ЗАКОН ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ
(обн.,ДВ,бр.85 от 24 юли 1998 г.; изм. и доп.,бр.1 от 2001 г., бр.31 от 2003 г.; изм.,бр.103, 105 от 2005 г.; изм.,бр.30 от 2006 г.; изм. и доп.,бр.54 от 2006 г.; изм.,бр.59 от 21 юли 2006 г.)

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (изм.,ДВ,бр.54 от 2006 г.) С този закон се определят мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, както и организацията и контролът по тяхното изпълнение.
Чл.2. (изм.,ДВ,бр.54 от 2006 г.)
(1)
Изпиране на пари по смисъла на този закон е:
1. преобразуването или прехвърлянето на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност, за да бъде укрит или прикрит незаконният произход на имуществото или за да се подпомогне лице, което участва в извършването на такова действие с цел да избегне правните последици от своето деяние;
2. укриването или прикриването на естеството, източника, местонахождението, разположението, движението или правата по отношение на имущество, придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
3. придобиването, владението, държането или използването на имущество със знание към момента на получаването, че е придобито от престъпна дейност или от акт на участие в такава дейност;
4. участието в което и да е от действията по т.1-3, сдружаването с цел извършване на такова действие, опитът за извършване на такова действие, както и подпомагането, подбуждането, улесняване извършването на такова действие или неговото прикриване.
(2) Изпиране на пари е налице и когато дейността, от която е придобито имуществото по ал.1, е извършена в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава и не попада под юрисдикцията на Република България.
Чл.3. (1) (изм.,ДВ,бр.54 от 2006 г.) Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са:
1. идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация;
2. идентифициране на действителния собственик на клиента - юридическо лице, и предприемане на съответни действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по ал.2 и 3 да приеме за установен действителния собственик;
3. събиране на информация от клиента относно целта и характера на отношението, което е установено или предстои да бъде установено с него;
4. текущо наблюдение върху установените търговски или професионални отношения и проверка на сделките и операциите, извършвани в рамките на тези отношения, доколко те съответстват на наличната информация за клиента, за неговата търговска дейност и рисков профил, в т.ч. изясняване на произхода на средствата в посочените от закона случаи;
5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти.
(2) Мерките по ал.1 са задължителни за:
1.
(изм.,ДВ,бр.1 от 2001 г., бр.31 от 2003 г., бр.59 от 2006 г.) Българската народна банка, кредитните институции, които извършват дейност на територията на Република България, финансовите къщи, обменните бюра, както и лицата, предоставящи услуги по паричен превод от страната за чужбина или обратно, действащи от свое или от чуждо име;
2.
(доп.,ДВ,бр.31 от 2003 г.; изм.,бр.103 от 2005 г., бр.54 от 2006 г.) застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници със седалище в Република България; застрахователи, презастрахователи и застрахователни посредници от държава - членка на Европейския съюз, или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, които осъществяват дейност на територията на Република България; застрахователи и презастрахователи със седалище в държави, различни от посочените, получили лиценз от Комисията за финансов надзор да осъществяват дейност в Република България чрез клон; застрахователни посредници със седалище в държави, различни от посочените, вписани в регистър на Комисията за финансов надзор;
3.
(изм. и доп.,ДВ,бр.1 от 2001 г.; изм.,бр.54 от 2006 г.) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни посредници и управляващи дружества;
4.
(нова,ДВ,бр.1 от 2001 г.; изм.,бр.54 от 2006 г.) пенсионноосигурителни дружества;
5.
(пред.т.4,изм.,ДВ,бр.1 от 2001 г.) органи по приватизацията;
6.
(пред.т.5,изм.,ДВ,бр.1 от 2001 г.) лица, организиращи възлагането на обществени поръчки;
7.
(пред.т.6,ДВ,бр.1 от 2001 г.) лица, организиращи и провеждащи хазартни игри;
8.
(пред.т.7,ДВ,бр.1 от 2001 г.) юридически лица, към които има взаимо-спомагателни каси;
9.
(пред.т.8,ДВ,бр.1 от 2001 г.) лица, които предоставят паричен заем срещу залагане на вещи;
10.
(пред.т.9,ДВ,бр.1 от 2001 г.) пощенски служби, които приемат или получават пари или други ценности;
11.
(пред.т.10,ДВ,бр.1 от 2001 г.) нотариуси;
12.
(пред.т.11,ДВ,бр.1 от 2001 г.; изм.,бр.31 от 2003 г.) борси, борсови посредници и лица, организиращи неофициални пазари на ценни книжа;
13.
(пред.т.12,ДВ,бр.1 от 2001 г.) лизингови предприятия;
14.
(пред.т.13,изм.,ДВ,бр.1 от 2001 г.) държавни и общински органи, сключващи договори за концесии;
15.
(пред.т.14,ДВ,бр.1 от 2001 г.) политически партии;
16.
(пред.т.15,ДВ,бр.1 от 2001 г.) професионални съюзи и съсловни организации;
17.
(пред.т.16,изм.,ДВ,бр.1 от 2001 г.) юридически лица с нестопанска цел;
18.
(пред.т.17,изм.,ДВ,бр.1 от 2001 г.) дипломирани експерт-счетоводители и специализирани одиторски предприятия;
19.
(пред.т.18,ДВ,бр.1 от 2001 г.; изм.,бр.105 от 2005 г.) органи на Националната агенция за приходите;
20.
(пред.т.19,изм.,ДВ,бр.1 от 2001 г.) митнически органи;
21.
(нова,ДВ,бр.1 от 2001 г.; доп.,бр.31 от 2003 г.) търговци, продаващи автомобили по занятие, когато плащането е извършено в брой и стойността е над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
22.
(нова,ДВ,бр.1 от 2001 г.) спортни организации;
23.
(нова,ДВ,бр.1 от 2001 г.) Централния депозитар;
24.
(нова,ДВ,бр.1 от 2001 г.; изм.,бр.31 от 2003 г.) лица, които извършват по занятие сделки с вещи с висока стойност, като благородни метали, скъпоценни камъни, произведения на изкуството, предмети с историческа, археологическа, нумизматична, етнографска, художествена и антикварна стойност и природни образци, както и лица, които организират търгове за разпродажба на такива вещи, когато плащането е извършено в брой и стойността е над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута;
25.
(нова,ДВ,бр.1 от 2001 г.) търговци на оръжие, петрол и петролни продукти;
26.
(нова,ДВ,бр.1 от 2001 г.; изм.,бр.31 от 2003 г.) лица, които по занятие извършват консултации в областта на данъчното облагане;
27.
(нова,ДВ,бр.1 от 2001 г.) търговци на едро.
28.
(нова,ДВ,бр.31 от 2003 г.) лица, които по занятие извършват правни консултации, когато:
а) участват в планирането или изпълнението на операция или сделка на свой клиент относно:
аа) покупко-продажба на недвижим имот или прехвърляне на предприятие на търговец;
бб) управление на пари, ценни книжа или други финансови активи;
вв) откриване или разпореждане с банкова сметка или със сметка за ценни книжа;
гг) набавяне на средства за учредяване на търговец, увеличаване на капитала на търговско дружество, за предоставяне на заем или за всяка друга форма на набавяне на средства за осъществяване на дейността на търговеца;
дд)
(доп.,ДВ,бр.54 от 2006 г.) учредяване, организиране на дейността или управление на търговец или друго юридическо лице, офшорна компания, компания, предоставена на доверително управление, или друга подобна структура;
ее
) (нова,ДВ,бр.54 от 2006 г.) доверително управление на имущество;
б) действат за сметка на или от името на свой клиент в каквато и да е финансова операция или сделка с недвижим имот;
29.
(нова,ДВ,бр.31 от 2003 г.) лица, които извършват по занятие посредничество при сделки с недвижими имоти.
30.
(нова,ДВ,бр.54 от 2006 г.) лица, които по занятие предоставят:
а) адрес на управление, адрес за кореспонденция или офис за целите на регистрация на юридическо лице;
б) услуга по регистриране на юридическо лице, офшорна компания, компания на доверително управление или друга подобна структура;
в) услуги на доверително управление на имущество или на лице по буква "б".
(3) Мерките по ал.1 са задължителни за лицата по ал.2 и тогава, когато те са обявени в несъстоятелност и в ликвидация.
(4)
(доп.,ДВ,бр.31 от 2003 г.) Мерките по ал.1 се прилагат и към регистрираните в чужбина клонове на лицата по ал.2 и 3, както и към регистрираните в страната клонове на чужди лица, попадащи в кръга на посочените в ал.2 и 3.
(5) (нова,ДВ,бр.31 от 2003 г.; отм.,бр.54 от 2006 г.)
(6) (нова,ДВ,бр.31 от 2003 г.; изм.,бр.54 от 2006 г.)
Лицата по ал.2, т.28 не са задължени да съобщават по реда на този закон информацията, станала им известна при или по повод участие в съдебно или досъдебно производство, което е висящо, предстои да бъде открито или е приключило, както и информацията, свързана с установяване на правното положение на клиент.
(7) (нова,ДВ,бр.54 от 2006 г.) Мерките по ал.1 са задължителни за лицата по ал.2, т.24 и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но от обстоятелствата на тяхното извършване може да се предположи, че операциите или сделките са свързани.
Чл.3а.
(нов,ДВ,бр.31 от 2003 г.)
(1)
Органите за надзор върху дейността на лицата по чл.3, ал.2 и 3 са длъжни да предоставят информация на Агенцията за финансово разузнаване, ако при осъществяване на надзорната си дейност установят извършване на операции или сделки, свързани със съмнение за изпиране на пари или неизпълнение на задължението по чл.11а.
(2) В проверките, извършвани от органите по ал.1, се включва и проверка на изпълнението на изискванията на този закон от проверяваните лица. При констатиране на нарушение органите за надзор уведомяват Агенцията за финансово разузнаване, като изпращат извлечение от констативния акт в съответната част.
(3) (нова,ДВ,бр.54 от 2006 г.) Агенцията за финансово разузнаване и органите за надзор могат да обменят класифицирана информация за целите на осъществяваните от тях законоустановени функции.
Чл.3б.
(нов,ДВ,бр.54 от 2006 г.)
(1)
Забранява се на банки, учредени на територията на Република България, и на чуждестранни банки, осъществяващи дейност на територията на страната чрез клон, да встъпват в кореспондентски (банкови) отношения с банки в юрисдикции, в които те нямат физическо присъствие и не принадлежат към регулирана финансова група.
(2) Банките, учредени на територията на Република България, и чуждестранните банки, осъществяващи дейност на територията на страната чрез клон, не могат да установяват кореспондентски отношения с банки извън страната, които позволяват техните сметки да бъдат използвани от банки в юрисдикции, в които те нямат физическо присъствие и не принадлежат към регулирана финансова група.
Чл.3в.
(нов,ДВ,бр.54 от 2006 г.)
(1)
Лицата по чл.3, ал.2 и 3 са длъжни да осигурят прилагането на мерките по този закон и на нормативните актове по прилагането му от своите клонове и дъщерни дружества, в които имат мажоритарно участие, в чужбина до степента, в която съответното чуждо законодателство позволява.
(2) Ако законодателството в чуждата държава не позволява или ограничава прилагането на мерките по ал.1, лицата по чл.3, ал.2 и 3 са длъжни да уведомят Агенцията за финансово разузнаване и съответния орган за надзор.
(3) Клоновете и дъщерните дружества, в които лицата по чл.3, ал.2 и 3 имат мажоритарно участие в чужбина, нямат задълженията за уведомяване на Агенцията за финансово разузнаване по чл.11 и 11а.

Глава втора
ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА КЛИЕНТИ, СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

Раздел I
Идентифициране на клиенти

Чл.4. (изм.,ДВ,бр.31 от 2003 г.)
(1) (изм.,ДВ,бр.54 от 2006 г.)
Лицата по чл.3, ал.2 и 3 са длъжни да идентифицират клиентите си при установяване на търговски или професионални отношения, в т.ч. при откриване на сметка, както и при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, а лицата по чл.3, ал.2, т.1-4, 9-11, 13 и 28 - и при извършване на операция или сключване на сделка в наличност на стойност над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута. Не се допуска откриване или поддържане на анонимна сметка или сметка на фиктивно име.
(2) Алинея 1 се прилага и в случаите на извършване на повече от една операция или сделка, които поотделно не надвишават 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, но са налице данни, че операциите или сделките са свързани.
(3)
(доп.,ДВ,бр.54 от 2006 г.) Лицата по чл.3, ал.2, т.7 са длъжни да идентифицират клиентите си по реда на чл.6 при вписването в регистъра по чл.72, ал.2 от Закона за хазарта, както и при извършване на операция или сключване на сделка на стойност над 6000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута.
(4)
(изм.,ДВ,бр.54 от 2006 г.) В случаите, при които лицето по чл.3, ал.2 и 3 не може да извърши идентификация на клиента в съответствие с изискванията на този закон и актовете по прилагането му, както и при непредставяне на декларация по ал.7, то е длъжно да откаже извършването на операцията или сделката или установяването на търговски или професионални отношения, в т.ч. откриване на сметка. Ако лицето по чл.3, ал.2 и 3 не може да извърши идентификация на клиента в случаите на вече установени търговски или професионални отношения, то е длъжно да прекрати тези отношения. В тези случаи лицето по чл.3, ал.2 и 3 преценява дали да уведоми Агенцията за финансово разузнаване по реда на чл.11. Тази разпоредба не се прилага за лицата по чл.3, ал.2, т.28 при условията на чл.3, ал.6.
(5)
(изм.,ДВ,бр.54 от 2006 г.) При установяване на търговски или професионални отношения или осъществяване на операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или друга форма без присъствието на клиента лицата по чл.3, ал.2 и 3 са длъжни да предприемат подходящи мерки за удостоверяване истинността на идентификационните данни на клиента. Такива мерки могат да бъдат проверка на представените документи, изискване на допълнителни документи, потвърждаване на идентификацията от друго лице по чл.3, ал.2 и 3 или от лице, задължено да прилага мерки срещу изпирането на пари в страна - членка на Европейския съюз, или установяване на изискване първото плащане по операцията или сделката да се осъществи чрез сметка, открита на името на клиента, в българска банка, клон на чужда банка, получила разрешение (лицензия) от Българската народна банка да осъществява дейност в страната чрез клон, или в банка от страна - членка на Европейския съюз.
(6) Мерките по ал.5 се включват във вътрешните правила по чл.16.
(7) Лицата, извършващи операция или сделка чрез или с лице по чл.3, ал.2 и 3 на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, съответно над 10 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, когато плащането се извършва в брой, са длъжни да декларират произхода на средствата. Лицата по чл.3, ал.2 и 3 са длъжни да изискат декларацията преди извършването на съответната операция или сделка.
(8) Формата на декларацията по ал.7 и по чл.6, ал.5, т.3, условията и редът за подаването й, както и условията и редът за освобождаване от задължение за деклариране се уреждат с правилника за прилагане на закона.
(9) Идентификация по ал.1 не се извършва и декларация по ал.7 не се подава, когато клиентът е българска банка, чужда банка, получила разрешение (лице