъчна амортизация за тях.
(§ 65) Наредбата по чл.36а, ал.6 се издава в 6-месечен срок до 30 юни 2003 г.
(§ 66) Законът влиза в сила от 1 януари 2003 г., с изключение на чл.36а, ал.1-5, които влизат в сила от 1 януари 2004 г., и § 62 за формиране размера на облагаемата печалба за 2002 г., който влиза в сила от 27 декември 2002 г.
10. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
(ДВ,бр.109 от 16 декември 2003 г.):
(§ 42) Разпоредбата на чл.22, ал.2, т.7 се прилага за активи, придобити от 1 януари 2004 г.
(§ 45) Банките и клоновете на чуждестранни банки в страната могат в периода 1 април 2004 г. - 31 март 2006 г. да внасят на равни месечни вноски, в сроковете по чл. 56, възникналите данъчни задължения от разликите по приключителния и встъпителния баланс, които са резултат от прилагането на Международните стандарти за финансови отчети от 1 януари 2003 г.
(§ 46) Данъчните задължения, възникнали в резултат на прилагането на отменената буква "б" от чл. 23, ал. 2, т. 16 за активите, за които признатата до 31 декември 2003 г. данъчна амортизация е равна или превишава амортизируемата им стойност (активите, които са напълно амортизирани към 31 декември 2003 г. съгласно данъчния амортизационен план), могат да се внесат на три равни вноски в следните срокове:
1. първа вноска - до 30 юни 2004 г.;
2. втора вноска - до 31 март 2005 г.;
3. трета вноска - до 31 март 2006 г.
(§ 47) Измененията и допълненията на закона влизат в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на § 46, който влиза в сила от 16 декември 2003 г.
11. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
(ДВ,бр.53 от 22 юни 2004 г.):
(§ 19) Разпоредбата на чл.61е, ал.3, т.1 от § 8 относно земеделие и рибовъдство се прилага от датата на приемането на Република България в Европейския съюз.
(§ 20) Приложение No 1 към чл.61ж и 61з се прилага до датата на приемането на Република България в Европейския съюз.
(§ 21) Измененията и допълненията на закона влизат в сила от 1 януари 2005 г.
12. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
(ДВ,бр.107 от 7 декември 2004 г.):
(§ 38) Непризнатите суми вследствие прилагането на чл.23, ал.2, т.21, буква "е" и ал.3, т.13, буква "е" в случаите на прехвърляне на вземането през 2004 г. се признават по реда на чл.23, ал.3, т.15 през 2005 г.
(§ 39) Разпоредбата на чл.22, ал.4 се прилага за активи, придобити след 31 декември 2004 г.
(§ 40) Декларацията по чл.51, ал.9 за 2005 г. се подава до 31 януари 2005 г.
(§ 41) Срокът за подаване на уведомлението по реда на чл.51а за данъчно задължените лица, започнали изпълнение на инвестиционен проект преди 1 януари 2005 г., е до 31 март 2005 г.
(§ 42) Дължимите данъци за периода до 31 декември 2004 г., определени по реда на отменения чл.11, не подлежат на приспадане или възстановяване.
(§ 43) Прекратява се правото за пренасяне на загуби, формирани до началото на данъчния период, за който лицето е избрало да прилага реда по чл.2, ал.5.
(§ 45) Законът влиза в сила от 1 януари 2005 г.
13. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане
(ДВ,бр.102 от 20 декември 2005 г.):
(§ 31) Загубите, формирани след 1 януари 2001 г. с източник от държава - членка на Европейския съюз към 31 декември 2005 г., подлежащи на пренасяне и неприспаднати по реда на чл.40 до 31 декември 2005 г., се приспадат при спазване изискванията на чл.38.
(§ 32) Разпоредбата на § 1, т. 57, буква "г" от допълнителните разпоредби се прилага за активи, придобити след 31 декември 2005 г.
(§ 36) Измененията и допълненията на закона, обнародвани в посочения брой на ДВ влизат в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на измененията на т.47 на § 1 на Допълнителните разпоредби, които влизат в сила от 20 декември 2005 г..

* край на документа *