Общи разпоредби
НСС 1 - Представяне на финансови отчети
НСС 2 - Стоково-материални запаси
НСС 3 - Представяне на финансовите отчети на застрахователи
НСС 4 - Отчитане на амортизациите
НСС 5 - Представяне на финансовите отчети на специализирани инвестиционни предприятия
НСС 6 - Разходи за опазване на околната среда
НСС 7 - Отчети за парични потоци
НСС 8 - Нетни печалби или загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика
НСС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятия с нестопанска цел
НСС 10 - Събития, настъпили след датата на годишните финансовите отчети
НСС 11 - Договори за строителство
НСС 12 - Данъци от печалбата
НСС 13 - Отчитане при ликвидация и несъстоятелност
НСС 14 - Отчитане по сектори
НСС 16 - Дълготрайни материални активи
НСС 17 - Лизинг
НСС 18 - Приходи
НСС 19 - Доходи на персонала
НСС 20 - Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ
НСС 21 - Ефекти от промени във валутните курсове
НСС 22 - Бизнескомбинации
НСС 24 - Оповестяване на свързани лица
НСС 26 - Представяне на финансовите отчети на пенсионноосигурително дружество и на пенсионен фонд
НСС 27 - Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия
НСС 28 - Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия
НСС 29 - Представяне на финансови отчети при условия на свръхинфлация
НСС 30 - Представяне на финансовите отчети на банки
НСС 31 - Отчитане на дялове в смесени предприятия
НСС 32 - Финансови инструменти
НСС 33 - Доходи на акция
НСС 34 - Междинно счетоводно отчитане
НСС 35 - Преустановявани дейности
НСС 36 - Обезценка на активи
НСС 37 - Провизии, условни задължения и условни активи
НСС 38 - Нематериални активи
НСС 40 - Инвестиционни имоти
НСС 41 - Селско стопанство