МСС 01 - Представяне на финансови отчети
МСС 02 - Материални запаси
МСС 07 - Отчети за паричните потоци
МСС 08 - Нетна печалба или загуба за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
МСС 10 - Събития след датата на баланса
МСС 11 - Договори за строителство
МСС 12 - Данъци върху дохода
МСС 14 - Отчитане по сектори
МСС 15 - Информация, отразяваща влиянието на промените в цените
МСС 16 - Имоти, машини, съоръжения и оборудване
МСС 17 - Лизинг
МСС 18 - Приходи
МСС 19 - Доходи на наети лица
МСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
МСС 21 - Ефекти от промените в обменните курсове
МСС 22 - Бизнескомбинации
МСС 23 - Разходи по заеми
МСС 24 - Оповестяване на свързани лица
МСС 26 - Счетоводство и отчитане на пенсионните планове
МСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
МСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
МСС 31 - Счетоводно отчитане на дялове в съвместни предприятия
МСС 32 - Финансови инструменти: оповестяване и представяне
МСС 34 - Междинно счетоводно отчитане
МСС 35 - Преустановяващи се дейности
МСС 36 - Обезценка на активи
МСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
МСС 40 - Инвестиционни имоти
МСС 41 - Земеделие